Strona główna scutum

scutum
Niestety nie znaleźliśmy produktów spełniajacych Twoje wymagania.

Wszystkie produkty

Pokaż filtry

Kategorie

Cena

-

Typy ofert

Filtruj

Informacje


Pracownia SCUTUM zajmuje się wyrobem ręcznie robionych kartek, pamiątek, zaproszeń, notesów i wielu innych elementów okolicznościowej papeterii, a także przygotowywaniem ozdobnych pudełek, dekoracji i dodatków. Dokładamy wszelkich starań, by tworzone przez nas prace miały niepowtarzalny charakter i atrakcyjną formę, były oryginalne, niebanalne, starannie dopracowane – jedyne w swoim rodzaju. Jeżeli idealnego wyrobu nie mam aktualnie wśród sprzedawanych produktów lub jest on w produktach sprzedany prosimy o wiadomość - chętnie realizujemy zamówienia indywidualne i personalizowane. Razem stworzymy wyjątkowy projekt. Zapraszamy serdecznie!

Rabaty


Projektant nie zdefiniował jeszcze rabatów


Dane firmy

SCUTUM Anna Skowrońska
ul. Czerteż 64
38-500 Sanok (PL)
NIP: 6881287529
REGON: 181115607

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: SCUTUM Anna Skowrońska, Czerteż 64, 38-500 Sanok (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres SCUTUM Anna Skowrońska, Czerteż 64, 38-500 Sanok (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         SCUTUM Anna Skowrońska, Czerteż 64, 38-500 Sanok (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

SCUTUM Anna Skowrońska
Czerteż 64, 38-500 Sanok
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: SCUTUM Anna Skowrońska, Czerteż 64, 38-500 Sanok (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


AB
,

Wszystko super!

Komentarz dotyczący zamówienia

WP
,

Super realizacja. Szybko i według mojej specyfikacji. I jeszcze zdjęcie przesłane przed wysyłką.
Mnie się bardzo podoba.

Komentarz archiwalny

JR
,

Super, kartki piękne!

Komentarz archiwalny

JR
,

Komentarz archiwalny

MS
,

Przepiękne wykonanie, idealnie zabezpieczone na czas transportu. Błyskawiczna wysyłka. Zdecydowanie polecam i serdecznie dziękuje :)

Komentarz archiwalny

ŁK
,

Piękna i dokładna praca! Polecam wszystkim usługi tej projektantki. Szybko, sprawnie a do tego efekt końcowy porażający ! Widać serce włożone w prace

Komentarz archiwalny

dK
,

super naprawdę warto zamówić piękne

Komentarz archiwalny

dK
,

kartki są przepiękne :)

Komentarz archiwalny

P
,

Super kontakt z Firma. Gorącym sercem polecam

Komentarz archiwalny

AB
,

Komentarz archiwalny

EG
,

Wspaniałe wykonanie kartek. Spełnione wszystkie moje oczekiwania. Polecam gorąco innym użytkownikom!

Komentarz archiwalny

JM
,

Jestem Pani ogromnie wdzięczna za wykonane PRZEPIĘKNIE zaproszenia i wizytówki z okazji chrztu św. mojego Synka. Jest Pani Mistrzynią. Dziękuję, na pewno jeszcze skorzystam z Pani oferty, a wszystkim znajomym nie przestanę Pani zachwalać. Pozdrawiam z Gdańska :)

Komentarz dotyczący zamówienia

AS
,

Bardzo ładnie i starannie wykonana kartka. Polecam gorąco!

Komentarz archiwalny

Karina Maciąg
,

Pudelka na żywo wyglądają jeszcze lepiej niż na zdjęciu. Bardzo szybka realizacja i wysyłka. Gorąco polecam :)

Komentarz archiwalny

AK
,

Komentarz archiwalny

Monika Łuszczki
,

Nie będę sie niepotrzebnie rozpisywać. Czysty profesjonalizm ze strony wykonawcy i czysty zachwyt ze strony kupującego :) przemily kontakt, fachowa pomoc a do tego blyskawiczny termin realizacji :) z calego serca polecam i dziękuję serdecznie za wszystko :)

Komentarz archiwalny

ER
,

Super kontakt, fachowa obsługa!
polecam!!

Komentarz archiwalny

JM
,

Z usług pracowni Scutum korzystam od pewnego czasu - pełen profesjonalizm i wielki, naprawdę wielki talent Autorki prac. Dziękuję :)

Komentarz archiwalny

mw
,

Dziękuje za piękne zaproszenia na chrzest. Wyglądają cudownie. Bardzo dobry kontakt z projektantem. Absolutnie godny polecenia i jeszcze raz dziękuje.

Komentarz dotyczący zamówienia

KG
,

Pięknie wykonana kartka komunijna; idealnie zgodna z zamówieniem, oryginalny projekt. Polecam!

Komentarz archiwalny

AS
,

Cała transakcja przebiegła bez zarzutu. Kontakt i współpraca idealne. Polecam...

Komentarz archiwalny

MM
,

Serdecznie dziękuję, zaproszenia są piękne, precyzyjnie wykonane, jestem zachwycona, bardzo szybkie wykonanie zlecenia, kontakt z projektantem bezproblemowy. Polecam.

Komentarz archiwalny

KW
,

Dziękuję za sprawną i miłą transakcję. Karteczki wykonane z niezwykłą starannością, jestem zachwycona:-) Pozdrawiam i szczerze polecam !!!

Komentarz archiwalny

MS
,

Kartki wykonane starannie i przepięknie :) Przesyłka błyskawiczna, doskonale zabezpieczona na czas transportu. Pięknie dziękuję :)

Komentarz archiwalny

Anna Kastrzewa
,

Bardzo szybko i sprawnie, a karteczki cudne:) Polecam gorąco!

Komentarz archiwalny

MS
,

Komentarz archiwalny

Elżbieta Leduchowska
,

Zaproszenia, podziękowania i winietki wykonane bardzo starannie. Zamówione dodatkowo przeze mnie rozetki na piku były wykonane w tempie ekspresowym.
Pani Ania - kobieta nieoceniona, służąca zawsze radą i pomysłem.
Gorąco polecam !!!

Komentarz archiwalny

Elżbieta Leduchowska
,

Zaproszenia, podziękowania i winietki wykonane bardzo starannie. Zamówione dodatkowo przeze mnie rozetki na piku były wykonane w tempie ekspresowym.
Pani Ania - kobieta nieoceniona, służąca zawsze radą i pomysłem.
Gorąco polecam !!!

Komentarz archiwalny

Elżbieta Leduchowska
,

Zaproszenia, podziękowania i winietki wykonane bardzo starannie. Zamówione dodatkowo przeze mnie rozetki na piku były wykonane w tempie ekspresowym.
Pani Ania - kobieta nieoceniona, służąca zawsze radą i pomysłem.
Gorąco polecam !!!

Komentarz archiwalny

PR
,

Komentarz archiwalny

PR
,

Komentarz archiwalny

PR
,

Zaproszenia i winietki wykonanie bardzo starannie- wyglądają jeszcze lepiej niż na zdjęciach w ofercie.
Szybka realizacja i wysyłka.
Projektant bardzo miły, pomocny, szybko udziela odpowiedzi na zapytania.
Jestem bardzo zadowolona. Polecam!!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

Emilia Lechowicz
,

Świetne wykonanie, spełnione wszystkie moje wymagania i oczekiwania :)
polecam w 100% :) !

Komentarz archiwalny

EG
,

Projektant godny polecenia. Produkty, które zamówiłam są przepiękne. Dziękuję, że mogłam zrealizować własny pomysł na kartkę.

Komentarz archiwalny

MR
,

Dziękujemy

Komentarz archiwalny

MZ
,

Komentarz archiwalny

BS
,

Piękne kartki. Bardzo dokładne wykonanie. Nie musiałam długo czekać na realizację zamówienia. Dziękuję bardzo.

Komentarz archiwalny

WP
,

Elegancko!

Komentarz archiwalny

PK
,

Komentarz archiwalny

IB
,

Piękne pudełko! Prawdziwa sztuka! Ale zazdroszczę talentu! :) Gorąco polecam innym użytkownikom!

Komentarz archiwalny

PK
,

Bardzo szybka realizacja zamówienia. Karkta przepiękna! ;)

Komentarz archiwalny

AM
,

Pięknie wykonane kartki w bardzo atrakcyjnej cenie, szybki czas realizacji zamówienia. Z czystym sumieniem polecam i ciepło pozdrawiam projektantkę :)

Komentarz archiwalny

Ilona Kwasik
,

Bardzo ładne podziękowania.Przepięknie wykonane.Polecam.

Komentarz archiwalny

AK
,

Kartki są przepiękne, usługa przebiegła bardzo szybko i sprawnie. Polecam tego artystę !
Dziękuję !

Komentarz archiwalny

EK
,

Kartka jest bardzo oryginalna , gorąco polecam po prostu śliczna. Wykonanie i kontakt ze sprzedawcą wszystko super!

Komentarz archiwalny

PS
,

Komentarz archiwalny

MT
,

Kartka, którą zamówiłam jest śliczna, wykonana perfekcyjnie i dotarła na czas :) Bardzo dziękuję.

Komentarz archiwalny

HP
,

Karteczka piękna, wszystko zgodnie z zamówieniem, bardzo dobry kontakt ze Sprzedającym :)

Komentarz archiwalny

AM
,

Zamówienia jeszcze ladniejsze niz na zdjeciu w ofercie.
Kontakt bardzo sprawny i szybki.
Praca wykonana szybkim tempie.

Zero zastrzeżen. Goroąco polecam tego projektanta.

Komentarz dotyczący zamówienia

AG
,

Projektant godny polecenia. Kartka wykonana estetyczne i bardzo dokładnie. Szybka wysyłka i miły kontakt. Bardzo polecam. Jestem naprawdę zadowolona, dziękuję.

Komentarz dotyczący zamówienia

WP
,

Super! Dziękuję

Komentarz archiwalny

AG
,

Komentarz archiwalny

md
,

Komentarz archiwalny

TZ
,

Rewelacyjna jakość i precyzja wykonania. Do tego sprawny kontakt oraz ekspresowa realizacji i wysyłka zamówienia. Dziękuję! 10/10

Komentarz archiwalny

DS
,

Komentarz archiwalny

WS
,

Wszystko OK. Polecam!

Komentarz archiwalny

AW
,

bardzo dziękuję za sprawną i miłą obsługę :)

Komentarz archiwalny

Magdalena Staniewska
,

Zaproszenia piękne, bardzo starannie wykonane, w 100% spełniają oczekiwania. Polecam!!!

Komentarz archiwalny

Marlena  Nitka
,

Serdecznie polecam!

Komentarz archiwalny

HH
,

Jestem zadowolona z realizacji zamówienia. Produkty są takie jak na wzorze, wykonane bardzo starannie z dobrego materiału, estetyczne i gustowne. Przesyłka szybka tuż po zapłacie. Pakiet wysyłkowy doskonale zabezpieczony przed uszkodzeniem. Kontakt z artystą miły. Polecam wyroby tej projektantki. Dziękuję

Komentarz archiwalny

HH
,

Praca wykonana bardzo starannie, zgodna z pokazanym wzorem. Estetyczna i nietuzinkowa.
Zwróciło moją uwagę opakowanie przesyłki. Kartki zostały otulone wielokrotnie różnym materiałem i dotarły nieuszkodzone.
Kontakt z projektantem miły a wykonanie szybkie i wysyłka natychmiastowa po przekazaniu zapłaty.
Polecam kartki tej artystki.

Komentarz dotyczący zamówienia

HH
,

Zamówione kartki otrzymałam.
Praca wykonana bardzo starannie, zgodna z pokazanym wzorem. Estetyczna i nietuzinkowa.
Zwróciło moją uwagę opakowanie przesyłki. Kartki zostały otulone wielokrotnie różnym materiałem i dotarły nieuszkodzone.
Kontakt z projektantem miły a wykonanie szybkie i wysyłka natychmiastowa po przekazaniu zapłaty.
Polecam kartki tej artystki i dziękuję.

Komentarz dotyczący zamówienia