papierowypokoj
Niestety nie znaleźliśmy produktów spełniajacych Twoje wymagania.

Wszystkie produkty

Pokaż filtry

Kategorie

Kategorie butiku

Cena

-

Typy ofert

Filtruj

Papierowy Pokój

Poszukuję piękna w codzienności – jej kolorach, formach, drobiazgach. Próbuję je zatrzymać poprzez obraz - tworzenie kartek, scrapbooking, dekorowanie, nadawanie nowego kształtu rzeczom zwyczajnym. Wykonuję na zamówienie albumy, notesy, kartki, zaproszenia, projekty ze zdjęciem. Zapraszam.

Informacje


Poszukuję piękna w codzienności – jej kolorach, formach, drobiazgach. Próbuję je zatrzymać poprzez obraz - tworzenie kartek, scrapbooking, dekorowanie, nadawanie nowego kształtu rzeczom zwyczajnym. Wykonuję na zamówienie albumy, notesy, kartki, zaproszenia, projekty ze zdjęciem. Zapraszam.

Rabaty


Projektant nie zdefiniował jeszcze rabatów


Dane firmy

Papierowy Pokój Magdalena Wisiorek
ul. ul. Odrodzenia 49
41-403 Chełm Śląski (PL)
NIP: 6462727225
REGON: 243476154

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: Papierowy Pokój Magdalena Wisiorek, ODRODZENIA 49, 41-403 CHEŁM ŚLĄSKI (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres Papierowy Pokój Magdalena Wisiorek, ODRODZENIA 49, 41-403 CHEŁM ŚLĄSKI (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         Papierowy Pokój Magdalena Wisiorek, ODRODZENIA 49, 41-403 CHEŁM ŚLĄSKI (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Papierowy Pokój Magdalena Wisiorek
ODRODZENIA 49, 41-403 CHEŁM ŚLĄSKI
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Papierowy Pokój Magdalena Wisiorek, ODRODZENIA 49, 41-403 CHEŁM ŚLĄSKI (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


Klaudia Borys
,

świetne i ekspresowe wykonanie! Wysoka jakosc i unikalny produkt

Komentarz dotyczący zamówienia

K
,

Widziałam ja dopiero jako zdjęcie i już jestem zachwycona !!!!

Komentarz dotyczący produktu

K
,

Świetny kontakt ,super podejście do projektu mega szybko

Komentarz dotyczący zamówienia

PM
,

W 100% polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

KK
,

Starannie wykonany, świetny na prezent. Polecam gorąco:-)

Komentarz archiwalny

LD
,

Zamawiałam kilkakrotnie kartki - na rożne okazje. REWELACJA. Pełna profesja. Kartki ze smakiem, piękne. Zachęcam!

Komentarz archiwalny

JN
,

Komentarz archiwalny

MM
,

Komentarz archiwalny

ES
,

Właśnie otrzymałam kartkę - jest piękna. Kontakt ze sprzedawcą bardzo dobry. Realizacja i wysyłka bardzo szybka. Gorąco polecam! Dziękuję za udane zakupy:-)

Komentarz archiwalny

AG
,

Komentarz archiwalny

K
,

Komentarz archiwalny

TJ
,

Komentarz archiwalny

AF
,

Kartka przepiekna dziekuje pozdrawiam cieplo.

Komentarz archiwalny

ms
,

Urocza i nietuzinkowa kartka ślubna. Dziękuję pięknie!

Komentarz archiwalny

ŻS
,

Komentarz archiwalny

AP
,

Zakupiona kartka jest piękna i bardzo starannie wykonana. Błyskawiczna wysyłka, wszystko zgodnie z opisem. Gorąco polecam :)

Komentarz archiwalny

JZ
,

Bardzo piękna karta.Chętnie jeszcze zamówię tak ładnie wykonaną kartkę jeżeli będę potrzebowała komuś podarować kartę okolicznościową.

Komentarz archiwalny

VJ
,

świetna współpraca od zamówienia po realizację. indywidualnie wykonany projekt, oryginalny i robiący wrażenie. polecam BARDZO!

Komentarz archiwalny

MC
,

Komentarz archiwalny

PD
,

Komentarz archiwalny

KW
,

Błyskawiczna wysyłka, wszystko zgodne z opisem. Zakupione karteczki przepiękne i starannie wykonane:-) Serdecznie dziękuję i gorąco polecam.

Komentarz archiwalny

AR
,

Piękne kartki, szybka wysyłka. Polecam!

Komentarz archiwalny

dd
,

Kartki przepiękne:) Widać włożony ogrom pracy w detale i wykończenie .Wysyłka expresowa. Jak najbardziej polecam i będę tutaj wracać :) pozdrawiam

Komentarz archiwalny

AW
,

Kartka przepiękna, wspaniały upominek dla dziadków :-) Wszystko ślicznie wykonane. Polecam tą projektanktę !!! :-)

Komentarz archiwalny

AT
,

Wszystko zgodne z opisem, artysta z głową pełną świetnych pomysłów :) dziękuję i polecam :)

Komentarz archiwalny

KM
,

Mam nadzieję że rodzice będą zadowoleni :) Dziękuję i oczekuję na przesyłkę :)

Komentarz archiwalny

EZ
,

Wszystko ok, pozdrawiam i życzę WESOŁYCH ŚWIĄT! :) Ella

Komentarz archiwalny

MU
,

Bardzo szybka wysyłka, przemiły kontakt.
Sama książka kucharska prześliczna, wykonana z dbałością o każdy detal. I przepięknie zapakowana.

Komentarz archiwalny

AJ
,

Przepiękna gustowna kartka. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.

Komentarz archiwalny

TK
,

Komentarz archiwalny

BP
,

POLECAM!!!! piękne kartki:)

Komentarz archiwalny

BP
,

Komentarz archiwalny

ES
,

Śliczna kartka. Oryginalna i starannie wykonana. Ewa

Komentarz archiwalny

JO
,

Bardzo dziękuję za przepiękną kartkę. Jestem nią zachwycona. Zazdroszczę talentu.
Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

Małgorzata Podolska
,

Przepiękne prace, polecam :)

Komentarz archiwalny

AS
,

Piękne kartki świąteczne, takie wnoszą Ducha Świąt :)

Komentarz archiwalny

Magdalena Stewesand
,

Bardzo ładne wykonanie, serdecznie polecam!

Komentarz archiwalny

ek
,

Przepiekne, gustownie, starannie i z pomyslem wykonane karteczki; dziekuje i pozdrawiam!

Komentarz archiwalny

JM
,

Piękne wykonanie kartek.

Komentarz archiwalny

JM
,

Wszystko wspanialei dziekuję za miły śliczny gratisik.

Komentarz archiwalny

Renata Świgost-Pusz
,

Kartka przecudna. Świetny kontakt z wykonawcą :).. myślę, że jeszcze skorzystam w przyszłości z realizacji.

Komentarz archiwalny

ES
,

Komentarz archiwalny

Cezary Jonski
,

Wszystko zgodnie z oczekiwaniami i moimi uwagami. Elegancka i profesjonalna praca. Jestem bardzo zadowolona z zakupionego przedmiotu . Drobny gratis świadczy o dbałości o klienta Polecam jak najbardziej !

Komentarz archiwalny

Aneta Sakowska
,

Komentarz archiwalny

MD
,

Gorąco polecam -kontakt bardzo dobry. Kartka śliczna i dziękuję za gratisik :)
Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

TC
,

Bardzo udane zamówienie. Serdecznie polecam Panią Magdalenę

Komentarz archiwalny

M
,

Wszysko w jak najlepszym porządku! Szczerze polecam!

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 4.91 , na podstawie 47 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta Papierowy Pokój


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB