jolagg
Niestety nie znaleźliśmy produktów spełniajacych Twoje wymagania.

Wszystkie produkty

Pokaż filtry

Kategorie

Kategorie butiku

Cena

-

Typy ofert

Filtruj

Cardmaking by jolagg

W moim sklepie znajdziesz kartki wykonane metodą scrapbookingową na różne okazje. Wszystkie kartki wykonane są ręcznie z dbałością o każdy detal. Wykonuję również kartki na indywidualne zamówienie. Zapraszam do mojego butiku po karki na: chrzest, komunię, urodziny, imieniny, zaproszenia itp. Ręcznie robione kartki są teraz bardzo modne - bądź cool. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Informacje


W moim sklepie znajdziesz kartki wykonane metodą scrapbookingową na różne okazje. Wszystkie kartki wykonane są ręcznie z dbałością o każdy detal. Wykonuję również kartki na indywidualne zamówienie. Zapraszam do mojego butiku po karki na: chrzest, komunię, urodziny, imieniny, zaproszenia itp. Ręcznie robione kartki są teraz bardzo modne - bądź cool. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Rabaty


Projektant nie zdefiniował jeszcze rabatów


Dane firmy

Jolanta Góra - Głąb
ul. Sośnie Dolne 34
33-330 Grybów (PL)Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: Cardmaking by jolagg, Sośnie Dolne 34, 33-330 Grybów (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres Cardmaking by jolagg, Sośnie Dolne 34, 33-330 Grybów (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         Cardmaking by jolagg, Sośnie Dolne 34, 33-330 Grybów (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Cardmaking by jolagg
Sośnie Dolne 34, 33-330 Grybów
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Cardmaking by jolagg, Sośnie Dolne 34, 33-330 Grybów (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


Sylwia Adamczewska
,

Bardzo ładne zaproszenia. Dziękuję

Komentarz dotyczący zamówienia

AK
,

Zaproszenia przepiękne. Dobry jakościowo papier, elegancka czcionka - górna półka. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.

Komentarz dotyczący produktu

AK
,

Współpraca z Panią Jolą była rewelacyjna. Widać, duże zaangażowanie w wykonywaną pacę, bez rutyny, z dużą chęcią pomocy dla zmawiającego. Zaproszenia przepiękne. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.

Komentarz dotyczący zamówienia

Katarzyna Jodkiewicz
,

Cudowna pamiątka, wykonana precyzyjnie i z sercem :) Polecam

Komentarz dotyczący produktu

Tomasz Sokołowski
,

Zaproszenia zostały wykonane profesjonalnie. Wyjątkowy design zachwycił wszystkich gości.:)

Komentarz dotyczący produktu

Tomasz Sokołowski
,

Dziękuję za profesjonalną i szybką realizację zamówienia.

Komentarz dotyczący zamówienia

PJ
,

Szybka realizacja miły kontakt z panią.

Komentarz dotyczący zamówienia

KZ
,

Zaproszenia są naprawdę bardzo ładne ,papier wysokiej jakości.
POLECAM!!!

Komentarz dotyczący produktu

KZ
,

Bardzo dobry kontakt ze sprzedającym, spełniono każdą moją zachciankę :-)
Szybka realizacja, szybka wysyłka.
POLECAM!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

KS
,

Piękna kartka, bardzo starannie wykonana. Dziękuję :)

Komentarz dotyczący produktu

KS
,

Piękna kartka, bardzo starannie wykonana. Dziękuję :)

Komentarz dotyczący zamówienia

Kuba K
,

Zamówione kartki prezentuję się na prawdę ładnie i okazale.

Komentarz dotyczący produktu

Kuba K
,

Bardzo dobry kontakt i szybka wysyłka (Dziękuję !)

Komentarz dotyczący zamówienia

BS
,

Super produkt

Komentarz dotyczący produktu

BS
,

Szybka wysyłka wszystko bez problemu

Komentarz dotyczący zamówienia

Michał Kołdras
,

Piękna

Komentarz dotyczący produktu

Michał Kołdras
,

Super kontakt. Polecam Wszystkim.

Komentarz dotyczący zamówienia

AB
,

Zawiadomienie o ciąży przepiękne. Robi ogromne wrażenie. Jest solidnie wykonane. Bardzo estetycznie. Gorąco polecam.

Komentarz dotyczący produktu

AB
,

Produkt wykonany bardzo solidnie. Ładniejszy niż na zdjęciu. Przesyłkę otrzymałam 3 dnia po złożeniu zamówienia. Gorąco polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

RM
,

Rewelacja! Serdecznie polecam prace tej Pani. Bardzo starannie wykonane, w ekspresowym tempie. Bardzo miły kontakt!

Komentarz dotyczący zamówienia

Kamila Herba
,

Kartka jest CUDOWNA, wykonana starannie z dbałością o najmniejszy szczegół, będzie idealnym dopełnieniem prezentu ślubnego, ZDECYDOWANIE POLECAM! :D

Komentarz dotyczący produktu

Kamila Herba
,

Szybka realizacja zamówienia i świetny kontakt.

Komentarz dotyczący zamówienia

Ola Zając
,

Piękna kartka, świetny kontakt z biurem oraz bardzo szybka dostawa produktu.

Komentarz dotyczący produktu

KM
,

Piękne :) Polecam wszystkim.

Komentarz archiwalny

AR
,

Naprawdę bardzo polecam!

Komentarz archiwalny

AR
,

Piękna kartka, super kontakt z projektantem. Polecam!

Komentarz archiwalny

PP
,

Świetna robota.

Komentarz archiwalny

Wioleta Turalska
,

Ekspresowa przesyłka, kartki wykonane z największą starannością ;) Polecam!

Komentarz archiwalny

AS
,

Komentarz archiwalny

AS
,

Dziękuję:-)

Komentarz archiwalny

Joanna Jankowska
,

Jolu, dziękuję za przemiły komentarz u mnie :) Wiesz, że Twoje prace już od dawna podziwiam :) Pozdrawiam Cie serdecznie. Asia

Komentarz dotyczący zamówienia

SM
,

Komentarz archiwalny

AB
,

Komentarz archiwalny

OD
,

Komentarz archiwalny

AS
,

Fantastyczne kartki

Komentarz archiwalny

DK
,

Komentarz archiwalny

Anna Zalisz
,

Komentarz archiwalny

BD
,

Przepiękna!

Komentarz archiwalny

AS
,

Kartki przepiękne , polecam

Komentarz archiwalny

JO
,

Zamówienie właśnie dotarło - śliczne kartki!! Kolejny raz ekspreswa realizacja, świetny kontakt, duża pomoc i cierpliwość:) Bardzo dziękuję i wszystkim polecam!!!:)

Komentarz archiwalny

AW
,

Kartka bardzo ładna z dbałością o szczegóły i kolory. Dziekuję i pozdrawiam!

Komentarz archiwalny

BD
,

Komentarz archiwalny

BD
,

Komentarz archiwalny

Ewa Rostkowska
,

Zwsze chciałam miec twoją pracę :) czekam z niecierpliwościa na przesyłkę :) Dziekuję za szybką realizację zamówienia :)

Komentarz archiwalny

,

Kartka jest przepiękna, bardzo szybka wysyłka. Gorąco polecam!!!

Komentarz archiwalny

MB
,

Szybka dostawa, super kontakt i piękna kartka. Polecam gorąco!

Komentarz archiwalny

MB
,

Dziękuję za ekspresową przesyłkę, karteczka śliczna,POLECAM!

Komentarz archiwalny

BD
,

Komentarz archiwalny

BD
,

Komentarz archiwalny

BD
,

Ja także dzisiaj dostałam karteczkę. Jest prześliczna, najpiękniejsza jaką widziałam :-) Kupiłam karteczkę na ślub i już nie nie wiem, czy będę miała serce ją oddać, patrzyłabym na nią cały czas :-)Cudowne. Pozdrawiam Panią i Panie piszące komentarze :-)

Komentarz dotyczący zamówienia

mm
,

Komentarz archiwalny

Katarzyna Burdejny
,

Piękne :)

Komentarz archiwalny

Marzena  Myszorek
,

Dziękuję za miły komentarz u mnie ;-)Pozdrawiam serdecznie .

Komentarz dotyczący zamówienia

Kamila Kąkolewska
,

Kartki są przepiękne!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

Kamila Kąkolewska
,

Poprostu cudne :-)

Komentarz archiwalny

Kamila Kąkolewska
,

Śliczne :-)

Komentarz archiwalny

Małgorzata Łanucha
,

przepiękne serduszko :)

Komentarz archiwalny

ES
,

Dziękuję za szybką wysyłkę ! Kartki ślicznie i starannie wykonane . Ewa

Komentarz archiwalny

Dominika  Mróz
,

Szybko i sprawnie dokonany zakup,bardzo serdecznie polecam i pozdrawiam

Dominika

Komentarz archiwalny

AW
,

Wysyłka bardzo szybka, dziękuję! Karteczka prawdziwe cudo, urocza!

Komentarz archiwalny

AW
,

Przepiękna kartka, jestem zachwycona! Super szybka wysyłka.

Komentarz dotyczący zamówienia

Joanna Stajkowska
,

Komentarz archiwalny

Joanna Stajkowska
,

Dzisiaj dostarła do mnie karteczka od Pani. Jest przecudna!!! Napatrzeć się nie mogę! Dzieło sztuki :)

Komentarz dotyczący zamówienia

BP
,

Karteczki rewelacja bardzo, bardzo ślicnie dziękuję za GRATIS, miła niespodzianka POZDRAWIAM Beata

Komentarz archiwalny

Jolanta Góra - Głąb
,

Dziękuję bardzo!

Komentarz archiwalny

MG
,

Urocze i bardzo pomysłowe karteczki, choć bombka tradycyjnym elementem świąt, a jednak pomysł orginalny. Sama kupowałam - polecam.

Komentarz archiwalny

Małgorzata Pawlak
,

Dziękuję za miły komentarz u mnie :-) Pozdrawiam gorąco :*

Komentarz dotyczący zamówienia

BP
,

Komentarz archiwalny

JO
,

Cudne kartki!!:) Niebanalna pamiątka:) Świetny kontakt, szybka realizacja, precyzyjne wykonanie - bez zastrzeżeń!! Polecam wszystkim!!

Komentarz archiwalny

Jolanta Góra - Głąb
,

Dziękuję!

Komentarz archiwalny

Jolanta Góra - Głąb
,

Dziękuję serdecznie!

Komentarz archiwalny

Joanna Dąbrowska-Bacharz
,

ajć, przy tej już wymiękłam :-) moje ukochane sowy :-) Genialna kartka!!

Komentarz archiwalny

Joanna Dąbrowska-Bacharz
,

przepiękna!!!

Komentarz archiwalny

RS
,

Fajny pomysł z tym kalendarzem:)

Komentarz archiwalny

Anna Podedworna
,

Przecudna kartka, bardzo dobry kontakt i szybka przesyłka :) Gorąco polecam!!! :) :) :)

Komentarz archiwalny

Danuta Gloc
,

Cudowna kartka !!!! sama sobie bym ja dała :)) pięknie wykonana. Ekspresowa przesyłka, miły kontakt -POLECAM!!!

Komentarz archiwalny

Agnieszka Kuraszewska
,

Witam Jolu!!!
Ocena nie może być inna niż 5, a powiem tak, że bardzo chętnie wystawiłabym nawet 10. Przesyłka super ekspresowa, a karteczki - cudeńka i o niebo lepiej wyglądają w realu niż w necie. Dziękuję!!! Moja kochana będę częściej składać u Ciebie zamówienia. Pozdrawiam Aga

Komentarz archiwalny

Danuta Gloc
,

Dziękuję za słowa uznania od osoby, co ma wielki talent do robienia tak pięknych kartek,-- to bardzo miłe. -pozdrawiam :) degra

Komentarz dotyczący zamówienia

Ewelina Brzeska
,

Przepiękne wyroby. Kartki zrobią furorę na ślubie. Dziękuje za pracę włożoną w kartki:) Pozdrawiam.

Komentarz dotyczący zamówienia

Ewelina Brzeska
,

Piękne kartki idealne na ślub. Na pewno wyróżnią się w tłumie:)

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 4.97 , na podstawie 80 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta Cardmaking by jolagg


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB