kwiat_wisni7
Niestety nie znaleźliśmy produktów spełniajacych Twoje wymagania.

Wszystkie produkty

Pokaż filtry

Kategorie

Cena

-

Typy ofert

Filtruj

Kwiat_wisni7

Moją pasją jest SCRAPBOOKING i CRADMAKING… najbardziej lubię tworzyć kartki ślubne i urodzinowe… dodawać dużo kwiatów, listków, motylków… w moich pracach często można znaleźć przeszycia maszynowe, postarzanie papieru, tuszowania, tekturki, tiule, warstwy, stemple… Wykonuję również inne kartki, zaproszenia, przepiśniki, księgi gości oraz albumy i pudełka ozdobne - exloding boxy. Wykonuję również produkty na zamówienie. Wtedy proszę o informację na jaką okazję interesuje Państwa kartka, album, czy zaproszenie. Istnieje możliwość wydrukowania życzeń (standardowych lub wybranych przez Państwa) i wklejenia ich do środka kartki. Do każdego zakupu dołączony jest paragon. Jeśli mają Państwo jakieś pytania to proszę o kontakt - chętnie odpowiem na każde pytanie.

Informacje


Moją pasją jest SCRAPBOOKING i CRADMAKING… najbardziej lubię tworzyć kartki ślubne i urodzinowe… dodawać dużo kwiatów, listków, motylków… w moich pracach często można znaleźć przeszycia maszynowe, postarzanie papieru, tuszowania, tekturki, tiule, warstwy, stemple… Wykonuję również inne kartki, zaproszenia, przepiśniki, księgi gości oraz albumy i pudełka ozdobne - exloding boxy. Wykonuję również produkty na zamówienie. Wtedy proszę o informację na jaką okazję interesuje Państwa kartka, album, czy zaproszenie. Istnieje możliwość wydrukowania życzeń (standardowych lub wybranych przez Państwa) i wklejenia ich do środka kartki. Do każdego zakupu dołączony jest paragon. Jeśli mają Państwo jakieś pytania to proszę o kontakt - chętnie odpowiem na każde pytanie.

Rabaty


Projektant nie zdefiniował jeszcze rabatów


Dane firmy

Cherry Craft Ilona Kuchta
ul. Lwa 21
03-668 Warszawa (PL)
NIP: 524-239-52-23
REGON: 147426475

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: Cherry Craft, Lwa 21, 03-668 Warszawa (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres Cherry Craft, Lwa 21, 03-668 Warszawa (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         Cherry Craft, Lwa 21, 03-668 Warszawa (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Cherry Craft
Lwa 21, 03-668 Warszawa
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Cherry Craft, Lwa 21, 03-668 Warszawa (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


Magdalena Kowalewska+Pahlke
,

Karteczka w pudełku śliczna, wykonana z najwyższą starannością, będzie wspaniałym upominkiem świątecznym, Bardzo dziękuję i podziwiam kunszt autorki prac.

Komentarz dotyczący zamówienia

GN
,

Bardzo piękna kartka. Polecam

Komentarz dotyczący produktu

GN
,

Szybka wysyłka. Dobry kontakt

Komentarz dotyczący zamówienia

WC
,

Kartka wyjątkowa i po prostu śliczna.Nie ma lepszego prezentu.

Komentarz dotyczący produktu

WC
,

Kartka wyjątkowa i po prostu śliczna.Nie ma lepszego prezentu.

Komentarz dotyczący produktu

SN
,

Piękne pudełeczko. Dokładnie takie jak na zdjęciu.

Komentarz dotyczący produktu

SN
,

Szybka wysyłka. Polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

MT
,

Bardzo ładna kartka urodzinowa, starannie wykonana.

Komentarz dotyczący produktu

A
,

Kartka jest przepiękna, jak zawsze zdjęcie nie oddaje całego uroku. Dopracowana w najdrobniejszym szczególe, kolory jak z bajki, kwiaty jak żywe. Jestem zachwycona, jeszcze raz dziękuję.

Komentarz dotyczący produktu

A
,

Świetny kontakt, bardzo miła Projektantka i bardzo szybka wysyłka. Jeszcze raz dziękuję i polecam wszystkim!

Komentarz dotyczący zamówienia

WC
,

Piękne kartki. Z pozytywną energią. Perfekcyjna obsługa. Dziękuję.

Komentarz dotyczący produktu

Marta Gojlik
,

Szybka realizacja, bardzo miły kontakt. W rzeczywistości karta jest jeszcze ładniejsza w rzeczywistości niż na zdjeciu :)

Komentarz dotyczący zamówienia

M
,

Wszystko ok. Polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

jm
,

szkoda że nie ma 6 bo w pełni na to zasługuje. Kartka śliczna kontakt z projektantem szybki i sympatyczny. Jestem bardzo zadowolona. Dostawa bardzo szybka.

Komentarz archiwalny

Magdalena Kubiak
,

Kartka Sliczna!

Komentarz dotyczący zamówienia

Magdalena Kubiak
,

Komentarz archiwalny

MT
,

Karta piękna, bardzo szybka wysyłka, miły kontakt. Polecam serdecznie

Komentarz archiwalny

SP
,

Piękna kartka ! Bardzo szybka wysyłka ! Polecam !:)

Komentarz dotyczący zamówienia

TG
,

Piękna kartka, gustowna i świetnie wykonana.
Dziękuję!

Komentarz archiwalny

MK
,

Prześliczne kartki, polecam gorąco!

Komentarz dotyczący zamówienia

SJ
,

Pamiętnik wykonany zgodnie z moim zamówieniem w ekspresowym tempie. Jest piękny i będzie wspaniałym prezentem dla bliskiej mi osoby. Z pewnością skorzystam jeszcze z oferty projektanta. Bardzo dziękuję i polecam innym.

Komentarz archiwalny

EM
,

Kartka świetna ! Szybka wysyłka. Polecam zakupy

Komentarz archiwalny

AG
,

Dziękujemy bardzo za prześliczny notatnik :-)

Komentarz archiwalny

,

Polecam. Karta oryginalna warta swojej ceny. Szybka wysyłka.

Komentarz archiwalny

,

Kartka z Sową super. Dziekuję za szybką wysyłkę.

Komentarz dotyczący zamówienia

KW
,

Jestem bardzo zadowolona Dobry zakup!

Komentarz archiwalny

aK
,

Komentarz archiwalny

SK
,

Komentarz archiwalny

SK
,

Komentarz archiwalny

WC
,

Wspaniała rzecz, piekny i oryginalny prezent na urodziny. Dziekuję

Komentarz archiwalny

AB
,

Piękny prezent, Państwo Młodzi bardzo mile zaskoczeni. Kontakt ze Sprzedającą przyjemny, przesyłka dotarła bardzo szybko, idealnie :)

Komentarz archiwalny

Paweł Piszczatowski
,

Kartka jest piekna! bardzo starannie wykonana, przesyłka ekspresowa! z pewnością wróce do Pani ponownie:)

Komentarz archiwalny

karolina wyczesany
,

Kartka przepiękna, indywidualnie dostosowana, wysyłka expres !!! Dziękuję ślicznie. Pełen profesjonalizm :)

Komentarz archiwalny

SJ
,

Przepiśnik bardzo się podobał :) dziękuje i pozdrawiam :)

Komentarz archiwalny

Joanna Cyba
,

Zdobienie księgi gości zostało wykonane z niezwykłą starannością :) Kolorystyka zachwyca ;) Naprawdę polecam :) Współpracę z projektantem oceniam na bardzo wysokim poziomie :)
Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

Karolina Szmaglińska
,

Wspaniała pamiątka i przepiękne kolory kartki, dokładnie takie jak na zdjęciu. BŁYSKAWICZNA WYSYŁKA! Dziękuję i pozdrawiam ciepło :)

Komentarz archiwalny

AD
,

Piękne wykonanie.

Komentarz archiwalny

Żaneta Kolka
,

Ekspresowa wysyłka a produkt w pełni zgodny jak na zdjęciu bardzo dobrze wykonany , polecam .

Komentarz archiwalny

Joanna Cyba
,

Zaproszenia są śliczne. Profesjonalna współpraca. Szybka realizacja.
Polecam.

Komentarz archiwalny

OS
,

Kartka piękna, starannie wykonana, bardzo polecam :)

Komentarz archiwalny

Joanna Cyba
,

Dziękuję za prześliczne zaproszenia na ślub dla Rodziców oraz Świadków :)
Z niecierpliwością czekam na kolejne prace :)
Polecam wszystkim zainteresowanym Projektanta :)
Pozdrawiam,

Komentarz dotyczący zamówienia

Ilona Kuchta
,

Witam,
przykro mi, że się Pani rozczarowałam :(
W opisie było " W środku jest 100 kartek w kratkę w kolorze brązowym" - chodziło mi że kratka jest w kolorze brązowym, a nie kartki.
Ale na przyszłość bardziej sprecyzuję opis :))

pozdrawiam, Kwiat_wisni7

Komentarz archiwalny

SJ
,

Witam.

Sekretnik jeżynowy piękny. Jestem tylko troszkę rozczarowana, bo w opisie kartki w środku miały być brązowe, a są zwykłe białe w kratkę i tu czar pryska :( ale i tak jestem zadowolona z zakupu. Polecam i pozdrawiam serdecznie!

Komentarz archiwalny

DS
,

Karteczka piękna, świetny kontakt z projektantką. Wielka dbałość o klienta. Polecam.

Komentarz archiwalny

Katarzyna Jekiełek
,

Sekretnik to kolejne śliczności od projektantki:) BARDZO POLECAM , dziękuję i pozdrawiam serdecznie:)

Komentarz archiwalny

Katarzyna Jekiełek
,

Kartka z pudełkiem ... BAJKA :) BARDZO POLECAM , dziękuję i pozdrawiam serdecznie:)

Komentarz archiwalny

Katarzyna Jekiełek
,

Drobiazgowo , starannie wykonany album, CUDEŃKO:) , doskonały konktakt, BARDZO POLECAM , dziękuję i pozdrawiam serdecznie:)

Komentarz archiwalny

JK
,

Komentarz archiwalny

SO
,

Serdecznie Polecam

Komentarz archiwalny

ab
,

bardzo ładna.. pozdrawiam

Komentarz archiwalny

Kn
,

super:)

Komentarz archiwalny

MJ
,

Dziękuję bardzo. Kartka jest śliczna. I już została wysłana do przyszłej mamy.. :)

Komentarz archiwalny

Natalia Gawlik
,

Kartka fantastyczna, żałuję że sama takiej nie dostałam :) jestem pewna, że nowożeńcy również będą zadowoleni :)
pozdrawiam

Komentarz archiwalny

marzena frydrych
,

Komentarz archiwalny

KW
,

Kartki są przepiękne, wykonane bardzo starannie. Na pewno jeszcze tutaj wrócę. Polecam bardzo gorąco.

Komentarz archiwalny

marzena frydrych
,

dziękuję za sliczną karteczkę:)

Komentarz dotyczący zamówienia

JS
,

Przepiśnik wyglądał super na zdjęciu ale jeszcze lepiej prezentuje się w rzeczywistości.
Jest bardzo dokładnie wykonany. Kupiłam go na prezent dla siostrzenicy i jestem w 100% przekonana, że bardzo jej się spodoba. Polecam z czystym sercem produkty Kwiatu_Wiśni7 :) Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

Agnieszka Sekula
,

Wszystko tak jak na zdjeciu a nawet lepiej, kartka przecudnej urody, naprawde piekna ;-)stylowa i cool /podoba mi sie bardzo, wszystkim polecam ta projektanke, jeszcze raz bardzo dziekuje.
Ps. wszystko dotarlo na czas tak jak sie umawialysmy i za to tez duzy plus

Komentarz archiwalny

sc
,

Karteczki właśnie doszły są przepiękne! Dziękuję bardzo jeszcze nie raz skorzystam z oferty :) Piękne oryginalne kartki! Polecam!

Komentarz archiwalny

BR
,

karkeczk ,pieknie i starannie wykonana-polecam

Komentarz archiwalny

bb
,

Karteczki REWELACJA !!!! Fantastyczny efekt 3 D ! Bardzo bogato zdobione z mnóstwem elementów, świetnie dobrana kolorystyka, są tak piękne i urzekające, że mogą same w sobie stanowić ozdobę. Jestem zachwycona i zauroczona pracami Artystki i chcę wyrazić najwyższe słowa podziwu. Bardzo dziękuję i gorąco POLECAM !!!

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 4.92 , na podstawie 61 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta Kwiat_wisni7


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 3.0 MB