bettineum
Niestety nie znaleźliśmy produktów spełniajacych Twoje wymagania.

Wszystkie produkty

Pokaż filtry

Kategorie

Kategorie butiku

Cena

-

Typy ofert

Filtruj

Art StudioBettineum

Pracownia wykonuje przedmioty dekoracyjne i użytkowe. Cena uzależniona jest od wielkości przedmiotu i ilości użytych materiałów. Na wysokość ceny ma wpły wiele czynników: rodzaj przedmiotu, zdobienia, wielkość, zastosowanie dodatkowych elementów dekoracyjnych. itp. Przedmioty tworzone ręcznie, bardzo starannie wykończone, z dbałością o każdy szczegół.

Informacje


Pracownia wykonuje przedmioty dekoracyjne i użytkowe. Cena uzależniona jest od wielkości przedmiotu i ilości użytych materiałów. Na wysokość ceny ma wpły wiele czynników: rodzaj przedmiotu, zdobienia, wielkość, zastosowanie dodatkowych elementów dekoracyjnych. itp. Przedmioty tworzone ręcznie, bardzo starannie wykończone, z dbałością o każdy szczegół.

Rabaty


Projektant nie zdefiniował jeszcze rabatów


Dane firmy

Pracownia Artystyczna "Bettineum" Bernadeta Postupalska
ul. Gorczycowa 12 lok 7
81-591 Gdynia (PL)
NIP: 5821313524
REGON: 388295693

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: Pracownia Artystyczna "Bettineum", Gorczycowa 12 lok 7, 81-591 Gdynia (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres Pracownia Artystyczna "Bettineum", Gorczycowa 12 lok 7, 81-591 Gdynia (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         Pracownia Artystyczna "Bettineum", Gorczycowa 12 lok 7, 81-591 Gdynia (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Pracownia Artystyczna "Bettineum"
Gorczycowa 12 lok 7, 81-591 Gdynia
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Pracownia Artystyczna "Bettineum", Gorczycowa 12 lok 7, 81-591 Gdynia (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


AW
,

Bombki wykonane pięknie ,jeszcze piękniej się prezentują.Poprostu arcydzieło.Jestem zadowolona.

Komentarz dotyczący produktu

AW
,

Super ,że takie pracownie istnieją.

Komentarz dotyczący zamówienia

EM
,

Szal jest przepiękny, wykonany z ogromną starannością, chce się go nosić cały dzień. Polecam pracownię Art Studio Bettineum; na pewno nie będzie to ostatni mój zakup.

Komentarz dotyczący zamówienia

EM
,

Szal jest przepiękny, wykonany z ogromną starannością, chce się go nosić cały dzień. Jestem ogromnie zadowolona. Polecam pracownię i zapewne nie będzie to ostatni zakup.

Komentarz dotyczący produktu

KC
,

Bardzo dobry kontakt z artystą. Przepięknie wykonane. Towar naprawdę porządnie zabezpieczony.

Komentarz dotyczący zamówienia

Janusz Kądzioła
,

Produkt warty polecenia

Komentarz dotyczący zamówienia

KG
,

Piękne pudełko, wykonane starannie i bardzo ładnie. Zamówiłam już dwa takie pudełka dla moich wnuków. Polecam na prezent.

Komentarz dotyczący produktu

KG
,

Bardzo staranne wykonanie prezentu. Terminowa realizacja zamówienia. Dziękuję

Komentarz dotyczący zamówienia

MS
,

Komentarz archiwalny

Ewelina Laprus
,

Przepiękna !

Komentarz archiwalny

BM
,

Komplet bombek "Pejzaż" cudny,skrzyneczka prześliczna,szybka wysyłka bardzo dobrze zabezpieczona.Mam nadzieję,że bombki zachwycą też moją synową (prezent),a na pewno pomogą zrozumieć magię polskich świąt bożonarodzeniowych.
Bardzo dziękuję! Serdecznie pozdrawiam!
Bożena Michalak.

Komentarz archiwalny

KG
,

Super wykonanie skrzyneczki - wszystko wykonane tak jak chciałam i jeszcze dodatkowo pięknie zapakowane. Jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona i myślę, że będzie to wspaniała pamiątka dla mojego wnuczka :). POLECAM Babcia Krysia

Komentarz archiwalny

Ewelina Laprus
,

Prześliczne !

Komentarz archiwalny

MM
,

Pisanki - przecudne!
Pisanka z Cameą przepiękna, bardzo oryginalna. Małe artystyczne cudeńko!!! Wspaniała jako przepiękny bibelot dekorujący mieszkanie.

Komentarz archiwalny

JZ
,

super

Komentarz archiwalny

KD
,

Komentarz archiwalny

MK
,

Bombka jest cudowna. Zauroczy każdego. Wykonana perfekcyjnie. Polecam każdemu z zamkniętymi oczami.

Komentarz archiwalny

Marta Podolska
,

Przepiękne pudełko, wykonane z dbałością o każdy szczegół :) Bardzo dobry, sympatyczny kontakt z Projektantką. Polecam butik !! :)

Komentarz archiwalny

Katarzyna Murzanska
,

Piekne dziekuje bardzo

Komentarz archiwalny

Małgorzata Podolska
,

Polecam, polecam, polecam :)

Komentarz archiwalny

AF
,

Bombka z ptaszkiem jest śliczna. Dotarła bez jakichkolwiek uszkodzeń. Dedykacja zgodna z zamówieniem. Polecam wszystkim.

Komentarz archiwalny

MM
,

Zamówione przeze mnie bombki są prześliczne, pełne uroku - niczym rodowe pamiątki sprzed lat. Pięknie zapakowane, mogą stanowić doskonały prezent dla bliskiej osoby. Bardzo dobry kontakt z Panią Bernadetą - dziękuję.
Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będę mogła gościć w Pani sklepiku - którego półeczki pełne są zaczarowanych przedmiotów.

Komentarz archiwalny

MM
,

Zakupione przeze mnie bombki są cudowne, pełne uroku - niczym rodowe pamiątki sprzed lat. Zapakowane w formie prezentu. Świetny kontakt z Panią Bernadetą. Ślicznie dziękuję. Życzę Radosnych Świąt oraz uśmiechu i życzliwości na każdy dzień Nowego Roku. Pozdrawiam - Maria Maziarz

Komentarz dotyczący zamówienia

Bernadetta Postupalska
,

:) Dziękuję;) Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

Katarzyna Burdejny
,

Cuuuda Pani tworzy :))Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

MM
,

Cudowności. Rewelacja.

Witam.
Przepraszam, że tak długo oceniałam, ale nie było mnie w kraju. Pozdrawiam gorąco.

Komentarz archiwalny

Bernadetta Postupalska
,

Dziękuję Keejti;))

Komentarz archiwalny

Katarzyna Burdejny
,

cudna :)))

Komentarz archiwalny

Małgorzata Podolska
,

Polecam, polecam, polecam :)
Wiem co piszę, bo to nie pierwsze zakupy w butiku Bettineum :)

Komentarz archiwalny

EK
,

przepiękne, prawdziwe dzieła sztuki, wyglądają jak rodowe pamiątki sprzed wieków, każda pisanka atrakcyjnie zapakowana w formie prezentu, całość bardzo dobrze zabezpieczona przed stłuczeniem, ekspresowa przesyłka, polecam

Komentarz archiwalny

Katarzyna Burdejny
,

No to mnie Pani zaskoczyła mile :))pozdrawiam

Komentarz archiwalny

Bernadetta Postupalska
,

Pani za to pięknie hekluje;)chyba tak to szło w gwarze górali:)

Komentarz archiwalny

Katarzyna Burdejny
,

Piękne te Pani pisanki :)))

Komentarz archiwalny

kg
,

100% profesjalnie przeprowadzone tranzakcje i piękne prace, polecam :-)

Komentarz archiwalny

kg
,

Cudne parace i bardzo dobry kontakt ;)

Komentarz archiwalny

MM
,

Zakupione przeze mnie produkty są przepiękne i cudownie urocze.
Wszystkie pisanki bardzo oryginalne - stanowią małe dzieła sztuki. Szczególnie ta z konwaliami. One tak wyglądają, jakbym je przed momentem zerwała w ogródku. Więc mam już i święta i wiosnę.
Przesyłka błyskawiczna, bardzo bezpiecznie zapakowana. Dziękuję.

Komentarz archiwalny

Małgorzata Podolska
,

Wspaniałe prace, świetny kontakt- polecam z czystym sumieniem :)

Komentarz archiwalny

MB
,

Bardzo oryginalne i niezwykle urokliwe. Dziękuję.

Komentarz archiwalny

AJ
,

Jesteśmy bardzo zadowoleni z zakupu - miłego kontaktu szybkiej dostawy a przede wszystkim z orginalności rysunku i pomysłowości autorki. Dziękujemy polecamy
i napewno jeszcze nie jeden raz skorzystamy z szerokiej oferty.
pozdrawiam
Andrzej

Komentarz archiwalny

Bernadetta Postupalska
,

Dziękuję Keejti:) Pozdrawiam B.

Komentarz archiwalny

Katarzyna Burdejny
,

Cudowny ,ach ... :)
A te zdjęcia równie wielki zachwyt ... :)

Komentarz archiwalny

Małgorzata Podolska
,

Pisanki są rewelacyjne. Oryginalne, niepowtrzalne.
Kolejny raz jestem bardzo zadowolona i polecam.

Komentarz archiwalny

Małgorzata Podolska
,

Pisanki są rewelacyjne. Oryginalne, niepowtrzalne.
Kolejny raz jestem bardzo zadowolona i polecam.

Komentarz archiwalny

Magdalena Lesiak
,

Piękne! Gratuluję talentu!

Komentarz archiwalny

Bernadetta Postupalska
,

dziękuję;)

Komentarz archiwalny

Katarzyna Burdejny
,

cudne :)

Komentarz archiwalny

Małgorzata Podolska
,

Z całą przyjemnością stawiam maksymalną ilość gwiazdek.
Dzwonki są prześliczne, dopracowane w każdym milimetrze.
Transakcja przebiegła bardzo szybko i w bardzo miłej atmosferze.
To z pewnością nie moje ostatnie zakupy u Bettineum.
Pozdrawiam serdecznie :)

Komentarz archiwalny

AK
,

Towar otrzymałam ekspresowo (w 48 godzin). Jestem bardzo zadowolona,Przesyłka była bardzo dobrze zapakowana żeby nie uległa uszkodzeniu.Polecam!!!

Komentarz archiwalny

Kamila Baziuk
,

Dziękuję za miłe słowa!
Pozdrawiam!
Kamila

Komentarz dotyczący zamówienia

ws
,

Prześliczna bombka. Jak z filmów o Świętach.Szkoda, że w takim bombkowym domku nie można zamieszkać. Pięknie zapakowana. Wesołych Świąt.

Komentarz archiwalny

Ewa Klutse
,

Gotowa zakładka w dłoni przeszła moje najśmielsze oczekiwania! Jest przecudowna i aksamitna w dotyku..... jestem nią po prostu oczarowana!!! Mam słabość do zakładek, ale ta z pewnością będzie moją ulubioną!!! Aż brak mi słów, by opisać jak niesamowicie jest wysmakowana ,perfekcyjnie zaprojektowana i wykonana. Dziękuję najpiękniej jak potrafię i serdecznie gratuluję tak wyjątkowej pracy,której stałam się szczęśliwym posiadaczem ... :-)

Komentarz archiwalny

Joanna Radomska
,

Klucznik wspaniały, będzie ozdoba i funkcjonalność.

Komentarz archiwalny

Bernadetta Postupalska
,

:) tak wiem, muszę to uporządkować:)

Komentarz archiwalny

RS
,

Śliczna. Tylko czemu jest w kategorii DZBANY?

Komentarz archiwalny

Danuta Gloc
,

cudowne!

Komentarz archiwalny

Beata Nowak
,

śliczne to mało powiedziane :)))

Komentarz archiwalny

Agnieszka Ceran
,

Śliczne!

Komentarz archiwalny

Bernadetta Postupalska
,

Bardzo dziękuję:)

Komentarz archiwalny

Marta Czarnecka
,

Twoje prace to działa sztuki. Zwłaszcza pisanki...są piękne :)
Zazdroszczę talentu:)

Komentarz archiwalny

Katarzyna Czołczyńska
,

hihi, ciekawe czy się znamy z widzenia :)))

Komentarz dotyczący zamówienia

Katarzyna Czołczyńska
,

a ja się skuszę na coś od Ciebie :) Piękne rzeczy tworzysz!

Komentarz dotyczący zamówienia

Katarzyna Czołczyńska
,

Pozdrowienia z Gdyni ... z tej samej ulicy :)

Komentarz dotyczący zamówienia

Małgorzata Podolska
,

No i jak tu nie kochać Świąt z takimi ozdobami... :-)
Piękne!

Komentarz archiwalny

Tw
,

Puchar bardzo ładny i super wykonany . Polecam

Komentarz archiwalny

BP
,

Wieszaczki są przepiękne.Współpraca świetna.Dziękuję

Komentarz archiwalny

Bernadetta Postupalska
,

W moim domu jest mega świątecznie, brakuje tylko choinki:))) Wszędzie bombki, bombki, bombki..... dziękuję za słowa uznania:)
Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

Małgorzata Podolska
,

Patrząc na te ozdoby nie mogę doczekać się świąt :))

Komentarz archiwalny

Małgorzata Podolska
,

Przepiękne :-))

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 4.97 , na podstawie 68 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta Art StudioBettineum


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB