ela

Wszystkie produkty

Pokaż filtry


czary-mary z materiału

Oryginalne dekoracje dziecięcego pokoiku (lalki,anioły,zwierzaki ) wykonane schludnie i starannie z wyłącznie nowych tkanin.Zajrzyj koniecznie,jeśli cenisz sobie przedmioty wykonane ręcznie i w pojedynczych egzemplarzach. Wszystkie lale są tworzone z sercem i pasją w małej pracowni w Polsce :)Dokładamy wszelkich starań,aby byli Państwo zadowoleni z zakupów :) Zapraszam serdecznie.

Informacje


Oryginalne dekoracje dziecięcego pokoiku (lalki,anioły,zwierzaki ) wykonane schludnie i starannie z wyłącznie nowych tkanin.Zajrzyj koniecznie,jeśli cenisz sobie przedmioty wykonane ręcznie i w pojedynczych egzemplarzach. Wszystkie lale są tworzone z sercem i pasją w małej pracowni w Polsce :)Dokładamy wszelkich starań,aby byli Państwo zadowoleni z zakupów :) Zapraszam serdecznie.

Rabaty


Kupuj taniej w Artillo!

Zakupy stylowego rękodzieła mogą być jeszcze tańsze – kupując w moim butiku Artillo możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów!

Jak to działa?

Wystarczy, że dokonasz zakupu na określoną kwotę, a przy następnych zakupach system Artillo naliczy przysługujący Ci rabat według zasady:
od 200,00 zł rabat 5%
od 400,00 zł rabat 10%
Jeśli dokonasz zamówienia na kwotę 200,00 zł, przy następnych zakupach otrzymasz rabat 5% - bez względu na kwotę zakupów!

Pamiętaj – przy każdych zakupach kwota, za którą przysługuje rabat powiększa się, dlatego przy każdej kolejnej wizycie w Artillo możesz zyskać jeszcze więcej!

Zapraszam do odwiedzenia mojej galerii ;)


Dane firmy

EMProject Mariusz Podrażka
ul. Samice 58 a
96-100 Skierniewice (PL)
NIP: 8341228435
REGON: 750731042

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: EMProject, Samice 58 a, 96-100 Skierniewice (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres EMProject, Samice 58 a, 96-100 Skierniewice (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         EMProject, Samice 58 a, 96-100 Skierniewice (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

EMProject
Samice 58 a, 96-100 Skierniewice
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: EMProject, Samice 58 a, 96-100 Skierniewice (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


EP
,

Coś niesamowitego, po otwarciu paczki wręcz zaniemówiłam. Przepięknie wykonana maskotka, bardzo starannie i z dbałością o szczegóły. Cudowny prezent, który wywołuje uśmiech. Az chciałoby się być znowu dzieckiem. Dziękuję i polecam serdecznie. Transakcja przebiegła doskonale.

Komentarz archiwalny

DR
,

Szybka dostawa, dobra cena, lala wykonana bardzo precyzyjnie, pięknie :) Polecam!

Komentarz archiwalny

BM
,

Prześliczna, wyjątkowa, niepowtarzalna i wykonana z dbałością o każdy detal lala. Polecam każdemu, wspaniały prezent dla każdej dziewczynki :)
Projektant bardzo rzetelny, szybki kontakt i wysyłka :)

Komentarz archiwalny

BM
,

Prześliczna, wyjątkowa, niepowtarzalna i wykonana z dbałością o każdy detal lala. Polecam każdemu, wspaniały prezent dla każdej dziewczynki :)
Projektant bardzo rzetelny, szybki kontakt i wysyłka :)

Komentarz archiwalny

AA
,

Przecudne lale! Jak je dostalam to sie bardzo wzruszylam, sa takie bajeczne, slodkie, nieslychannie starannie wykonane, po prostu cudo!!!!. Dziekuje rowniez, za super szybka przesylke. Pozdrawiam i zazdroszcze talentu!:) Agnieszka

Komentarz dotyczący zamówienia

MK
,

Śliczne i dopracowane.
Dziękuję serdecznie

Komentarz archiwalny

Krzysztof Raj
,

Lala śpioszek cudowna !!! dopracowany każdy szczegół, pięknie zapakowana, polecam na prezent, na pewno wrócimy:))

Komentarz archiwalny

AB
,

Zamówiłam kota i jest po prostu cudowny. Dziękuję i polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

,

Przepiękne przytulanki - wspaniała odtrutka na produkty masowe ;)

Komentarz archiwalny

AS
,

Komentarz archiwalny

MJ
,

Proporczyki są po prostu piękne. Bardzo dobra praca projektantki. Sataranna, przemyślana, dopasowana. To był mój naprawdę dobry wybór. Z tą beżową tasiemką i szczegółami dekoratorskimi doskonale pasuje do reszty wystroju pokoju. Uśmiecham się na sam widok tej pracy :). Bardzo dziękuję i życzę także dużo radości. Polecam tą projektantkę!!! Praca ładniejsza niż na zdjęciu! Pozdrawiam :)!

Komentarz archiwalny

gb
,

Króliś dotarł...jest piękny....Dziękuję Ci Elu- wspaniały z Ciebie artysta...

Komentarz archiwalny

gb
,

Lala przybyła...
Jest cudna, delikatna jak prawdziwy Anoł:)
Dziękuję Elu:)))))

Komentarz archiwalny

,

Komentarz archiwalny

,

Komentarz archiwalny

,

Komentarz archiwalny

,

Komentarz archiwalny

,

Jak zwykle solidnie, pięknie, precyzyjnie. Przesyłka błyskawiczna, całość zachwycająca. Podziwiam i wracam wciąż...

Komentarz archiwalny

K
,

bardzo miły i sprawny kontakt.skrzaciki sliczniei precyzyjnie wykonane.Polecam serdecznie.

Komentarz archiwalny

Anna Pierzchała
,

Jak zawsze owieczki przepiękne. Bardzo miły i konkretny kontakt. Bardzo uczciwy sprzedawca z ogromnym talentem

Komentarz archiwalny

Mariusz Podrażka
,

Serdecznie dziękuję :)

Komentarz archiwalny

URSZULA BOROŃSKA
,

Prześliczne

Komentarz archiwalny

LS
,

Sliczna jest ta torba-unikatowa! Bardzo dziękuję za szybką wysyłkę i precyzję hand made:-)

Komentarz archiwalny

JM
,

Super sklep, śliczne laleczki, zamówienie zrealizowane błyskawicznie i bezproblemowo. Gorąco polecam!

Komentarz archiwalny

AS
,

Komentarz archiwalny

AS
,

Komentarz archiwalny

AS
,

Komentarz archiwalny

AT
,

Super ozdoba do pokoju mojego synka. Prezentuje się bardzo dobrze. POLECAM!

Komentarz archiwalny

EL
,

wow, piękne rzeczy- zazdroszczę umiejętności szycia:)

Komentarz dotyczący zamówienia

HS
,

Bardzo dobry sprzedawca. Przesyłka była szybko wysłana. Produkt spełnia moje oczekiwania. Polecam.

Komentarz archiwalny

KB
,

Doskonale wykonane woreczki na bieliznę. Gustowne i śliczne!

Komentarz archiwalny

Agata Koscielak
,

Transakcja przebiegla wspaniale. Wykonanie jeszcze lepsze niz na zdjeciu:) bardzo szybko i sprawnie!!!! Serdecznie Polecam.

Komentarz archiwalny

JM
,

Super rzeczy!

Komentarz archiwalny

Anna Pierzchała
,

Jak zawsze prace są cudowne, polecam owieczki w wykonaniu Pani Eli. Szybkie wykonanie zamówienia, ekspresowa przesyłka, kontakt świetny.
Życzę zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia.

Komentarz archiwalny

AM
,

śliczna Anielica:)
czekam na reakcje mojej Chrześnicy, która ją dostanie już na dniach:)
dziękuję:* pozdrawiam

Komentarz archiwalny

AM
,

fajne

Komentarz archiwalny

JS
,

Urocza! Perfekcyjnie wykonana! Gorąco polecam.

Komentarz archiwalny

Ewa Polus
,

Bardzo ładne wykonanie. Wszystko zgodnie z opisem. Miły kontakt.

Komentarz archiwalny

Anna Pierzchała
,

Owieczka, lala, pościel dla lali i woreczki są piękne. Dzieciaki oszalały z radości.
Polecam, ekspresowa wysyłka, super kontakt bardzo uzdolniony sprzedawca.
Z pewnością jeszcze do Pani wrócę.

Komentarz archiwalny

Joanna Perfecka
,

Dziękuję za szybką wysyłkę! Kaczusia i przepiśnik są fantastyczne! Pozdrawiam serdecznie :)

Komentarz archiwalny

Inez Romaneczko
,

Mega zadowolenie malej dziewczynki z Panny misiowny :)
Co moge wiecej napisac? POLECAM!!!

Komentarz archiwalny

Inez Romaneczko
,

Bardzo dziekuje za uszycie slicznej panny misiowny. Siostrzenica jest zachwycona przytulanka. Szybka wysylka, swietny kontakt. POLECAM!!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

DS
,

Dziękuję za znakomity kontakt i szybką przesyłkę - lala jest urocza i dużo większa, niż wydawałoby się na podstawie zdjęcia.

Komentarz dotyczący zamówienia

DS
,

Dziękuję za uroczą i szybką przesyłkę. Sprawiła nam dużo radości. Pozdrawiam. Dorotas

Komentarz archiwalny

KM
,

Przesyłka dotarła bardzo szybko, wszystkie króliczki prześliczne, wykonane bardzo dokładnie z dbałością o szczegóły, polecam tego sprzedawcę

Komentarz archiwalny

MB
,

cudna Zyrafa.Mieciutka,swietna na przytulanke dla Malucha.Moja Amelka kizia sie nia pipysku swoim:)

Komentarz archiwalny

AT
,

Maskotki bardzo ładne, wykonane z wielką starannoscią.Przesyłka błyskawiczna.Polecam!

Komentarz archiwalny

Anna Podedworna
,

Przesyłka szybka i bardzo ładnie zapakowana, idealna na prezent :) Konik przepiękny :) jestem pod ogromnym wrażeniem dokładności wykonania :) Gorąco polecam!!! :)

Komentarz archiwalny

Katarzyna Żukowska
,

Prześliczny aniołek, mięciutki i kochany, wsam raz do przytulania :) Wysyłka błuskawiczna i jeszcze dodatkowo przemiły gratis :) Dziękuję serdecznie i polecam wszytkim ceniącym piękne przedmioty w doskonałej jakości.

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 5.00 , na podstawie 49 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta czary-mary z materiału


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 3.0 MB