REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ARTILLO.PL

 1. O NAS

 1. Właścicielem Artillo.pl jest KRZYSZTOF GRABOWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GNSTUDIO KRZYSZTOF GRABOWSKI (adres prowadzenia działalności: ul. Barbary 25; 44-280 Rydułtowy) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6472413155, REGON 361834180, adres poczty elektronicznej: biuro@artillo.pl (dalej jako: „Usługodawca”).

 2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Serwisu Internetowego mogą zawrzeć między sobą Umowę Sprzedaży.

 1. DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

  1. CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego przez Sprzedających stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

  2. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktu, sposobu płatności i dostawy.

  4. KUPUJĄCY – Usługobiorca, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

  5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

  6. KONTO, KONTO USŁUGOBIORCY – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, zawartych Umowach Sprzedaży, uzyskanych zniżkach oraz o innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego.

  7. KONTO SPRZEDAWCY, BUTIK – rodzaj Konta Usługobiorcy tworzony po pozytywnej przeprowadzonej weryfikacji zgodnie z Regulaminem i przeznaczony dla Sprzedawcy. Butik posiada dodatkowe funkcjonalności wskazane szczegółowo na stronie Serwisu, umożliwiające m.in. wystawianie Produktów w Serwisie Internetowym, zawieranie Umów Sprzedaży jako Sprzedawca, otrzymywanie ocen i komentarzy.

  8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.

  9. PAYPAL – spółka PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449, dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku (z późniejszymi zmianami) i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiego organu kontrolnego, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego) - z którą dany Sprzedawca ma zawartą umowę o korzystanie z Płatności PayPal i może je udostępniać swoim Kupującym w Serwisie Internetowym.

  10. PAYU, OPERATOR PŁATNOŚCI - PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4.944.000 PLN, kapitał wpłacony 4.944.000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych i z którą Usługodawca ma zawarte umowy o udostępnienie Płatności Elektronicznych w Serwisie Internetowym. Organem sprawującym nadzór nad Operatorem Płatności jest Komisja Nadzoru Finansowego. Operator został wpisany do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP 1/2012.

  11. PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE, PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE PAYU - usługi płatności elektronicznych lub płatności kartami płatniczymi dostępne w Serwisie Internetowym za pośrednictwem PayU zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz regulaminami tych usług ustalonymi przez PayU.

  12. PŁATNOŚCI PAYPAL - usługi płatności pieniądzem elektronicznym dostępne w Serwisie Internetowym za pośrednictwem PayPal zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz regulaminami tych usług ustalonymi przez PayPal.

  13. PRODUKT – dostępne w Serwisie Internetowym rękodzieło mające walory artystyczne, o charakterze twórczym lub artystycznym, którego twórcą, bądź współtwórcą jest Sprzedawca i będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

  14. SPRZEDAWCA – Usługobiorca, podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy będący stroną Umowy Sprzedaży i wskazany na stronie Serwisu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.

  15. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

  16. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, ARTILLO.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://artillo.pl.

  17. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu lub Produktów zawierana między Kupującym, a Sprzedawcą lub Sprzedawcami za pomocą Serwisu Internetowego. Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zamówieniem na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.

  18. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

  19. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

  20. USŁUGODAWCA – KRZYSZTOF GRABOWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GNSTUDIO KRZYSZTOF GRABOWSKI (adres prowadzenia działalności: ul. Barbary 25, 44-280 Rydułtowy) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6472413155, REGON 361834180, adres poczty elektronicznej: biuro@artillo.pl.

  21. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

  22. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą lub ze Sprzedawcami.

 1. O SERWISIE ARTILLO.PL

 1. Artillo.pl jest platformą handlową umożliwiającą Sprzedawcy wystawianie ofert sprzedaży Produktów i zawieranie Umów Sprzedaży między Sprzedawcą i Kupującym. Usługodawca Artillo.pl udostępnia Kupującym Formularz Zamówienia, który jest elektronicznym narzędziem służącym do tego celu. Stroną Umowy Sprzedaży jest z jednej strony Kupujący, a z drugiej Sprzedawca będący samodzielnymi podmiotami trzecimi w stosunku do Usługodawcy. Sam Sprzedawca może zawierać Umowy Sprzedaży jako przedsiębiorca – w takim wypadku Kupujący może posiadać status konsumenta lub może zawierać Umowy Sprzedaży także jako osoba prywatna nie prowadząca w tym zakresie działalności gospodarczej – w tym wypadku Kupujący nie będzie posiadał statusu konsumenta. Sprzedawca prowadzący sprzedaż jako przedsiębiorca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów mających na celu ochronę praw konsumenta oraz jego prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy wskazane w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta.

 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy). Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Serwisu Internetowego mogą zawrzeć między sobą Umowę Sprzedaży. Usługobiorcy, którzy przetwarzają dane osobowe uzyskane za pośrednictwem Serwisu są zobowiązani przetwarzać je zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dołożyć należytej staranności w celu ochrony danych osobowych, do których dostęp uzyskają za pomocą Serwisu i obowiązani są nie wykorzystywać uzyskanych danych w innych celach niż do korzystania z Serwisu i jego Usług Elektronicznych, chyba że podstawa takiego działania ma umocowanie w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 3. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć bez wad.

 4. Usługodawca nie jest stroną zawartych Umów Sprzedaży.

 1. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 47.0 i wyższej (stabilnej) lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej (stabilnej), Opera w wersji 38.0 i wyższej (stabilnej), Google Chrome w wersji 49.0. i wyższej (stabilnej), Safari w wersji 9.0 i wyższej (stabilnej) ; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 3. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.

 3. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorców jest bezpłatne, z zastrzeżeniem Sprzedawców dla których korzystanie z Butiku może być odpłatne na warunkach wskazanych w Regulaminie, w tym w Cenniku.

 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA I KONTA SPRZEDAWCY

 1. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji oraz (2) kliknięciu pola akcji – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: adres poczty elektronicznej, hasło oraz imię i nazwisko. Utworzenie Konta możliwe jest także podczas składania Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia i zaznaczenie stosownego checkboxa dotyczącego utworzenia Konta – w takim wypadku konieczne jest dodatkowo podanie hasła, a Konto jest tworzone z chwilą złożenia Zamówienia.

 2. Konto może zostać utworzone także przy wykorzystaniu konta Usługobiorcy w serwisie internetowym Facebook.com oraz Google.com – w tym wypadku Usługobiorca obowiązany jest do wybrania odpowiedniej opcji w formularzu rejestracji i podania danych do logowania w powyższym serwisie.

 3. Celem rozpoczęcia korzystania z Konta Sprzedawcy konieczne jest dodatkowo przejście przez Sprzedawcę pozytywnej weryfikacji, o której mowa w pkt. 12 Regulaminu. Sprzedawca posiadający Konto Sprzedawcy może z niego korzystać także jak zwykły Usługobiorcy posiadający standardowe Konto.

 4. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.

 5. Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie Internetowym w tym samym czasie.

 6. Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie, z zastrzeżeniem Konta Sprzedawcy, z którego korzystanie może być odpłatne na zasadach wskazanych w pkt. 7 Regulaminu. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili (jednak nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zawarcia przez danego Usługobiorcę ostatniej Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego) i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej na adres: biuro@artillo.pl lub też pisemnie na adres: ul. Barbary 25, 44-280 Rydułtowy z dopiskiem "Artillo.pl - usunięcie konta"

 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Usługobiorcy (w tym także samego Konta Sprzedawcy) w następujących przypadkach:

  1. Gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny narusza niniejszy Regulamin;

  2. Gdy Sprzedawca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny wykorzystuje Konto w Serwisie do zawierania Umów Sprzedaży poza Serwisem;

  3. Gdy Sprzedawca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny zamieszcza w ramach oferty Produktu (w tym także poprzez zdjęcia) oraz w ramach wiadomości przesyłanych między Usługobiorcami dotyczących przedmiotu i warunków oferty Produktu treści bezprawne, dane kontaktowe umożliwiające kontakt ze Sprzedawcą poza Serwisem Internetowym oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresy stron internetowych, nazwy oraz logo takich serwisów internetowych lub podmiotów;

  4. Gdy Sprzedawca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Usługodawcy;

  5. Gdy Usługodawca przeprowadza weryfikację danego Sprzedawcy;

  6. Gdy działania danego Sprzedawcy mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny naruszają renomę Usługodawcy lub Serwisu Internetowego.

 8. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe wystawianie nowych ofert sprzedaży Produktów, składanie Zamówień oraz zawieranie Umów Sprzedaży. Zawieszenie Konta Sprzedawcy może powodować ponadto wycofanie wszystkich wystawianych za jego pośrednictwem ofert Sprzedaży Produktów, z zastrzeżeniem, że nie narusza to już zawartych Umów Sprzedaży, które Sprzedawca obowiązany jest realizować – chyba, że Kupujący skorzysta z prawa odstąpienia od umowy. W czasie zawieszenia Konta Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca odwiesza Konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych.

 9. Usługodawca w przypadku zawieszenia Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Usługi Elektronicznej z 7 dniowym terminem wypowiedzenia.

 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Usługobiorcy do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez Usługobiorcę treści w ramach Serwisu, gdy naruszają one niniejszy Regulamin z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania do usunięcia tych treści, co nie narusza już złożonych Zamówień i zawartych Umów Sprzedaży dotyczących tych treści.

 1. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z KONTA SPRZEDAWCY

 1. Korzystanie z Konta Sprzedawcy przez Sprzedawcę może być odpłatne na warunkach wskazanych w Regulaminie, w tym w Cenniku.

 2. Opłata za korzystanie z Konta Sprzedawcy naliczana jest w przypadku zawarcia za jego pomocą Umowy Sprzedaży z danym Sprzedawcą i ma charakter opłaty prowizyjnej ponoszonej przez Sprzedawcę naliczanej od wartości Umowy Sprzedaży (bez kosztów dostawy). Wysokość prowizji wskazana jest w Cenniku.

 3. Sprzedawca jest uprawniony do ubiegania się o zwrot prowizji w przypadku nie dojścia do skutku Umowy Sprzedaży z winy Kupującego. na warunkach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu. W przypadku, kiedy Umowy Sprzedaży nie dojdzie do skutku z winy Kupującego z powodu braku zapłaty, a od dokonania zakupu minie - (1) 7 dni w przypadku płatności błyskawicznych PayU albo (2) 14 dni w przypadku płatności tradycyjnym przelewem PayU lub pozostałych sposobów płatności - to Sprzedawca w szczegółach Zamówienia, w ramach swojego Konta, będzie miał możliwość złożenia wniosku zwrot prowizji z powodu braku zapłaty przez Kupującego. W pozostałych przypadkach, to jest gdy po realizacji Umowy Sprzedaży dojdzie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Kupującego lub innej sytuacji problematycznej, Sprzedawca będzie mógł wypełnić formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem biura obsługi klienta w ramach swojego Konta wraz z wnioskiem o zwrot prowizji. Po potwierdzeniu, iż Umowa Sprzedaży nie doszła do skutku (w tym doszło do odstąpienia od niej), a ewentualnie pobrane pieniądze zostały zwrócone do Kupującego, wówczas zostanie przyznany Sprzedawcy zwrot. Zwrot prowizji będzie przyznawany jako uznanie na koncie rozliczeniowym w Serwisie Internetowym w ramach Konta Sprzedawcy w kwocie równej wartości pobranej prowizji. W przypadku, kiedy Sprzedawca będzie chciał otrzymać na konto bankowe aktualną wartość nadpłaty na swoim Koncie w ramach Serwisu Internetowego, to będzie zobowiązany wysłać taką dyspozycję w formie skanu zlecenia z podpisem przesłanego przez formularz za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta w ramach swojego Konta. Wzór zlecenia stanowi załącznik do Regulaminu.

 4. Prowizja jest rozliczana w okresach miesięcznych – wysokość należnej prowizji za dany miesiąc rozliczeniowy ustalana jest każdego pierwszego Dnia Roboczego następnego miesiąca. Prowizja staje się wymagalna na dzień 14-tego każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni, chyba, że na fakturze VAT wskazano inny termin.

 5. Prowizja jest pobierana od Sprzedawcy na warunkach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu. W przypadku płatności dokonywanych przez Kupujących z wykorzystaniem PayU prowizja jest naliczana i pobierana automatycznie w momencie odnotowania wpłaty przez Kupującego (Sprzedawca w takim wypadku otrzyma na swoje konto wartość sprzedaży pomniejszoną o kwotę prowizji). W pozostałych przypadkach prowizja będzie naliczana w momencie złożenia zamówienia i płatna będzie na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury VAT. Faktury VAT będą wystawiane 1. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni z 14 - dniowym terminem płatności. Wartości uprzednio automatycznie pobranych prowizji będą stanowiły część "zapłaconą" faktury VAT (jeżeli nie będzie innych opłat, wówczas faktura będzie w całości opłacona). Po przekroczeniu terminu płatności o 14 dni nastąpi automatyczne zawieszenie Butiku. Odblokowanie Butiku nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty i odnotowaniu jej w systemie Serwisu Internetowego. Sprzedawcy mogą opłacić fakturę tradycyjnym przelewem bankowym (wówczas w Serwisie Internetowym wpłata jest księgowana w ciągu 5 dni roboczych od uznania pieniędzy na koncie bankowym) lub z wykorzystaniem PayU przyciskiem z listy faktur w koncie Sprzedawcy (Usługodawca nie pobiera prowizji od takiej transakcji, księgowanie odbywa się automatycznie po odnotowaniu wpłaty przez PayU).

 6. W razie opóźnienia Sprzedawcy niebędącego konsumentem w zapłacie prowizji za korzystanie z Serwisu Internetowego, Usługodawca jest uprawniony do potrącenia kwoty należnej prowizji wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie z przekazywanych Sprzedawcy kwot tytułem otrzymanych przez niego płatności od Kupujących za pomocą Płatności Elektronicznych.

 7. W razie zwłoki Sprzedawcy niebędącego konsumentem w zapłacie prowizji za korzystanie z Serwisu Internetowego przekraczającej 14 dni, Usługodawca jest uprawniony blokowania przez czas zwłoki wyświetlania Produktów danego Sprzedawcy w kategorii jak i w wynikach wyszukiwania wewnętrznej wyszukiwarki Serwisu Internetowego.

 1. WARUNKI WYSTAWIANIA PRODUKTÓW

 1. Jedną z możliwości Konta Sprzedawcy w Serwisie Internetowym jest wystawienie oferty sprzedaży Produktów, które następnie będą widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis. Wystawienie oferty Produktu możliwe jest jedynie przez Sprzedawcę posiadającego Butik (Konto Sprzedawcy) poprzez skorzystanie z formularza wystawienia oferty Produktu dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto Sprzedawcy w Serwisie. W zależności od rodzaju Produktu wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe oraz fakultatywnie innych możliwych do podania w formularzu i kliknięcie pola akcji – z tą chwilą oferta Produktu zostaje wystawiona w Serwisie Internetowym. Oferta Produktu jest widoczna w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis.

 2. Oferta sprzedaży powinna zawierać wymagane prawem informacji, w szczególności powinna określać:

  1. Główne cechy Produktu;

  2. Cenę Produktu wraz z podatkami, a także jeżeli występują – opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne koszty, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;

  3. Sposób i termin zapłaty;

  4. Sposób i termin dostawy;

  5. Miejsce i sposób składania reklamacji.

 3. W przypadku oferty Sprzedaży składanej przez Sprzedawcę będącego przedsiębiorcą powinna ona zawierać także dodatkowe informacje wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przez Ustawę o Prawach Konsumenta.

 4. Oferta sprzedaży Produktu w Serwisie Internetowym ma charakter wiążący dla Sprzedawcy, które ją złożył, z zastrzeżeniem że może ją wycofać lub zmienić do momentu jej przyjęcia przez Kupującego i zawarcia Umowy Sprzedaży.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Sprzedawcy do zmiany lub usunięcia oferty Produktu, gdy narusza niniejszy Regulamin z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania do usunięcia danej oferty Produktu, co nie narusza już złożonych Zamówień i zawartych Umów Sprzedaży mających za przedmiot ten Produkt.

 6. Sprzedawca wystawiający ofertę Produkt obowiązany jest zamieszczać w Serwisie Internetowym jedynie informacje prawdziwe, rzetelne i nie wprowadzające w błąd.

 7. Sprzedawca wystawiający Produkt obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków oferty sprzedaży Produktu. Wystawienie Produktu na sprzedaż powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar jego sprzedaży przez Sprzedawcę. Oferta Produktu, jej przedmiot i opis powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.

 8. Wystawienie oferty Produktu (w tym jej przedmiot i opis) przez Sprzedawcę nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa. dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego i praw osób trzecich. Zabronione jest wystawienie przez Sprzedawcę ofert sprzedaży dotyczących dóbr i usług wskazanych w pkt. 25 Regulaminu (produkty zakazane).

 9. Sprzedawca obowiązany jest posiadać wymagane przez przepisy prawa uprawnienia do wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej, w tym także, jeżeli są wymagane zezwolenia, koncesje lub inne indywidualne akty administracyjne.

 10. Sprzedawca, dla którego korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zawieranie Umów Sprzedaży związane jest z jego działalnością gospodarczą, obowiązany jest do przestrzegania praw konsumenta, w szczególności dotyczących spełnienia obowiązków informacyjnych, prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz reklamacji.

 11. Na żądanie Kupującego zainteresowanego ofertą Produktu Sprzedawca obowiązany jest udzielić wyjaśnień dotyczących przedmiotu i warunków oferty sprzedaży Produktu – możliwe jest to za pomocą modułu wiadomości dostępnego w ramach Konta.

 12. Sprzedawca obowiązany jest do zamieszczenia oferty Produktu w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Produktów oraz w języku polskim. Usługobiorca obowiązany jest do niezamieszczania w jednym czasie więcej niż jednej oferty Produktu dotyczącej tego samego przedmiotu.

 13. Sprzedawca obowiązany jest do nie zamieszczania w ramach oferty Produktu (w tym także poprzez zdjęcia) oraz w ramach wiadomości przesyłanych między Usługobiorcami dotyczących przedmiotu i warunków oferty Produktu treści bezprawnych, danych kontaktowych umożliwiających kontakt ze Sprzedawcą poza Serwisem Internetowym oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich serwisów internetowych lub podmiotów.

 1. PŁATNOŚCI TYTUŁEM UMOWY SPRZEDAŻY, PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE

 1. Sprzedawca wystawiający Produkty na sprzedaż zobowiązany jest określić sposoby i termin zapłaty za Produkt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. W Serwisie Internetowym możliwe jest udostępnienie Kupującym przez Sprzedawcę Płatności Elektronicznych PayU oraz dodatkowo płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki lub Płatności PayPal. Udostępnione przez Sprzedawcę sposoby płatności wskazane są w opisie Produktu oraz w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.

 3. W przypadku, gdy jedno Zamówienie Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia będzie obejmowało Produkty wystawione przez więcej niż jednego Sprzedawcę sposoby płatności dotyczącego tego Zamówienia zostaną ograniczone do Płatności Elektronicznych PayU oraz do płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, pod warunkiem, że wszyscy Sprzedawcy obejmujący dane Zamówienie udostępniają taką płatność.

 4. Płatności Elektroniczne PayU w Serwisie Internetowym udostępniane są przez PayU. PayU jest dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, z którym Usługodawca ma zawarte umowy o udostępnienie Płatności Elektronicznych w Serwisie Internetowym.

 5. Usługodawca zobowiązany jest przekazać Sprzedawcy kwoty tytułem otrzymanych przez niego płatności od Kupujących dokonanych za pomocą Płatności Elektronicznych PayU pomniejszone o automatycznie pobierane prowizje zgodnie z Cennikiem. Przekazanie otrzymanych płatności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od kliknięcia w widoku "Szczegóły zamówienia" przycisku "Wypłać pieniądze". Przycisk ten staje się widoczny w momencie udostępnienia Usługodawcy przez PayU środków na jego rachunku rozliczeniowym. Przekazanie nastąpi przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany przez Sprzedawcę w procesie weryfikacji, o którym mowa w pkt. 12 Regulaminu.

 6. Płatności PayPal w Serwisie Internetowym udostępniane są przez PayPal, z którym dany Sprzedawca ma zawartą umowę o korzystanie z Płatności PayPal i może je udostępniać swoim Kupującym w Serwisie Internetowym. Wpłaty za pomocą Płatności PayPal są przekazywane bezpośrednio na konto Sprzedawcy utworzonego przez niego w ramach korzystania z Płatności PayPal. Wypłaty wpłat od Kupujących dokonane za pomocą Płatności PayPal dokonywane są samodzielnie przez Sprzedawcę zgodnie z regulaminem korzystania z Płatności PayPal.

 1. WARUNKI ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY, KORZYSTANIE Z FORMULARZA ZAMÓWIEŃ

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym i Sprzedawcą za pomocą Serwisu ma następujący przebieg:

 1. Sprzedawca w ramach swojego Butiku wystawia ofertę sprzedaży Produktu mogącego być przedmiotem Umowy Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 2. W odpowiedzi na wystawioną ofertę Kupujący składa Zamówienie (przyjmuję ofertę Sprzedaży) za pomocą Formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie – złożenie Zamówienie następuje w momencie kliknięcia przez Kupującego pola „Zamawiam i płacę” w Formularzu Zamówienia - w tym momencie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą.

Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży następuje poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu Internetowego, w odpowiedniej zakładce Konta Kupującego i Sprzedawcy oraz dodatkowo potwierdzenie zostaje przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Kupującego i Sprzedawcę. W powyższy sposób następuje również utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży.

 1. Z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzedawca otrzymuje dane kontaktowe Kupującego, a Kupujący otrzymuje dane kontaktowe Sprzedawcy. Kupujący i Sprzedawca obowiązani są do nawiązania niezwłocznego kontaktu po zawarciu Umowy Sprzedaży celem jej realizacji.

 2. Po zawarciu Umowy Sprzedaży dalszy tok postępowania Kupującego i Sprzedawcy wynika z obowiązujących przepisów prawa – Sprzedawcy jest obowiązany przede wszystkim do wydania Produktu, a Kupujący obowiązany jest do zapłaty ustalonej ceny.

 3. W portalu Artillo.pl występują dwa rodzaje kont Sprzedawców produktów, które rozróżniają osoby prowadzące sprzedaż za pośrednictwem działalności gospodarczej od osób, które prowadzą sprzedaż korzystając z innych prawnym możliwości (np. sprzedaż okazjonalna).

 1. Rodzaj konta "Hobbysta" - określa osobę, która prowadzi sprzedaż nie prowdząc jednocześnie działalności gospodarczej - w takim przypadku zastosowania nie mają Prawa konsumenta.

 2. Rodzaj konta "Profesjonalista" - określa osobę, która prowadzi sprzedaż prowadząc działalność gospodarczą - w takim przypadku zastosowanie mają Prawa konsumenta.

 1. Kupujący ma możliwość złożenia jednego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia na Produkty wystawione przez więcej niż jednego Sprzedawcę – w takim wypadku Kupujący zawiera odrębne Umowy Sprzedaży z wybranymi Sprzedawcami.

 2. Złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia możliwe jest bez posiadania Konta w Serwisie. W przypadku jednak złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę zalogowanego na Konto lub łącznie z utworzeniem Konta w Serwisie (poprzez odhaczenie stosownego checkboxa w trakcie składania Zamówienia) dane Zamówienie zostanie automatycznie odnotowane w historii zamówień Konta

 3. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Serwisie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 4. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę..

 1. OCENY DOTYCZĄCE UMÓW SPRZEDAŻY ORAZ PRODUKTÓW

 1. Usługodawca udostępnia za pomocą Serwisu możliwość dokonywania przez Kupującego oceny zakupionego Produktu oraz realizacji Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę, którą zawarł z nim za pośrednictwem Serwisu Internetowego (ocena jest dokonywana w skali od 1 do 5) oraz dodatkowo może zostać skomentowana przez Kupującego opisem słownym.

 2. Ocena może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów lub zrealizowanych Umów Sprzedaży. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych Umów Sprzedaży w celu wystawienia oceny.

 3. Wystawiona ocena może zostać unieważniona za zgodą autora danej oceny na wniosek jej autora lub drugiej strony. Zgłoszenie takie powinno zostać zrealizowane za pośrednictwem modułu Biura Obsługi Klientów przez założenie odpowiedniego zgłoszenia w ramach Konta.

 4. Kupujący korzystając z ocen obowiązany jest do korzystania z nich w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, Kupującego lub Sprzedawcy oraz osób trzecich. Kupujący dokonujący oceny obowiązani są do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 1. WERYFIKACJA SPRZEDAWCY

 1. Celem rozpoczęcia korzystania z Konta Sprzedawcy (Butiku) konieczne jest dodatkowo uprzednie przejście przez Sprzedawcę pozytywnej weryfikacji, o której mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Sprzedawcy posiadający już swój Butik w Serwisie Internetowym przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu obejmujących drugi etap weryfikacji w obowiązującym w niniejszym Regulaminie kształcie, obowiązani są przeprowadzić drugi etap weryfikacji wskazany w pkt. 12 Regulaminu niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia związania ich Regulaminem w obecnym kształcie.

 2. Weryfikacja ma przebieg dwuetapowy i ma na celu zapewnienie, że wystawiane w Serwisie Produkty będą zgodne z jego tematyką, a ich opisy i zdjęcia będą jak najlepsze oraz potwierdzenie prawdziwości danych Sprzedawcy.

 3. Etap pierwszy weryfikacji - w pierwszym etapie Usługobiorca zainteresowany utworzeniem Butiku obowiązany jest uprzednio utworzyć standardowe Konto, a następnie wysłać swoje zgłoszenie chęci utworzenia Butiku do weryfikacji Usługodawcy za pomocą opcji dostępnych w ramach Konta (w zakładce „Mój Butik”). Sprzedawca po naciśnięciu przycisku "Otwórz butik" ma wyświetlaną listę warunków niezbędnych do spełnienia (dodanie określonej liczby Produktów, uzupełnienie adresów, wybór form płatności, dodanie Produktów uzupełnionych na określoną liczbę punktów zgodnie z wytycznymi). Akceptacja Butiku następuje automatycznie po spełnieniu łącznie następujących warunków: (1) Uzyskanie pozytywnej oceny punktowej uzupełnienia profilu Butiku zgodnie z informacją przedstawianą Sprzedawcy w panelu projektanta; (2) uyskanie pozytywnej oceny punktowej w conajmniej 5 dodanych Produktach zgodnie z informacją przedstawianą Sprzedawcy w panelu projektanta; (3) poprawna weryfikacja konta bankowego (opisane w regulaminie jako "Etap drugi weryfikacji").

 4. Etap drugi weryfikacji – w drugim etapie Usługobiorca obowiązany jest do weryfikacji swoich danych poprzez dokonanie opłaty weryfikacyjnej w wysokości 1 zł ze swojego indywidualnego rachunku bankowego prowadzonego dla niego przez bank mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rachunek ten, po zakończonej pozytywnej weryfikacji, będzie rachunkiem, na który będą przekazywane Sprzedawcy kwoty tytułem otrzymanych przez niego płatności od Kupujących dokonanych za pomocą Płatności Elektronicznych PayU. Opłata weryfikacyjna podlega zwrotowi na rachunek bankowy Usługobiorcy, z którego został dokonany przelew opłaty, maksymalnie w terminie 3 Dni Roboczych od dnia jej dokonania.

  1. Dokonanie opłaty weryfikacyjnej możliwe jest na dwa sposoby: (A) za pomocą Płatności Elektronicznych PayU albo (B) poprzez indywidualny kontakt z Usługodawcą za pomocą danych kontaktowych podanych w pkt. 15 Regulaminu – w przypadku braku obsługiwania jego banku w ramach Płatności Elektronicznych PayU.

  2. W przypadku dokonania opłaty za pomocą Płatności Elektronicznych PayU (sposób A) Usługobiorca obowiązany jest przejść kolejne kroki weryfikacji dostępne w ramach Konta (w zakładce „Mój Butik”), w szczególności obowiązany jest podać dane swojego indywidualnego rachunku bankowego prowadzonego dla niego przez bank mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokonać płatności opłaty weryfikacyjnej za pomocą Płatności Elektronicznych PayU.

  3. W przypadku braku obsługiwania banku Usługobiorcy w ramach Płatności Elektronicznych PayU, Usługobiorca obowiązany jest skontaktować się z Usługodawcą za pomocą danych kontaktowych podanych w pkt. 15 Regulaminu (sposób B). Następnie Usługodawca przekazuje Usługobiorcy dane rachunku do dokonania opłaty weryfikacyjnej, a Usługobiorca obowiązany jest dokonać płatności opłaty weryfikacyjnej ze swojego indywidualnego rachunku bankowego prowadzonego dla niego przez bank mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  4. Pozytywna weryfikacja tego etapu następuje w wypadku zgodności danych Sprzedawcy podanych w ramach Konta oraz danych nadawcy przelewu widniejących na potwierdzeniu dokonanego przez niego przelewu opłaty weryfikacyjnej.

  5. Usługodawca dokonuje weryfikacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od dnia dokonania przelewu opłaty weryfikacyjnej. O wyniku weryfikacji wraz z uzasadnieniem Usługobiorca jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na swój adres poczty elektronicznej podany w ramach Konta.

  6. Po pozytywnej weryfikacji w ramach pierwszego etapu Usługobiorca możesz przejść do kolejnego etapu weryfikacji korzystając z opcji dostępnej w ramach Konta (w zakładce „Mój Butik”). W razie negatywnej weryfikacji Usługobiorca ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem lub ponownego dokonania przelewu opłaty weryfikacyjnej – w tym wypadku procedura jest stosowana odpowiednio jak przy pierwszym zgłoszeniu.

NEWSLETTER

 1. Korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie czterech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) po podaniu w formularzu zapisu do Newslettera umieszczonego na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola akcji; oraz (3) potwierdzeniu chęci zapisu na Newsletter poprzez kliknięcie z link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

 2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej na adres: biuro@artillo.pl lub też pisemnie na adres: ul. Barbary 25, 44-280 Rydułtowy z dopiskiem "Artillo.pl - Newsletter".

 1. KOMENTARZE W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Usługodawca udostępnia za pomocą Serwisu możliwość dodawania przez Usługobiorców komentarzy do treści dostępnych w Serwisie Internetowym (np. artykuły tematyczne), w wyznaczonych do tego miejscach.

 2. Usługobiorcy korzystający z komentarzy obowiązani są do korzystania z nich w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.

 3. Usługobiorcę wystawiającego komentarz lub odpowiedź na niego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, wulgaryzmów, treści naruszających dobra osobiste oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich serwisów internetowych lub podmiotów.

 1. KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest formularz kontaktowy na stronie Serwisu, poczta elektroniczna (e-mail: biuro@artillo.pl) oraz poczta tradycyjna (ul. ul. Barbary 25, 44-280 Rydułtowy z dopiskiem "Artillo.pl"), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

 1. REKLAMACJE i ODSTĄPIENIA DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego tytułem Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje związane z Umową Sprzedaży Kupujący może złożyć bezpośrednio u Sprzedawcy.

 1. Prawa i obowiązki Kupującego będącego konsumentem względem Sprzedawcy dotyczące skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta.

 2. Sprzedawca prowadzący sprzedaż jako przedsiębiorca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów mających na celu ochronę praw konsumenta oraz jego prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy wskazane w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta.

 1. REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład za pomocą formularza kontaktowego na stronie Serwisu, pocztą elektroniczną (e-mail: biuro@artillo.pl) oraz pocztą tradycyjną (ul. Barbary 25, 44-280 Rydułtowy z dopiskiem "Artillo.pl").

 1. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i zawieranych przez nich umów na odległość z Usługodawcą.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 3. Z zastrzeżeniem pkt. 18.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

 4. Oświadczenia kierowane do Usługodawcy można kierować zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w pkt. 15. Regulaminu.

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców (w tym Sprzedawców) niebędących konsumentami.

 1. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.

 2. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia. Usunięcie Konta powoduje jednocześnie usunięcie z Serwisu Internetowego ofert sprzedaży Produktów wystawionych przez Sprzedawcę (z wyłączeniem ofert już przyjętych przez Kupującego).

 1. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

 2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 3. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.

 4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych Serwisu. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

 1. PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Sprzedawca wystawiając ofertę Produktu w Serwisie Internetowym zawierającą treści objęte ochroną prawną, w tym prawa autorskiego oraz własności przemysłowej, w szczególności treści takiej jak zdjęcia, opisy, logotypy oraz znaki towarowe, zezwala Usługodawcy na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z nich w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz w celach rozwoju, marketingu i promocji Serwisu Internetowego. Zakres korzystania obejmuje następujące pola eksploatacji: (1) utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami, w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkiego rodzaju nośnikach papierowych, elektronicznych, magnetycznych bądź optycznych; (2) rozpowszechniania za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych (w tym Internet i sieci GSM) w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek technologii, w szczególności poprzez: rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do treści w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz inne sposoby eksploatacji w sieciach telekomunikacyjnych bez względu na możliwe do zastosowania sposoby ograniczania dostępu; publiczne wyświetlenie oraz odtworzenie, w tym również poprzez mechanizmy automatycznego odtwarzania treści na stronach internetowych; (3) publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemisji; (4) użyczania. Sprzedawca zezwala na wykonywanie autorskich praw osobistych do treści przez Usługodawcę i zobowiązuje się do nie wykonywania tych praw w stosunku do Usługodawcy oraz podmiotów trzecich, którym Usługodawca udzieli dalszych zgód na korzystanie z tych treści – w granicach posiadanego zezwolenia.

 4. Zezwolenie Sprzedawcy, o którym mowa w pkt. 21) ust. 3 obejmuje także tworzenie opracowań treści w całości oraz w części przez Usługodawcę i korzystanie z tych opracowań w zakresie, w którym Usługodawca jest uprawniony do korzystania z treści oraz na udzielanie dalszych zgód w zakresie odpowiadającym udzielonego Usługodawcy zezwolenia, w szczególności Usługodawca jest uprawniony do wykorzystywania zdjęć w kreacjach marketingowych Serwisu Internetowego zarówno wewnętrznych (w obrębie Serwisu Internetowego) jak i zewnętrznych.

 5. Udzielenie przez Sprzedawcę zezwoleń, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu nie może naruszać przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób trzecich. Sprzedawca zapewnia, że jest uprawniony do udzielenia Usługodawcy zezwoleń, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu oraz korzystanie przez Usługodawcę z treści Sprzedawcy zgodnie z udzielonym zezwoleniem nie narusza przepisów prawa, w tym praw osób trzecich oraz, że zwolni Usługodawcę i podmioty trzece, którym Usługodawca udzieli dalszych zgód na korzystanie z tych treści – w granicach posiadanego zezwolenia – z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej ze zgodnego z Regulaminem korzystania z treści Sprzedawcy.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Artillo.pl zawierane są w języku polskim.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian u z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany Cennika - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

  1. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

  2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt bezpośrednio z Państwa opiekunem lub korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Artillo.pl

ZAŁĄCZNIKI

 1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

_____________________________________________________________

[w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy
oraz, o ile jest dostępny adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 1. CENNIK

Wystawienie oferty sprzedaży Produktu w Butiku Sprzedawcy jest nieodpłatne.

Prowizja od zawartych Umów Sprzedaży w danym miesiącu rozliczeniowym jest stała i wynosi 25 % wartości zawartych Umów Sprzedaży przez Sprzedawcę w danym miesiącu rozliczeniowym.

Prowizja nie jest pobierana od kosztów dostawy.

Prowizja nie jest doliczana do ceny Produktu (prowizja obciąża Sprzedawcę). 1. PRODUKTY ZAKAZANE

Wystawienie oferty sprzedaży poniższych rodzajów dóbr i usług w Serwisie Internetowym jest zabronione:

 1. Leki na receptę oraz niedopuszczone do obrotu: lekarstwa, produkty lecznicze oraz suplementy diety;

 2. Narkotyki i środki odurzające, w tym dopalacze, a także sprzęt i technologia umożliwiająca ich hodowlę, produkcję i handel itp.;

 3. Gry hazardowe prowadzone bez odpowiedniego zezwolenia;

 4. Broń i amunicja w rozumieniu ustawy o broni i amunicji oraz miotacze gazu;

 5. Usługi on-line zawierające treści pornograficzne, np. chat room, kamery wideo, filmy VOD;

 6. Towary i usługi, których zbywanie jest niezgodne z prawem;

 7. Produkty i usługi finansowe, o ile oferowane są w ramach działalności niepodlegającej nadzorowi właściwych organów nadzoru finansowego;

 8. Towary i usługi związane z rażącą pornografią, bestialstwem, przemocą, zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i światopoglądowych, treści naruszające dobra osobiste;

 9. Złośliwe oprogramowanie np. typu rogueware, wirusy itp.

 10. Towary podrobione, naruszające praw autorskie i znaki handlowe je chroniące;

 11. Crowdfunding;

 12. Pośrednicy przyjmujący płatności w imieniu wielu odbiorców bez wymaganych prawem zezwoleń lub niespełniające wymogów organizacji kartowych / pośredniczących.

 1. FORMULARZ ZWROTU NADPŁATY

Wzór zlecenia znajduje się pod adresem https://artillo.pl/formularz_zwrotu_nadplaty.pdf