Pełna lista tematów pomocy

Bezpieczeństwo zabawek

Bezpieczeństwo zabawek – wymagania przy sprzedaży zabawek

Poniżej ważna informacja dla sprzedawców zabawek, w tym także za pośrednictwem naszego serwisu – prosimy o uważne zapoznanie się i stosowanie w praktyce, w tym szczególnie w opisach produktów oferowanych w naszym serwisie.

Wszystkie wyroby objęte przepisami unijnego prawodawstwa, w tym także zabawki, przed wprowadzeniem do obrotu powinny zostać poddane przed producenta procedurze oceny zgodności ze stosownymi wymaganiami technicznymi i prawnymi. Procedura ta kończy się naniesieniem oznakowania CE i sporządzeniem przez niego stosownej dokumentacji technicznej oraz deklaracji zgodności.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, obowiązkiem podmiotu gospodarczego jest udostępnianie na rynku wyłącznie wyrobów spełniających wymagania. Zabawki powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla zabawek. Każdy podmiot uczestniczący w łańcuchu dystrybucji zabawek ma obowiązki określone stosownie do art. 13-17 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Zalecamy zapoznać się z nimi, gdyż ich naruszenie grozi administracyjnymi karami pieniężnymi w wysokości do 100 tys. złotych.

Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem wszystkie ostrzeżenia, od których zależy decyzja o zakupie zabawki (w tym określające minimalny i maksymalny wiek dziecka)m a także pozostałe mające zastosowanie ostrzeżenia umieszcza się na opakowaniu lub w inny wyraźnie widoczny dla konsumenta przed zakupem sposób, również w przypadku zakupu przez Internet.

Więcej informacji na temat systemu oceny zgodności oraz oznakowania CE można znaleźć w publikacji Komisji Europejskiej pod tytułem „Niebieski przewodnik – wdrażanie unijnych przepisów dotyczących produktów 2016”.

Ważne przepisy:

  • Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 r. poz. 542 t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1398)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2016 r. poz. 1730)