Strona główna cottoni

cottoni
Niestety nie znaleźliśmy produktów spełniajacych Twoje wymagania.

Wszystkie produkty

Pokaż filtry

Kategorie

Cena

-

Typy ofert

Filtruj

Informacje


Zabawki, dekoracje i rzeczy użytkowe szyte z najlepszych gatunkowo tkanin bawełnianych z wielką dokładnością i sercem. Oddaję w Państwa ręce produkty wykonane tak, jakimi sama lubię się otaczać najbardziej ;) Miłego buszowania w sklepiku COTTONI!

Rabaty


Projektant nie zdefiniował jeszcze rabatów


Dane firmy

COTTONI Anna Poreda
ul. Krzemieniecka 4 lok. 15
59-220 Legnica (PL)
NIP: 6912035132
REGON: 022309950

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: COTTONI Anna Poreda, Krzemieniecka 4/15, 59-220 Legnica (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres COTTONI Anna Poreda, Krzemieniecka 4/15, 59-220 Legnica (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         COTTONI Anna Poreda, Krzemieniecka 4/15, 59-220 Legnica (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

COTTONI Anna Poreda
Krzemieniecka 4/15, 59-220 Legnica
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: COTTONI Anna Poreda, Krzemieniecka 4/15, 59-220 Legnica (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


JW
,

Jak zwykle wszystko na najwyższym poziomie :) na pewno będę jeszcze zamawiać u Pani :) Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

HB
,

MIś wykonany z największą dbałością o szczegóły. Piękny, śliczny, cudny....brak słów na określenie wspaniałej pracy Pani Ani i jej talentu. Przesyłka wysłana błyskawicznie. Polecam gorąco

Komentarz archiwalny

JW
,

Pełen profesjonalizm a przy tym dbałość o szczegóły i precyzja! Myszka prześliczna, bardzo się wszystkim spodobała, jesteśmy na prawdę zadowoleni :) dziękujemy i pozdrawiamy :)

Komentarz archiwalny

monika rusek
,

Komentarz archiwalny

Anna Poreda
,

Dziękuję :)!

Komentarz archiwalny

KN
,

piękny fartuszek!

Komentarz archiwalny

EM
,

Bardzo ładne misie, wniosły do pokoju słodki klimat.

Komentarz archiwalny

Joasia Rawska
,

...szkoda, że nie można dodać jeszcze kilku gwiazdek do oceny... Mycha wyszła super extra. W rzeczywistości ładniejsza niż na zdjęciu :) polecam :)

Komentarz archiwalny

JC
,

Cudne!

Komentarz archiwalny

JC
,

Wszystko przepięknie wykonane, bardzo skrupulatnie. Polecam!

Komentarz archiwalny

JK
,

Pani Aniu zabawaki dotarły.Są piękne,kolorowe,pomysłowe i bardzo starannie wykonane.Dziękuje

Komentarz archiwalny

kinga janiec
,

Jak najbardziej polecam:-)

Komentarz archiwalny

Karina Chelminiacka
,

Komentarz archiwalny

Karina Chelminiacka
,

Komentarz archiwalny

KK
,

Miś jest uroczy.

Komentarz archiwalny

AB
,

Komentarz archiwalny

Gabriela Szymanowska
,

Dziękujemy Pani Aniu:) Myszki są przecudne!!!Pozdrawiamy gorąco:))

Komentarz dotyczący zamówienia

Gabriela Szymanowska
,

Dziękujemy Pani Aniu:) Myszki są przecudne!!!Pozdrawiamy gorąco:))

Komentarz dotyczący zamówienia

Jolanta Gierałt
,

Zajączki dotarły. Są prześliczne! Dziękuję :).

Komentarz dotyczący zamówienia

Martyna Skrodzka
,

Niezwykłe prace wykonane z ogromną precyzją, piękniejszych nigdy nie widziałam. Wręcz niezwykle ze wykonane ręcznie. Naprawdę warto świetna jakość. Niepowtarzalne, cudowne :-) jeszcze piękniejsze niż na zdjęciach..

Komentarz archiwalny

Jolanta Gierałt
,

Gąski bardzo ładne! Dziękuję, pozdrawiam :)

Komentarz archiwalny

Sonia Karpińska
,

Miętusek jest przepiękny :) Starannie wykonany, leży teraz na swoim miejscu w łóżeczku chrześnicy :)

Komentarz archiwalny

DD
,

Świetny kontakt z projektantką, szybka wysyłka.Gąski pięknie i bezpiecznie zapakowane i oczywiście są cudowne.Wielki talent :-)
Dziękuję!

Komentarz archiwalny

DD
,

Cudne gąski :-) Na żywo jeszcze piękniejsze.

Komentarz archiwalny

DD
,

Dzisiaj dotarły gąski :-) całe i zdrowe.
Cudownie wykonane z dbałością o detale i niesłychanie starannie.Cieszą oko niezmiernie :-) można patrzeć i patrzeć.
Bardzo, bardzo dziękuję i oczywiście polecam gorąco.

Dorota :-)

Komentarz dotyczący zamówienia

KJ
,

Towar zgodny z opisem nawet jeszcze ladniejszy niz na zdjeciu szybka dostawa i swietny kontakt z projektantem ,bardzo polecam :)

Komentarz archiwalny

mn
,

miś dotarł, jest śliczny, dziękuję za współpracę, pozdrawiam

Komentarz archiwalny

Marlena  Nitka
,

Komentarz archiwalny

Agnieszka Ligowska
,

Komentarz archiwalny

MN
,

Komentarz archiwalny

Żaneta Kosno
,

Piękne :)

Komentarz archiwalny

EW
,

Misie cudne(jak zwykle:-), błyskawiczna transakcja i dobry kontakt ze sprzedającą. Dziękuję:-)

Komentarz archiwalny

Gosia Krawiec
,

Właśnie otworzyłam paczkę z fartuszkiem. Jest przepiękny, pięknie wykończony, uroczy, dziewczęcy.
Świetny kontakt, szybka przysyłka. Super :)

Komentarz dotyczący zamówienia

EI
,

Miś cudny, kontakt z Panią Anią szybki , rzeczowy i fachowy!

Komentarz archiwalny

Karina Chelminiacka
,

:)

Komentarz archiwalny

EW
,

Miś przepiękny, aż szkoda, że idzie na prezent;-) Na pewno zamówię kolejne dla swoich pociech:-)
Przesyłka doszła błyskawicznie. Kontakt ze sprzedającą super.
Bardzo polecam.

Komentarz archiwalny

Marta Jarosińska-Mańka
,

Wczoraj dotarła do mnie paczka z 5 zamówionymi misiami i tak jak przypuszczałam od razu zakochałam się w nich bez pamięci! Są przecudowne, perfekcyjnie wykonane, niesłychanie eleganckie, pięknie opakowane, ach jestem zachwycona! Ogromnie dziękuję i gratuluję ogromnego talentu, pozdrawiam, Marta.

Komentarz dotyczący zamówienia

,

Jestem bardzo zadowolona z produktu i kontaktu z projektantem. Polecam!

Komentarz archiwalny

Dorota Kurkowska
,

rewelacja!

Komentarz archiwalny

Ilona Konarczak
,

Zakupy u tej Projektantki to była sama przyjemność :) Zarówno podusia jak i portmonetka wykonane po mistrzowsku, cały czas byłam informowana o stanie mojego zamówienia,więc kontakt świetny !!! Zdecydowanie polecam i dziękuję za takie cudeńka :)

Komentarz archiwalny

JN
,

Misie bardzo dekoracyjne, wykonane z wielką starannością i dbałością o szczegóły, naprawdę piękne :))) Polecam wszystkim miłośnikom misiów :))) Miły kontakt z Artystą, błyskawiczna wysyłka :)))

Komentarz archiwalny

JN
,

Miś bardzo dekoracyjny, wykonany z wielką starannością i dbałością o szczegóły, naprawdę piękny :))) Polecam wszystkim miłośnikom misiów :)))

Komentarz archiwalny

Małgorzata Podolska
,

Zajączki są superowe :)
Jestem przekonana, że spodobaja się takze osobie obdarowanej :)
Polecam!

Komentarz archiwalny

Agata Korbela
,

Idealnie dopracowane zajączki ocieplacze wielkanocne na jajka. Polecam bo warto

Komentarz archiwalny

UJ
,

Miś jest piękny - wykonany z dbałością o najmniejszy szczegół. Pani Projektantka to rzetelna i przemiła osoba ;-)

Komentarz archiwalny

KM
,

Miś co czuje miętę ... jest uroczy !
Dziękuję !

Komentarz archiwalny

AS
,

Rewelacja. Mysia wymiata :) Cudo.

Komentarz archiwalny

Marta Brodzinska
,

Witam

Przedmioty zostały wykonane z najwyższą starannością, polecam sprzedawcę- arystę napewno ponownie skorzystam z oferty.

Pozdrawiam
Marta

Komentarz archiwalny

AS
,

Miś jest uroczy. Świetnie wykonany - nic dodać nic ująć.
Kontakt z Cottoni szybki, precyzyjny i bardzo przyjemny.
Polecam w 100-u % !
Dziękuję.. i do następnego razu.
Pozdrawiam :)

Komentarz archiwalny

AS
,

Po prostu cudo :D

Komentarz archiwalny

AN
,

Komentarz archiwalny

AN
,

Komentarz archiwalny

gb
,

Misiaczek piękny, cudny, sliczny:)))) Dziękuję to za małe słowe za takie cudeńko!! Bardzo starannie wykonany i jedyny w swoim rodzaju...Same achy i ochy...na jego widok....

Komentarz dotyczący zamówienia

gb
,

Misiaczek piękny, cudny, sliczny:))))
Dziękuję to za małe słowe za takie cudeńko!!
Bardzo starannie wykonany i jedyny w swoim rodzaju...Same achy i ochy...na jego widok....

Komentarz archiwalny

gb
,

Cudo....Cudo...Cudeńko:)))))

Komentarz archiwalny

Magdalena Pilarska
,

Miś wykonany z ogromną starannością i talentem:)
Kontakt z projektantem bardzo dobry.

Komentarz archiwalny

IH
,

Dostałam wyjątkowy produkt, starannie zapakowany, z dbałością o najdrobniejszy szczegół. To jest bezcenne i tego nie można otrzymać nigdzie, gdzie wyroby produkowane są masowo. Będę tu wracać częściej, bo czuję się częścią tego piękna i talentu, którym projektantka cottoni dzieli się ze mną. Dziękuję :)

Komentarz archiwalny

A
,

Cudowne, arcydzieło Dziękuje bardzo

Komentarz archiwalny

Jagoda Jelińska
,

Króliczki dotarły na czas :-) są rewelacyjne, prezentują się na prawdę pięknie. Świetny pomysł i wykonanie. Dziękuje

Komentarz archiwalny

MG
,

Przepiękne przedmioty. :) Wykonane z dbałością o każdy detal. Znakomicie zapakowane.:) Bardzo dziękuję za załącznik. :) Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Serdecznie pozdrawiam.

Komentarz archiwalny

TK
,

Zajączki dotarły i są naprawdę super!!! ślicznie dziękuję i pozdrawiam;)

Komentarz dotyczący zamówienia

Katarzyna Filipiak
,

Zajączki przesliczne!!!:-P

Komentarz archiwalny

Katarzyna Filipiak
,

Czy jest możliwość zamówienia portmonetki vintage kasia

Komentarz dotyczący zamówienia

Katarzyna Jekiełek
,

Komentarz archiwalny

Katarzyna Jekiełek
,

Zajączki prze urocze, dziękuję i pozdrawiam colorado

Komentarz dotyczący zamówienia