wrzosowisko

Informacje


Wrzosowisko to skarbnica niepowtarzalnych prezentów: biżuteria sutasz, zakładki do książek, zestawy prezentowe, przepiśniki, pamiętniki, scrapowe albumy, kalendarze, exploding boxy, kartki okolicznościowe... Wykonuję również prace na zamówienie, wedle Państwa indywidualnych życzeń - zapraszam do kontaktu :) Do każdego zamówienia wystawiam paragon, a na życzenie fakturę. Zapraszam do galerii moich prac!

Rabaty


Projektant nie zdefiniował jeszcze rabatów


Dane firmy

Wrzosowisko Roksana Jamska
ul. ul. Kamińskiego 4A
05-092 Łomianki Dolne (PL)
NIP: 664-200-73-66
REGON: 360541731

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: Wrzosowisko, Kamińskiego 4A, 05-092 Łomianki Dolne (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres Wrzosowisko, Kamińskiego 4A, 05-092 Łomianki Dolne (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         Wrzosowisko, Kamińskiego 4A, 05-092 Łomianki Dolne (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Wrzosowisko
Kamińskiego 4A, 05-092 Łomianki Dolne
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Wrzosowisko, Kamińskiego 4A, 05-092 Łomianki Dolne (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


marzena frydrych
,


Dziś otrzymałam zamówioną zakładkę- prezent dla Nauczyciela za którą serdecznie dziękuje
Kontakt ze sprzedającym jest fantastyczny
Pełne zaangażowanie i współpraca przy realizacji zamówienia.
Szybka wysyłka, doskonale zabezpieczenie na czas transportu.
Zdecydowanie polecam !!
Z pewnością skorzystam z oferty jeszcze nieraz :)

Komentarz dotyczący zamówienia

Artur Szymczak
,

Zgodne z opisem i zdjęciami. Piękna praca.

Komentarz dotyczący produktu

Artur Szymczak
,

wszystko Ok, transakcja przebiegła szybko i sprawnie.

Komentarz dotyczący zamówienia

Agnieszka Smolarczyk
,

Błyskawiczna wysyłka. Produkty wykonane starannie, przepiękne. Polecam

Komentarz archiwalny

Artur Gawlik
,

Kupione zakładki do książek okazały się bardzo praktyczne, są super. Profesjonalna obsługa i ekspresowa dostawa. Polecam.

Komentarz archiwalny

KN
,

Komentarz archiwalny

MI
,

Komentarz archiwalny

MI
,

Komentarz archiwalny

,

kartka, bardzo ładna, zakłada prześliczna, wszystko na żywo wyglądało jeszcze lepiej niż na zdjęciach, świetny kontakt z projektantem z uwzględnieniem dodatkowej usługi, błyskawiczna wysyłka, gorąco wszystkim polecam

Komentarz archiwalny

AS
,

Komentarz archiwalny

AM
,

Komentarz archiwalny

II
,

Komentarz archiwalny

DG
,

Bardzo szybka i bezproblemowa dostawa.

Komentarz archiwalny

BM
,

Komentarz archiwalny

as
,

Przepiękne przepiśniki, wywołały uśmiech na mojej twarzy. Czegoś tak ładnego dawno nie widziałam :)
Dziękuję!
Aga

Komentarz archiwalny

Żaneta Goclon
,

wspaniala praca:) jeszcze raz bardzo dziekuje !

Komentarz archiwalny

Żaneta Goclon
,

Wspaniala praca:) bardzo bardzo dziekuje !:)

Komentarz archiwalny

kR
,

Komentarz archiwalny

AN
,

Cudna karteczka :-) Polecam :-)

Komentarz archiwalny

PC
,

Komentarz archiwalny

ŻP
,

Zakładka bardzo ładna, wysyłka szybka ;d jestem zadowolona ;d

Komentarz archiwalny

,

Serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
Renata

Komentarz archiwalny

JK
,

Przesyłka dotarła ekspresowo, zamówiony towar zgodny z opisem i załączonym zdjęciem. Polecam.

Komentarz archiwalny

JT
,

Szybka wysyłka. Aniołek przepiękny!!! Polecam!!!

Komentarz archiwalny

MK
,

Polecam, szybko i sprawnie.

Komentarz archiwalny

,

Komentarz archiwalny

SS
,

Komentarz archiwalny

MC
,

Polecam!!!

Komentarz archiwalny

TT
,

ładna zakładka do książki

Komentarz archiwalny

BA
,

Śliczny aniołek. Dziękuję.

Komentarz archiwalny

AB
,

Przepiśnik na żywo prezentował się tak samo pięknie jak na zdjęciu. Będzie to moja skarbnica sprawdzonych przepisów, które podaruję potem córce.
Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

AW
,

Zamówiłam zakładkę do książki metalową z kotem - jest bardzo ładnie wykonana, naprawdę śliczna rzecz - polecam:)! Ponadto, ekspresowa dostawa!

Komentarz archiwalny

AT
,

Bardzo jestem zadowolona. Szczególnie, że zamówienie zostało bardzo szybko zrealizowane. Oczywiście przepiśnik jest śliczny i zgodny z opisem na stronie.

Komentarz archiwalny

AO
,

Pełen profesjonalizm, polecam! :)

Komentarz archiwalny

SB
,

Wszystko tak jak ma być gdy kupujemy na odległość,pozdrawiam i polecam

Komentarz archiwalny

AF
,

Szybka dostawa. Śliczne zakładki do książek. Polecam.

Komentarz archiwalny

MC
,

Bardzo jestem zadowolona z zamówienia, 100% tego co chciałam.

Komentarz archiwalny

ks
,

serdecznie polecam

Komentarz archiwalny

ks
,

serdecznie polecam. produkt wyjątkowy,przesyłka ekspresowa:-)

Komentarz dotyczący zamówienia

Agnieszka Derlecka
,

Jestem bardzo zadowolona i wiem, że osoby które zamierzam obdarować zakładkami będą również bardzo mile zaskoczone. Wszystkie zakładki są piękne. Realizacja zamówienia bardzo profesjonalna. Bardzo dziękuję, za to że jesteście!

Komentarz archiwalny

ZJ
,

Bardzo ładna zakładka.

Komentarz archiwalny

Agnieszka Derlecka
,

Gorąco polecam, super na prezent dla przyjaciół!

Komentarz archiwalny

JK
,

Profesjonalna transakcja, towar dostarczony w sposób zabezpieczony, ogółem wszystko lepiej niż zadowalająco :)

Komentarz archiwalny

JD
,

Komentarz archiwalny

EN
,

Nota najwyższa, gdyż inna być nie może. Zakładki z klasą.
Dziękuję i polecam. Teraz i książki na półkach wyglądają dostojnie.

Komentarz archiwalny

AB
,

Bardzo dobry kontakt z projektantem, szybka wysyłka, wszystko przejrzyście podane w związku z przesyłką, a zakładki do książek wspaniałe :-)

Komentarz archiwalny

KD
,

Błyskawiczna realizacja i świetne wykonanie zakładki :) gorąco polecam :)

Komentarz archiwalny

Urszula Ofanowska
,

Uroczo, profesjonalnie... Zakładka naprawdę piękna. Polecam :)

Komentarz archiwalny

MS
,

Bardzo szybka transakcja z dnia na dzień. Gorąco polecam ;)

Komentarz archiwalny

KD
,

Komentarz archiwalny

EZ
,

Komentarz archiwalny

Agnieszka Pidlis-Boryczka
,

Kartka jest śliczna, widać dbałość o detale i estetykę wykonania.
Dziękuję również za ekspresową wysyłkę.

Komentarz archiwalny

IB
,

Zakładki wykonane estetycznie z dbałością o najmniejszy szczegół.Szybka wysylka, super kontakt ze sprzedającym. Polecam !!!!

Komentarz archiwalny

AA
,

Komentarz archiwalny

JM
,

po prostu fantastycznie, produkt, kontakt jak i szybkość realizacji zamówienia. Nic tylko kupować. Polecam

Komentarz archiwalny

MP
,

Fatalnie zapakowane.. wrecz wg nie zabezpieczone przed ewentualnym zniecieniem wiec pudełeczko w czasie drogi sie zgiotło...
Ale po za tym nie mam żadnych zatrzezen przesyłka expresowa

Komentarz archiwalny

Gosia Lis
,

Komentarz archiwalny

Magdalena Jędrzejczyk
,

Kartka śliczna, niepowtarzalna, starannie wykonana. Widać, że wkładasz serce w to co robisz. Dziękuję, jestem bardzo zadowolona :)

Komentarz archiwalny

Joanna Wieczorek
,

Szybka realizacja zamówienia. Bransoletka jest super, pięknie prezentuje się na ręce. Serdecznie dziękuję i gorąco polecam. :-)

Komentarz archiwalny

sk
,

Komentarz archiwalny

M
,

Transakcja przebiegła szybko i w miłej atmosferze. Polecam i pozdrawiam!

Komentarz archiwalny

JC
,

Komentarz archiwalny

EN
,

Jeśli na zakupy to zapraszam na wrzosowisko. Tutaj można się naprawdę rozkochać. Nie wystaraczy zachwycić oczy przed ekranem monitora, to zdecydowanie za mało. Cieszę się z posiadania, te rzeczy naprawdę zdobią i są niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju.

Komentarz archiwalny

EN
,

Wszystko wykonane z ogromną starannością, z dbałością o detale, których nie brakuje. Polecam bo naprawdę warto. Sprzedawca godny polecenia.

Komentarz archiwalny

EN
,

Super, rewelacyjne, fantastyczne wszystko bez wyjątku. Twórczość z duszą. Zakupy z klasą, na najwyższym poziomie. Podejście sprzedawcy w pełni profesjonalne. Szybko, konkretnie, przesympatyczny kontakt. W dodatku urocze niespodzianki . Otrzymałam więcej niż zamówiłam. Polecam bo warto korzystać z usług profesjonalistów. Po raz kolejny zakupy, po raz kolejny miłe uczucie. 100% pozytyw.

Komentarz archiwalny

Agnieszka Derlecka
,

Przesyłka dotarła dziś rano, bardzo dziękuję za szybką reakcję. Otrzymane zakładki do książek są super, obdaruję nimi najbliższych. To super pomysł na prezent. Polecam gorąco.

Komentarz archiwalny

Anna Garbarczyk
,

Przepiękne kolczyki, dokładnie takie jak w ofercie. Kupiłam je w prezencie dla mamy. Jest bardzo zadowolona. Teraz brakuje wisiorka do kompletu. Polecam.

Komentarz archiwalny

AK
,

Zakładka jest cudna, dziękuję i polecam wszystkim! :)

Komentarz archiwalny

IB
,

Wszystko super, super!!!!!!!!!Polecam wszystkim.

Komentarz archiwalny

IB
,

Wszystko super.Dzieki Wam moglam podarować oryginalne prezenty znajomym.Szybka wysylka , super kontakt.

Komentarz archiwalny

IB
,

Produkty oryginalne.Szybka przesyłka. Kontakt ze sprzedajacym wzorowy.Polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

AS
,

Szybka wysyłka, produkty super. Polecam

Komentarz archiwalny

RS
,

Komentarz archiwalny

EN
,

5/5 innej oceny być nie morze. Wrzosowisko - Brawo. szerzej w ocenie wcześniejszej. Złote ręce, zdolne ręce, piękny umysł, super twórczość.

Komentarz archiwalny

EN
,

Dziękuję:) Dziękuję:) Dziękuję:) - Po 100-kroć. Paczka dotarła oczywiście bardzo błyskawicznie, jednakże w moje ręce dopiero teraz i .... Wielki ukłon. Wszystkie cudeńka są przepiękne, ślicznie i rzetelnie wykonane. Jestem pełna uznania talentu. Zachwyty - ach-y... i och-y... nie mają końca. Dziękuję również za upominek. Jest mi niezmiernie miło i cieszę się, że trafiłam w tak dobre ręce:)
Pozdrawiam serdecznie i życzę Bardzo Wesołych, Kolorowych, Magicznych Świąt Bożego Narodzenia, tak magicznych jak te wszystkie dzieła i przede wszystkim dalszego tworzenia, gdyż każda rzecz trafia w serce i każda znajdzie swojego "właściciela".
Kłaniam się nisko.
Ela

Komentarz archiwalny

MM
,

Bardzo ładnie wykonane aniołki, na drobny upominek bardzo dobry pomysł:) Polecam.

Komentarz archiwalny

KL
,

Bardzo ładna zakładka i bardzo szybko przesłana:) Dziękuję

Komentarz archiwalny

KR
,

Zakładki do książki są śliczne. Polecam!

Komentarz archiwalny

KB
,

Komentarz archiwalny

Agnieszka Janik
,

Szybka przesyła, kontakt bez problemowy... Zakladka do książki bardzo ładna, a bransoletka dobrze się nos!! Polecam!! :)

Komentarz archiwalny

LB
,

Uroczy komplecik.
Bardzo dziękuję za szybką i profesjonalną transakcję

Komentarz archiwalny

KW
,

Zakładka przeze mne zamówiona jest przepięknie i dokładnie wykonana, do tego bardzo szybka wysyłka plus ładnie pakowane- polecam i dziękuję.

Komentarz archiwalny

AA
,

Komentarz archiwalny

IG
,

Profesjonalne podejście i szybka wysyłka.

Komentarz archiwalny

,

kolczyki ładne, do tego wszystko szybko i solidnie. polecam serdecznie

Komentarz archiwalny

Dominika  Mróz
,

Jestem zadowolona z dokonanej transakcji .Polecam :)

Komentarz archiwalny

MK
,

fantastyczny produkt w ślicznym opakowaniu, błyskawiczna dostawa
dziękuję :-)

Komentarz archiwalny

AK
,

Piękny produkt, szybki kontakt oraz szybkie doręczenie przesyłki. Polecam

Komentarz archiwalny

Katarzyna Filipiak
,

Towar doskonały,dostawa ekspresowa

Komentarz archiwalny

PG
,

Komentarz archiwalny

RB
,

Przedmiot zgodny z opisem, szybki kontakt i dostawa, polecam !!

Komentarz archiwalny

JP
,

Piękny wyrób, błyskawiczna dostawa :) Bardzo dziękuję.

Komentarz archiwalny

AA
,

Komentarz archiwalny

AA
,

Sprawna przesyłka:)...produkt oryginalny...fajne wykonanie...będę tu zaglądać:)...olaola3007

Komentarz archiwalny

AS
,

Komentarz archiwalny

Katarzyna Piechula
,

Różyczki sa przepienke,wspaniała praca,transakcja bardzo szybka.....polecam

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 4.97 , na podstawie 96 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta wrzosowisko


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 3.0 MB