vairatka
Niestety nie znaleźliśmy produktów spełniajacych Twoje wymagania.

Wszystkie produkty

Pokaż filtry

Vairatka Handmade

Moją pasją jest scrapbooking. Hobbystycznie papierem zajmuję się od 2009 roku, a od czerwca 2014 prowadzę firmę pod nazwą "Vairatka Handmade". Niestety od lipca 2023 firma została zamknięta, nie przyjmuję zamówień.

Informacje


Moją pasją jest scrapbooking. Hobbystycznie papierem zajmuję się od 2009 roku, a od czerwca 2014 prowadzę firmę pod nazwą "Vairatka Handmade". Niestety od lipca 2023 firma została zamknięta, nie przyjmuję zamówień.

Rabaty


Kupuj taniej w Artillo!

Zakupy stylowego rękodzieła mogą być jeszcze tańsze – kupując w moim butiku Artillo możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów!

Jak to działa?

Wystarczy, że dokonasz zakupu na określoną kwotę, a przy następnych zakupach system Artillo naliczy przysługujący Ci rabat według zasady:
od 200,00 zł rabat 5%
Jeśli dokonasz zamówienia na kwotę 200,00 zł, przy następnych zakupach otrzymasz rabat 5% - bez względu na kwotę zakupów!

Pamiętaj – przy każdych zakupach kwota, za którą przysługuje rabat powiększa się, dlatego przy każdej kolejnej wizycie w Artillo możesz zyskać jeszcze więcej!

Zapraszam do odwiedzenia mojej galerii ;)


Dane firmy

Vairatka Handmade Agata Blicharz
ul. Wolności 7/68
22-100 Chełm (PL)
NIP: 5631101799
REGON: 061686174

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: Vairatka Handmade, Wolności 7/68, 22-100 Chełm (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres Vairatka Handmade, Wolności 7/68, 22-100 Chełm (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         Vairatka Handmade, Wolności 7/68, 22-100 Chełm (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Vairatka Handmade
Wolności 7/68, 22-100 Chełm
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Vairatka Handmade, Wolności 7/68, 22-100 Chełm (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


MM
,

Bardzo ładne, starannie wykonane kartki. Szybka wysyłka. Dziękuję :)

Komentarz dotyczący produktu

KL
,

Delikatne i pjekne Zaproszenia!
Szybki i bardzo mily Kontakt.
Dzienkuje slicznie

Komentarz dotyczący produktu

MN
,

Piękne kartki w atrakcyjnej cenie! Polecam!

Komentarz dotyczący produktu

MN
,

Profesjonalizm na najwyższym poziomie! Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

MN
,

Pełny profesjonalizm! Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

KS
,

Zaproszenia wykonane w ekspresowym tempie, zgodne z wcześniejszymi ustaleniami. Zachwycają od pierwszej chwili, są cudne!

Komentarz dotyczący produktu

KS
,

Pani z Variatka Handmade jesr niezwykle cierpliwa, profesjonalna i uważna. Nie straszne jej ani ciągłe pytania, ani prośby ze strony zamawiającego. Na nasza prośbę stworzyła dodatkowe produkty o które prosiliśmy. Bardzo to doceniamy, zwłaszcza, że wyszło pięknie. Współpraca od początku była bardzo płynna, bezproblemowa i co najważniejsze - bardzo owocna. Z ręką na sercu mogę szczerze polecić produkty Vairatka Handmade i też samą założycielke. Produkty są najwyższej jakości, starannie wykonane i nikogo nie pozostawiają obojętnym. Bardzo dziękujemy.

Komentarz dotyczący zamówienia

ED
,

Coś na prawdę pięknego i niespotykanego. Polecam

Komentarz dotyczący produktu

ED
,

Bardzo miły kontakt. Błyskawiczna wysyłka. Profesjonalnie i bezproblemowo. Pamiątka piękna i wyjątkowa. Gorąco polecam!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

JG
,

Przepięknie wykonana kartka z ogromną, estetyką i starannością, a do tego błyskawicznie dotarła do mnie. Polecam serdecznie!!

Komentarz dotyczący produktu

KJ
,

piękna pamiątka.

Komentarz dotyczący produktu

KJ
,

pięknie i starannie wykonane.

Komentarz dotyczący zamówienia

BD
,

Wszystko jest tak jak chcialam. I ekspresowo!

Komentarz dotyczący zamówienia

Monika Koziej
,

Zaproszenie jest przepiękne! Materiały wysokiej jakości!!!! Polecam jak najbardziej!!!!!!

Komentarz dotyczący produktu

Monika Koziej
,

Szczerze polecam butik Vairatka!!!! Komunikacja z artystka bardzo sprawna i wysoce profesjonalna. Zamówienie zrealizowanie bardzo szybko i bez problemów. Przesyłka doszła w kilka dni!!! Wielki plus!!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

HK
,

Sama poezja wykonania, czuć duszę artysty, polecam z wszech miar tym co chcą coś nietuzinkowego dla innych, naprawdę piękna karta, na pewno we mnie macie klienta na zawsze.

Komentarz dotyczący produktu

HK
,

Szybka konkretnie przesyłka ..zabezpieczenie towaru idealne, bardzo solidna firma....polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

MT
,

Bardzo ładna kartka, starannie wykonana z najdrobniejszymi szczegółami.

Komentarz dotyczący produktu

MARTA BULKIEWICZ
,

ZAPROSZENIA ŚLICZNE, STARANNIE WYKONANE, SUPER KONTAKT. ZDECYDOWANIE POLECAM.

Komentarz dotyczący produktu

MARTA BULKIEWICZ
,

ZAPROSZENIA ŚLICZNE, STARANNIE WYKONANE, SUPER KONTAKT. ZDECYDOWANIE POLECAM.

Komentarz dotyczący zamówienia

AD
,

bardzo dziękuję za niezwykle piękną kartkę, pozdrawiam,

Komentarz dotyczący zamówienia

Agnieszka Pełka
,

Sprawny czas realizacji oraz pytania pomocnicze od Wykonawcy, pozwalające doprecyzować zamówienie.

Komentarz dotyczący zamówienia

Agnieszka Pełka
,

Niepowtarzalny i piękny prezent dla Państwa Młodych. Jestem zachwycona i nie mogę się doczekać reakcji obdarowanych :)

Komentarz dotyczący produktu

Joanna Janczewska
,

przepiękne zaproszenia :)

Komentarz dotyczący zamówienia

BL
,

Bardzo dobry kontakt z Artystką, szybka odpowiedź na dodatkowe pytanie, sprawna realizacja. Dziękuję za przepiękny komplet :-) Polecam i serdecznie pozdrawiam :)

Komentarz dotyczący zamówienia

Sabina Kaźmierczak
,

Piękne zaproszenia. Polecam !

Komentarz dotyczący produktu

Sabina Kaźmierczak
,

Serdecznie polecam! Jestem bardzo zadowolona, zaproszenia są piękne. Wszystko zgodnie z zamówieniem, miły i dobry kontakt.

Komentarz dotyczący zamówienia

Monika Glinka
,

Nawet się nie spodziewałam, że box-y tak super wyjdą. Będą doskonałą niespodzianą dla przyszłych chrzestnych do tego zrobione są w takim samy stylu jak zaproszenia. Bardzo miła niespodzianka i oczywiście precyzyjne wykonanie.
Polecam Monika:)

Komentarz dotyczący produktu

Monika Glinka
,

Bardzo dokładnie wykonane nawet w najdrobniejszym elemencie:)

Komentarz dotyczący produktu

Monika Glinka
,

Rewelacja i dziękuję za elastyczność. Specjalnie dla mnie wstawione Box-y tak abym mogła zapłacić za jedną przesyłkę bo zamówienia robiłam oddzielnie.
Dziękuję:)

Komentarz dotyczący zamówienia

Monika Glinka
,

Super nawet się nie spodziewałam że tak pięknie w rzeczywistości box wygląda. Dodatkowo Vairatka Handmade szybko odpisuje i dostosowuje się do klienta nawet tak wymagającego jak ja.

Rewelacja i na pewno częściej będę tu zaglądać:)

Komentarz dotyczący zamówienia

Agnieszka Hanulewicz
,

Produkt spełnia, a nawet przewyższa oczekiwania. B. staranne wykonanie.

Komentarz dotyczący produktu

Agnieszka Hanulewicz
,

Błyskawiczna realizacja. Polecam bardzo!

Komentarz dotyczący zamówienia

Jolanta Pychewicz
,

Pudełko wykonane z niesamowitą dokładnością. Duża ilość detal, robi bardzo dobre wrażenie, tak samo jak piękna kolorystyka i styl. Dodatkowy plusem jest możliwość personalizacji produktu. Produkt ogólnie robi bardzo dobre wrażenie.

Komentarz archiwalny

Anna Lupa
,

Najpiękniejsza pamiątka ślubna jaką widziałam, dziękuję :)

Komentarz archiwalny

AL
,

Bardzo ładnie i starannie wykonane pudełko ,szybka dostawa polecam

Komentarz archiwalny

GK
,

Bardzo szybka realizacja zamowienia, pomimo, ze bylo to zamowienie specjalne kartek ze starych wzorow. Zdecydowanie polecam tego sprzedawce.

Komentarz archiwalny

JW
,

Super

Komentarz archiwalny

Asia Szarafińska-Cena
,

Jestem bardzo zadowolona z realizacji zamówienia, zaproszenia pięknie wykonane i szybko wysłane, z pewnością skorzystam z usług przy kolejnej okazji

Komentarz archiwalny

Aleksandra Adamska
,

Kartka rewelacja!!!dziękuję!!!!:):):)

Komentarz archiwalny

KK
,

Piękne pudełeczko i szybka,miła obsługa.Dziękuję.

Komentarz archiwalny

NB
,

Planner ślubny przepiękny!
Zostały uwzględnione wszystkie moje prośby :) Wykonanie 5+!

Komentarz archiwalny

bm
,

prace bardzo ładne,polecam

Komentarz archiwalny

EK
,

Profesjonalne podejście do klienta!! Piękne i starannie wykonane rękodzieło!! Bardzo szybka dostawa, nawet za granicę!!

Komentarz archiwalny

RK
,

Komentarz archiwalny

AR
,

Komentarz archiwalny

ML
,

Pudełko na ślub znajomych dotarło do mnie dziś. Tak jak Pani mi obiecała że przed weselem będzie i jest. Na żywo prezentuje sie jeszcze lepiej, coś pięknego i innego.

Komentarz dotyczący zamówienia

bm
,

Piękna kartka i również uroczy magnes wszystko z dużą starannością,zakup na pewno nie ostatni.Kontakt z projektantką na 10 w skali do 10

Komentarz dotyczący zamówienia

BR
,

Komentarz archiwalny

Paweł Kos
,

Zakup oraz projektanta oceniam bardzo dobrze, świetny kontakt, profesjonalne podejście, szybka wysyłka, cóż więcej dodać - same plusy.

Komentarz archiwalny

TK
,

Komentarz archiwalny

Patrycja Jakusz
,

Komentarz archiwalny

AN
,

Zaproszenia są prześliczne, miła współpraca i szybka wysyłka.

Komentarz archiwalny

MM
,

Bombki piękne, delikatne jak kulki puszystego śniegu.
Bardzo szybka realizacja zamówienia, świetny kontakt z autorką prac.

Komentarz archiwalny

MW
,

Doskonała realizacja indywidualnego zamówienia! Szybko, bez problemu i pięknie!

Komentarz archiwalny

AR
,

Kartka śliczna, wysyłka szybka, bardzo solidnie opakowana. Dziękuję i pozdrawiam! :-)

Komentarz archiwalny

ŁK
,

Projektant godny polecenia. Kartka wykonana estetyczne i bardzo dokładnie. Szybka wysyłka i miły kontakt. Bardzo polecam. Jestem naprawdę zadowolony, dziękuję.

Komentarz archiwalny

EF
,

Piękna kartka, z pewnością spodoba się Jubilatom. Wykonana z dbałością o szczegóły. Uwzględnione wszystkie życzenia klienta. Bardzo szybka realizacja zamówienia.Polecam.

Komentarz archiwalny

BW
,

Przepięknie wykonany zestaw składający się z albumu i pudełka, niezwykle starannie i dopracowane w najmniejszych szczegółach. Pani Agata to prawdziwa cudotwórczyni, doskonale czyta w myślach i idealnie trafia w gust osoby zamawiającej.
Dziękuję za to cudo, Pani Agato, w imieniu moim, jak i naszej malusiej Kalinki :)
Do następnego zamówienia! :)

Komentarz archiwalny

MR
,

Album przepiękny, starannie wykonany, szybka realizacja, wszystko perfekcyjnie :)

Komentarz archiwalny

,

Bardzo profesjonalna obsługa. Bardzo dobry kontakt z projektantką. Zamówienie zgodne z opisem.

Komentarz archiwalny

PR
,

Kartka wspaniała, pięknie wykonana, pomysłowo z dbałością o każdy szczegół. Zamówienie zrealizowane expresowo. Serdecznie polecam :)

Komentarz archiwalny

AK
,

SUPER!!!
Jestem zachwycona tak precyzyjnym wykonaniem kartki. Piękno, styl, wyczucie smaku wszystko to przepięknie ujęte!

Serdecznie dziękuję!

Komentarz archiwalny

AK
,

SUPER!!!
Jestem zachwycona tak precyzyjnym wykonaniem kartki. Piękno, styl, wyczucie smaku wszystko to przepięknie ujęte!

Serdecznie dziękuję!

Komentarz archiwalny

AB
,

Bardzo dobry kontakt z projektantem. Albumy wyszły śliczne :). Dziękuję za tak starannie wykonanie pracy. Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

EP
,

Produkt profesjonalnie wykonany i dokładnie zapakowany. Szybka wysyłka. Polecam serdecznie

Komentarz archiwalny

Tomasz Chyła
,

Bardzo profesjonalne, a jednocześnie życzliwe podejście do klienta. Komunikacja z kupującym na najwyższym poziomie. Natychmiastowa realizacja zamówienia - zamówioną kartkę otrzymałem już następnego dnia :) Produkt wykonany z najwyższą starannością i precyzją. Serdecznie polecam ;)

Komentarz archiwalny

AV
,

Serdecznie polecam! Piekna kartka

Komentarz archiwalny

AV
,

piekna kartka, szybka dostawa, pelen profesjonalizm. polecam!

Komentarz archiwalny

AV
,

Kartka i pudelko sa przepiekne!profesjonalizm pod kazdym wzgledem- piekne wykonanie,mozliwosc dodania wlasnego tekstu i szybka przesylka, . To na pewno nie ostatni moj zakup u tej Pani :)

Komentarz dotyczący zamówienia

Kasia Kiper
,

Rewelacja! Natychmiastowa realizacja zamówienia. Zaproszenia przepiękne, starannie wykonane, dopracowane w 100%
Polecam!

Komentarz archiwalny

lg
,

Szybko, sprawnie i arcydzieło do tego:)

Komentarz archiwalny

Karolina Szostak
,

Komentarz archiwalny

IS
,

Bardzo pozytywna transakcja. Szybki kontakt ze sprzedającym. Zamówiony produkt zgodny z prezentowanym. Zaproszenia są śliczne. Polecam.

Komentarz archiwalny

KS
,

Super miła osoba i do tego profesjonalna. Pięknie wykonane pudełka z podziękowaniami dla rodziców. Szybkie wykonanie i dostawa :-) Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

W
,

Szybka realizacja, świetny kontakt, polecam

Komentarz archiwalny

KF
,

Zaproszenia prześliczne, szynka realizacja.
Polecam wszystkim!!

Komentarz archiwalny

EL
,

Super, doskonałe na każdą wyjątkową okazję oryginalne kartki z rąk wspaniałej artystki. Na czas i bez zastrzeżeń.

Gorąco zachęcam do kupna wszystkich ceniących oryginalność i dokładność!

Ela z Redy

Komentarz archiwalny

JK
,

Polecam gorąco :) Zamówione kartki wykonane perfekcyjnie :) Z pewnością skorzystam z oferty przy najbliższej okazji :)

Komentarz archiwalny

JK
,

Świetny, błyskawiczny kontakt i realizacja zamówienia :) Produkty przepiękne, wykonane z wielką starannością i świetnym gustem :) Polecam :)

Komentarz archiwalny

MZ
,

Kartka i pudełko są zachwycające! Piękne i precyzyjnie wykonane :) Będę tu zaglądać!

Komentarz archiwalny

MR
,

Album jest naprawdę śliczny - styl, kolorystyka zgodne z moimi oczekiwaniami, a do tego piękne wykonanie w ekspresowym tempie :) Dziękuję i gorąco polecam!

Komentarz archiwalny

Izabela Wala
,

Komentarz archiwalny

ML
,

Komentarz archiwalny

DP
,

Pięknie wykonana księga. Wspaniały kontakt ze sprzedawcą. Księga spełniła w pełni moje oczekiwania a nawet wygląda lepiej i solidniejszego niż się tego spodziewałam. Sklep godny polecenia.

Komentarz archiwalny

Iwona Pawelec
,

Dzięki za niezwykle przydatny przedmiot. Kalendarz wciąż się trzyma całkiem nieźle;)

Komentarz archiwalny

Patrycja Olczyk
,

Komentarz archiwalny

EB
,

Album przepiękny, jak najbardziej polecam :)

Komentarz dotyczący zamówienia

KF
,

Bardzo szybka realizacja. Piękne wykonanie zamówienia. Polecam!!!

Komentarz archiwalny

Joanna Foltynowicz
,

Kartka jest bardzo śliczna. Na zdjęciu wyglądała ładnie ale nie równa się z rzeczywistością. Kartka jest po prostu wyjątkowa. Dziękuje za śliczne wykonanie i widać, że robi to osoba z pasją i ogromnym talentem. :) :)

Komentarz archiwalny

Agata Harat
,

Bardzo szybka i sprawna wysyła :) Pamiętnik śliczny! Bardzo, bardzo polecam!

Komentarz archiwalny

MK
,

Polecam gorąco! Bardzo sprawny kontakt z projektantem, błyskawiczna wysyłka i dostawa poza granice Polski. A kartka piękna! Dziękuję!

Komentarz archiwalny

KC
,

Piekne zaproszenia przygotowane w ekspresowym czasie. Fantastyczny kontakt.
Bardzo polecam!

Komentarz archiwalny

Magdalena Kozub
,

Kartka rewelacyjna :-) Polecam!

Komentarz archiwalny

Izabela Groszek
,

Kartka i pudełko śliczne! Wykonane z niezwykła precyzją. Kontakt ekspresowy, bardzo miły :) Szybka wysyłka. Dziękuję i gorąco polecam :D

Komentarz archiwalny

SG
,

Komentarz archiwalny

AS
,

Bardzo piękne zaproszenia, wyglad identyczny jak na zdjęciu w ofercie. Staranne wykonanie. Ekspresowa wysyłka. Jedyny minus to zbyt drobna i przez to mało czytelna czcionka w treści zaproszenia. Godne polecenia!

Komentarz archiwalny

PS
,

Super kontakt, piękne zaproszenia, expresowa wysyłka. Wszystko w jak najlepszym porządku ! Polecam :-)

Komentarz archiwalny

Izabela Wala
,

arcyprzyjemna obsługa :)

Komentarz archiwalny

BP
,

Zaproszenia piękne, estetyczne, eleganckie - na żywo prezentują się jeszcze lepiej niż na stronie. Wszystko zgodnie z zamówieniem, konkretny i szybki kontakt z projektantem. Polecam :)

Komentarz archiwalny

AK
,

Świetny kontakt z projektantką. Karta pięknie wykonana. Polecam :))

Komentarz archiwalny

Natalia Pietrzkiewicz
,

Kartki śliczne, expresowa wysyłka. serdecznie polecam :)

Komentarz archiwalny

AJ
,

Bardzo ładne zaproszenia,zgodne z ustaleniami. Absolutnie polecam i pozdrawiam ;)

Komentarz archiwalny

AJ
,

Piękna i dokładna praca! Polecam wszystkim usługi tej projektantki. Szybko, sprawnie a do tego efekt końcowy porażający ! Widać serce włożone w prace
Dziękuję za zaproszenia na chrzciny są CUDOWNE

Komentarz dotyczący zamówienia

AJ
,

Gorąco polecam usługi Artillo !

Zamawiałam tu zaproszenia na chrzciny, efekt końcowy powalił mnie na łopatki dosłownie. Zaproszenia zostały wykonane z najwyższa ( obecnie żądło spotykaną) dokładnością. Komunikacja online przebiegała szybko i sprawnie na bieżąco zadawane pytania i udzielane odpowiedzi ( w badzo krótkim czasie), klient jest traktowany z dużą uprzejmością.
Usługa wykonywana jest niemal od ręki.

Dodam ze jak zobaczyłam wykonane odręcznie zaproszenia na chrzciny, widziałam ze projektant włożył w nie duzo pracy i serca - za co jestem bardzo wdzięczna .

Raz jeszcze BARDZO DZIEKUJE !
Bardzo gorąco polecam usługi Artillo!
Zadowolona klientka :)

Komentarz archiwalny

SB
,

Świetna kartka!!

Komentarz archiwalny

MR
,

Polecam w 100%, dobry kontakt, piękne wykonanie, jestem pewna, że to będzie wspaniały prezent dla naszych rodziców:) polecam!!!!

Komentarz archiwalny

Alicja Droździoł
,

Szybko, pięknie i bardzo miło. Polecam z całego serca ;)

Komentarz archiwalny

AJ
,

Piękne pamiątki, ładnie wykonane i opakowane. Szybka przesyłka. Polecam :)

Komentarz archiwalny

EK
,

Jakość produktów bardzo wysoka a realizacja zamówienia nie budziła żadnych zastrzeżeń. Polecam

Komentarz archiwalny

Agata Blicharz
,

Dziękuję :)

Komentarz archiwalny

KB
,

Piękny!!!

Komentarz archiwalny

Beata Fisiak
,

Śliczna praca, polecam w 100% nic ladniejszego nie znalazlabym oraz bardzo fajny kontakt.

Pozdrawiam Gorąco!!

Komentarz archiwalny

Izabela Wala
,

bardzo dobra obsługa!

Komentarz archiwalny

Izabela Wala
,

Komentarz archiwalny

MB
,

Śliczne,starannie wykonane kartki.Bardzo fajny kontakt z projektantką.Kartki bardzo dobrze zabezpieczone przed zniszczeniem podczas drogi do mnie.
Jak najbardziej polecam współpracę.

Komentarz archiwalny

Wiola Zglińska
,

Kartka urodzinowa - przepiękna - została wykonana bardzo starannie z dbałością o każdy detal. Podobnie pudełeczko do niej - przepiękne.

Album (i pudełko) wykonany na specjalne zamówienie przerósł moje najśmielsze oczekiwania. Zachwyca starannością i inwencją twórczą. Artystka włożyła w wykonanie albumu nie tylko dużo pracy, ale też całe swoje serce.

Całe zamówienie zostało zrealizowane w ekspresowym tempie. Paczka jak i same produkty zostały bardzo dobrze zabezpieczone, tak że nic nie miało prawa się uszkodzić.
Polecam w 100%.

Komentarz archiwalny

AK
,

Zamówiona kartka w rzeczywistości okazała się jeszcze piękniejsza, niż na zdjęciu. Otrzymałam ją błyskawicznie. Dziękuję bardzo! :)

Komentarz archiwalny

JK
,

Transakcja przebiegła sprawnie. Kartka estetycznie wykonana, dokładnie taka jak na zdjęciu. Sprzedawca dbający o klienta. Szczerze polecam.

Komentarz archiwalny

MW
,

Jeśli miałabym polecać to właśnie tą Panią! Przepięknie wykonana kartka na chrzest mojego syna :) Pozdrawiam! Na pewno wrócę na następne zakupy!

Komentarz dotyczący zamówienia

,

Świetny i szybki kontakt. Elastyczność w dopasowaniu produktu. Śliczny albumik wykonany z dbałością o każdy detal. Pełna profeska. Na pewno jeszcze skorzystam.

Komentarz archiwalny

AK
,

Maskotki są wspaniałe! Takie dopieszczone i milusie w dotyku.
Dziękuje bardzo!

Komentarz archiwalny

PT
,

Kartki zachwycają, wyglądają cudownie !!! Aż szkoda zamykać w kopercie i wysyłać .
Z kartek emanuje "jakość+włożone serce" GORĄCO POLECAM!!!!

Komentarz archiwalny

PT
,

Kartki świąteczne wyglądają fenomenalnie, expresowa realizacja i wysyłka SUPER KONTAKT!!!(przemiła osoba) POLECAM!!!!!!!!!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

Joanna Stajkowska
,

cudo!!!

Komentarz archiwalny

AK
,

Otrzymałam niezwykle starannie wykonaną myszkę, która zachwyca wszystkich!
Bardzo dobry kontakt ze sprzedającym.

Komentarz archiwalny

Agata Blicharz
,

Dziękuję bardzo :) to dla mnie przyjemność :)

Komentarz archiwalny

ER
,

SERDECZNIE POLECAM PRODUKTY 'VAIRATKI' :) Jestem stałym klientem i zawsze jestem bardzo, bardzo zadowolona, a osoby, które otrzymują karteczki, notesy, albumy i inne śliczności są zawsze zachwycone! Każdy produkt wykonany jest bardzo dokładnie, starannie, z gustem, smakiem i kolorystycznie dobrany :) SATYSFAKCJA GWARANTOWANA :) DZIĘKUJĘ SERDECZNIE I POZDRAWIAM :)

Komentarz dotyczący zamówienia

ER
,

Karteczki są prześliczne! Każda wykonana bardzo dokładnie i ze smakiem! Na pewno ucieszą moich bliskich :) Zakupy u VAIRATKI to 100%, a nawet 200% satysfakcji :)

Komentarz archiwalny

AA
,

Profesjonalnie, pięknie, starannie i gustownie wykonanie oraz dobry kontakt z artystką.
Serdecznie polecam, wykonanie na bardzo wysokim poziomie.
Dziękujemy za piękne zaproszenia.

Komentarz archiwalny

JN
,

polecam

Komentarz archiwalny

AR
,

Kartki bardzo ładne :-) Szybka realizacja. Dziękuję i polecam!

Komentarz archiwalny

MK
,

Bardzo ładne zaproszenia i podziękowania , serdecznie polecam projektantka. Kontakt o każdej porze ☺

Komentarz archiwalny

JS
,

Kartka prześliczna, życzenia wpisane zgodnie z zamówieniem. Pełen profesjonalizm.

Komentarz archiwalny

Marta Podolska
,

Polecam butik :) Bardzo miły kontakt z Projektantką. Kartka wykonana została zgodnie z życzeniem. 5! :)

Komentarz archiwalny

BW
,

Wspaniały album! wyraźnie da się odczuć, ze tworzony z pasją.
Estetycznie wykonany, z dbałością o każdy szczegół, z ogromną wyobraźnią.
Poza tym przemiły kontakt z "cudotwórczynią", bardzo szybka wysyłka.
Polecam w 100%!
Zdecydowany pozytyw!
Dziękuję Pani Agatko :)

Komentarz archiwalny

AD
,

Szczerze polecam ! bardzo dobry kontakt z Projektantem, szybka wysyłka, wszystko jak najbardziej ok :)

Komentarz archiwalny

AD
,

Szczerze polecam ! kartka rewelacyjna, wykonana bardzo starannie. Dodatkowy plus za możliwość spersonalizowania kartki i kontakt z Projektantem. Szybka wysyłka.

Komentarz archiwalny

Olimpia Zbąska
,

Zamówione pudełeczko jest prześliczne. Dopracowane w każdym szczególe. Bardzo dobry kontakt ze sprzedawcą oraz szybka realizacja zamówienia. Gorąco polecam i z pewnością sama będę korzystać z Pani usług w przyszłości;)

Komentarz archiwalny

KK
,

Piękna pamiątka, ekspresowa realizacja oraz super kontakt. Czego chcieć więcej... Dziękuję i polecam!!!

Komentarz archiwalny

W
,

Szybka realizacja
bez zastrzeżeń
polecam

Komentarz archiwalny

Agnieszka Głuszek
,

Ramki są przepiękne! Wykonane ze szczególną starannością :)
Również kontakt z Panią Anią jest idealny - z czystym sumieniem mogę polecić ją na przyszłość :)

Komentarz archiwalny

PB
,

Zamówiłem karteczkę na 10 rocznicę ślubu. Całość przepięknie wykonana, dbałość o każdy szczegół...prawdziwe artystyczne rękodzieło. Dziękuje.

Komentarz archiwalny

A
,

Slicznosci, piękności i jak trzeba w ekspresowym tempie też się da :-)) jak najbardziej polecam Panią :)

Komentarz archiwalny

Anna Fryzowicz
,

Piękny breloczek! :) dziękuję za świetny kontakt i błyskawiczną wysyłkę! :)

Komentarz archiwalny

KK
,

Dziękuję bardzo za pudełko:) Jest super, dokładnie takie jak na zdjęciach. Na pewno spodoba się nowożeńcom:)

Komentarz archiwalny

pk
,

Bardzo dobry i szybki kontakt. Kartki dotarły do mnie błyskawicznie. Wykonanie bardzo staranne dbałość o detale. Kartki przepiękne. Polecam z czystym sumieniem.

Komentarz archiwalny

MW
,

Komentarz archiwalny

MJ
,

cudowna kartka :) slodka i romantyczna, projektująca pani również wspaniała i serdeczna :) dziekuje:) polecam wszystkim :)

Komentarz dotyczący zamówienia

KM
,

Komentarz archiwalny

KM
,

Elegancka, dopracowa kartka. Dziękuję za błyskawiczne nadanie przesyłki. Pozdrawiam,km

Komentarz archiwalny

KG
,

Zakupione boxy z podziękowaniami są cudne, pięknie dobrane kolory i staranne wykonanie :) dziękuję za szybki kontakt i wysyłkę :) Naprawdę polecam i sama też skorzystam jeśli nadarzy się okazja :)

Komentarz archiwalny

Monika Gil
,

Dziękuję za błyskawiczną realizację zamówienia :) zaproszenia są przepiękne! Gorąco polecam :)

Komentarz archiwalny

AC
,

Kartka w pudełku cudowna. Bardzo starannie wykonana. Super że istniała możliwość personalizacji kartki. Realizacja i wysyłka ekspresowa. Polecam i dziękuje. Jestem bardzo zadowolona.

Komentarz archiwalny

KK
,

Dziękuję za szybką realizację. Owieczka jest super. Mam nadzieję, że będzie udanym prezentem:)

Komentarz archiwalny

jk
,

Praca wykonana sumiennie starannie oraz ciągły kontakt z projektantem!
Polecam serdecznie!

Komentarz archiwalny

RZ
,

Jestem zachwycona. Precyzja wykonania, pomysłowość, pełen profesjonalizm. To moje pierwsze i zapewne nie ostatnie zakupy u " Vairatka". Polecam w 100%
i pozdrawiam. Renata Zawadzka

Komentarz archiwalny

,

Pudełko niespodzianka niesamowite. Wybranek był pod wrażeniem. Kontakt z projektantką na 6 z plusem. Uwzględniła każdą moja sugestię. Super! Polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

AB
,

Przepięknie wykonana kartka ! Duży plus za szybką wysyłkę ! Dziękuję bardzo !

Komentarz archiwalny

SN
,

Karteczka bardzo ładna. Świetny pomysł z pudełeczkiem - fajna alternatywa dla koperty. Szybka wysyłka. Polecam

Komentarz archiwalny

NL
,

Gorąco polecam! Bardzo dobry kontakt z Panią Agatą, błyskawiczna dostawa ale przede wszystkim bardzo gustowne, pięknie wykonane, z dbałością o każdy detal zaproszenia.

Komentarz archiwalny

AM
,

Komentarz archiwalny

AM
,

Jestem super zadowolona z wykonania pieknego pudełka z życzeniami!!!!Solidnie i profesjonalnie :)
Pozdrawiam, Aga

Komentarz dotyczący zamówienia

GG
,

Tylko jedno zdanie: na żywo jescze ładniejsze :-).

Komentarz archiwalny

,

Świetna, bardzo starannie wykonana karta i rewelacyjny kontakt z projektantką. Polecam! :)

Komentarz archiwalny

JS
,

Dziękuję za kartkę. Jest śliczna, porządnie wykonana, życzenia wydrukowane tak jak chciałam.Kontakt ze sprzedawcą super.Pełen profesjonalizm.

Komentarz dotyczący zamówienia

SW
,

Kartka bardzo ładna, polecam.

Komentarz archiwalny

EG
,

Kartka ładna i starannie wykonana. Dostawa ekspresowa. Polecam! Dziękuję

Komentarz archiwalny

JM
,

Komentarz archiwalny

AK
,

Kartki przepiekne, bardzo szybka wysyłka i super kontakt z przemiłą Panią. Gorąco polecam!

Komentarz archiwalny

Monika Gil
,

Dziękuję za błyskawiczną realizację zamówienia :) zaproszenia są przepiękne! Gorąco polecam :)

Komentarz archiwalny

Monika Gil
,

Dziękuję za błyskawiczną realizację zamówienia :) zaproszenia są przepiękne! Gorąco polecam :)

Komentarz archiwalny

Natalia Szczygieł
,

Komentarz archiwalny

Natalia Szczygieł
,

Kartka w rzeczywistości jeszcze piękniejsza niż na zdjęciu. Polecam!!!

Komentarz archiwalny

EG
,

Zaproszenia śliczne. Kontakt z Panią super. Polecam!

Komentarz archiwalny

EG
,

Kartki przepiękne,kontakt super, polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

EK
,

Zaproszenia przepiękne,wykonanie idealne,synek bardzo zadowolony.Dziękuję bardzo i polecam wszystkim

Komentarz dotyczący zamówienia

EK
,

Zaproszenia po prostu PIĘKNE polecam wszystkim ja napewno skorzystam ponownie POLECAM

Komentarz archiwalny

MM
,

Przesyłka dotarła w dniu dzisiejszym. Zaproszenia są śliczne, pudełeczka też. Bardzo dziekuję za ekspresową realizację zamówienia.
Pozdrawiam Gosia

Komentarz archiwalny

TT
,

zakładka do książki starannie i ładnie wykonana, realizacja w 3 dni :)

Komentarz archiwalny

Małgorzata Bator
,

Kartka zachwycająca! dziękuję

Komentarz archiwalny

PB
,

Fantastyczne prace! Polecam!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

BP
,

Witam serdecznie, podkładki są urocz :) Pasują idealnie do zasłon i poduszek :) Bardzo dziękuję i goraco polecam :)

Komentarz archiwalny

AN
,

Jestem bardzo zadowolona z wykonanych zaproszeń, kontakt z projektantką sprawny i wykonanie błyskawiczne :)

Komentarz archiwalny

Bernadeta Suska
,

Błyskawiczna realizacja zamówienia, przyjemny kontakt i piękny kalendarz, cóż więcej...polecam gorąco.

Komentarz archiwalny

Anita Gawrońska
,

Bardzo miły i sypmatyczny kontakt. Kalendarz PIĘKNY!!:)

Komentarz archiwalny

Tom Gr
,

Kartka przepiękna! Szybka wysyłka. Transakcja przebiegła bardzo sprawnie. Gorąco polecam! ;)

Komentarz dotyczący zamówienia

AB
,

Dobry kontakt, zamówienie starannie opakowane, a zamówione rzeczy (magnesy na lodówkę i kartka bożonarodzeniowa) śliczne :-) Gorąco polecam tego projektanta!

Komentarz archiwalny

Aneta Dudziak
,

polecam, zamowienie na czas i zgodne z ustaleniami

Komentarz archiwalny

KD
,

Odebrałam właśnie kalendarzyk - jest śliczny, bardzo starannie wykonany i dokładnie taki jak sobie wyobrażałam ;) Dziękuję bardzo i serdecznie polecam innym! Kasia.

Komentarz dotyczący zamówienia

Marlena  Nitka
,

Śliczne kartki, staranne wykonanie.
Polecam serdecznie!

Komentarz archiwalny

AS
,

Komentarz archiwalny

MJ
,

Piękny wzór kartek ręcznie robionych,proste i praktyczne,z wykorzystaniem materiałów eco

Komentarz archiwalny

Joanna Brzozowska
,

Jak zawsze rewelacja! Serdecznie polecam piękne i niepowtarzalne cuda i cudeńka. Szybko, sprawnie i przesympatycznie :D

Komentarz archiwalny

kf
,

Szybko, tanio a przede wszystkim pięknie !!!!!!!
Dziękuje

Komentarz archiwalny

SS
,

Przepisnik dotarł :) Nie widziałam osobiście, ale mama jest bardzo zadowolona z prezentu i mówi, że "SUPER JEST!" ;) Dziękuję! Sabina

Komentarz archiwalny

SS
,

Przepiśnik dotarł :) Nie widziałam osobiście, ale mama jest bardzo zadowolona z prezentu i powiedziała, że "SUPER JEST!" ;)Dziękuję! Sabina

Komentarz dotyczący zamówienia

MW
,

Kartki piękniejsze niż na zdjęciu! Przesyłka dotarła szybko. Dziękuje i polecam.

Komentarz archiwalny

AB
,

Polecam ! :)

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 4.97 , na podstawie 199 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta Vairatka Handmade


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB