shiraja

Shiraja

W mojej magicznej pracowni znajdziecie Państwo przedmioty wykonane z miłością i pasją. Wykonuję kartki, notesy, makramy, ceramikę, drewniane dekorację. Tworzę w technikach w których czuję się dobrze, i które sprawiają mi mnóstwo radości. Realizuję zamówienia indywidualne - Zapraszam serdecznie

Informacje


W mojej magicznej pracowni znajdziecie Państwo przedmioty wykonane z miłością i pasją. Wykonuję kartki, notesy, makramy, ceramikę, drewniane dekorację. Tworzę w technikach w których czuję się dobrze, i które sprawiają mi mnóstwo radości. Realizuję zamówienia indywidualne - Zapraszam serdecznie

Rabaty


Kupuj taniej w Artillo!

Zakupy stylowego rękodzieła mogą być jeszcze tańsze – kupując w moim butiku Artillo możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów!

Jak to działa?

Wystarczy, że dokonasz zakupu na określoną kwotę, a przy następnych zakupach system Artillo naliczy przysługujący Ci rabat według zasady:
od 150,00 zł rabat 5%
od 200,00 zł rabat 8%
Jeśli dokonasz zamówienia na kwotę 150,00 zł, przy następnych zakupach otrzymasz rabat 5% - bez względu na kwotę zakupów!

Pamiętaj – przy każdych zakupach kwota, za którą przysługuje rabat powiększa się, dlatego przy każdej kolejnej wizycie w Artillo możesz zyskać jeszcze więcej!

Zapraszam do odwiedzenia mojej galerii ;)


Dane firmy

Shiraja Ewa Kowalska
ul. Bronów 13
58-170 Dobromierz (PL)
NIP: 884-242-06-00
REGON: 021331806

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: Shiraja, Bronów 13, 58-170 Dobromierz (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres Shiraja, Bronów 13, 58-170 Dobromierz (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         Shiraja, Bronów 13, 58-170 Dobromierz (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Shiraja
Bronów 13, 58-170 Dobromierz
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Shiraja, Bronów 13, 58-170 Dobromierz (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


KG
,

Jubilatka przeszczesliwa

Komentarz dotyczący produktu

KC
,

Kartka przepiękna . Życzenia personalizowane zgodnie ze wcześniejszym uzgodnieniem idealne. Polecam

Komentarz dotyczący produktu

KC
,

Realizacja sprawna. Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

E
,

prawdziwe arcydzieło super

Komentarz dotyczący produktu

E
,

szybko i profesjonalnie

Komentarz dotyczący zamówienia

Dawid Marciniak
,

Produkt zgodny z opisem, bardzo dobrze wykonany.

Komentarz dotyczący produktu

Marcin Grygo
,

Dziękuje
przesyłka dotarła szybko i sprawnie, a zakładka już się pyszni w książce :)

Komentarz dotyczący zamówienia

BK
,

Ocena bardzo dobra, transakcja przebiegła szybko i sprawnie, polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

Marta Grodzka
,

Podpórki cudowne, przepięknie się wkomponowały w regał z ksiażkami.

Komentarz dotyczący zamówienia

Dominika Chmiel
,

późna ocena , ale bardzo polecam, przepisnik służy mi do dziś oraz pamiętnik, pięknie zrobione i chwalone przez moje koleżanki ;)

Komentarz archiwalny

Kasia Michalak
,

Konkretnie szybko no i pięknie.:)
Cudny pamiętnik. Tak jak to sobie wyobrażałam.

Komentarz archiwalny

AI
,

Dziękuję, zakładki śliczne. Przesyłka dotarła w ekspresowym tempie. Pozdrawiam.

Komentarz archiwalny

Justyna Siew
,

Polecam wszystkim "Magiczną Pracownię Shiraja",którzy chcą mieć w swoim najważniejszym dniu w życiu coś wyjątkowego,niepowtarzalnego. Wieszak wykonany został dokładnie wg. projektu,który udało się szybko i sprawnie opracować.Bardzo dobry kontakt z projektantem.Jak ktoś wie,czego oczekuje u tej Pani nie ma rzeczy niemożliwych :)

Komentarz archiwalny

MT
,

Super kartka, bardzo dobry kontakt, szybka wysyłka.

Komentarz archiwalny

Wanda Kowalewska
,

Świetny kontakt ze sprzedawcą! Kartka bardzo ładnie wykonana - rzetelnie i starannie - zgodnie z zamówieniem. Dziękuję za transakcję. Wszystkim polecam!

Komentarz archiwalny

Ilona Brodowska
,

Komentarz archiwalny

Ilona Brodowska
,

Dbałość o każdy szczegół, dobra jakość materiałów. Polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

EC
,

mam prośbę aby paczka z kartkami ślubnymi i zaproszeniami na chrzest dotarła do mnie najpóźniej 7 lipca.

Komentarz archiwalny

EC
,

witam

w przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod nr tel. 503052109

jeśli chodzi o tekst umieszczony na zaproszeniach to prosiłabym o umieszczenie następującego:

Serdecznie zapraszamy

.............................................
na uroczystość przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego

przez naszą córkę

Natalię

która odbędzie się w dniu
14 sierpnia 2016 roku o godzinie 12.00
w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie.

Po uroczystości zapraszamy na przyjęcie
do restauracji "Camelia" w Lubachowach.

JEŚLI JEST TAKA MOŻLIWOŚĆ TO PROSIŁABYM O UMIESZCZENIE DODATKOWEGO TEKSTU DLA CHRZESTNYCH, A MIANOWICIE DLA CHHRZESTNEJ:

Mamą Chrzestną
nie każda osoba zostać może,
-to wyjątkowa osoba,
która w przyszłości doradzi, pomoże.
Która niezwłocznie przybędzie
gdy bardzo potrzebna będzie.

Gdy poleci łezka szczęścia chusteczkę poda,
dla NATALII
czasu jej poświęcić nie będzie szkoda.
Taką Mamę Chrzestną dla naszej córki chcieliśmy,

dlatego właśnie Ciebie droga KAMILO wybraliśmy.
Dziękujemy,
EDYTA I MICHAŁ

A DLA CHRZESTNEGO:

Tatą Chrzestnym
nie każda osoba zostać może,
-to wyjątkowa osoba,
która w przyszłości doradzi, pomoże.
Która niezwłocznie przybędzie
gdy bardzo potrzebna będzie.

Gdy poleci łezka szczęścia chusteczkę poda,
dla NATALII
czasu jej poświęcić nie będzie szkoda.
Takiego Ojca Chrzestnego dla naszej córki chcieliśmy,

dlatego właśnie Ciebie drogi Patryku wybraliśmy.
Dziękujemy,
Edyta i Michał

Prosiłabym o użycie jakiejś ładnej czcionki i wypośrodkowanie tekstu:)

Komentarz archiwalny

aj
,

Bardzo miły kontakt, wykonanie na 5! Polecam serdecznie:)

Komentarz archiwalny

EG
,

Jakość wykonania, super, wszystkie szczegóły ustalone ze sprzedawcą i pamiętnik przygotowany zgodnie z moimi oczekiwaniami. Świetny kontakt!!! Gorąco polecam!!!

Komentarz archiwalny

TZ
,

Wszystko profesjonalnie i szybko. Polecam serdecznie!

Komentarz archiwalny

Karolina Marciniak
,

Wspaniałe zaproszenia, pięknie i starannie wykonane :) Uważam, że motyw sprawdzi się nie tylko na chrzciny, ale również śluby, komunie czy nawet 18. Idealne są również wizytówki do kompletu. Wszystko dostałam w pięknie zapakowanych paczuszkach w pudełku. Bardzo szybki kontakt i wysyłka. Gorąco polecam!

Komentarz archiwalny

Aneta Sakowska
,

Komentarz archiwalny

AM
,

Komentarz archiwalny

KS
,

Piękny pamiętnik.Bardzo dziękuje za świetnie wykonany prezent;-).

Komentarz archiwalny

KC
,

Z całego serca polecam- wspaniały efekt pracy i przemiły kontakt :)

Komentarz archiwalny

AT
,

Serdecznie polecam! Piękne wykonanie, szybka wysyłka.

Komentarz archiwalny

AW
,

To już kolejny mój zakup. Zawsze jestem zadowolona. Polecam gorąco:)

Komentarz dotyczący zamówienia

WJ
,

Dziękuje za wspaniale wykonany i oryginalny pamiętnik . ;)))

Komentarz archiwalny

kK
,

Rewelacja. Zamówiłam kolejną kartkę. Gratuluję talentu.

Komentarz dotyczący zamówienia

EK
,

Produkt zgodny ze zdjęciem i opisem, bardzo szybka wysyłka i dobry kontakt ze sprzedającym. Polecam :)

Komentarz archiwalny

AG
,

Kartki wykonane z dużą dbałością o każdy szczegół. Niepowtarzalne...piękne.Ekspresowa przesyłka.
Polecam serdecznie !!!

Komentarz dotyczący zamówienia

AW
,

Jak zwykle jestem w pełni usatysfakcjonowana!

Komentarz archiwalny

AW
,

Pani prace są ciekawie zaprojektowane. Każdy szczegół jest dopracowany. Kontakt z projektantem oceniam bardzo pozytywnie.
Dodatkowo zakupione produkty docierają do zamawiającego w pięknym opakowaniu:)

Komentarz archiwalny

KM
,

Piękne :) Polecam wszystkim.

Komentarz archiwalny

RK
,

Piękne wykonanie, miły kontakt, szybka i dobrze zabezpieczona przesyłka. Bardzo polecam :-)

Komentarz archiwalny

,

Paczka doszła, dziękuję! Kalendarz, przepiśnik i etui na bajki piękne. Będę miała oryginalne i urocze prezenty na gwiazdkę :D Dziękuję za szybką reakcję na moje prośby i sprawne zrealizowanie nawet nietypowego zamówienia. Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

Sx
,

szybka przesyłka. rewelacyjny kontakt. polecam zv ręką na sercu ;)

Komentarz dotyczący zamówienia

KN
,

Bardzo, bardzo dziękuję! Pamiętnik wykonany bardzo starannie, solidnie i jest po prostu boski!!! Podarowany jako prezent również baaaardzo się podobał!
Jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę powodzenia!!

Oby tak dalej!!
Pozdrawiam serdecznie

Komentarz archiwalny

AG
,

Piękny pamiętnik - mam nadzieje, że wspomnienia w nim zapisane będą równie piękne. Pozdrawiam :)

Komentarz archiwalny

MB
,

Śliczna kartka wykonana b. starannie i zgodnie z zamówieniem. W tempie wręcz ekspresowym :)
Polecam w 100% ;)

Komentarz archiwalny

NT
,

Kontakt rewelacyjny, przemiła osoba, błyskawiczna transakcja, pięknie wykonana kartka ślubna, po raz kolejny nie zawiodłam się na zamówionym asortymencie - dzieło sztuki :) Szczerze polecam i będę wracała po inne akcesoria...

Komentarz archiwalny

EZ
,

Cudne wykonanie! A przede wszystkim, paczka była zapakowana perefekcyjnie. A w środku miły upominek. Bardzo polecam!

Komentarz archiwalny

Wioletta Nyga
,

Ekspresowa realizacja indywidualnego zamówienia, no i wspaniały pamiętnik. Polecam :)

Komentarz archiwalny

KK
,

Piękna, oryginalna kopertówka. Dziękuję Projektantce za sympatyczny kontakt i błyskawiczną przesyłkę:)
Kamila

Komentarz archiwalny

DS
,

Bardzo dziękuję, jak zwykle wszystko na 6. Piękna karteczka, błyskawiczna wysyłka i przemiły kontakt z Projektanktą. Pozdrawiam!

Komentarz archiwalny

A
,

Bardzo miła współpraca i szybka realizacja zamówienia. Przepiśnik, który zamówiłam w rzeczywistości okazał się jeszcze ładniejszy niż na fotografii. Gorąco polecam współpracę z Panią Ewą :)

Komentarz archiwalny

BP
,

Przepiśnik idealnie wykonany, śliczny poprostu wspaniały, dziękuję za GRATIS :) POZDRAWIAM

Komentarz archiwalny

BP
,

Kolejny raz mega zadowolona z zamówienia

Komentarz archiwalny

SB
,

kalendarz zgodny z opisem, błyskawicznie przesłany. Polecam

Komentarz archiwalny

EK
,

Pamiętnik jest już na moim biurku...Jest ładniejszy niż na zdjęciu ,bardzo mi sie podoba, jestem zadowolona z zakupu warto było Pozdrawiam .Dziekuję za cukiereczka!

Komentarz archiwalny

KS
,

Polecam, wszystko miło i sprawnie :)

Komentarz archiwalny

DS
,

Kolejny bardzo udany zakup. Bardzo dziękuję!!!

Komentarz archiwalny

AO
,

Szybka przesyłka, doskonała komunikacja ze sprzedawcą. A zamówiony Pamiętnik jeszcze ładniejszy niż na zdjęciu;)

Komentarz archiwalny

MG
,

Ślicznie dziękuję za szybką przesyłkę, a kopertówka ślubna bardzo mi się podoba

Komentarz archiwalny

samanta zarebska
,

Szybka wysyłka, piękne i staranne wykonanie, polecam !!!

Komentarz dotyczący zamówienia

DS
,

Dziękuję bardzo! Wszystko na 6 :-) Przepiękny folder wykonany na zamówienie - szybka realizacja, błyskawiczna wysyłka. Przemiły kontakt z Projektantką. Polecam.
Pozdrawiam.

Komentarz archiwalny

AC
,

Wyjątkowy notesik, wysoka jakość wykonania.Szybka wysyłka. Dziękuję.

Komentarz archiwalny

AC
,

Wyjątkowy notesik, wysoka jakość wykonania.Szybka wysyłka. Dziękuję.

Komentarz archiwalny

AC
,

Wyjątkowy notesik, wysoka jakość wykonania.Szybka wysyłka. Dziękuję.

Komentarz archiwalny

AC
,

Wyjątkowy notesik , wysoka jakość wykonania.Szybka wysyłka. Dziękuję.

Komentarz archiwalny

AC
,

Wyjątkowy, wysoka jakość wykonania.Szybka wysyłka. Dziękuję.

Komentarz archiwalny

AC
,

Bardzo ładna, starannie wykonana. Szybka wysyłka.Dziękuje.

Komentarz archiwalny

KW
,

Kopertówka piękna, w 100% zgodna ze zdjęciem. oryginalna w kolorystyce i wykończeniu na czym mi zależało. Transakcja pewna i błyskawiczna, bardzo dobry kontakt. Polecam!

Komentarz archiwalny

AB
,

Przepięknie wykonana kopertówka na Chrzest Św. wzbudziła zachwyt nie tylko mój... Bardzo dziękuję!

Komentarz archiwalny

,

Realizacja błyskawiczna. Polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

AC
,

Przepiekny, wykonany z najwyższą starannością. Będzie niepowtarzalnym prezentem. Przesyłka ekspresowa. Fajny kontakt z artystką.

Komentarz archiwalny

AC
,

Przepiekny, wykonany z najwyższą starannością. Będzie niepowtarzalnym prezentem. Przesyłka ekspresowa. Fajny kontakt z artystką.

Komentarz archiwalny

ID
,

Polecam, szybka wysyłka, dobry kontakt, przepiękna kartka!

Komentarz archiwalny

MT
,

Super folder na CD - poleca.
Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

,

Śliczna kopertówka, aż żal mi ją oddawać w prezencie. Pol

Komentarz archiwalny

UL
,

Piękne kartki z okazji Śłuby, polecam :)

Komentarz archiwalny

DK
,

Dziękuję bardzo. Kolejny udany zakup. Rewelacyjny kontakt, błyskawiczne wykonanie i wysyłka. Gorąco polecam.

Komentarz archiwalny

Anna Paliga-Leśniak
,

Tak jak ostatnio - jestem bardzo zadowolona - kartka prześliczne, szybka wysyłka, przemiły kontakt:) Dziękuję i pozdrawiam

Komentarz archiwalny

MW
,

Bardzo dziękuję za piękną kartkę. ;-)
Zamówienie wykonane w ekspresowym tempie.
Jestem bardzo zadowolona.
Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

AZ
,

Kopertówka piękna! Delikatna i pełna czaru. Wykonana bardzo starannie. Serdecznie polecam.

Komentarz archiwalny

AZ
,

Pięknie wykonana i pełna prawdziwego uroku kopertówka ślubna dotarła do mnie lotem błyskawicy.:-) Dziękuję!

Komentarz dotyczący zamówienia

DK
,

Przepiśnik rewelacyjny, bardzo ładne wykonanie, super komunikacja. Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

A
,

Błyskawiczna wysyłka, świetna komunikacja, chustecznik prześliczny. Gorąco polecam tę projektankę :-)

Komentarz archiwalny

NT
,

właśnie otrzymałam notes...jestem bardzo zachwycona niezwykłą precyzją wykonania..wspaniały, efektowny, chwytający za serce...niezmiernie mi miło, że natrafiłam na Pani niezwykłe dzieła i mogłam skorzystać z Pani inwencji twórczej i cudownego talentu, jestem pod ogromnym wrażeniem. Dziękuję za współpracę, wspaniały kontakt i efekt końcowy. Wszystkim polecam - każdy będzie mile zaskoczony.

Komentarz archiwalny

NT
,

Właśnie otrzymałam notes...jestem bardzo zachwycona niezwykłą precyzją wykonania..wspaniały, efektowny, chwytający za serce...niezmiernie mi miło, że natrafiłam na Pani niezwykłe dzieła i mogłam skorzystać z Pani inwencji twórczej i cudownego talentu, jestem pod ogromnym wrażeniem. Dziękuję Shiraja za współpracę, wspaniały kontakt i efekt końcowy. Wszystkim polecam - każdy będzie mile zaskoczony.

Komentarz archiwalny

WJ
,

Komentarz archiwalny

DS
,

Bardzo dziękuję. Piękny prezent dla Taty! Notatnik i kartka wykonane z dbałością o każdy szczegół. Paczka doskonale zabezpieczona przed uszkodzeniami w transporcie. Szybka wysyłka. POLECAM!!!

Komentarz archiwalny

K
,

Witam.Otrzymałam kartkę ślubną:))jest przepiękna,bardzo precyzyjnie wykonana:).Wspaniały kontakt,bardzo szybka przesyłka.Jestem bardzo zadowolona.Pozdrawiam gorąco :).

Komentarz archiwalny

BP
,

Praca jak zwykle rewelacyjna, starannie wykonana, dokładnie taka o jaką prosiłam POZDRAWIAM

Komentarz archiwalny

MK
,

Piękny i jedyny w swoim rodzaju. Dziękuję

Komentarz archiwalny

MK
,

Słodki jak ta pszczoła na okładce. Super wykonanie.

Komentarz archiwalny

MK
,

Śliczny, dopracowany pod każdym względem i żeczywiście jedyny w swoim rodzaju

Komentarz archiwalny

MK
,

Cudny zestaw, pomysł i wykonanie SUPER!

Komentarz archiwalny

MK
,

Prawdziwe cudeńko, pięknie wykonany, autor zadbał o każdy nawet najmniejszy detal.

Komentarz archiwalny

MK
,

Przepiśnik piękny, dopracowany w każdym szczególe. Naprawdę śliczny.

Komentarz archiwalny

BP
,

Kopertówka w stylu retro - rewelacyjna, wspaniale wykonana z dbałością o szczegóły i jak zwykle miły gratis do zamówienia. POZDRAWIAM i dziękuję

Komentarz archiwalny

IB
,

Komentarz archiwalny

BP
,

Kopertówki rewelacyjne, napewno Państwo Młodzi będą zachwyceni. Dziękuje pięknie za miły gratis

Komentarz archiwalny

Anna Paliga-Leśniak
,

Przemiły kontakt, folder wykonany na zamówienie w ekspresowym tempie i z ogromną precyzją i starannością - naprawdę prześliczny:) i o wiele ładniejszy w rzeczywistości niż na zdjęciach:) Przesyłka natychmiastowa - w ten sam dzień co wpłata pieniążków. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam :)

Komentarz archiwalny

AS
,

Komentarz archiwalny

RK
,

Pamiątka - kopertówka dopasowana do albumu. Razem to ślicznie wygląda. Wykonanie oraz wysyłka w ekspresowym czasie.
Dziękuję
renak24

Komentarz archiwalny

RK
,

Bardzo podoba mi się album . Gdy na niego patrzę, to poprawia mi się humor. Wykonanie albumu w szybkim czasie, wysyłka również ekspresowa. Bardzo dziękuję za gratisik.
renak24

Komentarz archiwalny

MK
,

Bardzo ładny przepiśnik, starannie wykonany, ekspresowa wysyłka :) dziękuję bardzo i polecam serdecznie :)

Komentarz archiwalny

TS
,

Zakupiony przedmiot w pełni spełnił moje oczekiwania. Zgodny z opisem. Pełen profesjonalizm. Wielki POZYTYW !!!

Komentarz archiwalny

AJ
,

Kopertówka... śliczna, dopracowana w każdym szczególe! Uzgadnianie detali bez mniejszego problemu i bardzo sprawne :-) Przesyłka błyskawiczna. Podziękowania za pełen profesjonalizm, indywidualne podejście do klienta i wiosenny, pogodny nastrój :-) Polecam!

Komentarz archiwalny

,

Kartka jest śliczna, bardzo starannie wykonana, bardzo szybka wysyłka i świetny kontakt. Pozdrawiamy i dziękujemy:)

Komentarz archiwalny

Wioletta Nyga
,

Szybka wysyłka, super kontakt :) Do tego cudowny notes, starannie wykonany, POLECAM :)

Komentarz archiwalny

AS
,

Dziękuję za bardzo szybką wysyłkę! Notes jest prześliczny! Serdecznie polecam i z pewnością zamówię coś jeszcze ! :)

Komentarz archiwalny

MC
,

Kartka super, polecam :)

Komentarz dotyczący zamówienia

Ksenia Wróblewska
,

Kopertówka śliczna jak na zdjęciu, pamietnik w rzeczywistości prezentuje się doskonale. Staranne i dokladne wykonanie. Wyjątkowe prezenty na wyjątkowe okazje :)
Polecam wszystkim, wysoka jakość gwarantowana. :)

Komentarz archiwalny

ML
,

Kontakt ze sprzedawcą świetny. Notatnik jest przepiękny! Jest ładniejszy niż na zdjęciach.

Komentarz archiwalny

ac
,

Prace wykonane z dużą precyzją,godne polecenia.Kontakt ze sprzedającym bardzo dobry,przesyłka błyskawiczna. Dziękuję.

Komentarz dotyczący zamówienia

VJ
,

szybka realizacja zamówienia, miły kontakt i co najwazniejsze produkt wykonany zjawiskowo :) dziękuję i polecam

Komentarz archiwalny

WM
,

Bardzo dziękuję za otrzymany produkt.

Wszystko zgodnie z opisem oraz załączonymi zdjęciami.
Bardzo dobry kontakt i profesjonalna obsługa.

Pozdrawiam serdecznie. Polecam tego użytkownika.

Komentarz archiwalny

EB
,

WITAM ! BARDZO DZIĘKUJE. WSZYSTKO ZNAKOMICIE!!!!!!

Komentarz archiwalny

Malwina Witkiewicz
,

Komentarz archiwalny

AK
,

Bardzo polecam :) szybko sprawnie rzetelnie - przepiśnik jest śliczny i bardzo ładnie zapakowany. Idealnie nadaje się na prezent. Pozdrawiam :)

Komentarz dotyczący zamówienia

AM
,

ekstra

Komentarz archiwalny

MC
,

Przesyłka dotarła w stanie bez zarzutu (poprzedni przepiśnik, nie wiedzieć czemu, dotarł wprawdzie nie uszkodzony, ale w kompletnie rozdartej kopercie). Tym razem również Poczta Polska spisała się 'na medal').
Przepiśnik jest 'urody przecudnej' i pewnie na nim się nie skończy ...

Serdecznie pozdrawiam i biegnę zrobić z niego użytek :-)

Myszka

Komentarz archiwalny

MC
,

Realizacja bez zarzutu - sprawnie i bezproblemowo, a przepiśnik - uroczy i praktyczny. Polecam z największą przyjemnością.

Myszka

Komentarz archiwalny

GS
,

Przepisnik bardzo ladny, jak w opisie, pozdrawiam!

Komentarz archiwalny

IG
,

SUPER magnesiki na lodówkę :) Córcia zachwycona :))) Dziękuję

Komentarz archiwalny

MC
,

Świetny kontakt i indywidualne podejście do zamawiającego :) Ogólnie mówiąc - obsługa pierwsza klasa. Z czystym sumieniem polecam Artystkę!

Komentarz archiwalny

BP
,

REWELACJA!!!! bardzo miło zaskoczyła mnie Pani upominkiem :) dziękuję ślicznie
POZDRAWIAM
Beata

Komentarz archiwalny

BP
,

Komentarz archiwalny

BP
,

Komentarz archiwalny

Aneta Dudziak
,

Jestem zadowolona, zarówno z produktu jak i kontaktu, a także szybkości wysyłki - polecam !

Komentarz archiwalny

AS
,

Komentarz archiwalny

SW
,

Piekna kartka, szybciutka realizacja, dbałość o bezpieczeństwo przesyłki. Polecam korzystanie z talentu Shiraji:)

Komentarz archiwalny

mz
,

Komentarz archiwalny

mz
,

Bardzo dziękuję za piękne produkty (kartkę na chrzciny i notesik na zakupy). Bardzo szybka przesyłka - co jest bardzo ważne.

Komentarz archiwalny

AG
,

Kopertowka przesliczna!Zdjecia nie oddaja w pelni uroku.Dziekuje.

Komentarz archiwalny

MD
,

KARTKA NAPRAWDĘ ŚWIETNA. ARTYSTA GODNY POLECENIA.

Komentarz archiwalny

DL
,

Dziękuje, paczuszka doszła szybko :)

Komentarz archiwalny

AB
,

Dziekuje za blyskawiczna przesylke, i piekna kartke :) GORACO POLECAM :)

Komentarz dotyczący zamówienia

AG
,

Karteczki to małe dzieła sztuki :) unikatowe i bardzo wyjątkowe.Ekspresowa wysyłka , pełny profesjonalizm.Polecam Shiraje.

Komentarz archiwalny

Ksenia Wróblewska
,

Kopertówka zrobiona na życzenie – jest dokładnie taka jak chciałam ;)
Jest śliczna, a w rzeczywistości prezentuję się jeszcze lepiej niż na zdjęciu.
Po prostu idealna, jestem zachwycona.
Dziękuję shiraja

Komentarz archiwalny

AG
,

Karteczka super , na żywo jeszcze ładniejsza niż na zdęciach .Jestem bardzo zadowolona z zakupu :)świetny kontakt z sprzedawcą. Polecam .

Komentarz archiwalny

KK
,

Komentarz archiwalny

EL
,

To już mój drugi zakup w tym sklepiku - tym razem prezent imieninowy dla mamy, której karteczki z przepisami tańczą po całej kuchni:DD
Przepiśnik bardzo mi się podoba - jest elegancki i taki trochę retro:)
Pięknie i starannie wykonany; solenizantka na pewno będzie zachwycona.
Pozdrawiam serdecznie,
Ewela

Komentarz archiwalny

EL
,

Jestem bardzo zadowolona z szybkości realizacji zamówienia; super kontakt. Bardzo sympatyczna i uczciwa osoba:)
Kartka jest prześliczna; z pewnością zajrzę do tego sklepiku jeszcze nie raz.
Wielki pozytyw:DD

Komentarz archiwalny

AM
,

Kartka jest śliczna, subtelna i elegancka, zrobiona z wielką starannością i pasją. Kontakt ze sprzedawcą bardzo dobry, wysyłka błyskawiczna. Gorąco polecam!

Komentarz archiwalny

AK
,

Kartka doszła błyskawicznie, wygląd i wykonanie super !

Komentarz archiwalny

AK
,

Witam,
jestem zadowolona z zakupionego pamiętnika ciążowego.
Szybki, sympatyczny kontakt. Wszystko sprawnie i bezproblemowo.
Gorąco Polecam !!!

Komentarz archiwalny

AM
,

Dziękuję bardzo za szybkie dostarczenie przepiśniku, jest śliczny! :)

Komentarz dotyczący zamówienia

ET
,

Komentarz archiwalny

DK
,

Dziś odebrałam kartkę z okazji dnia Mamy. Piękna, wykończona precyzyjnie pod każdym względem kartka. Dzięki za szybką wysyłkę. Już nie mogę się doczekać kiedy zobaczy ją moja Mama. Pozdrawiam. I czekam na kolejne cudeńka.

Komentarz dotyczący zamówienia

MC
,

Kartki ślubne, które zamówiłam są prześliczne. Jestem zadowolona takżez przesyłki - przyszło błyskawicznie. Polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

Barbara Jenda
,

Cudowny!!!

Komentarz archiwalny

PZ
,

Przesyłka doszła bardzo szybko, a scrapbooki sa jeszcze ładniejsze niż na zdjęciu. Pozdrawiam i polecam ;)

Komentarz archiwalny

RM
,

Unikatowe dzieło pełne wysmakowanego gustu. Gratuluję.

Komentarz archiwalny

AK
,

Przed chwilą odebrałam pamiętnik :) Jeszcze ładniejszy niż na zdjęciach, przyszła mama z pewnością będzie zachwycona. Na podkreślenie zasługuje szybka wysyłka, przemiły kontakt i zapakowanie pamiętnika z dodatkiem cudnej zawieszki. Całość wykonana bardzo estetycznie. Dziękuję :)

Komentarz archiwalny

AD
,

Bardzo dobry kontakt. Szybka odpowiedź. Natychmiastowa wysyłka. Przemiła osoba. Przedmioty " w realu" są jeszcze piękniejsze jak na zdjęciach ! Polecam serdecznie ! :)

Komentarz archiwalny

AK
,

Bałem się, że nie znajdę pięknych i oryginalnych kartek ślubnych. Na szczęście jest Shiraja. Polecam!

Komentarz archiwalny

DD
,

Kartka, którą zamówiłam w rzeczywistosci jest piękniejsza niż na zdjeciu. Ślicznie wykonana, oryginalna i cudnie zapakowana. Jestem pod wrażeniem ! Przesyłka ekspresowa. Dziękuję :-))

Komentarz archiwalny

DD
,

Kartka", którą zamówiłam w rzeczywistosci jest piękniejsza niż na zdjeciu. Ślicznie wykonana, oryginalna i cudnie zapakowana. Jestem pod wrażeniem ! Przesyłka ekspresowa. Dziękuję :-))

Komentarz dotyczący zamówienia

jg
,

Jestem pod wrażeniem cudności zakupu. Dopracowane w detalach majmniejszych. A ciasteczka w pojemniczku urzekły mnie od początku! I sprawnosć przesyłki również. Dziękuję raz jeszcze!
asia

Komentarz archiwalny

MK
,

Rewelacyjna kartka i ekspresowa wysyłka doskonale zabezpieczona przed uszkodzeniami.
Jestem BARDZO zadowolona z zakupów! Pełna satysfakcja gwarantowana! :))

Komentarz archiwalny

Marta Czarnecka
,

Piękne te Twoje przepiśniki :)

Komentarz archiwalny

NT
,

Wszystko jak trzeba, pamiętnik, który kupiłam jest piękny i dokładnie taki jak w ofercie, Idealny prezent, dzięki Shiraja :)

Komentarz archiwalny

BP
,

Kartka z okazji narodzin "Konik na biegunach"jest wykonana starannie, każdy szczegół dopracowany, jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona. Przesyłka bardzo szybka, karteczka ładnie zapakowana w folie z niebieskimi kokardkami POLECAM!!!

Komentarz archiwalny

Irena Jad
,

Cudowne prace!!!! :))

Komentarz dotyczący zamówienia

MA
,

Kupiłam 2 prace i jestem bardzo zadowolona. Śliczne, niebywale starannie wykonane i elegancko zapakowane. Polecam.

Komentarz archiwalny

Urszula Ofanowska
,

Bardzo, bardzo udany zakup! Ślicznie zapakowany, piękne wykonanie, wszystko pełne magii i smaku! Dziękuję! Podejrzewam, że jeszcze nie raz skorzystam z Pani ofert :)

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 5.00 , na podstawie 161 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta Shiraja


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB