zpotrzebyserca

Wszystkie produkty

Pokaż filtry


zpotrzebyserca

Dzień dobry.Jestem duszą artystyczną.Żyję inspiracją i tworzę.We wnętrzach uwielbiam styl prowansalski,vintage,shabby chic.Szyję dekoracje z wysokiej jakości bawełny i lnu-do pokoju,salonu,sypialni,kuchni. Kocham koronki i babcine kredensy,stare przedmioty z duszą,wyjątkowe,unikatowe zastawy stołowe i wiejskie klimaty.Dekoracje spod mojej ręki dopieszczą Twoje cztery kąty.Zapraszam do mojego butiku.Zpotrzebyserca.

Informacje


Dzień dobry.Jestem duszą artystyczną.Żyję inspiracją i tworzę.We wnętrzach uwielbiam styl prowansalski,vintage,shabby chic.Szyję dekoracje z wysokiej jakości bawełny i lnu-do pokoju,salonu,sypialni,kuchni. Kocham koronki i babcine kredensy,stare przedmioty z duszą,wyjątkowe,unikatowe zastawy stołowe i wiejskie klimaty.Dekoracje spod mojej ręki dopieszczą Twoje cztery kąty.Zapraszam do mojego butiku.Zpotrzebyserca.

Rabaty


Projektant nie zdefiniował jeszcze rabatów


Dane firmy

Zpotrzebyserca
ul. Zpotrzebyserca
33-788 Zpotrzebyserca (PL)
NIP: 5561841246
REGON: 090017346

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: KamiHomeDesign , Sławęcinek 55, 88-100 Inowrocław (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres KamiHomeDesign , Sławęcinek 55, 88-100 Inowrocław (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         KamiHomeDesign , Sławęcinek 55, 88-100 Inowrocław (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

KamiHomeDesign
Sławęcinek 55, 88-100 Inowrocław
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: KamiHomeDesign , Sławęcinek 55, 88-100 Inowrocław (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


IA
,

Piękne dzieło rąk pani Kamili! POLECAM SZCZERZE!

Komentarz dotyczący produktu

IA
,

Piękne! Śliczne! Starannie wykonane! POLECAM!

Komentarz dotyczący produktu

IA
,

Firaneczka śliczna! Nic dodać, nic ująć - tylko brać!

Komentarz dotyczący produktu

IA
,

Pani Kamila to naprawdę świetny fachowiec! Dzieła jej pracy są naprawdę piękne! POLECAM!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

A
,

Zazdrostki piękne, na oknach prezentują się fantastycznie.

Komentarz dotyczący produktu

A
,

Kontakt ze sprzedającym prawidłowy, zamówienie zrealizowane bardzo szybko.

Komentarz dotyczący zamówienia

JD
,

Produkt zgodny z opisem.

Komentarz dotyczący produktu

JD
,

Szybka realizacja zamówienia.

Komentarz dotyczący zamówienia

NW
,

Bardzo ładna zazdrostka. Wszystko zgodnie z opisem, Polecam :)

Komentarz archiwalny

JO
,

Firaneczka do pokoju mojej córci przeurocza. Porządnie uszyta, jak zawsze.Polecam.

Komentarz archiwalny

JO
,

Te zazdrostki zamawiałam po raz drugi tym razem dla znajomej , która zobaczyła je u mnie na oknie. Oczywiście i tym razem nie zawiodłam się . Serdecznie polecam.

Komentarz archiwalny

JO
,

Po raz kolejny szyję u tego projektanta, ale ostatnie zamówienie zasłony do salonu są prześliczne. Dodały uroku i świeżości. Uszyte bardzo dokładnie. Serdecznie polecam.

Komentarz archiwalny

MK
,

Śliczne!!!!Miły kontakt z Projektantem.

Komentarz archiwalny

A
,

Komentarz archiwalny

MK
,

Kolejne zamówienie i kolejny zachwyt;-)-;)Miły i rzeczowy kontakt z panią Bogusią.
Serdecznie dziękuję.

Komentarz archiwalny

MK
,

Kolejne zrealizowane zamówienie i kolejny zachwyt. Miły i rzeczowy kontakt z Panią Bogusią. Serdecznie dziękuję.

Komentarz dotyczący zamówienia

JO
,

Zamówiona poszewka na poduszkę do pokoju mojej 5-letniej córki przeurocza. Serdecznie polecam. Szybka przesyłka.

Komentarz archiwalny

Joanna Wilamowska
,

Komentarz archiwalny

EB
,

Miło, profesjonalnie i szybko :) Wszystko zgodnie z opisem. Polecam!

Komentarz archiwalny

MK
,

Cudowności-:)

Komentarz archiwalny

TP
,

Polecam kolejny raz miałam okazje zakupić roletki i nie rozczarowałam się, odwrotnie byłąm mile zaskoczona. Fajna współpraca, szybka realizacja. Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

OK
,

Towar zgodny z opisem. Miły i rzeczowy kontakt. Szybka realizacja zamówienia. Polecam w 100%.

Komentarz archiwalny

KS
,

Komentarz archiwalny

OK
,

Miły kontakt, towar zgodny z opisem. Piękne wykonanie. POLECAM!

Komentarz archiwalny

TP
,

Zamówienie zrealizowane bardzo szybko, starannie zabezpieczona przesyłka, sam produkt dobrze wykonany. Polecam.

Komentarz archiwalny

OP
,

Kiedy mogę spodziewać się przesyłki? Pozdrawiam

Komentarz dotyczący zamówienia

,

Zazdrostki bardzo ładne i cieszą oko. Wysyłka też w terminie podanym przez sklep. Super!!! Polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

A
,

Firanki są cudowne!!! Bardzo dziękuję

Komentarz archiwalny

BJ
,

Towar wykonany bardzo starannie. Wszystko wygląda przepięknie. Rewelacyny kontakt z projektantem. Gorąco polecam!!!

Komentarz archiwalny

BJ
,

Towar wykonany bardzo starannie. Wszystko wyglada przepięknie. Rewelacyny kontakt z projektantem. Gorąco polecam!!!

Komentarz archiwalny

DB
,

Otrzymałam zadrostki uszyte rewelacyjnie! Są przepięknie, dzięki nim moje okno wygląda bajecznie. Kontakt z Panią bardzo dobry. Po prostu nic dodać nić ująć. Od dziś nareszcie wiem, gdzie mogę zamawiać firanki, które w 100% będą cieszyć moje oczy:) Dziękuję za świetnie wykonaną pracę!!!
Pozdrawiam:)

Komentarz archiwalny

,

Firanki przepiękne, pełen profesjonalizm, znakomity kontakt! :) Na pewno nie były to moje ostatnie zakupy u tej Pani. Gorąco polecam!

Komentarz archiwalny

Zpotrzebyserca  Zpotrzebyserca
,

dziękuję,dziękuję..:)

Komentarz archiwalny

Katarzyna Burdejny
,

Łaaał, cóż za poetycki opis
i roletki piękne :))
Gratuluję talentów :)

Komentarz archiwalny

E
,

Komentarz archiwalny

MW
,

Firanka prześliczna. Bardzo ładnie prezentuje się w oknie. Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Sprzedawca życzliwy. Kontakt bardzo dobry. Pragnę bardzo podziękować!!! :)

Komentarz archiwalny

MG
,

Zamówione na wymiar zazdroski i lambrekin wyglądają pięknie, wszystko starannie uszyte, dodatkowo błyskawiczna realizacja zamówienia.

Komentarz dotyczący zamówienia

KT
,

Zazdroski śliczne, szybka realizacja, polecam.

Komentarz archiwalny

MW
,

Witam!!!
Ciekawy pomysł kompletu:połaczenie zasłonki i lambrekinu,w urokliwym kolorze!!!
:)
Polecam !!
Małgoska.

Komentarz archiwalny

AW
,

Gorąco polecam !!!Produkt w 100% zgodny z opisem :)

Komentarz archiwalny

Kasia Dudzińska
,

Pełen pozytyw! Zazdrostki przepiekne, pełnej wartości, powieszone wyglądają rewelacyjnie :) uszyte na zamówienie. sprzedawca bardzo miły! Przesyłka dotarła dokładnie według ustaleń, żadnych opóźnień.

Komentarz archiwalny

KJ
,

Zazdroska i lambrekin z bokami super jestem bardzo zadowolona, swietny kontakt polecam goraco

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 4.97 , na podstawie 42 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta zpotrzebyserca


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB