marisutasz
Niestety nie znaleźliśmy produktów spełniajacych Twoje wymagania.

Wszystkie produkty

Pokaż filtry

Kategorie

Kategorie butiku

Cena

-

Typy ofert

Filtruj

Marisutasz

Sutasz jest magicznym światem który jest pełny harmonii piękna i koloru. Robiąc te wyroby wkładam w to całe serce i duszę. Te niepowtarzalne wyroby dają uczucie zachwycenia, entuzjazmu, piękna i błogości. Chcę podzielić się tym cudownym uczuciem z tymi którzy cenią piękno... Wykonuje biżuterię na zamówienie. Zapraszam na stronę: https://www.bizuteriasutasz.com.pl/ lub http://www.marisutasz.pl/

Informacje


Sutasz jest magicznym światem który jest pełny harmonii piękna i koloru. Robiąc te wyroby wkładam w to całe serce i duszę. Te niepowtarzalne wyroby dają uczucie zachwycenia, entuzjazmu, piękna i błogości. Chcę podzielić się tym cudownym uczuciem z tymi którzy cenią piękno... Wykonuje biżuterię na zamówienie. Zapraszam na stronę: https://www.bizuteriasutasz.com.pl/ lub http://www.marisutasz.pl/

Rabaty


Projektant nie zdefiniował jeszcze rabatów


Dane firmy

Marina Sienkiewicz
ul. Stara Kamionka 77
16-100 Sokółka (PL)
NIP: 5451806854
REGON: 200842141

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: Marina Sienkiewicz, Stara Kamionka 77, 16-100 Sokółka (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres Marina Sienkiewicz, Stara Kamionka 77, 16-100 Sokółka (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         Marina Sienkiewicz, Stara Kamionka 77, 16-100 Sokółka (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Marina Sienkiewicz
Stara Kamionka 77, 16-100 Sokółka
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Marina Sienkiewicz, Stara Kamionka 77, 16-100 Sokółka (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


Anna Jankowska
,

Przepiękne recznie robione arcydzieła,naprawde szczerze polecam :)

Komentarz dotyczący zamówienia

Damian Garbień
,

Bransoletka jest przepiękna
Gorąco poleca pełen profesjonalizm

Komentarz archiwalny

Monika Pęzioł Mirosław Pęzioł
,

Bardzo dobry kontakt i dopasowanie się do życzeń klienta. Szybka realizacja zamówienia, biżuteria estetycznie zapakowana. Żona zadowolona ;)

Komentarz dotyczący zamówienia

MP
,

bardzo ładne rękodzieło. Wspaniały kontakt z Panią. POLECAM GORĄCO
Bardzo szybka realizacja :)

Komentarz archiwalny

ED
,

Bardzo piękna biżuteria robiona z pasją :) Bardzo dobry kontakt z projektantką, szybka wysyłka, towar bardzo dobrze zapakowany. Bardzo polecam! :)

Komentarz archiwalny

RD
,

Kolejny zakup kolczyków. Bardzo starannie wykonane. Polecam serdecznie

Komentarz archiwalny

Beata Kubica
,

Komentarz archiwalny

Beata Kubica
,

Komentarz archiwalny

RD
,

Kolczyki bardzo ładne, staranna jakość wykonania, umiejętny dobór kolorów. Bardzo ładny kształt - polecam

Komentarz archiwalny

Joanna Kędzierska
,

Kolczyki przepiękne, ładniejsze niż na zdjęciu :)
Jestem zachwycona :)

Komentarz archiwalny

Katarzyna Siwy
,

Komentarz archiwalny

Magdalena Kalawska
,

Przepiękna bransoleta, precyzyjne wykonanie, miła rozmowa, przesyłka dotarła na czas, mimo naprawdę krótkiego terminu. Polecam gorąco, biżuteria robi piorunujące wrażenie.

Komentarz archiwalny

KK
,

Świetny kontakt, szybko i bezproblemowo. Współpraca z Marisutasz to sama przyjemność. Biżuteria jest przepiękna i niepowtarzalna, służy latami. Warto zainwestować w coś tak pięknego i trwałego. Polecam.

Komentarz archiwalny

Sylwia Brz-cka
,

Dziś otrzymałam kolczyki. Są piękne, misternie wykonane i intensywnie kolorowe. Idealne na lato ! Dostawa przebiegła bardzo szybko. Gorąco polecam biżuterię Marisutasz

Komentarz archiwalny

Anna Jankowska
,

Przepiękna biżuteria

Komentarz archiwalny

Anna Jankowska
,

Przepiękna biżuteria

Komentarz archiwalny

Anna Jankowska
,

Przepiękna biżuteria

Komentarz archiwalny

om
,

Wyjątkowa biżuteria, świetnie wykonana. Polecam!

Komentarz archiwalny

Monika Maślanko
,

Kolczyki jeszcze ładniejsze niż na zdjęciu, bardzo starannie wykonane. Polecam

Komentarz archiwalny

ML
,

Przepiękna biżuteria, wykonana bardzo starannie i z uwzględnieniem wszystkich moich próśb. Szybka realizacja i przesyłka, Jestem bardzo zadowolona i gorąco polecam Panią Marinę :-)

Komentarz archiwalny

TP
,

Absolutnie idealne. Perfekcyjne wykonanie. Piękny dobór kolorów, efektowne, świetna jakość.
Przesyłka świetnie zapakowana z woreczkiem na prezent.
Gorąco polecam.

Komentarz archiwalny

EK
,

Przepiękne kolczyki od zdolnej artystki! Gorąco polecam Panią Marinę, która wkłada ogrom serca w swoje prace. Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Szybka wysyłka i przemiły kontakt!

Komentarz archiwalny

M
,

Kolczyki są piękne :-) Transakcja przebiegła szybko i sprawnie. Polecam!

Komentarz archiwalny

Iwona Szymańska
,

Wspaniała współpraca, kolczyki przepiękne. Dziękuję i pozdrawiam.

Komentarz archiwalny

A
,

Fachowo, sympatycznie, szybko, idealne zrozumienie potrzeby klienta (biżuteria zrobiona na zamówienie)i całościowo pięknie!

Komentarz dotyczący zamówienia

kz
,

Polecam gorąco :)Kolczyki cudowne!!!Przesyłka ekspresowa.Jestem bardzo zadowolona :)

Komentarz dotyczący zamówienia

RC
,

Super, prześliczne kolczyki!

Komentarz archiwalny

KJ
,

Polecam! Prace piękne, jeden element wykonany na specjalne zamówienie. Realizacja szybka, wysyłka szybka. Będę tu wracać po więcej ;)

Komentarz archiwalny

Magdalena Zawadzka
,

Przepiękne kolczyki - zdjęcia nie oddają w pełni ich urody, choć są na nich piękne, to na żywo są po prostu oszałamiające :) oprócz tego świetny kontakt z Projektantką i ekspresowa wysyłka - gorąco polecam!

Komentarz archiwalny

KF
,

Komentarz archiwalny

AN
,

Komentarz archiwalny

MS
,

szybka przesyłka, miła usługa, piękne kolczyki. Dziękuję i polecam :)

Komentarz archiwalny

JA
,

Otrzymałam biżuterię wykonaną przez Marisutasz i nie mogę przestać się zachwycać :) jestem przeszczśliwa, że te cudeńka są indywidualnie dla mnie wykonane i będą ozdabiać mnie w ten dzień. Polecam wszystkim tą Projektantkę, rewelacyjny kontakt, ekspresowe wykonanie i wysyłka, biżuteria jeszcze piękniejsza niż na zdjęciach.
Justyna

Komentarz archiwalny

zn
,

Kolczyki prześliczne idealnie pasują do bransoletki.Dziękuję za rabacik.Pozdrawiam. Zofia.

Komentarz archiwalny

zn
,

Kolorowo ,pięknie i starannie oto opinia o zakupionych przedmiotach.Marzą mi się kolczyki pasujące do bransoletki,ale w tej sprawie jeszcze się z panią skontaktuję.

Komentarz archiwalny

MJ
,

bardzo ładna bransoletka, dokładność i staranność wykonania, bardzo dziękuję

Komentarz archiwalny

ID
,

Ekspresowa wysyłka i bezproblemowy kontakt, a kolczyki oczywiście piękne, założę w dniu ślubu.
Polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

Joanna Ratajczak
,

Kolczyki są śliczne. Pełen profesjonalizm. Polecam

Komentarz archiwalny

KW
,

Komentarz archiwalny

KF
,

Na żywo prezentuje się pięknie :)

Polecam!

Komentarz archiwalny

HW
,

Polecam.Jestem bardzo zadowolona z zakupu.

Komentarz dotyczący zamówienia

AJ
,

Komentarz archiwalny

AJ
,

Polecam.Jestem bardzo zadowolona z zakupu.

Komentarz dotyczący zamówienia

BG
,

Znakomity projektant,zankomity Sprzedawca!!! Polecam Wszystkim kupującym!!! Myślę,że też z przyjemnością tu wrócę!!! dziękuję za udane zakupy.pozdrawiam.Lunetka15

Komentarz archiwalny

AM
,

Bardzo dobry kontakt z projektatem, szybka wysyłka, a przede wszystkim bransoletka taka jak na zdjęciach - a nawet ładniejsza :)
Dziękuję i pozdrawiam.

Komentarz archiwalny

Agnieszka Glowacka
,

Pieknie wykonane kolczyki w rozsadnej cenie. Bardzo mila, szybka i fachowa obsluga.Serdeznie polecam i na pewno skorzystam ponownie :)

Komentarz archiwalny

AB
,

Jestem bardzo zadowolona. Bardzo szybka transakcja. Spinka jest bardzo ładna. Gorąco polecam :)

Komentarz archiwalny

AB
,

Jestem bardzo zadowolona. Bardzo szybka transakcja. Bransoletka jest bardzo ładna. Gorąco polecam :)

Komentarz archiwalny

Joanna Styczyńska Krawczyk
,

Naprawdę efektowne :)

Komentarz archiwalny

Emilia Klusek
,

Gorąco polecam!!! Biżuteria przepiękna, świetnie wykonana. Czas oczekiwania ekspresowy. Jeszcze raz dziękuje!! :)

Komentarz archiwalny

KM
,

Bardzo serdecznie polecam, wspaniała elegancka biżuteria, bardzo starannie wykonana, wspaniały kontakt z Projektantką:) serdecznie dziękuję :)

Komentarz archiwalny

MM
,

Biżuteria prześliczna! ładniejsza niż na zdjęciu. Miły kontakt i ekspresowa przesyłka.
dziękuję.

Komentarz archiwalny

ED
,

Jestem zachwycona granatowym kompletem,spinka i grzebień to strzał w dziesiątkę jak zwykle zresztą,jest Pani perfekcjonistką i znosi dzielnie kaprysy klientek,polecam gorąco nawet bardzo gorąco

Komentarz dotyczący zamówienia

MJ
,

Biżuteria piękna i bardzo dobrze wykonana. Wyśmienity kontakt. Dziękuję za transakcję!

Komentarz archiwalny

Dorota Kujawa
,

Kolczyki prześliczne! jestem bardzo zadowolona z zakupu ;o) przesyłka błyskawiczna ! Goraco polecam !!!

Komentarz archiwalny

AM
,

Bardzo ładnie wykonana biżuteria oraz szybka realizacja zamówienia.

Komentarz archiwalny

KR
,

Piękna biżuteria. Misternie i bardzo dokładnie wykonana, co dziwi tym bardziej, że zamówienie było składane we wtorek a we czwartek biżuteria była już gotowa do odbioru. Jednym słowem piękna, niepowtarzalna biżuteria robiona na zamówienie praktycznie na zaraz. Na pewno to nie ostatnie moje zamówienie u tej Pani.

Komentarz archiwalny

KR
,

Przepiękny komplet :) Na żywo wygląda jeszcze piękniej. Cały komplet prezentuje się po prostu cudnie.

Komentarz archiwalny

Magdalena Dolińska
,

biżuteria piękna, bardzo dziekuje i polecam wszystkim kupującym :)

Komentarz archiwalny

Magdalena Dolińska
,

bardzo dziekuje za miły kontakt, fantastyczna obsługe i szybka dostawe, biżuteria jest zjawiskowa, pozdrawiam

Komentarz archiwalny

KK
,

Przepięknie wykonane kolczyki, niezwykle oryginalne. Przesyłka ekspresowa. Mogę z czystym sercem polecić :)

Komentarz archiwalny

JC
,

Super kolczyki!

Komentarz archiwalny

JC
,

Śliczny komplecik!

Komentarz archiwalny

JC
,

Śliczny komplecik ecru. Dokładne wykonanie i szybka dostawa.
Polecam gorąco!

Komentarz dotyczący zamówienia

Natalia Magiera
,

Serdecznie polecam biżuterię. Misterne, piękne wykonanie, profesjonalny kontakt i szybka realizacja zamówienia. Jestem bardzo zadowolona!

Komentarz dotyczący zamówienia

ED
,

Biżuteria cudna,wykonanie profesjonalne,projektantka jest chyba jasnowidzem gdyz precyzyjnie odgaduje gusti w niego trafia,polecam gorąco!!1

Komentarz dotyczący zamówienia

Katarzyna Burdejny
,

Przepiękne prace,eleganckie i takie subtelne :)
Oryginalność i precyzja. Gratuluję wielkiego talentu :)

Komentarz archiwalny

Ewelina Grześ
,

Biżuteria jest wykonana profesjonalnie, efekt jest piękny, bardzo dobry kontakt i szybka reakcja na moje oczekiwania. Serdecznie polecam ja sama jeszcze nie raz dokonam zakupu. DZIĘKUJĘ ZA TA PIĘKNĄ BIŻUTERRIĘ KTÓRE BĘDZIE MNIE ZDOBIŁA PODCZAS ŚLUBU.

Komentarz archiwalny

Ewelina Grześ
,

Biżuteria jest wykonana profesjonalnie, efekt jest piękny, bardzo dobry kontakt i szybka reakcja na moje oczekiwania. Serdecznie polecam ja sama jeszcze nie raz dokonam zakupu. DZIĘKUJĘ ZA TA PIĘKNĄ BIŻUTERRIĘ KTÓRE BĘDZIE MNIE ZDOBIŁA PODCZAS ŚLUBU.

Komentarz archiwalny

MK
,

Jakosc kolczyków przeszła moje oczekiwania. Są wykonane bardzo starannie i dokładnie, po prostu cudo za niewygórowaną cenę. Dziekuję!

Komentarz archiwalny

MP
,

Super kontakt i expresowa wysyłka:) Kolczyki śliczne. Dziękuję za transakcje.

Komentarz archiwalny

jz
,

Transakcja z panią sama przyjemność profesjonalne podejście do klienta Polecam gorąco.Biżuteria przepięknie zrobiona ,świetny kontakt ,ekspresowa wysyłka pozdrawiam !!!

Komentarz dotyczący zamówienia

SR
,

Rewelacyjny kontakt, szybka wysyłka. Naszyjnik pięknie i precyzjynie wykonany. Polecam wszystkim.

Komentarz archiwalny

SR
,

Rewelacyjny kontakt. Piękny naszyjnik precyzyjnie wykonany - robi ogromne wrażenie po prostu olśniewa. Przesyłka ekspersowa, towar dobrze zabezpieczony. Jestem bardzo zadowolona. Polecam wszystkim :) Takie transakcje to czysta przyjemność.

Komentarz dotyczący zamówienia

mk
,

Polecam

Komentarz archiwalny

DS
,

Komentarz archiwalny

KN
,

Piękne kolczyki:-) Dziękuję badzo:-) Będę częściej zaglądać bo warto:-)

Komentarz archiwalny

BD
,

Polecam serdecznie Pania projektantke. Doskonały kontakt, szybka realizacja. Kolczyki wykonane elegancko,bezpiecznie zapakowane. Wielki plus.

Komentarz dotyczący zamówienia

BD
,

Polecam Panią projektantke. Dobry kontakt, szybka realizacja, towar elegancko wykonany, bezpiecznie zapakowany.

Komentarz archiwalny

AB
,

Komentarz archiwalny

JB
,

Kolczyki to prawdziwe cudo! Są przepiękne i idealnie dopasowane do przesłanego wzoru na sukience. Jeszcze raz bardzo dziękuję! Gorąco polecam!

Komentarz archiwalny

JZ
,

Piękny, starannie wykonany i dopracowany naszyjnik. Błyskawiczna przesyłka. Serdecznie polecam :)

Komentarz archiwalny

JK
,

małe dzieła sztuki

Komentarz archiwalny

M
,

Transakcja przebiegła szybko i w przyjemnej atmosferze. Polecam i pozdrawiam!

Komentarz archiwalny

zn
,

Współpraca bardzo dobra.]Bransoletka prześliczna.

Komentarz archiwalny

MB
,

Kolczyki przepiękne, nawet ładniejsze niż na zdjęciu, polecam wszystkim tą projektantkę, ma cudowne wyroby!!!

Komentarz archiwalny

AA
,

Biżuteria cudowna! Zestaw założę w dniu ślubu. Każdemu polecam, staranne i dokładne wykonanie. Efekt zachwycający!

Komentarz dotyczący zamówienia

AA
,

Biżuteria wykonana przepięknie, estetycznie i dokładnie. Bardzo elastyczne i profesjonalne podejście do klienta, ekspresowa wysyłka. Gorąco polecam!!!!

Komentarz archiwalny

IC
,

Kolczyki sa niesamowite! :) Cała transakcja przebiegła wysmienicie :) Na pewno do Pani wroce :) Gorąco polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

Mariola Gollis
,

Bransoletka jest wspaniała, dostarczona szybciutko i zabezpieczona przed zniszczeniem. Polecam artystke wszystkim wielbicielom pięknej biżuterii.

Komentarz archiwalny

MJ
,

Biżutera bardzo ładna, dobrze wykonana. Wysyłka bezproblemowa. Polecam

Komentarz archiwalny

BB
,

Bransoletka do kolczykow idalna. Zamowienie zrealizowane bardzo szybko. Wszystko pieknie opakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem. Bardzo polecam.

Komentarz archiwalny

BB
,

Cudne kolczyki. Jeszcze ladniejsze niz na zdjeciu. Szybka wysylka.

Komentarz archiwalny

M
,

Piękne kolczyki. Transakcja przebiegła szybko i bezproblemowo. Polecam i pozdrawiam :-)

Komentarz archiwalny

MB
,

Kolczyki jak zwykle wykonane perfekcyjnie, przepiękne. Polecam wszystkim robienie zakupów u tej projektantki. Zawsze będziecie zadowoleni! Adekwatna cena do jakości. Wysyłka ekspresowa.

Komentarz archiwalny

MB
,

zakupione kolczyki są po prostu piękne, a wysyłka nastąpiła o wiele szybciej niż się spodziewałam.

Komentarz archiwalny

DB
,

Komentarz archiwalny

FH
,

Komentarz archiwalny

Paulina Korczyk
,

Transakcje z Panią to sama przyjemność!!! Polecam gorąco, dzieła sztuki!:)

Komentarz dotyczący zamówienia

Paulina Korczyk
,

Transakcje z Panią to sama przyjemność!! :)

Komentarz archiwalny

bb
,

Przepiękny, efektowny i niezwykle elegancki naszyjnik, bardzo starannie wykonany - artystyczny pod każdym względem - po prostu cudo, uniwersalna ozdoba na każde wyjście - najwyższe słowa podziwu dla Artystki za jakość wykonania. Poza tym bardzo sympatyczny kontat, błyskawiczna przesyłka - polecam gorąco Twórcę !

Komentarz archiwalny

MM
,

Dziękuję za szybką przesyłkę! :) Kolczyki są przepięknie i bardzo starannie wykonane, wyglądają lepiej niż na zdjęciu. Całość opakowana z wielką troską.

Komentarz archiwalny

AW
,

szybka wysyłka, a bransoletka bardzo mi się podoba.
Gorąco polecam zakupy.

Komentarz archiwalny

bn
,

Kolczyki śliczne. Transakcja przebiegła pomyślnie. Polecam serdecznie

Komentarz archiwalny

KK
,

Miły i konkretny kontakt, biżuteria przepiękna i bardzo dobrze zabezpieczona, aby w czasie przesyłki nic się z nią nie stało. POLECAM SERDECZNIE!

Komentarz archiwalny

AP
,

Gratuluję talentu, są przepiękne :)

Komentarz archiwalny

bn
,

kolczyki godne polecenia :)

Komentarz dotyczący zamówienia

Nina Klimczyk
,

Bizuteria na żywo wygląda zjawiskowo. Wykonanie projektu poszło szybko i sprawnie. Wysyłka ekspresowa. Dziekuję raz jeszcze !

Komentarz archiwalny

Nina Klimczyk
,

komplet biżuterii cudowny. Na żywo wygląda zjawiskowo. Bardzo dokładnie wykonany, lekki i piękny. :D

Komentarz archiwalny

I
,

Misterne wykonanie prawie jak maszynowa robota, biżu doskonała!!! Kontakt błyskawiczny jak również wysyłka 100% POLECENIA!

Komentarz dotyczący zamówienia

MD
,

Piękne, starannie wykonane kolczyki - polecam każdemu, kto ceni jakość i piękno

Komentarz archiwalny

NK
,

Biżuteria wygląda przepięknie, ale trudno umówić się z projektantką. Chciałam zamówić u Pani biżuterię ślubną, lecz nie przyszła na umówione spotkanie...Pozdrawiam, gratuluję wyrobów i życzę lepszego podejścia do klienta...

Komentarz archiwalny

,

Transakcja przebiegła błyskawicznie, bez żadnych problemów. Biżuteria przepiękna:) Polecam gorąco.

Komentarz archiwalny

MT
,

Przepiękna biżuteria, wysyłka błyskawiczna. Jestem bardzo zadowolona!!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

DM
,

kolczyki przepiękne, starannie wykonane:) sprawy przesyłki poszły szybko i sprawnie:)

Komentarz archiwalny

Katarzyna Terlikowska Hajdacka
,

Polecam gorąco. Świetny kontakt, ekspresowa wysylka, biżuteria pięknie wykonana!!!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

Średnia ocena: 4.99 , na podstawie 116 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta Marisutasz


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB