swidrygalki

atelier kartek

atelier kartek- papeteria ślubna i okolicznościowa: kartki na różne okazje, exploding boxy, czekoladowniki i inne twory z papieru..Na śluby, chrzty, komunie, imieniny, urodziny i inne, ważne uroczystości.

Informacje


atelier kartek- papeteria ślubna i okolicznościowa: kartki na różne okazje, exploding boxy, czekoladowniki i inne twory z papieru..Na śluby, chrzty, komunie, imieniny, urodziny i inne, ważne uroczystości.

Rabaty


Kupuj taniej w Artillo!

Zakupy stylowego rękodzieła mogą być jeszcze tańsze – kupując w moim butiku Artillo możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów!

Jak to działa?

Wystarczy, że dokonasz zakupu na określoną kwotę, a przy następnych zakupach system Artillo naliczy przysługujący Ci rabat według zasady:
od 100,00 zł rabat 5%
Jeśli dokonasz zamówienia na kwotę 100,00 zł, przy następnych zakupach otrzymasz rabat 5% - bez względu na kwotę zakupów!

Pamiętaj – przy każdych zakupach kwota, za którą przysługuje rabat powiększa się, dlatego przy każdej kolejnej wizycie w Artillo możesz zyskać jeszcze więcej!

Zapraszam do odwiedzenia mojej galerii ;)


Dane firmy

P.H.U PRESTO Krzysztof Hązła
ul. Sianowska 37 lok. 4
60-431 Poznań (PL)
NIP: 778-101-07-92
REGON: 630277662

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: P.H.U.PRESTO, Sianowska 37 m.4, 60-431 Poznań (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres P.H.U.PRESTO, Sianowska 37 m.4, 60-431 Poznań (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         P.H.U.PRESTO, Sianowska 37 m.4, 60-431 Poznań (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

P.H.U.PRESTO
Sianowska 37 m.4, 60-431 Poznań
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: P.H.U.PRESTO, Sianowska 37 m.4, 60-431 Poznań (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


Katarzyna Smorawska
,

Produkt przepiękny, dopracowany w każdym calu :)) polecam

Komentarz dotyczący produktu

Renata Surowiec
,

Wszystko wykonane z najwyższą starannością o każdy szczegół, kolejny raz jestem bardzo zadowolona i szczerze polecam :)

Komentarz archiwalny

Renata Surowiec
,

Wszystko wykonane z najwyższą starannością o każdy szczegół, kolejny raz jestem bardzo zadowolona i szczerze polecam :)

Komentarz archiwalny

Renata Surowiec
,

Wszystko wykonane z najwyższą starannością o każdy szczegół, kolejny raz jestem bardzo zadowolona i szczerze polecam :)

Komentarz archiwalny

AM
,

Kartka jest śliczna, starannie wykonana. Bezproblemowy kontakt i szybka wysyłka. Polecam!

Komentarz archiwalny

BJ
,

Wszystko zgodne z opisem, ekspresowa przesyłka

Komentarz archiwalny

MR
,

Wykonanie kartki nieestetyczne. Widoczne ślady kleju.

Komentarz archiwalny

BP
,

Komentarz archiwalny

BP
,

Komentarz archiwalny

KK
,

Komentarz archiwalny

JP
,

Dobry kontakt, szybka wysyłka i przepiękna karta na roczek, polecam wszystkim :)

Komentarz archiwalny

BK
,

Piękna kartka; świetny kontakt z projektantem. Polecam serdecznie !

Komentarz archiwalny

BK
,

Piękna kartka; świetny kontakt z projektantem. Polecam serdecznie !

Komentarz archiwalny

Honorata Hoińska
,

Ekspresowa dostawa, piękne wykonanie, a do tego bardzo miły i bezproblemowy kontakt! Polecam wszystkim, którzy pragną uświetnić wyjątkowy dzień wspaniałym upominkiem :)

Komentarz dotyczący zamówienia

Marta Popińska
,

Kolejne piękne kartki.

Komentarz archiwalny

Marta Popińska
,

Komentarz archiwalny

Ewelina Koczewska-Kojder
,

Piękne karteczki i wspaniały kontakt z Projektantem :) Polecam !!!

Komentarz archiwalny

Marta Popińska
,

W moje ręce trafiły kolejne przepiękne kartki a prócz tego Pani Projektantka jest
przecudowną, kreatywną otwartą na sugestię osóbką. Przesyłka mega ekspres :)
Wrócę na pewno :) POLECAM

Komentarz dotyczący zamówienia

Marta Popińska
,

Kolejne piękne kartki. Bardzo dziękuję :)

Komentarz archiwalny

Marta Popińska
,

Komentarz archiwalny

Marta Popińska
,

Bardzo ładna kartka. Na pewno skorzystam jeszcze z zakupów u tego Projektanta :) Polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

KC
,

Expresowa dostawa, w rzeczywistości kartki jeszcze piękniejsze :) Polecam.

Komentarz archiwalny

Renata Surowiec
,

Jak zwykle, karteczka małe dzieło sztuki, przesympatyczny kontakt i błyskawiczna wysyłka :) Szczerze polecam, do następnego razu :)))

Komentarz archiwalny

MJ
,

Pudełeczko jest śliczne. Dziękuję i pozdrawiam.

Komentarz archiwalny

MK
,

Świetny kontakt. Bardzo ładna i starannie wykonana karta, zgodnie z wytycznymi.
Polecam!

Komentarz archiwalny

,

Komentarz archiwalny

MJ
,

Pomysł świetny. Osoba obdarowana była mile zaskoczona. Gorąco polecam.

Komentarz archiwalny

Urszula Ofanowska
,

Przepiękna kartka! Bardzo szybka wysyłka. Polecam ogromnie :)

Komentarz archiwalny

EW
,

Kartka dotarła bardzo szybko, jest super.Sprzedawcę polecam :)

Komentarz dotyczący zamówienia

MS
,

Komentarz archiwalny

MS
,

Komentarz archiwalny

MS
,

Po raz kolejny jestem zachwycona jakością wykonania i indywidualnym podejściem do klienta.

Komentarz archiwalny

WJ
,

kartka to istne cudeńko ,no i oczywiście ekspres jeśli i chodzi o dostawę

Komentarz archiwalny

Violetta Bak
,

Kartka przecudna~~!własnie odebrałam przesyłkę,jest jeszcze ładniejsza niż na fotografii ..Wielkie dzięki Jolu <3

Komentarz archiwalny

Violetta Bak
,

długo szukałam coś z okazji obłóczyn,a u Ciebie znalazłam takie piękne kartki...Szkoda że została tylko jedna..ale i tak bardzo się cieszę,że jest:) Serdecznie pozdrawiam z pewnością będę tu często zaglądać :)

Komentarz dotyczący zamówienia

MS
,

Wysoka jakość sprzedawanych przedmiotów. Indywidualne podejście do klienta. Po prostu klasa.

Komentarz archiwalny

Renata Surowiec
,

Kartka przepiękna wykonana z dużą starannością i dbałością o każdy szczegół, super miły kontakt mailowy i wyjątkowa życzliwość :) Bardzo dziękuję i pozdrawiam :)

Komentarz archiwalny

MS
,

Komentarz archiwalny

OK
,

Jestem bardzo zadowolona, POLECAM!

Komentarz archiwalny

AW
,

Komentarz archiwalny

AW
,

Komentarz archiwalny

marzena frydrych
,

Dzisiaj odebrałam karteczki :) Piękne, wykończone precyzyjnie pod każdym względem. ślicznie dziękuję :)
pozdrawiam:)Bezunia:)

Komentarz dotyczący zamówienia

marzena frydrych
,

Dzisiaj odebrałam karteczki :) Piękne, wykończone precyzyjnie pod każdym względem. ślicznie dziękuję :)

Komentarz archiwalny

MS
,

Pudełko na chrzest jest prześliczne. Doskonała jakość. Dziękuję. Będę korzystaći polecać znajomym.

Komentarz dotyczący zamówienia

MS
,

Komentarz archiwalny

AS
,

Komentarz archiwalny

WJ
,

wykonanie idealne,dostawa błyskawiczna ,gorąco polecam wszystkim !!

Komentarz archiwalny

AC
,

Kartka została wykonana ekspresowo :-D Na drugi dzień dotarła już do adresata :-D
Kartka zachwyciła jubilatkę :-D

Komentarz dotyczący zamówienia

AC
,

Kartka została przygotowana i wysłana bardzo szybko, dzięki temu, mimo że czas na realizację był krótki, dotarła do adresata w dniu urodzin.
Kartka została wykonana bardzo ładnie, starannie.

Komentarz archiwalny

MM
,

polecam - blyskawiczny kontakt i przesylka, kartka przepiekna:)

Komentarz archiwalny

AS
,

Kartka śliczna, jak na zdjęciu a dostawa już kolejnego dnia po złożeniu zamówienia. Polecam! :)

Komentarz archiwalny

af
,

Koperty piękne, dostawa super-ultra-ekspresowa, gorąco polecam !!!!

Komentarz archiwalny

kk
,

Karteczki bardzo ładne,zrobione starannie.Wielki plus dla projektantki.Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za miłą współpracę.Kasia

Komentarz archiwalny

AR
,

Oryginalny projekt, szybka i bezproblemowa realizaja. Polecam!

Komentarz archiwalny

KO
,

Bardzo ładne i starannie wykonane pudełeczko. Identyczne jak na zdjęciu. Szybka dostawa. Polecam!

Komentarz archiwalny

MJ
,

REWELACYJNA JAKOŚĆ A TEMPO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PO PROSTU KOSMICZNE! :)

Komentarz archiwalny

Anna Szynaka-Zelma
,

Komentarz archiwalny

gs
,

polecam - super kartka, świetny kontakt ze sprzedającą i szybka dostawa (3 dni)

Komentarz archiwalny

gs
,

kartkę otrzymałam w iągu 3 dni od zamówienia, kartka jest prześliczna , pięknie wykonana. Świetny kontakt z P. Jolą - widać troskę o to, aby sprostać oczekiwaniom kupującego. Polecam i jeszcze raz dziękuję.

Komentarz dotyczący zamówienia

AK
,

Komentarz archiwalny

AW
,

Komentarz archiwalny

AW
,

Komentarz archiwalny

AW
,

Komentarz archiwalny

es
,

proszę o kontakt w sprawie dodatkowych życzeń,

Komentarz dotyczący zamówienia

AW
,

Super wykonanie, ekspresowa wysyłka,godny polecenia sprzedawca!!!!!!!!!!!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

EK
,

Karteczka jeszcze ładniejsza niż na zdjęciu.Przemiły kontakt, przesyłka ekspresowa wszystko bez zastrzeżeń.Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

Małgorzata Maj-Olszowiec
,

Karteczki bardzo piękne i wykonane z duszą :), kontakt błyskawiczny. Goąco polecam zakupy.

Komentarz archiwalny

H
,

Kartka przepiękna!!! Miło i sympatycznie :-)! Gorąco polecam!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

AN
,

Pięknie!

Komentarz archiwalny

Jagoda Jelińska
,

Dziękuję za piękne pudełeczko, mój chrześniak choć jeszcze nie do końca wie po co ono jest to i tak jest bardzo zadowolony ;-)

Komentarz archiwalny

MS
,

Komentarz archiwalny

MS
,

Przesyłka dotarła błyskawicznie, zaraz na drugi dzień, z czego ogromnie się cieszę i życzę każdemu takiego Sprzedawcy!:)

Komentarz dotyczący zamówienia

AJ
,

Komentarz archiwalny

AJ
,

Super szybko,właśnie dostałam przesyłkę i jestem bardzo zadowolona.Pozdrawiam i polecam:)

Komentarz dotyczący zamówienia

JO
,

Kartki są świetne!!! Blyskawiczna realizacja!! Wykonanie perfekcyjne!! Dziekuję i polecam!!

Komentarz archiwalny

MG
,

Komentarz archiwalny

JM
,

Zakup udany ,polecam. Pozdrawiam adelajda.

Komentarz archiwalny

DK
,

Szybka realizacja, doskonały kontakt, świetna kartka. Pełna satysfakcja!

Komentarz archiwalny

Joanna Podsiadło
,

Dziękuję za bransoletkę i prześliczną kartkę! Wzbudziła zachwyt mój i koleżanki w biurze !! Opakowanie też b. estetyczne i niebanalne ! Bardzo gorąco polecam pracownię "ŚWIDRYGAŁKI" !! Zadowolona klientka - ARKOTRANS

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 4.97 , na podstawie 79 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta atelier kartek


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB