maguzilki

Kategorie

Kategorie butiku

Cena

-

Typy ofert

Filtruj

MAGUZILKI

MAGUZILKI to duet, który swoje życie osobiste, zawodowe i pasje połączył w jedno. Oferowana przez nas biżuteria powstaje w zaciszu kameralnej pracowni. Są to głównie prace autorskie, jesteśmy jednak otwarci na sugestie i wyobrażenia naszych klientów dotyczące wzornictwa. W prezentowanych tutaj wyrobach zauważalnie dominują agaty, a ich oprawą staramy się wyeksponować to, o co zadbała już sama natura. ZAPRASZAMY

Informacje


MAGUZILKI to duet, który swoje życie osobiste, zawodowe i pasje połączył w jedno. Oferowana przez nas biżuteria powstaje w zaciszu kameralnej pracowni. Są to głównie prace autorskie, jesteśmy jednak otwarci na sugestie i wyobrażenia naszych klientów dotyczące wzornictwa. W prezentowanych tutaj wyrobach zauważalnie dominują agaty, a ich oprawą staramy się wyeksponować to, o co zadbała już sama natura. ZAPRASZAMY

Rabaty


Projektant nie zdefiniował jeszcze rabatów


Dane firmy

Pracownia Maguzilki-Art Jacek Wnuk-Gugnacki
ul. Brzezie 25/2
63-000 Środa Wielkopolska (PL)
NIP: 543-114-05-76
REGON: 141694737

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: Jacek Wnuk-Gugnacki, Brzezie 25/2, 63-000 Środa Wlkp. (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres Jacek Wnuk-Gugnacki, Brzezie 25/2, 63-000 Środa Wlkp. (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         Jacek Wnuk-Gugnacki, Brzezie 25/2, 63-000 Środa Wlkp. (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Jacek Wnuk-Gugnacki
Brzezie 25/2, 63-000 Środa Wlkp.
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Jacek Wnuk-Gugnacki, Brzezie 25/2, 63-000 Środa Wlkp. (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


Beata Tesmer
,

Niezwykła biżuteria;)

Komentarz archiwalny

MT
,

Komentarz archiwalny

MT
,

Jestem zachwycona! Artyzm w najczystszej formie. Absolutnie profesjonalnie. Bardzo wymowne piękno w niebanalnej formie.

Uwielbiam, pozdrawiam!
Marta Tondera.

Komentarz dotyczący zamówienia

izabela markowska
,

No aż trudno znaleźć słowa, chyba po prostu podpiszę się pod poprzednimi komentarzami. Świetny kontakt, szybka przesyłka a do tego wspaniały wisiorek (no i ten gratis, nie wiem skąd Pan wiedział że tego mi brak? :-)). Polecam wszystkim twórcę i sprzedawcę. Jedna tylko uwaga.....za chwilę wszystko się sprzeda, proszę o więcej tych cudeniek w ofercie. Pozdrawiam. Iza

Komentarz archiwalny

bb
,

Niezwykle oryginalna i efektowna broszka, urzekająca swym pięknem i elegancją.
Najwyższa jakość wykonania, widać że stworzona przez artystę jedynego w swoim rodzaju. Unikalna - oczarowała mnie od pierwszego wejrzenia. Zapakowana w śliczne pudełko. Do tego wsaniały gratis - następna broszka równie cudnej urody.
Jestem pod wrażeniem wyrobów Pana Jacka,
Drogie Panie! Jeśli chcecie miec na sobie coś wyjątkowego, to gorąco polecam Jego biżuterię. A ja pięknie DZIĘKUJĘ że mogłam stać się właścicielką tych niepowtarzalnych ozdób.

Komentarz archiwalny

Leszek Kosmalski
,

Wisior jest super, ładniejszy niż na zdjęciu. Przesyłka błyskawiczna, świetnie zapakowana. Dziękuję serdecznie. Dodatkowo świąteczny prezent :-) Niezdecydowanym polecam projektanta, będziecie zadowoleni. Pozdrawiam.

Komentarz archiwalny

MG
,

Piękna biżuteria wciąż mnie oczarowuje
w tej galerii z przyjemnością się kupuje!!!
Artysta swym talentem wprost czaruje
techniką Tiffany cudeńka wykonuje!!!
Dziękuję za paczuszkę i chwile radości
i czekam na nowości:)))

Komentarz archiwalny

MG
,

Przyszła do mnie ekspresowo paczuszka,
a w niej same cudowne cacuszka!!!!
Przy broszce z muszlą bujam w obłokach
myśląc o pięknych wakacyjnych widokach.
Wisior z howlitem, to niesamowite dopieszczenie
biżuterii, która nie na darmo ma tytuł Uwodzenie!!!
Ściskam już czule w dłoni Agat z grzywką,
który dla kolejnego skarbu był przykrywką.
W czerwonym pudełeczku agaty się mienią
zebrane w kiść owoców zawsze mnie rozpromienią.
Pan Jacek to Artysta bardzo szczodry,
dołożył mi jeszcze wisiorek modry
i coś słodkiego, abym nie zemdlała,
kiedy będę skarby podziwiała!!!!
Zakupami bardzo się raduję
i za piękną biżuterię dziękuję!!!!!

Komentarz archiwalny

KD
,

Komentarz archiwalny

AM
,

Komentarz archiwalny

MM
,

Biżuteria piękna i bardzo oryginalna!

Komentarz archiwalny

Katarzyna Suchecka
,

Przepraszam za zwłokę.
Wszystko przyszło na czas, nawet szybciej niż mogłam się spodziewać.
Wisior genialny! Bardzo polecam.

Komentarz archiwalny

EO
,

wisior piękny, przesyłka błyskawiczna. Dziękuję!

Komentarz archiwalny

EA
,

Super

Komentarz archiwalny

AN
,

Witam,
zamówienie dotrało błyskawicznie ,dziękuję!
Wisior jest przepiękny!!!, mam nadzieję,że uda sie zaoszczędzić na następny :)dziękuję równiez za gratisy,
pozdrawiam serdecznie ,
Aleksandra Niewiadomska

Komentarz dotyczący zamówienia

ID
,

Dzień dobry!
Nazywam się Ilaria De Nuzzo (login to achillea17).
W zeszłym roku kupiłam od Pana przypiękny wisior i jestem z tego bardzo zadowolona! Dlatego teraz mam kupić prezent i znowu znalazłam interesujący produkt w Pana sklepie: wisior z agatem "W ZIELENI".
Jak chyba Pan pamięta, posiadam konto w Niemczech i, aby dokonać przelew do Polski, potrzebuję kodów IBAN i BIC lub kodu SWIFT, który wtedy Pan już mi napisał... Czy on jest nadal taki sam, to znaczy - mBank: BREXPLPWMBK?
Cena z dostawą do Włoch będzie 56 zł, ale ja mam przelać sumę w EUR. To będzie z dzisiejszą wymianą około 14 EUR. Czy to jest w porządku?

Jak wszystko pasuje dokonam przelew. Czekam na Pana odpowiedź i pozdrawiam serdecznie!
Miłego dnia

Ilaria De Nuzzo
e-mail: ilaria_dn@yahoo.it

Komentarz archiwalny

ID
,

Komentarz archiwalny

AG
,

Dziękuję za przecudne wisiory. W rzeczywistości piękneijsze niż na zdjęciach, dlatego... kupuję kolejny ;)

Pozdrawiam,
isill

Komentarz dotyczący zamówienia

B
,

Bardzo dziękuję, podoba mi się, pięknie i solidnie, cieszy moje oczy. Pozdrawiam.B.

Komentarz archiwalny

DM
,

Wspaniałe prace.
Pozdrawiam

Komentarz dotyczący zamówienia

AJ
,

Szybka dostawa, sympatyczny kontakt i miła niespodzianka w przesyłce :) Dziękuję!

Komentarz archiwalny

Marzena Grabowska
,

Wspaniała, szybka transakcja, w 100% jestem zadowolona.
Gorąco polecam wszyskim

Komentarz archiwalny

Jacek Wnuk-Gugnacki
,

Dziękuję :)

Komentarz archiwalny

Alina Barron
,

Cudowna bizuteria !

Komentarz archiwalny

Gabriela Jaworowska
,

Zawieszka jest boska! :) Ma duszę! Jestem przeogromnie zadowolona z zakupu! Przedmiot pięknie zapakowany a do tego gratisy. :) Przesympatyczny kontakt, błyskawiczna wysyłka. Cena także zachęcająca. Zawieszka bardzo misternie wykonana. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie i polecam gorąco! :)

Komentarz archiwalny

DW
,

Wisior bardzo ładny, przesyłka naprawde expresowa - dodatkowo miły gratis :)
Dziekuję bardzo.

Komentarz archiwalny

MR
,

Przepiękne!!! Bardzo dziękuję za błyskawiczną przesyłkę. Polecam wszystkim wokół tę cudną biżuterię. Dodatkowe prezenciki sprawiły mi ogromną radość, odejmując niemal mowę z zachwytu:) Mam nadzieję, że się nie uzależnię od tych wyrobów:) Serdecznie dziękuję i obawiam się, że nie jest to mój ostatni zakup:)

Komentarz archiwalny

AW
,

Panie Jacku brak mi słów....
Zakupiony wisior jest przepiękny! Do tego ślicznie zapakowany i wysłany błyskawicznie - od momentu złożenia zamówienia (po południu) do jego otrzymania minęły niespełna 2 dni - express :)
Baaarrdzo dziękuję za " :) "
Gorąco polecam - sama z pewnością jeszcze skorzystam.
Pozdrawiam
Ania

Komentarz archiwalny

MR
,

Dziękuję bardzo i polecam każdemu przepiękne przedmioty sprzedającego! Bardzo szybka i uczciwa transakcja.

Komentarz archiwalny

Jacek Wnuk-Gugnacki
,

Miło mi, dziękuję :)

Komentarz archiwalny

RS
,

CUDO!

Komentarz archiwalny

MS
,

Bardzo dziękuję za super miłą transakcje. Wisior otrzymałam sprawnie, jest naprawdę przecudny, a dodatkowo dostałam dwa niespodziewane bonusiki. :) Pozdrawiam serdecznie i na pewno będę jeszcze zaglądać na wystawione nowości.

Komentarz archiwalny

Bożena Jakubiak
,

Przed chwilą otrzymałam prawdziwe cudeńka. Naszyjnik i broszka są przepiękne, misternie wykonane z dbałością o szczegóły, niepowtarzalne, eleganckie. Poza tym świetny kontakt, błyskawiczna wysyłka oraz wyjątkowy, niespodziewany gratis. Bardzo dziękuję i pozdrawiam!:) A Wszystkim serdecznie polecam!!!!:)

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 5.00 , na podstawie 33 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta MAGUZILKI


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB