shapedesign

Wszystkie produkty

Pokaż filtry


1 z 1

Pracownia Izy

Ręcznie robione, oryginalne kartki okolicznościowe, zaproszenia, albumy, ramki, metryczki, skrzyneczki i wiele innych ze świata papieru. Wszystko wykonane z najwyższą starannością i sercem. Zapraszam serdecznie :)

Informacje


Ręcznie robione, oryginalne kartki okolicznościowe, zaproszenia, albumy, ramki, metryczki, skrzyneczki i wiele innych ze świata papieru. Wszystko wykonane z najwyższą starannością i sercem. Zapraszam serdecznie :)

Rabaty


Projektant nie zdefiniował jeszcze rabatów


Dane firmy

Shape Design Andrzej Gnidziński
ul. TYMIANKOWA 13/1
86-031 Osielsko (PL)
NIP: 9532487007
REGON: 367573786

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: Shape Design Andrzej Gnidziński, Tymiankowa 13/1, 86-031 Osielsko (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres Shape Design Andrzej Gnidziński, Tymiankowa 13/1, 86-031 Osielsko (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         Shape Design Andrzej Gnidziński, Tymiankowa 13/1, 86-031 Osielsko (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Shape Design Andrzej Gnidziński
Tymiankowa 13/1, 86-031 Osielsko
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Shape Design Andrzej Gnidziński, Tymiankowa 13/1, 86-031 Osielsko (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


MB
,

Piękny projekt, estetycznie wykonany, wysoka jakość!!!

Komentarz dotyczący produktu

MB
,

Bardzo duży wybór, piękne wzory. Bardzo dobra komunikacja i szybka realizacja !!!

Komentarz dotyczący zamówienia

IT
,

Kartka jeszcze piękniejsza niż na zdjęciu. Bardzo dziękuję.

Komentarz dotyczący produktu

IT
,

Szybka przesyłka. Bardzo dobrze zapakowana przesyłka.

Komentarz dotyczący zamówienia

DM
,

Karteczka przepiękna, wykonana z wielką dbałością!

Komentarz dotyczący produktu

DM
,

Szczerze polecam butik Shape Design. Właśnie otrzymałam przepięknie wykonaną kartkę na ślub. Jestem pod wrażeniem:)
Realizacja błyskawiczna! Profesjonalizm!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

WB
,

100%zadowolenia

Komentarz dotyczący produktu

WB
,

100%zadowolenia

Komentarz dotyczący produktu

WB
,

100% zadowolenia :)

Komentarz dotyczący produktu

WB
,

Zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z oczekiwaniem :) stały i dobry kontakt pozwolił na spersonalizowanie zamówienia. W przyszłości zapewne skorzystam ponownie. Szczerze POLECAM i Dziękuję Serdecznie

Komentarz dotyczący zamówienia

E
,

Szybka wysyłka, łatwy kontakt ze sprzedającym, zaproszenia pięknie wykonane. Polecam

Komentarz dotyczący produktu

LK
,

Piękna kartka!

Komentarz dotyczący produktu

LK
,

Polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

Alicja Mazur
,

Kartka bardzo estetyczna, ciekawa
Warto zamawiać

Komentarz dotyczący produktu

Alicja Mazur
,

Szczerze polecam! Miła, sprawna obsługa, elastyczny sprzedawca

Komentarz dotyczący zamówienia

M
,

Piękna kartka :) bardzo starannie wykonana :)

Komentarz dotyczący produktu

M
,

Zdecydowanie polecam :) Szybka realizacja. Świetnie spakowana paczka - kartka dotarła w stanie idealnym :)

Komentarz dotyczący zamówienia

DS
,

Kartka na żywo wygląda jeszcze ładniej niż na zdjęciu, bardzo mi się podoba. Polecam

Komentarz dotyczący produktu

DS
,

Jestem bardzo zadowolona z wykonania kartki, jest śliczna. Kontakt

Komentarz dotyczący zamówienia

M
,

Bardzo ładne wykonanie.

Komentarz dotyczący produktu

M
,

Szybka realizacja zamówienia. Bezproblemowy kontakt z projektantem.

Komentarz dotyczący zamówienia

MS
,

kartka pięknie i estetycznie zrobiona, przesyłka bardzo dobrze zabezpieczona. Polecam

Komentarz dotyczący produktu

MS
,

Oceniam bardzo dobrze, zamówienie wykonane na czas.

Komentarz dotyczący zamówienia

Patrycja Jabłońska
,

Śliczna kartka ślubna, staranne wykonana. Dodatkowo wspomnę o bardzo dobrym kontakcie ze sprzedającym. Gorąco polecam

Komentarz dotyczący produktu

Renata Biela
,

Zaproszenia cudowne! Bardzo dziękuję :)

Komentarz dotyczący produktu

Renata Biela
,

Polecam !!!

Komentarz dotyczący zamówienia

Ewa Molęda
,

Kartka w realu jeszcze ładniesza

Komentarz dotyczący produktu

Ewa Molęda
,

Polecam z całego serca,trafiłam na profesjonalistów

Komentarz dotyczący zamówienia

IK
,

Piękne zaproszenia, wykonane z dużą dokładnością i starannością.

Komentarz dotyczący produktu

IK
,

Polecam. Bardzo dobry kontakt, szybka realizacja.

Komentarz dotyczący zamówienia

MS
,

Zaproszenia przepiękne, miła i profesjonalna obsługa. Jestem bardzo zadowolona

Komentarz dotyczący zamówienia

MS
,

Zaproszenia przepiękne, profesjonalna i miła obsługa. Jestem bardzo zadowolona

Komentarz dotyczący produktu

ig
,

Zaproszenia przepiękne - zdjęcia nie uwidaczniają szczegółów i delikatności zaproszeń dziękujemy bardzo :)

Komentarz dotyczący produktu

ap
,

Zaproszenia nieziemsko piękne!!!
Polecam

Komentarz dotyczący produktu

ap
,

Zaproszenia nieziemsko piękne!!!
Polecam!!!
Kontakt super.Dostawa błyskawiczna.

Komentarz dotyczący zamówienia

Paweł Borowski
,

Kartka świetna, po prostu cudo! Dziękuję!!!

Komentarz dotyczący produktu

Paweł Borowski
,

Pełen profesjonalizm, dostawa zgodnie z terminem. Świetny kontakt ze sprzedającym, wszystko OK!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

DW
,

Produkt zgodny ze zdjęciem i opisem

Komentarz dotyczący produktu

DW
,

Szybka dostawa (produkt personalizowany dotarł do mnie kolejnego dnia od złożenia zamówienia)produkt oraz świetny kontakt ze sprzedawcą ;)

Komentarz dotyczący zamówienia

M
,

Kartka śliczna. Polecam.

Komentarz dotyczący produktu

M
,

Wszystko ok. Polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

INTEL INTEL
,

Zaproszenia przepiękne

Komentarz dotyczący produktu

INTEL INTEL
,

Zależało mi na czasie, realizacja była ekspresowa. Świetny kontakt. Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

JG
,

Śliczna, niepowtarzalna kartka na ślub. Dostarczona przed czasem. Bardzo solidna firma.
Polecam!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

AM
,

Zaproszenia przepiękne, estetyka na najwyższym poziomie, polecam z całego serca :)

Komentarz dotyczący produktu

AM
,

Profesjonalne podejście do klienta.

Komentarz dotyczący zamówienia

,

Kartka dotarła, jest przepiękna. Dziękuję i pozdrawiam;)

Komentarz dotyczący zamówienia

IP
,

Są MEGA! <3
Dużo piękniejsze aniżeli na żywo.
Cudnie wykonane.
Koperty solidne, grube. Nie z tych cieniurkich dołączanych gratis do kartek.

Komentarz dotyczący produktu

IP
,

Zaproszenia są MEGA!
Na żywo piękniejsze aniżeli na zdjęciach w Internecie.
Od momentu ich zamówienia, łącznie z czasem na wykonanie oraz wysyłką raptem 4 dni i zaproszenia miałam w ręku. W międzyczasie mała poprawka do projektu z mojej strony.

Gorąco polecam!
Jeśli będę musiała skorzystać kiedyś z nietuzinkowych zaproszeń z pewnością powrócę na tą stronę:)

Pozdrawiam
Izabela

Komentarz dotyczący zamówienia

MM
,

Bardzo ładne, starannie wykonane kartki. Szybka wysyłka. Dziękuję :)

Komentarz dotyczący produktu

MM
,

Komentarz dotyczący zamówienia

SN
,

ŚLICZNA!

Komentarz dotyczący produktu

MS
,

Polecam serdecznie

Komentarz dotyczący zamówienia

MS
,

Zaproszenia przepiękne, na żywo zrobiły na mnie jeszcze większe wrażenie. Super kontakt. Polecam serdecznie.

Komentarz dotyczący produktu

MB
,

Zaproszenie wykonane zgodnie z zamówieniem...nawet lepiej:P

Komentarz dotyczący produktu

MB
,

Bardzo miły i szybki kontakt. Błyskawiczna realizacja i wysyłka. Gorąco polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

,

Zaproszenia prezentują się naprawdę pięknie!

Komentarz dotyczący produktu

,

Świetny kontakt, przemiła obsługa, a realizacja zamówienia wprost ekspresowa! Polecam z całego serducha! ❤️

Komentarz dotyczący zamówienia

KK
,

Pamiątka chrztu przepiękna . Wykonana starannie z wcześniejszymi ustaleniami.

Komentarz dotyczący produktu

KK
,

Kontakt wzorowy. Profesjonalne podejście do klienta.

Komentarz dotyczący zamówienia

IS
,

Ta kartka to prawdziwe dzieło sztuki! Przepięknie wykonana, dopracowana w najmniejszym detalu.

Komentarz dotyczący produktu

IS
,

Wielki profesjonalizm! Szybka realizacja, duży wybór, kartka bezpiecznie zapakowana. Polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

BL
,

Kartka po prostu prześliczna. Wszystko starannie wykonane. Z całego serca polecam.

Komentarz dotyczący produktu

BL
,

Jestem bardzo zadowolona z butiku, wszystko sprawnie załatwione, bardzo miła obsługa

Komentarz dotyczący zamówienia

DR
,

Bardzo ładna, dokładna taka jak na zdjęciu.

Komentarz dotyczący produktu

DR
,

POLECAM- solidny, słowny!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

Jolanta Nowak
,

Kartka jest przepiękna! Bardzo szybki kontakt, możliwość modyfikacji szczegółów. Jestem mega zadowolona :)

Komentarz dotyczący zamówienia

DW
,

Polecam z całego serca. Kartki są starannie wykonane, przepiękne i wyjątkowe.

Komentarz dotyczący produktu

DW
,

Polecam z całego serca. Kartki są starannie wykonane, przepiękne i wyjątkowe.

Komentarz dotyczący zamówienia

PK
,

Wszystko super! :) pełen profesjonalizm i miły kontakt. Pozdrawiam

Komentarz dotyczący produktu

Średnia ocena: 5.00 , na podstawie 70 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta Pracownia Izy


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB