lillyone

Wszystkie produkty

Pokaż filtry


1 z 1

Handmade by lillyone

Wyroby scrapbookingowe tworzone z pasją - kartki, notesy, albumy i inne. Chętnie zrealizuję zamówienie indywidualne i odpowiem na wszystkie Państwa pytania. Serdecznie zapraszam!

Informacje


Wyroby scrapbookingowe tworzone z pasją - kartki, notesy, albumy i inne. Chętnie zrealizuję zamówienie indywidualne i odpowiem na wszystkie Państwa pytania. Serdecznie zapraszam!

Rabaty


Kupuj taniej w Artillo!

Zakupy stylowego rękodzieła mogą być jeszcze tańsze – kupując w moim butiku Artillo możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów!

Jak to działa?

Wystarczy, że dokonasz zakupu na określoną kwotę, a przy następnych zakupach system Artillo naliczy przysługujący Ci rabat według zasady:
od 100,00 zł rabat 3%
od 200,00 zł rabat 5%
Jeśli dokonasz zamówienia na kwotę 100,00 zł, przy następnych zakupach otrzymasz rabat 3% - bez względu na kwotę zakupów!

Pamiętaj – przy każdych zakupach kwota, za którą przysługuje rabat powiększa się, dlatego przy każdej kolejnej wizycie w Artillo możesz zyskać jeszcze więcej!

Zapraszam do odwiedzenia mojej galerii ;)


Dane firmy

Lilianna Nawrocka "LILLYONE"
ul. Świebodzin 183
33-114 Rzuchowa (PL)
NIP: 9930037456
REGON: 365850721

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: "LILLYONE" Lilianna Nawrocka , Świebodzin 183, 33-114 Rzuchowa (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres "LILLYONE" Lilianna Nawrocka , Świebodzin 183, 33-114 Rzuchowa (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         "LILLYONE" Lilianna Nawrocka , Świebodzin 183, 33-114 Rzuchowa (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

"LILLYONE" Lilianna Nawrocka
Świebodzin 183, 33-114 Rzuchowa
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: "LILLYONE" Lilianna Nawrocka , Świebodzin 183, 33-114 Rzuchowa (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


SJ
,

Jestem bardzo zadowolona z realizacji, córka przeszczęśliwa. Zaproszenia Komunijne są piękne! Polecam!

Komentarz dotyczący produktu

SJ
,

Jestem bardzo zadowolona z realizacji, córka przeszczęśliwa. Zaproszenia Komunijne są piękne!

Komentarz dotyczący zamówienia

ML
,

Karteczka piękna, starannie wykonana. Poprostu prześliczna. Praca godna polecenia. Jeszcze raz dziękuję.

Komentarz dotyczący zamówienia

MS
,

Piekna, bardzo starannie wykonana praca,dopracowana w najmniejszym detalu

Komentarz dotyczący produktu

MS
,

Jak zawsze wszystko na najwyższym poziomie.Jestem bardzo zadowolona

Komentarz dotyczący zamówienia

,

Kartka bardzo ładna. Realizacja zamówienia bardzo szybka. Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

LU
,

Wspaniala, misterna robota.

Komentarz dotyczący produktu

LU
,

Bardzo dobry kontakt z wlascicielka, starannie przygotowana przesylka, szybka dostawa.
Szczesc Boze, Pani Lilianno!
Lech z Kanady

Komentarz dotyczący zamówienia

MK
,

Kartka piękna, starannie wykonana. Szybka wysyłka i bardzo dobry kontakt ze sprzedawcą. POLECAM

Komentarz dotyczący produktu

Emilia Cebernik
,

Szybko i profesjonalne

Komentarz dotyczący zamówienia

Emilia Cebernik
,

Kartka w rzeczywistości jest jeszcze ładniejsza niż na zdjęciu, starannie wykonana, bardzo estetyczna.

Komentarz dotyczący produktu

Katarzyna Jodkiewicz
,

Prześliczna pamiątka, wykonana z idealnie. Polecam ;)

Komentarz dotyczący produktu

Ela Borysiewicz
,

Kartki i zaproszenia są piękne, każdy szczegół dopracowany. Kontakt bardzo dobry. serdecznie polecam !

Komentarz dotyczący zamówienia

AK
,

Wysłane niemal natychmiast . Zakupiłam 2 piękne kartki i jestem bardzo zadowolona :)

Komentarz dotyczący zamówienia

KM
,

Bardzo dobrze wykonane zaproszenia

Komentarz dotyczący zamówienia

ED
,

Przepiękne, starannie i precyzyjnie wykonane zaproszenia. Jestem nimi zauroczona.

Komentarz dotyczący produktu

ED
,

Przyjemna współpraca, stały kontakt i szybka realizacja zamówienia. Serdecznie polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

Lidia K.
,

Piękne zaproszenia i bardzo dobry kontakt, polecam serdecznie! :)

Komentarz dotyczący produktu

Lidia K.
,

Piękne zaproszenia i bardzo dobry kontakt, polecam serdecznie! :)

Komentarz dotyczący produktu

Lidia K.
,

Piękne zaproszenia i bardzo dobry kontakt, polecam serdecznie! :)

Komentarz dotyczący zamówienia

MM
,

Kartka w komplecie z torebeczka to świetny pomysł. Wykonanie perfekcyjne.

Komentarz dotyczący produktu

JS
,

Super wykonanie

Komentarz dotyczący produktu

Anna Ponikowska
,

Album przepiękny. Serdecznie polecam.

Komentarz dotyczący produktu

Anna Ponikowska
,

Piękne wykonanie. Polecam.

Komentarz dotyczący produktu

Anna Ponikowska
,

Album na chrzciny wykonany pięknie, kartka pamiątkowa też. Każdy szczegół dopracowany. Naprawdę robi wrażenie. Polecam wszystkim!

Komentarz dotyczący zamówienia

Ilona Kazienko
,

Zaproszenia wykonane ze starannością i dokładnością w każdym detalu.
Zdjęcia nie oddają w pełni ich uroku. Utalentowana i miła osoba. Dobry kontakt i bezproblemowa wysyłka. Serdecznie polecam !!!

Komentarz dotyczący zamówienia

Anita Kaszkiewicz
,

Piękne zaproszenia, bardzo dobry kontakt ze sprzedawcą, super szybka wysyłka. POLECAM!

Komentarz dotyczący zamówienia

JS
,

Tak jak moje wszystkie zamówienia, kartka wykonana bardzo starannie, z wielką przyjemnoscią można ją wręczyć każdemu.

Komentarz dotyczący produktu

JS
,

Bardzo profesjonalny butik

Komentarz dotyczący zamówienia

JS
,

Bardzo ładne i starannie wykonane życzenia.

Komentarz archiwalny

JS
,

Torba na wino przepiękna, transakcja przeprowadzona perfekcyjnie.

Komentarz archiwalny

JS
,

Szybko, sprawnie i piękne wykonanie

Komentarz archiwalny

MK
,

Komentarz archiwalny

EK
,

Piękny album na chrzest wykonany z trwałego materiału!! Oczekiwania w 100% spełnione!! Co więcej, zrobiony w ekspresowym tempie z uwagi na ograniczony czas klienta:-)Szczerze polecam!

Komentarz archiwalny

SK
,

Polecam Rewelacyjna współpraca. Dziękuje raz jeszcze.

Komentarz archiwalny

P
,

Zaproszenia CUDOWNE! Wykonane z najwieksza precyzja i sercem. To byl strzal w dziesiatke :) Pani Lilianna - bardzo mila, cierpliwa :) dobry doradca, ktory bardzo sprawnie odpowiada na wszelkie pytania. POLECAM :)

Komentarz archiwalny

ap
,

Realizacja zamówienia odbyła się w terminie. Bardzo dobry i szybki kontakt z butikiem. Jeżeli chodzi o dostarczone produkty to zamówienia są po prostu cudowne. Pięknie wykonane. Jestem zachwycona. Pełny profesjonalizm. W 100% polecam.

Komentarz archiwalny

,

Godny polecenia

Komentarz archiwalny

AW
,

Prześliczna karteczka urodzinowa. Transakcja na najwyższym poziomie. Dziękuję i pozdrawiam.

Komentarz archiwalny

mm
,

Witam, bardzo dziękuję za pięknie wykonane zaproszenia.Jakość wykonania bez zarzutów, czas oczekiwania na realizację krótki.Na pewno wrócę do tego butiku na kolejne zakupy.

Komentarz archiwalny

EP
,

Bardzo profesjonalne podejście, szybka wysyłka , bardzo dobry kontakt ze Sprzedawcą. Polecam.

Komentarz archiwalny

Kasia Serafin
,

Komentarz archiwalny

BW
,

Jeżeli ktoś szuka czegoś niestandardowego, wyjątkowego to myślę, że to jest dobry adres. Pani Lilianna robi przepiękne zaproszenia- w rzeczywistości wyglądają jeszcze lepiej niż na zdjęciu!!!!!!!!!
polecam :-))

Komentarz archiwalny

AP
,

Dziękuję Pani LILIANNO!!!. Zaproszenie są przepiękne .Bardzo subtelne. Widać ile pracy jest włożone.Precyzja. Pozdrawiam Agnieszka

Komentarz archiwalny

AM
,

Komentarz archiwalny

Anna Potyrała
,

Kartki prezentują się bardzo ładnie, wykonane pomysłowo, starannie. Przesyłka szybka, kontakt z Projektantką świetny.

Komentarz archiwalny

TH
,

Komentarz archiwalny

EW
,

Śliczne zaproszenia, są wykonane z najwyższą starannością. Możliwość wyboru tekstu zaproszenia i szybki kontakt ze strony Pani Lilliany są dodatkowym atutem. Polecam szczerze:))

Komentarz dotyczący zamówienia

BC
,

Komentarz archiwalny

an
,

oczywiscie że 5 gwiazdek ! :)

Komentarz archiwalny

an
,

Własnie otrzymałam pamiątki na chrzest, są przepiękne, bardzo starannie wykonane , przesyłka odpowiednio zabezpieczona, polecam szczerze !!
Serdecznie pozdrawiam

Komentarz dotyczący zamówienia

lg
,

Przewyższa oczekiwania. Szybko i sprawnie. Super!

Komentarz archiwalny

D
,

Wspaniała współpraca, niezwykła precyzja! Pani Lilianna uratowała mnie, bo pilnie potrzebowałam zaproszeń na chrzest. Juz nastepnego dnia po zamówieniu produkty zostały wysłane i szybko trafiły w moje ręce:) Wszystko precyzyjnie wykonane, i zapakowane - polecam z całego serca!!!

Komentarz archiwalny

Mg
,

Piękne zaproszenia, dobry kontakt ze sprzedającym, szybka realizacja. POLECAM

Komentarz archiwalny

Katarzyna Wawrzyniak
,

Komentarz archiwalny

BR
,

Kartka bardzo ładna , wykonana ze starannością. Dziękuję

Komentarz archiwalny

ML
,

Komentarz archiwalny

SD
,

Kartka przepiękna,wysyłka super,same plusy-)

Komentarz archiwalny

bb
,

ŁAŁ !!!! Gdy zobaczyłam szkatułkę od Pani Lilianny dosłownie dech mi zaparło! Prawdziwe CUDO !!! Przepiękna, wspaniale wykonana, niezwykle kobieca i romantyczna. Jestem pasjonatką "babskich" szkatułek, ale ta jest absolutnie wyjątkowa i niepowtarzalna. Dla tej szkatułki nie ma po prostu skali - jest CUDNA!!! Bardzo, bardzo dziękuję za ten wspaniały wyrób. Jest Pani prawdziwą artystką!

Komentarz archiwalny

Ewelina Koczewska-Kojder
,

Piękny produkt,wspaniały kontakt z Projektantem.Polecam wszystkim!!!

Komentarz archiwalny

gs
,

Osoba, która otrzymała kartkę była zachwycona

Komentarz archiwalny

JP
,

bardzo ładna karta, szybka przesyłka, wszystko ok, polecam :)

Komentarz archiwalny

BG
,

Śliczne i staranne wykonanie. Szczerze polecam :)

Komentarz archiwalny

MS
,

Wszystko w jak najlepszym porządku.
Kontakt, uzgodnienia i jakość - super.
Polecam gorąco.

Komentarz archiwalny

Marcin Krawczyk
,

Współpraca super , przesyłka szybka wykonanie idealne. Podsumowując jestem bardzo zadowolona .

Komentarz archiwalny

RK
,

Piękne zaproszenia, cudowne życzenia.
Bardzo solidne wykonanie. Serdecznie polecam. Renata

Komentarz dotyczący zamówienia

HP
,

Przepiękne zaproszenia, bardzo szybka wysyłka zamówienia.
Dziękuję i pozdrawiam

Komentarz archiwalny

ER
,

Gorąco polecam! Pani Lilianna bardzo profesjonalnie podchodzi do klienta. Miły kontakt i bardzo sprawna realizacja zamówienia. A kartka na żywo wygląda jeszcze ładniej. Dziękuję.

Komentarz archiwalny

em
,

witam. czy opcja wydruku tekstu jest w cenie czy za dodatkową opłatą?

Komentarz archiwalny

em
,

witam. czy opcja wydruku tekstu jest w cenie czy za dodatkową opłatą?

Komentarz archiwalny

HL
,

Komentarz archiwalny

HL
,

Komentarz archiwalny

HL
,

Komentarz archiwalny

MR
,

Zaproszenia są przecudne, wykonanie i współpraca na najwyższym poziomie! Gorąco polecam!

Komentarz archiwalny

MR
,

Wspaniałe wykonanie, współpraca przebiegła wzorowo. Serdecznie polecam, sama jeszcze skorzystam!

Komentarz archiwalny

OS
,

POLECAM! Piękne, bardzo starannie wykonane zaproszenia i winietki. Szybka dostawa (zamawiałam w sobotę, a we wtorek już je miałam). Bardzo dobry kontakt z Panią Lilianną. DZIĘKUJĘ! :)

Komentarz dotyczący zamówienia

Anna Ponikowska
,

Album jest przepiękny! Polecam każdemu kto chce zrobić wyjątkowy i oryginalny prezent! Bardzo staranne wykonanie i naprawdę prezentuje się pięknie :) Dziękuje za podjęcie się tego zlecenia. Pozdrawiam i do następnego razu!

Komentarz archiwalny

Agata Godlewska
,

Zaproszenia przepiękne ,
wszystko poszło szybko i sprawnie, polecam

Komentarz archiwalny

MK
,

Piekna praca.dziekuje za szybka dostawe.Pozdrawiam

Komentarz dotyczący zamówienia

MK
,

w dniu 11.08.15 dokonlam wplaty na konto uzytkownika lillyone.potem przeprowadzono ze mna rozmoe potwierdzajaca,na jaki adres maja wyslac presylke i do tej pory nie otrzymalam zadnej informacji,co sie z tym dzieje.ponadto figuruje u Panstwa jako zamowienie niezaplacone.prosze o wyjasnienie tej sytuacji i niezwloczne przeslani na moj adres w/wym przesylki.w zamowieniu informowalam,ze w przyszlym tygodniu mam slub syna i przesylka jest konieczna natychmiast.pozdrawiam H.M Krzysztanowska

Komentarz archiwalny

JJ
,

Po raz drugi zdecydowałam się na zakup u Pani Lilianny - tym razem jest to kartka na Chrzest Święty ukryta w pięknie ozdobionym pudełeczku. Delikatne kolory, subtelne kwiatki i wysoka jakość wykonania karteczki ponownie dowodzą, że na Pani Liliannie nie można się zawieźć. Dzięki talentowi Pani Lilianny mogę podarować mojemu chrześniaczkowi niezwykłą pamiątkę w dniu tak dla niego ważnym i wyjątkowym. Dziękuję za bardzo miły kontakt i do zobaczenia przy najbliżej okazji :)

Pozdrawiam,
Justyna Janowska

Komentarz archiwalny

JJ
,

Zaproszenia na chrzest mojego Synka zostały wykonane z należytą starannością. Zachwycają precyzją i stylistyką wykonania. W swej prostocie są subtelne i zdecydowanie wprawiają zachwyt. Jestem pod ogromnym wrażeniem talentu Pani Lilianny i z pewnością niejednokrotnie skorzystam z jej bogatej oferty. Gorąco polecam każdemu, kto szuka czegoś wyjątkowego na wyjątkową okazję.

Pozdrawiam,
Justyna Janowska

Komentarz archiwalny

KD
,

Profesjonalna obsluga, zamowienie wyslane expresowo, super kontkat z projektanetem. Zamowione produkty wykonane bardzo starannie- przepiekne.

Komentarz archiwalny

MM
,

Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Kartka ślubna bardzo starannie wykonana, elegancka, inna niż wszystkie. Mam nadzieję, że Nowożeńcy drugiej takiej nie dostaną :-) Zaskoczyła mnie również błyskawiczna reakcja na zamówienie. Pozdrawiam.

Komentarz archiwalny

EG
,

Pamiątka Chrztu Świętego przepiękna :) Gorąco polecam :)

Komentarz archiwalny

AM
,

Pięknie wykonane kartki w bardzo atrakcyjnej cenie, szybki czas realizacji zamówienia. Z czystym sumieniem polecam i ciepło pozdrawiam projektantkę :)

Komentarz archiwalny

CS
,

bardzo ładne kartki,starannie wykonane, piekna kolorystyka, polecam

Komentarz archiwalny

MG
,

Polecam serdecznie! Jestem zadowolona z zakupów, bardzo dobry kontakt, produkt w postaci przepięknej kartki - wysokiej jakości naprawdę zrobił na mnie wrażenie :) Dziękuję!

Komentarz archiwalny

Agata Pińska
,

Kartka przepięknie - bezpiecznie zapakowana i wysłana na czas. Bardzo dobry kontakt z projektantem! Polecam serdecznie! :-)

Komentarz archiwalny

Mariusz Bee
,

Komentarz archiwalny

,

Komentarz archiwalny

Katarzyna Długa
,

Komentarz archiwalny

JS
,

Zaproszenia są piękne, wykonane bardzo dokładnie i estetycznie. Posiadają rzadką dziś cechę - są gustowną elegancję. Polecam!

Komentarz archiwalny

Aneta Baszczyńska
,

Przemiła współpraca i ekspresowa realizacja, a do tego cudowne kartki. Bardzo otwarta i miła Pani. Zaproponowałam swój projekt i po małych poprawkach i wyobraźni Pani Lilianny powstały śliczne kartki. bardzo polecam!!! Dziękuję za współpracę i oczywiście do następnego :-)

Komentarz archiwalny

MG
,

Pole cam projektantke. Kartka sliczna, bardzo dobre wykonanie. Pozdrawiam

Komentarz dotyczący zamówienia

JG
,

bardzo ładna kartka. Dziekuje.

Komentarz archiwalny

VR
,

Komentarz archiwalny

KP
,

szybka przesyłka, prodókt zgodny z oczekiwaniami. ładnie wykończony. Polecam i zapewne skożystam jeszcze nie raz

Komentarz archiwalny

MF
,

Karteczka piękna, jeszcze piękniejsza niż na zdjęciach. Dopracowana w najmniejszym szczególe, wszystkie moje prośby zostały uwzględnione w 100%. Doskonały kontakt. Kartka świetnie zabezpieczona na czas przesyłki, błyskawicznie dostarczona. Bardzo dziękuję i gorąco polecam !!!

Komentarz archiwalny

DP
,

Komentarz archiwalny

PR
,

polecam!

Komentarz archiwalny

Martyna Janowska
,

Z pewnością ten projektant zasługuje na 5. Bardzo szybka realizacja zamówienia. Świetny kontakt ze sprzedającym. Kartki wykonane perfekcyjnie !!! Polecam

Komentarz archiwalny

KM
,

Wszystko zgodnie z planem. Bezproblemowa dostawa. Polecam !

Komentarz archiwalny

WB
,

Komentarz archiwalny

MM
,

Bardzo ładna kartka, dziękuję i POLECAM!!!

Komentarz archiwalny

Paweł Trzepizur
,

Super

Komentarz archiwalny

AM
,

Pięknie wykonane kartki w bardzo atrakcyjnej cenie, szybki czas realizacji zamówienia. Z czystym sumieniem polecam i ciepło pozdrawiam projektantkę :)

Komentarz archiwalny

JC
,

Kopertówka piękna, starannie wykonana, dodatkowo bardzo szybka realizacja zamowienia.

Komentarz archiwalny

MO
,

Jestem bardzo zadowolona z zamówionej karteczki,bardzo szybki czas realizacji zamównienia, świetny kontakt. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam

Komentarz dotyczący zamówienia

BG
,

Śliczna kopertówka. Polecam. Produkt zgodny ze zdjęciem + wykonanie bez zarzutu + sprawna dostawa = udany zakup :)

Komentarz archiwalny

KS
,

Komentarz archiwalny

EG
,

Zaproszenia prześliczne, wszystkim się bardzo podobały. Miły kontakt i szybka wysyłka. Serdecznie polecam!

Komentarz archiwalny

KK
,

Pięknie wykonane zaproszenia w bardzo atrakcyjnej cenie. Wszystkie moje prośby uwzględnione przez projektantkę. Jestem bardzo zadowolona i polecam każdemu, kto chce zamówić oryginalne kartki okolicznościowe. Szybko i solidnie ! Pozdrowienia dla pani Lilianny :)

Komentarz dotyczący zamówienia

Monika Paluchowska
,

Bardzo szybka, przyjemna współpraca :) Polecam!

Komentarz archiwalny

AS
,

Kartki przepięknie wykonane, szybka dostawa. Polecam każdemu poszukującemu niezwykłych kartek okolicznościowych.

Komentarz archiwalny

JM
,

Bardzo ładnie i starannie wykonana kartka,bardzo doceniana i podziwiana przez moich znajomych:))szybka wysyłka i bardzo dobry kontakt ze sprzedającą.Dziękuję za tak sprawną współpracę i szczerze polecam:)

Komentarz archiwalny

W
,

Kartki okolicznościowe wykonane bardzo ładnie i estetycznie. Realizacja zamówienia - niezwłoczna.
Polecam do współpracy!!!

Komentarz archiwalny

FB
,

Komentarz archiwalny

FB
,

Komentarz archiwalny

FB
,

Komentarz archiwalny

FB
,

Komentarz archiwalny

FB
,

Komentarz archiwalny

FB
,

Komentarz archiwalny

FB
,

Komentarz archiwalny

FB
,

Komentarz archiwalny

FB
,

Komentarz archiwalny

FB
,

Komentarz archiwalny

PK
,

Dziękuję

Komentarz archiwalny

FB
,

Przekiękne kartki. Dopracowane w każdym szczególe. Świetny kontakt z projektantką. Polecam :)

Komentarz archiwalny

FB
,

Komentarz archiwalny

MG
,

Pomysłowe prace w połączeniu z perfekcjonalnym wykonaniem, a do tego świetny kontakt z projektantką. Z czystym sumieniem polecam i ciepło pozdrawiam projektantkę

Komentarz dotyczący zamówienia

MG
,

Prace cudowne bez zarzutu, świetny kontakt z projektantką, szybka przesyłka nic dodać nic ująć

Komentarz archiwalny

MG
,

Komentarz archiwalny

KK
,

Sprawnie, bardzo szybko i wykonanie zgodne z zamówieniem. Serdecznie dziekuję. Polecam

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 4.96 , na podstawie 134 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta Handmade by lillyone


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB