mitsu

Informacje


sklep Mitsu jest wirtualną platformą realnie istniejącej firmy. Oferowane produkty supportują pozytywny, świadomy i intelektualno zmysłowy styl życia. Mam nadzieję że dostarczą Wam wiele radości. :-) Wszystkie przedmioty są wykonane starannie i dotrą ładnie zapakowane.

Rabaty


Projektant nie zdefiniował jeszcze rabatów


Dane firmy

Anna Szczepaniak Mitsus
ul. Telimeny 11 lok. 22
30-638 Kraków (PL)
NIP: 6792902074
REGON: 121850377

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: Anna Szczepaniak Mitsus, Telimeny 11/22, 30-638 Kraków (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres Anna Szczepaniak Mitsus, Telimeny 11/22, 30-638 Kraków (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         Anna Szczepaniak Mitsus, Telimeny 11/22, 30-638 Kraków (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Anna Szczepaniak Mitsus
Telimeny 11/22, 30-638 Kraków
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Anna Szczepaniak Mitsus, Telimeny 11/22, 30-638 Kraków (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


Asha Ku
,

Piękna biżuteria - oryginalna i bardzo starannie wykonana.
Miły kontakt.
Ekspresowa realizacja zamówienia.
Szczerze polecam.

Komentarz archiwalny

RF
,

Jestem zadowolona z przesyłki, za drobne opóźnienie projektantka przeprosiła. Bransoletka była pięknie opakowana, zgodnie z obietnicą w opisie. Jedyne zastrzeżenie to to, że zamówiona bransoletka na zdjęciu wydawała się okazalsza niż w rzeczywistości. Ale to moje subiektywne wrażenie.

Komentarz archiwalny

Katarzyna Kicińska
,

Dziękuję za miłą współpracę i udaną transakcję pod każdym względem. Bardzo efektowna bransoletka, precyzyjnie wykonana i umieszczona w ładnym -idealnym na prezent - pudełeczku, ładnie wygląda gdy jest założona, a co najważniejsze uradowała obdarowaną osobę :)

Komentarz archiwalny

ME
,

przepiękny :-)

Komentarz archiwalny

MG
,

Komentarz archiwalny

Bernard Bochenek
,

Zamówienie zrealizowane sprawnie, szybko bez żadnych zarzutów. Przesyłka zapakowana bardzo starannie i niezwykle estetycznie. Kolczyki wykonane profesjonalnie i solidnie. Subtelne i lekkie w wyrazie, jak i w swej wadze. Delikatnie czasami podzwaniają przy niektórych ruchach co jeszcze bardziej nadaje im uroku. Przyszła i już teraźniejsza właścicielka jest nimi zachwycona. Projektantkę bardzo gorąco polecam.

Komentarz archiwalny

EP
,

Komentarz archiwalny

G
,

Bransoletki bardzo ladne.Starannie wykonane i w ladnych zestawieniach kolorystycznych. Dotarly na czas:) Dodatkowo mila niespodzianka.Dziekuje.Polecam zakupy u takich sprzedawcow.

Komentarz archiwalny

Ida Czarniecka
,

Bardzo sprawna realizacja, a zakupione przedmioty urocze i starannie zapakowane ;-)

Komentarz archiwalny

mk
,

Bransoletki piekne, niepowtarzalne, idealne. Bardzo dobry kontakt ze sprzedajacym. Serdecznie polecam

Komentarz archiwalny

AS
,

Komentarz archiwalny

KL
,

Szybko, sprawnie i bardzo sympatycznie. Biżuteria jest bardzo ładna, prosta (w najlepszym tego słowa znaczeniu) i subtelna. Jestem bardzo zadowolona. Polecam wyroby MITSU :).

Komentarz archiwalny

EC
,

Komentarz archiwalny

Małgorzata Podolska
,

Kolejna piękna bransoletka od mitsu :)
Dziękuję i polecammmmmmmm :)

Komentarz archiwalny

BS
,

Mily i sympatyczny kontakt, z duza doza cierpliwosci

Komentarz archiwalny

AM
,

Jak zawsze wieeeeelki pozytyw. Kolczyki wykonane na specjalne zamówienie, rewelacyjny kontakt, ekspresowa wysyłka a kolczyki po prostu idealne!!!

Ślicznie dziękuję i bardzo gorąco polecam :)

Komentarz archiwalny

MO
,

POLECAM jak NAJBARDZIEJ:)

Komentarz archiwalny

AR
,

Komentarz archiwalny

AM
,

Jestem pod wielkim wrazeniem jakości obsługi i wykonania. Bransoletka jest cudna. Od dzisiaj jestem Waszą wielką wielbicielką i z pewnością stałą klientką. Brawo!!!

Komentarz archiwalny

Adrianna Jurek
,

Zamówienie zrealizowane szybko i bez problemów. Spinki przepięknie zapakowane, aż nie mogłam się napatrzeć na drobne szczegóły opakowania ;) Same spineczki prześliczne, wykonane bardzo starannie i dokładnie. Jestem bardzo zadowolona :)

Komentarz archiwalny

Marta Malcherek
,

Przepiękne bransoletki. Wykonane z dbałością o najmniejszy szczegół.

Komentarz archiwalny

Małgorzata Podolska
,

Dzięuję za piękne bransoletki. Miła i rzeczowa obsługa, szybka realizacja zamówienia. Dzięuję i polecam :)

Komentarz archiwalny

KK
,

Jestem bardzo zadowolona, zarówno z bransoletki jak i ze współpracy.Warto mieć coś tak wspaniałego. Gorąco polecam.

Komentarz archiwalny

MT
,

Bransoletka śliczna, z dostawą i zamówieniem również żadnych problemów. Polecam wszystkim ;)

Komentarz archiwalny

IJ
,

komplet - kolczyki i bransoletka bardzo ładnie wykonane, gorąco polecam, trnasakcja bezproblemowa i szybciutka.

Komentarz dotyczący zamówienia

Joanna Bardeli-Pulda
,

wspaniały kontakt, wspaniałe bransoletki :) przesyłka szybko dostarczona i przepięknie zapakowana :) serdecznie polecam :)

Komentarz archiwalny

DA
,

rewelacja!!! doskonały kontakt, wszystkie pytania nie pozostaly bez odpowiedzi, wysylka natychmiastowa, osoba bardzo slowna i uczciwa. Polecam z czystym sumieniem i sama bede tu chetnie zagladala jeszcze nie raz :)

Komentarz archiwalny

AR
,

Wyszło pięknie :) polecam!

Komentarz archiwalny

JM
,

Super bizuteria!

Komentarz archiwalny

Magdalena Kocur
,

Otrzymałam dwa dni temu bransoletkę, pięknie zapakowana! Dziękuję! W sam raz na prezent jak tego chciałam.
Dziękuję również za sprawną transakcję! :)

Pozdrawiam serdecznie
Magdalena Kocur

Komentarz archiwalny

KK
,

Dziękuję bardzo za piękne bransolety :)
Dodatkowo rozpłynęłam się gdy zobaczyłam ich opakowania, rewelacja.
Na pewno przypadną do gustu również solenizantce:)
Pozdr, K

Komentarz archiwalny

JB
,

Piękna! Z pewnością jeszcze coś u Pani kupię:)

Komentarz archiwalny

JB
,

Bransoletka piękna!! Świetny kontakt ze sprzedawcą. To z pewnością nie są moje ostatnie zakupy u Pani:) Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

AM
,

Bransoletka cudna i w dodatku przepieknie opakowana jak na prezent. Przesyła była u mnie już na drugi dzień po wysłaniu. Polecam:)

Komentarz dotyczący zamówienia

AM
,

Piękna bransoletka, już druga od Mitsu, jaką mam i z pewnością nie ostatnia.

Komentarz archiwalny

AK
,

Najchętniej dałabym 10 gwiazdek, ale nie mam tu tyle do dyspozycji.:-) Zawsze chcę robić zakupy u tak sympatycznych i rzetelnych sprzedających.
A sama bransoletka jest przepiękna - dopracowana w każdym szczególe, starannie wykonana. Całości dopełnia ręcznie robione opakowanie.
Dziękuję, Pani Aniu!
A.K.

Komentarz archiwalny

Agnieszka Garbatowska
,

Zarówno "Perl Marine" jak i inne wersje rzemykowo - perełkowe zdobyły moja serce od pierwszego wejrzenia! Niezwykle pomysłowe i piękne... Trudno się zdecydować, która piękniejsza... ;)

Komentarz archiwalny

GJ
,

bransoletka jest naprawde przesliczna...jestem bardzo zadowolona z zakupu.

Komentarz archiwalny

Anna Pierzchała
,

Bransoletki bardzo ładne. Super kontakt, ekspresowa dostawa. Indywidualne podejśćie do klienta. Polecam.

Komentarz archiwalny

Agnieszka Kuraszewska
,

Bransoletka prześliczna, bardzo dobrze wykonana, szybka przesyłka. Jednym słowem super! :)

Komentarz archiwalny

MB
,

Przesyłkę otrzymałam. Bransoletka jest piękna.Wszystko szybko i sprawnie. Polecam.

Komentarz archiwalny

Katarzyna Niemczyk
,

Bransoletka bardzo ładna i pięknie wykonana:)))
Transakcja bardzo sprawna i bez najmniejszych problemów.
Gorąco polecam i pozdrawiam Mitsu!!!

Komentarz archiwalny

Katarzyna Niemczyk
,

Bransoletka bardzo ładnie wykonana i bardzo mi się podoba!
Dodatkowy prezent w postaci kolczyków był miłą niespodzianką:)
Ładnie zapakowane, przesyłka dotarła szybko i bez problemu.
Gorąco polecam:)))

Komentarz archiwalny

Katarzyna Niemczyk
,

Bransoletka piękna i bardzo mi się podoba.
Dziękuję za dodatkowy prezent-kolczyki:)
Kontakt ze sprzedawcą dobry, przesyłka dotarła szybko i bez problemów.
Gorąco polecam:)))

Komentarz dotyczący zamówienia

Małgorzata Podolska
,

Świetna, jak i pozostałe zresztą :-)

Komentarz archiwalny

AK
,

Bransoletka jest piękna, a kontakt ze sprzedającym super. Dziękuję i polecam.

Komentarz archiwalny

MW
,

Dziękuję :) Bransoletka urocza, ślicznie wykonana, a ta miedź... cudnie ją mieć :):) I bardzo szybko do mnie dotarła:)

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 4.98 , na podstawie 47 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta Mitsu


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 3.0 MB