ukartkowana

Wszystkie produkty

Pokaż filtry


Ukartkowana

Każda moja kartka to połączenie ciepłych uczuć i życzliwych myśli, które niosą radość zarówno obdarowanemu, jak i darczyńcy... To próba zachowania w pamięci wyjątkowych chwil i wyjątkowych osób... To takie małe "pamiętam", małe "dziękuję" i małe "kocham"... To mieszanina wzruszeń i wspomnień, w które wplatam ciepłe uśmiechy... Wykonuję również kartki na indywidualne zamówienie - z uwzględnieniem wszystkich sugestii Klienta :) Oprócz kartek oferuję ręcznie robione opakowania prezentowe, bo - jak mówił Hans Christian Andersen - wartość ma nie tylko sam podarunek, ale też sposób, w jaki zostaje ofiarowany... :) Życzę, aby moje prace przynosiły Wam mnóstwo wzruszeń, ciepła, życzliwości, radości i szczęścia...

Informacje


Każda moja kartka to połączenie ciepłych uczuć i życzliwych myśli, które niosą radość zarówno obdarowanemu, jak i darczyńcy... To próba zachowania w pamięci wyjątkowych chwil i wyjątkowych osób... To takie małe "pamiętam", małe "dziękuję" i małe "kocham"... To mieszanina wzruszeń i wspomnień, w które wplatam ciepłe uśmiechy... Wykonuję również kartki na indywidualne zamówienie - z uwzględnieniem wszystkich sugestii Klienta :) Oprócz kartek oferuję ręcznie robione opakowania prezentowe, bo - jak mówił Hans Christian Andersen - wartość ma nie tylko sam podarunek, ale też sposób, w jaki zostaje ofiarowany... :) Życzę, aby moje prace przynosiły Wam mnóstwo wzruszeń, ciepła, życzliwości, radości i szczęścia...

Rabaty


Projektant nie zdefiniował jeszcze rabatów


Dane firmy

VINDEX JOLANTA OLMA
ul. Mazańcowice 988
43-391 Mazańcowice (PL)
NIP: 937-128-87-67
REGON: 072360863

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: VINDEX JOLANTA SIMON, MAZAŃCOWICE 269, 43-391 MAZAŃCOWICE (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres VINDEX JOLANTA SIMON, MAZAŃCOWICE 269, 43-391 MAZAŃCOWICE (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         VINDEX JOLANTA SIMON, MAZAŃCOWICE 269, 43-391 MAZAŃCOWICE (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

VINDEX JOLANTA SIMON
MAZAŃCOWICE 269, 43-391 MAZAŃCOWICE
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: VINDEX JOLANTA SIMON, MAZAŃCOWICE 269, 43-391 MAZAŃCOWICE (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


JW
,

Piękna

Komentarz dotyczący produktu

JW
,

Wspaniały

Komentarz dotyczący zamówienia

AI
,

Kartka śliczna, elegancka, wykonana bardzo dobrze.

Komentarz dotyczący produktu

AI
,

Kontakt autorką, realizacja i wysyłka zamówienia bez zarzutu. Trafna sugestia autorki co do personalizacji kartki. Przesyłka bardzo dobrze zabezpieczona.

Komentarz dotyczący zamówienia

UB
,

Śliczna,subtelna kartka w pięknych kolorach. Polecam z całego serca

Komentarz dotyczący produktu

UB
,

Duży wybór przepięknych,skrupulatnie wykonanych dzieł sztuki :)

Komentarz dotyczący zamówienia

Małgosia Zielińska
,

Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

Małgosia Zielińska
,

Piękna kartka

Komentarz dotyczący produktu

M
,

Kartka bardzo ładna, starannie przygotowana :) wykonana zgodnie z ofertą i ustaleniami :)

Komentarz dotyczący produktu

M
,

Polecam :) bardzo dobry kontakt z projektantem :) szybka realizacja :) porządnie zapakowana paczka :)

Komentarz dotyczący zamówienia

KT
,

Bardzo ładna kartka, dziękuję.

Komentarz dotyczący produktu

KT
,

Bardzo ładna kartka na prezent z możliwością personalizacji.

Komentarz dotyczący produktu

KT
,

Dziękuję, jak zawsze super kontakt i wykonanie!

Komentarz dotyczący zamówienia

MP
,

Bardzo piękne kartki. Wykonabe bardzo starannie, drobiazgowo i perfekcyjnie. Pięknie dobrane kolory. Kontakt z Panią to była przyjemność. Pytania o szczegóły dowiodły że traktuje Pani zamawiającego z zaintetesowaniem i poświęca jemu czas potrzebny do dokładnego wypełnienia zamówiebia. Czułam się wyjątkowym i ważnym dla Pani klientem. Dziękuję za to bo w dzisiejszych czasach wszystko przelicza się na czas. Butik godny polecenia.

Komentarz dotyczący zamówienia

,

Piękna i bardzo starannie wykonana kartka. Bardzo dobry kontakt i szybka wysyłka. Polecam :)

Komentarz dotyczący zamówienia

Klaudia Dębska
,

Kartka jest przepiękna! <3 Dopracowana w każdym szczególe. Dziękuję również za błyskawiczną wysyłkę, pozdrawiam, Klaudia

Komentarz dotyczący produktu

EC
,

Przepiękna kartka, jak zresztą wcześniej zamawiane. Wykonanie idealne, z pasja, to widać :) Dziękuję :)

Komentarz dotyczący produktu

EC
,

Kontakt super. Brałam już kolejną kartkę i zawsze szybko, sprawnie i z wyczuciem :)

Komentarz dotyczący zamówienia

KG
,

Karta jest piękna, estetycznie wykonana, widać w tej pracy niezwykłą dbałość o szczegóły !

Komentarz dotyczący produktu

KG
,

Niezwykły profesjonalizm ! Bardzo polecam !

Komentarz dotyczący zamówienia

RG
,

Piekna kartka, profesjonalne wykonanie. Bardzo jestem zadowolona. Polecam

Komentarz dotyczący produktu

RG
,

Nie po raz pierwszy kupuje w tym butiku kartkę okolocznosciowa i jestem bardzo zadowolona z jakości i z obsługi klienta. Kartki są pięknie wykonane. Bardzo polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

AB
,

Piękna kartka i życzenia trafione na '10'

Komentarz dotyczący produktu

AB
,

Szybko i profesjonalnie.Dzięki

Komentarz dotyczący zamówienia

AP
,

Super jakość i piękne wykonanie

Komentarz dotyczący produktu

AP
,

Porządnie wykonana i piękna kartka

Komentarz dotyczący produktu

AP
,

Bardzo szybki i dobry kontakt

Komentarz dotyczący zamówienia

JW
,

Piękny

Komentarz dotyczący produktu

JW
,

Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

JW
,

Piękny!

Komentarz dotyczący produktu

JW
,

Polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

Alicja Mazur
,

Pod każdym względem polecam ! Kartka profesjonalnie wykonana, na czas, stały kontakt z panią. Rewelacja!

Komentarz dotyczący zamówienia

NM
,

Kartka przepiękna, ślicznie wykonana. Piękne kolory i bardzo delikatny motyw. Polecam serdecznie

Komentarz dotyczący produktu

NM
,

Kartka prześliczna, starannie wykonana. Na żywo jeszcze piękniejsza niż w ofercie. Polecam z całego serca, ja jestem zachwycona.

Komentarz dotyczący produktu

NM
,

Świetny kontakt ze sprzedawcą, wszystko przyszło na czas, zgodnie z deklaracja

Komentarz dotyczący zamówienia

TR
,

Bardzo dobry kontakt z projektantką , kartki śliczne - polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

TR
,

Kartka - pamiątka chrztu -bardzo ładna, elegancka, starannie wykonana. Bardzo dobry kontakt z projektantką - dziękuję!

Komentarz dotyczący produktu

Martyna Zawadzka
,

Karteczka piękna, wysyłka ekspresowa, polecam :)

Komentarz dotyczący produktu

Martyna Zawadzka
,

Miła, profesjonalna obsługa! Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

BC
,

Kartka jest prześliczna, polecam

Komentarz dotyczący produktu

BC
,

Dostawa bardzo szybka, produkt piękny, jestem bardzo zadowolona

Komentarz dotyczący zamówienia

Agnieszka Ćwiklińska
,

Po raz kolejny kartka okazała się dziełem sztuki ❤️ Precyzja i wykonanie coś niesamowitego :) Pięknie wykonana, cudowne kolory! Jestem bardzo zadowolona i z całego serca polecam dzieła z butiku Ukartkowana ❤️

Komentarz dotyczący zamówienia

MF
,

Sliczna,dobre wykonanie

Komentarz dotyczący produktu

MF
,

Slowny

Komentarz dotyczący zamówienia

EB
,

Produkt wykonany starannie. Wszystko przyszło na czas. Bardzo dziękuję.

Komentarz dotyczący produktu

EB
,

Godny polecenia.

Komentarz dotyczący zamówienia

TK
,

jest to kolejna kartka zamawiana u doskonalej artystki rekodziela. Jeszcze nie dotarla do mnie ale identyczne juz mialam. Sa przepiekne. Jesten od lat wierna klientka Artillo i nigdy sie nie zawiodlam.
Bardzo dziekuje i pozdrawiam

Komentarz dotyczący zamówienia

Mi
,

Bardzo oryginalna i pięknie wykonana kartka. Miła, profesjonalna obsługa! Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

EJ
,

Kartka urodzinowa z zegarem #2 bardzo starannie wykonana. Spełniła moje oczekiwania.

Komentarz dotyczący produktu

EJ
,

Dziękuję właścicielce butiku za wsparcie i pomoc w podjęciu decyzji.
Wszystkie sugestie i porady były bardzo trafione. Dziękuję

Komentarz dotyczący zamówienia

Agnieszka Ćwiklińska
,

Kartka jest przepięknaaaaaaa! Jestem zachwycona! Piękne staranne wykonanie-małe arcydzieło:) Będzie to piękna pamiątka :) Dziękuje!

Komentarz dotyczący produktu

Agnieszka Ćwiklińska
,

Przesympatyczna Pani!!! Bardzo szybki odzew jeszcze szybsza wysyłka jestem bardzo bardzo mile zaskoczona! :) Będę polecać z całego serca! Kartka dziś doszła za co dziękuję jeszcze raz:)

Komentarz dotyczący zamówienia

VK
,

Kartki przepiękne :)

Komentarz dotyczący produktu

Agnieszka Żurek
,

Zamówienie zrealizowane zostało błyskawicznie, chociaż zamówiłam na ostatnią chwilę. Przemiły kontakt i wspaniałą artystka. Polecam i pozdrawiam :)

Komentarz dotyczący zamówienia

Agnieszka Żurek
,

Pamiątka jest przepiękna a kontakt z artystką przemiły i na najwyższym poziomie :) Zamówienie zostało zrealizowane błyskawicznie, wysyłka również. Jeszcze raz dziękuję :)

Komentarz dotyczący zamówienia

KB
,

kartka jest przepiękna!!!

Komentarz dotyczący produktu

KB
,

Jestem bardzo zadowolona, ekspresowa wysyłka. POLECAM!

Komentarz dotyczący zamówienia

HZ
,

Śliczna

Komentarz dotyczący produktu

HZ
,

Super bardzo polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

Martyna Zawadzka
,

Kartka jest przepiękna. Kontakt z Panią projektantką na najwyższym poziomie. Karteczka wysłana błyskawicznie. Bardzo dziękuję :)

Komentarz dotyczący zamówienia

Marta Misztal
,

Kartka wykonana z największą starannością, na żywo prezentuje się jeszcze lepiej niż na zdjęciu. Możliwość personalizacji sprawia, że osoba obdarowywana czuje się na prawdę wyjątkowo :-)

Komentarz dotyczący produktu

Marta Misztal
,

Rewelacyjny kontakt z projektantką, pełen profesjonalizm!

Komentarz dotyczący zamówienia

IP
,

Śliczna kartka. Piękne wykonana. Wspaniały prezent. Wyrób godny polecenia !

Komentarz dotyczący produktu

IP
,

POLECAM! Dziękuję za rewelacyjną obsługę, wspaniały kontakt oraz szybką realizację zamówienia.

Komentarz dotyczący zamówienia

TK
,

Piekna , cudowna niespotykana kartka , wykonanie bardzo dokładne staranne.
Polecam , cudo

Komentarz dotyczący produktu

TK
,

Piekna , cudowna niespotykana kartka , wykonanie bardzo dokładne staranne.
Polecam , cudo

Komentarz dotyczący zamówienia

WC
,

Kartka wyjątkowa i po prostu śliczna.

Komentarz dotyczący produktu

WC
,

Kartka wyjątkowa i po prostu śliczna.

Komentarz dotyczący produktu

WC
,

Kartka wyjątkowa i po prostu śliczna.

Komentarz dotyczący produktu

WC
,

Kartki są piękne. Zamówienie zrealizowane szybko i bez problemów. Dziękuję i pozdrawiam

Komentarz dotyczący zamówienia

Renata Sobolewska
,

Cudny zestaw: pudełeczko, w którym jest kartka okolicznościowa i kopertka na pieniądze. Niezwykle starannie wykonane, estetyczne i eleganckie. Jestem bardzo zadowolona z zakupu!

Komentarz dotyczący zamówienia

EP
,

Przepiękna kartka! Wykonana z wielkim kunsztem i talentem. Istne cudo!

Komentarz dotyczący produktu

EP
,

Kartka prześliczna! Każdy szczegół dopracowany i przemyślany. Wszystkie detale bardzo starannie wykonane, a całość to prawdziwe dzieło sztuki.

Komentarz dotyczący produktu

EP
,

Polecam! Bardzo dobry kontakt z Panią Projektantką! Zamówienie zostało zrealizowane i wysłane w bardzo krótkim czasie, za co serdecznie dziękuję :) Kartki bardzo dobrze zabezpieczone na czas transportu - nic nie ma prawa się uszkodzić. Pełen profesjonalizm na każdym etapie realizacji zamówienia.

Komentarz dotyczący zamówienia

Magdalena Kubiak
,

Dziękuję kartka bardzo śliczna i się podobala☺️

Komentarz dotyczący produktu

HK
,

Karteczka jest piękna, bardzo starannie wykonana, odpowiednio zapakowana do wysyłki

Komentarz dotyczący produktu

HK
,

polecam ten butik, wszystko w jak najlepszym porządku

Komentarz dotyczący zamówienia

,

- Kartka na zdjęciu jest śliczna a w rzeczywistości jeszcze piękniejsza,
- Bardzo staranne wykonanie
- Staranność i dokładność na najwyższym poziomie
- Produkt zgodny z opisem i zdjęciem na stronie sprzedawcy
- Bardzo dobry kontakt z projektantem ;)
Gorąco polecam ! ;)

Komentarz dotyczący produktu

,

- Bardzo dobry kontakt ze sprzedawcą
- Indywidualne podejście do klienta
- Ekspresowa wysyłka
Serdecznie polecam ;)

Komentarz dotyczący zamówienia

EP
,

Kartka prześliczna! Wszystko pięknie dopracowane, ze smakiem i dbałością o każdy szczegół. Kontakt z przesympatyczną Panią Projektantką bardzo dobry. Dostawa błyskawiczna, a kartka bardzo dobrze zabezpieczona na czas transportu. Polecam z ręką na sercu :)

Komentarz dotyczący zamówienia

MM
,

Bardzo ladne wykonanie zamowionej kartki.Ploecam

Komentarz dotyczący zamówienia

EH
,

Kartka jest piękna, zapakowana w bardzo eleganckie pudełeczko, wykonanie perfekcyjne, jednym słowem cudo.

Komentarz dotyczący produktu

EH
,

Duży wybór produktów, szybka dostawa, wyroby wysokiej jakości

Komentarz dotyczący zamówienia

Anna Pazos
,

Profesjonalne podejście do klienta szybka realizacja produkt I jego wykonanie pierwsza klasa. Szczerze polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

Marta Pieścikowska
,

Kartka przepiękna! Bardzo dobry kontakt i ekspresowa wysyłka.
Serdecznie polecam! :D

Komentarz dotyczący zamówienia

AB
,

Cudo czeka by trafić do rodziców. Dziękuję za pomoc. Jestem pewna że będą zachwyceni :-)

Komentarz dotyczący produktu

AB
,

Bardzo udane zakupy. Polecam serdecznie

Komentarz dotyczący zamówienia

AS
,

wszystko pięknie i szybko

Komentarz dotyczący zamówienia

M
,

Kartka śliczna

Komentarz dotyczący produktu

M
,

Wszystko ok

Komentarz dotyczący zamówienia

Beata Pytel
,

Karteczka jest przepiękna a Pani Joanna Simon mistrzynią.
Polecam jak najbardziej .
Beata Pytel

Komentarz dotyczący zamówienia

NP
,

Kartka wykonana z dbałością o każdy szczegół. Dopracowana i precyzyjna. K

Komentarz dotyczący produktu

NP
,

Wysyłka błyskawiczna. Kontakt z właścicielem ekspresowy a sama Pani sprzedająca przemiła :) Na pewno jeszcze nie raz odwiedzę butik :)
Z całego serca polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

Paulina Pyrdoł
,

Karta prześliczna, gorąco polecam !

Komentarz dotyczący produktu

PZ
,

Kartka jeszcze piękniejsza niż na zdjęciu :) Pięknie, starannie wykonana. Prezentuje się bardzo elegancko. Polecam.

Komentarz archiwalny

NL
,

Komentarz archiwalny

BS
,

Piękne i starannie wykonane kartki. Bardzo dobry, stały kontakt i szybka realizacja zamówienia.

Komentarz dotyczący zamówienia

BS
,

Komentarz archiwalny

JW
,

Piekna!

Komentarz archiwalny

GK
,

Piękna,bardzo starannie wykonana kartka,szybka realizacja-polecam

Komentarz archiwalny

KM
,

Komentarz archiwalny

KG
,

Zamówienie zgodne z ustaleniami. Wykonanie bardzo estetyczne. Zrealizowane wg mojego życzenia i bardzo sprawnie. Kontakt miły i profesjonalny.
Polecam

Komentarz archiwalny

BK
,

Przepiękna, elegancka kartka! Bardzo szybka wysyłka i dostawa! Zdecydowanie polecam!

Komentarz archiwalny

WB
,

Bardzo dobry kontakt. Kartka wykonana bardzo starannie i estetycznie. Zarówno ja, jak i osoba obdarowana zadowolona z kartki. Dziękuję raz jeszcze i pozdrawiam Wojtek :)

Komentarz archiwalny

MM
,

Karteczka piękna, wykonanie super! Całość bardzo elegancka.

Komentarz archiwalny

MS
,

Komentarz archiwalny

MW
,

Kartka piękna! Kontakt i termmin realizacji - pełen profesjonalizm. Polecam!
Pozdrawiam! Mirella W.

Komentarz archiwalny

JJ
,

Przepiękne kartki. Bardzo starannie wykonane. Świetnie zabezpieczone do przesyłki. Bardzo dobry kontakt z projektantem. Polecam.

Komentarz archiwalny

KJ
,

Przepiękne kartki! Zamawiałam już różne u kilku sprzedawców i Pani Jolanta naprawdę fachowo do tego podchodzi. Kontakt rewelacyjny! Pani Jola otwarta na wszelkie zmiany. Z całym zaufaniem można jej pozwolić "robić swoje" :)
Kartki estetycznie wykonane, z dobrych materiałów. Profesjonalnie zapakowane w folię zaklejoną firmową naklejką (widać, że nikt wcześniej jej nie oglądał). W dodatku przesłane w kartonowym opakowaniu, a nie kopercie bombelkowej. ZDECYDOWANIE POLECAM!

Komentarz archiwalny

KJ
,

Przepiękne kartki! Zamawiałam już różne u kilku sprzedawców i Pani Jolanta naprawdę fachowo do tego podchodzi. Kontakt rewelacyjny! Pani Jola otwarta na wszelkie zmiany. Z całym zaufaniem można jej pozwolić "robić swoje" :)
Kartki estetycznie wykonane, z dobrych materiałów. Profesjonalnie zapakowane w folię zaklejoną firmową naklejką (widać, że nikt wcześniej jej nie oglądał). W dodatku przesłane w kartonowym opakowaniu, a nie kopercie bombelkowej. ZDECYDOWANIE POLECAM!

Komentarz archiwalny

AS
,

wszystko idealnie - kartka piękna jak na zdjęciu.

Komentarz archiwalny

Wanda Kowalewska
,

Kartki ślubne wykonane przez Panią Projektantkę są rewelacyjne, przeurocze, urzekające, niesamowite, wręcz zapierające dech w piersiach. Bardzo wysokiej jakości elementy składowe oraz bardzo staranne wykonanie. Wszystkim polecam!

Komentarz archiwalny

MM
,

Komentarz archiwalny

MM
,

Prześliczna kartka ! Bardzo dobry kontakt z Projektantką i ekspresowa przesyłka:)
Gorąco polecam!! :)

Komentarz dotyczący zamówienia

MK
,

Jeśli cenisz delikatność i elegancję ta kartka jest dla Ciebie ( wykonana przez bardzo zdolną, rzetelną projektantkę)

Komentarz archiwalny

MK
,

wszystko super. Dawno nie miałam przyjemności kontaktowania się z tak miłą, zdolną i rzetelną osobą

Komentarz archiwalny

TK
,

Cudowna kartka ślubna. Dziękuje

Komentarz archiwalny

A
,

Kartki są przepiękne:) Fantastyczny kontakt z Projektantką, uzgodnienia w najdrobniejszych szczegółach, pełen profesjonalizm. Wszyscy są zachwyceni i myślę, że Para Młoda również będzie. Dziękuję za bardzo dokładne, z dbałością o szczegóły wykonanie kartek oraz pudełek.
Serdecznie POLECAM!

Komentarz dotyczący zamówienia

A
,

Kartki są przepiękne:) Fantastyczny kontakt z Projektantką, uzgodnienia w najdrobniejszych szczegółach, pełen profesjonalizm. Wszyscy są zachwyceni i myślę, że Para Młoda również będzie. Dziękuję za bardzo dokładne, z dbałością o szczegóły wykonanie kartek oraz pudełek.
Serdecznie POLECAM!

Komentarz archiwalny

MT
,

Bardzo ładna kartka, Szybka realizacja zamówienia.

Komentarz archiwalny

BO
,

Kartka przepięknie wykonana z bardzo dobrej jakości materiałów, w rzeczywistości ładniejsza niż na zdjęciach. Pięknie skomponowane życzenia. Miła współpraca i ekspresowa realizacja. Szczerze polecam!

Komentarz archiwalny

EF
,

Kartka w pełni spełnia oczekiwania klienta. Elegancka, subtelna, wykonana z dbałością o szczegóły. Projektant uwzględnia wszystkie uwagi klienta. Gorąco polecam.

Komentarz archiwalny

Anita Panacheda
,

Kartka bardzo ładna, przesyłka ekspresowa ;-) Dziękuję

Komentarz dotyczący zamówienia

JL
,

Kartka przepiękna, idealna jestem bardzo zadowolona z zakupu i gorąco polecam produkty Projektantki :)

Komentarz archiwalny

AP
,

Bardzo szybka realizacja zamówienia. Kartka jest przepiękna:)

Komentarz archiwalny

MK
,

Komentarz archiwalny

MK
,

Przesyłka ekspresowa, a kartka tak piękna, że nie mogę wyjść z zachwytu :) Pozdrawiam i dziękuję :)

Komentarz dotyczący zamówienia

,

Kartka prześliczna. Bardzo dobry kontakt.Polecam w 100%

Komentarz archiwalny

,

Kartka przepiękna. Dziękuję i polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

ED
,

Bajkowe kartki, są bardzo piękne!:) Bardzo dobry kontakt z projektantką, bardzo dobrze zabezpieczona kartka podczas przesyłki. Polecam!

Komentarz archiwalny

AS
,

Wszystko na najwyższym poziomie, wzór do naśladowania, dziękuję :-)

Komentarz archiwalny

DR
,

Przepięknie wykonane kartki.Dziękuję i serdecznie polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

Katarzyna Wawrzyniak
,

Komentarz archiwalny

BR
,

Kartka jest bardzo ładna - wykonana ze szczególną dbałością o szczegóły i z bardzo dobrych materiałów . Realizacja -ekspresowa. Jestem bardzo zadowolona !
I to, co pisze Pani na swojej stronie o swojej pracy, w 100% ma przełożenie na efekt końcowy.

Komentarz archiwalny

Martyna Kaźmierczuk
,

Przepiękna kartka! Jeszcze lepiej wygląda na żywo niż na zdjęciach!
Polecam! :-)

Komentarz archiwalny

KT
,

Kartka śliczna, dokładnie wykonana, szybka realizacjia, polecam:)

Komentarz archiwalny

Marta Popińska
,

Bardzo sympatyczny kontakt, kartka bardzo ładnie wykonana :) Serdecznie POLECAM

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 5.00 , na podstawie 137 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta Ukartkowana


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB