marysja

Kategorie

Cena

-

Typy ofert

Filtruj

MarysJa

MarysJa - idealny przepis na wyjątkowość: - twój pomysł - moja wyobraźnia - szczypta czasu i pracy ...a otrzymasz coś niepowtarzalnego, pięknego i niespotykanego. Pomagam wyrazić Twoją indywidualność :)

Informacje


MarysJa - idealny przepis na wyjątkowość: - twój pomysł - moja wyobraźnia - szczypta czasu i pracy ...a otrzymasz coś niepowtarzalnego, pięknego i niespotykanego. Pomagam wyrazić Twoją indywidualność :)

Rabaty


Projektant nie zdefiniował jeszcze rabatów


Dane firmy

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Maria Gerschmann
ul. ul. św. M. Kolbego 7
59-220 Legnica (PL)
NIP: 6912304170
REGON: 022258980

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: maria gerschmann, ul. Szaniawskiego 5/25, 59-220 Legnica (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres maria gerschmann, ul. Szaniawskiego 5/25, 59-220 Legnica (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         maria gerschmann, ul. Szaniawskiego 5/25, 59-220 Legnica (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

maria gerschmann
ul. Szaniawskiego 5/25, 59-220 Legnica
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: maria gerschmann, ul. Szaniawskiego 5/25, 59-220 Legnica (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


JP
,

Kalendarz w rzeczywistości wygląda o wiele ładniej! To na pewno nie mój ostatni zakup u tego sprzedającego:)

Komentarz archiwalny

Paulina Soduła
,

starannie wykonana, piękna kartka! jak najbardziej polecam (: !

Komentarz archiwalny

KS
,

Komentarz archiwalny

Dorota Lugowska
,

Witam,
oskarża mnie Pani bez podania przykładów, ale jak widzę Pani także wzoruje się na innych http://omelitsa.livejournal.com/187589.html

Komentarz dotyczący zamówienia

EK
,

Polecam.

Komentarz archiwalny

JM
,

Komentarz archiwalny

KP
,

super

Komentarz archiwalny

Katarzyna Jakubowska
,

Wspaniały kontakt ze sprzedawcą, produkt który zamówiłam to kartka ślubna, dotarła w ustalonym wcześniej terminie, w nienagannym stanie i prześliczna kartka :-)
Bardzo polecam tego sprzedawcę :-)

Komentarz archiwalny

AW
,

Polecam

Komentarz archiwalny

MS
,

Komentarz archiwalny

Patrycja Pietkiewicz
,

Rewelacyjny kontakt, bardzo szybka i sprawna wysyłka. Przemiła osobowość i zaskakująca KREATYWNOŚć. POLECAM każdemu!

Komentarz archiwalny

Katarzyna Jaśkiewicz
,

Komentarz archiwalny

eb
,

Przepiśnik jest piękny!
dziękuję za tak miłą transakcję!
Przesyłka ekspresem!
DZIĘKUJĘ!! :)
EWELINA BANASZKIEWICZ

Komentarz archiwalny

AW
,

Przepiśnik zmodyfikowany na moją prośbę, notes zrobiony dokładnie i starannie, bardzo szybko wykonany i równie szybko został przesłany:) wygląda świetnie i będzie wspaniałym prezentem pod choinkę:) bardzo miły kontakt z Panią projektantką:)

Komentarz archiwalny

MK
,

Kolejny produkt, którym jestem zachwycona. Gorąco polecam, takich przedmiotów nie dostanie się w sklepie, a ceny wcale nie sa wygórowane! :)

Komentarz archiwalny

AW
,

Z mojej strony same pozytywy, kartki przepiekne, dziekuję bardzo :-)

Komentarz archiwalny

MK
,

Szybka realizacja zamówienia i - co ważniejsze - przepiękny produkt dostosowany do indywidualnych życzeń :) Gorąco polecam!

Komentarz archiwalny

Ewa Rostkowska
,

Karteczka super... podoba się mnie i obdarowanej osobie :)

Komentarz archiwalny

Joanna Józwiak
,

Komentarz archiwalny

AS
,

Piękna kartka, będę polecać znajomym

Komentarz archiwalny

A
,

Zamówienie zrealizowane bardzo sprawnie, produkt bez zastrzerzeń. Dziękuję pięknie.

Komentarz archiwalny

MM
,

Cudna kartka, którą uszczęśliwię bliską osobę. Co za precyzja, jaki ciekawy pomysł na okolicznościową kartkę. Bardzo szybka przesyłka. Przemiły kontakt. Polecam WSZYTSTKIM>

Komentarz archiwalny

EO
,

Komentarz archiwalny

Wioletta Nyga
,

Cudowny notes, starannie wykonany, POLECAM :)

Komentarz archiwalny

dk
,

Komentarz archiwalny

dk
,

Kartka jest prześliczna, szybka dostawa i sympatyczny kontakt. Skorzystam jeszcze nie raz ;)

Komentarz dotyczący zamówienia

AW
,

I również tym razem zachwyciła mnie kartka na Dzień Taty, prosta, a jednocześnie zachwycająca. Dziękuję za gratisik.Myślę, że to jeszcze nie koniec naszej wspólpracy, dziękuję i pozdrawiam.

Komentarz archiwalny

DW
,

Realizacja zamówienia profesjonalna i bardzo szybka.
Produkt idealny, spełniający wymagania najbardziej oczekujących. Polecam :)

Komentarz archiwalny

AW
,

Miło mi wystawić kolejny komentarz, kartki cudowne, pełen profesjonalizm.

Komentarz archiwalny

EC
,

Kartki śliczne,dotarły całe i zdrowe :) Bardzo miły sprzedawca więc jak najbardziej polecam:)

Komentarz dotyczący zamówienia

EH
,

Karta bardzo ładna, dotarła szybko.Miła obsługa. Polecam :)

Komentarz dotyczący zamówienia

A
,

Witam serdecznie. Polecam tego sprzedającego w 100%. Zakupione przedmioty są w pełni zgodne z opisem. Wykonane z ogromną dbałością o każdy szczegół. Dziękuje bardzo !:)

Komentarz archiwalny

PH
,

Karteczki cudne:) Transakcja i wysyłka błyskawiczna. Wszystkie szczegóły o które prosiłam zostały wykonane tak jak sobie wyobrazałam .Polecam sprzedającą, bo jest wielką artystką:)

Komentarz archiwalny

Iwona Lemańska
,

Świetny kontakt,błyskawiczna wysyłka a karteczki przecudne!!!!!Polecam z całego serca :)

Komentarz archiwalny

KF
,

Bardzo dobry kontakt ze sprzedawcą. Realizacja zamówienia ekspresowa. Bardzo dokładne wykonanie, dbałość o szczegóły i estetykę. Zdjęcia oddają w 100% rzeczywisty wygląd przedmiotu. Jestem wielce zadowolona :)

Komentarz archiwalny

AW
,

Kartka piękna, dziękuję bardzo i pozdrawiam :-)

Komentarz archiwalny

MK
,

Prześliczna, bardzo starannie wykonana kartka, szybka przesyłka, miły kontakt :)

Gorąco polecam :)

Komentarz archiwalny

DW
,

Polecam z czystym sumieniem:) Zadowolenie w 100%!!! Świetny kontakt i miła współpraca.

Komentarz archiwalny

ŻG
,

Dziękuję za szybką realizację, bardzo pomysłowa kartka i przepięknie wykonana. Gratuluję i dziękuję!!

Komentarz archiwalny

EB
,

Bardzo dobra jakość i cena, szybka realizacja. Polecam!!!

Komentarz archiwalny

JK
,

Profesjonalna współpraca, piękny kalendarz polecam!

Komentarz archiwalny

KJ
,

Kalendarz jest wykonany bardzo starannie. Przepiękny ;) Pozdrawiam serdecznie.

Komentarz archiwalny

AK
,

Komentarz archiwalny

AK
,

Komentarz archiwalny

Marlena Osicka
,

Przepiśnik prześliczny :) przepełniony jest już muffinkowymi przepisami. Dziękuję ślicznie! :)

Komentarz archiwalny

MM
,

Bardzo szybka transakcja. A przedmioty... po prostu cudeńka!

Komentarz archiwalny

KK
,

Komentarz archiwalny

Joanna Żyta
,

Komentarz archiwalny

Joanna Żyta
,

śliczne pudełko, precyzyjnie wykonane, idealne na prezent dla ukochanej osoby !
Dziękuję i pozdrawiam :)

Komentarz archiwalny

BP
,

Komentarz archiwalny

DH
,

Piękny przepiśnik, przemiły kontakt, szyba przesyłka. Bardzo dziękuję. Polecam gorąco.

Komentarz archiwalny

DH
,

Piękny przepiśnik! Bardzo dziękuję!Jestem bardzo zadowolona i gorąco polecam:)

Komentarz archiwalny

JC
,

Śliczny przepiśnik, idealny na moje ulubione przepisy kulinarne. Świetny pomysł na prezent dla młodej pani domu. Bardzo dobry kontakt i szybka przesyłka :) Gorąco polecam!!! :) :) :)

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 4.98 , na podstawie 53 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta MarysJa


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB