papieroffka

Wszystkie produkty

Pokaż filtry


SORTE

Wyrażam swoją duszę... piękno, delikatność, lekkość, harmonię... z wielką radością wysyłam w świat to co sprawi, że poczujesz też ogrom radości i spokoju... poczujesz przyjemność z obdarowania kogoś dobrym słowem zapakowanym w coś wyjątkowego.

Informacje


Wyrażam swoją duszę... piękno, delikatność, lekkość, harmonię... z wielką radością wysyłam w świat to co sprawi, że poczujesz też ogrom radości i spokoju... poczujesz przyjemność z obdarowania kogoś dobrym słowem zapakowanym w coś wyjątkowego.

Rabaty


Kupuj taniej w Artillo!

Zakupy stylowego rękodzieła mogą być jeszcze tańsze – kupując w moim butiku Artillo możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów!

Jak to działa?

Wystarczy, że dokonasz zakupu na określoną kwotę, a przy następnych zakupach system Artillo naliczy przysługujący Ci rabat według zasady:
od 500,00 zł rabat 3%
Jeśli dokonasz zamówienia na kwotę 500,00 zł, przy następnych zakupach otrzymasz rabat 3% - bez względu na kwotę zakupów!

Pamiętaj – przy każdych zakupach kwota, za którą przysługuje rabat powiększa się, dlatego przy każdej kolejnej wizycie w Artillo możesz zyskać jeszcze więcej!

Zapraszam do odwiedzenia mojej galerii ;)


Dane firmy

FADO Aneta Wójcik
ul. Piłsudskiego 20/42
95-070 Aleksandrów Łódzki (PL)
NIP: 7342822619
REGON: 492713983

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: FADO, Piłsudskiego 20/42, 95-070 Aleksandrów Łódzki (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres FADO, Piłsudskiego 20/42, 95-070 Aleksandrów Łódzki (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         FADO, Piłsudskiego 20/42, 95-070 Aleksandrów Łódzki (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

FADO
Piłsudskiego 20/42, 95-070 Aleksandrów Łódzki
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: FADO, Piłsudskiego 20/42, 95-070 Aleksandrów Łódzki (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


Anna Ulatowska
,

Kartki okolicznościowe przepiękne, bardzo dziękuję. Pozdrawiam Anna.

Komentarz dotyczący produktu

Anna Ulatowska
,

Bardzo polecam ten butik. Profesjonalna obsługa, Pani z którą miałam kontakt - przemiła. Błyskawiczna realizacja.

Komentarz dotyczący zamówienia

WD
,

Przepiękna kartka, szybka wysyłka

Komentarz dotyczący produktu

MP
,

Super! Perfekcja! Piękna! Wszystko jak na zdjęciu! Piękna!

Komentarz dotyczący produktu

MP
,

Piękne !!!! Delikatne wzory, muśnięte wiosną. Cudne wykonanie. Staranność i perfekcja. Szybka dostawa. Super wymiana informacji. Ma Pani bardzo zdilne ręce. Polecam gorąco

Komentarz dotyczący zamówienia

JK
,

Skromna i piękna. Identyczna jak na zdjęciach.

Komentarz dotyczący produktu

JK
,

Wszystkie projekty tak ładne, że ciężko się zdecydować. Dodatkowo ekspresowo wykonane i wysłane. Wszystko zgodnie z moim życzeniem. Polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

AS
,

Piękna kartka

Komentarz dotyczący produktu

JJ
,

Świetny kontakt z projektantem. Piękna kartka i expresowa (1 dzień od momentu złożenia zamówienia) dostawa. POLECAM!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

SB
,

POLECAM zdecydowanie!

Komentarz dotyczący zamówienia

MG
,

Piękna kartka, szybka dostawa.

Komentarz dotyczący zamówienia

Katarzyna Jodkiewicz
,

Jestem bardzo zadowolona z kartki :) Cudowna

Komentarz dotyczący produktu

Magda .
,

Świetny kontakt z projektantem. Kartka przepiękna, wszystko zgodnie z moją prośbą.

Komentarz dotyczący zamówienia

JS
,

Kartka ślubna piękna, wykonana z wielką starannością.

Komentarz dotyczący produktu

JS
,

Dziękuję bardzo za szybką realizację zamówienia. Kartka śliczna.Życzenia wydrukowane, tak jak prosiłam. Pełen profesjonalizm.

Komentarz dotyczący zamówienia

JW
,

Piękne!

Komentarz dotyczący produktu

JW
,

Piękne!

Komentarz dotyczący zamówienia

Ola Ola
,

Dziękuję za realizację zamówienia. Przepiękna kartka, zresztą cały zestaw jest fantastycznym pomysłem. Dziękuję za pomoc w doborze życzeń.

Komentarz dotyczący produktu

AC
,

Kartka jest wyjątkowa, bardzo ładna i oryginalna:)

Komentarz dotyczący produktu

AC
,

Kontakt z Projektantem na najwyższym poziomie, bardzo szybka realizacja zamówienia.

Komentarz dotyczący zamówienia

Angelika Kuruc
,

Piękny box, zrobiony z niezwykłą starannością. Polecam:)

Komentarz dotyczący produktu

SD
,

100 % zadowolenia

Komentarz dotyczący produktu

SD
,

100 % zadowolenia

Komentarz dotyczący produktu

SD
,

100 % zadowolenia

Komentarz dotyczący zamówienia

Adriana Moryś
,

Wszystko ok, polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

MG
,

Bardzo starannie wykonane, wszystko zgodnie z opisem, przesyłka na czas. Polecam!

Komentarz dotyczący produktu

AG
,

Pełne zaangażowanie i współpraca przy realizacji zamówienia. Polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

ES
,

Pani Aniu, bardzo dziękujemy za cudowna kartkę z okazji chrztu naszego wnuka.Kartka i pudełko pięknie wykonane. Ponownie nie zawiodłam się przesyłką. Pozdrawiam Elżbieta Sikora

Komentarz dotyczący zamówienia

NP
,

Kartka skromna, minimalistyczna i przez to śliczna :)

Komentarz dotyczący produktu

NP
,

Transakcja przebiegła pomyślnie. Polecam :)

Komentarz dotyczący zamówienia

JK
,

Komentarz archiwalny

AC
,

Kartka pięknie wykonana. Gorąco polecam

Komentarz archiwalny

MO
,

Rewelacja! :)
Otrzymałam prześliczną kartkę wykonaną zgodnie z moją prośbą i to w ekspresowym terminie!
Kontakt ze sprzedającym jest fantastyczny - wszystko dogadane i wykonane tak jak sobie życzyłam - w tym nawet rodzaj wysyłki.
Gorąco polecam i życzyłabym sobie i wszystkim więcej takich sprzedawców i tak bezproblemowych zakupów online :)

Komentarz archiwalny

Joanna Bielarz
,

Przepiękna kartka i szybka dostawa. Gorąco polecam

Komentarz archiwalny

Wioletta Radwan
,

Komentarz archiwalny

M
,

Świetny kontakt, zamówienie zgodne z opisem, szybka przesyłka. Duża piątka

Komentarz archiwalny

NO
,

Karta jest przepiękna!!

Komentarz archiwalny

KC
,

SUPER SZYBKO I KARTKI STARANNIE I PIEKNIE WYKONANE :-)

Komentarz archiwalny

KT
,

Piękny zestaw, śliczne wykonanie, szczerze wszystkim polecam

Komentarz archiwalny

AK
,

Bardzo szybka realizacja. Odpowiedzialność. Bardzo dobry kontakt. POLECAM.

Komentarz archiwalny

BR
,

błyskawiczna realizacja zamówienia
polecam wszystkim

Komentarz archiwalny

Iwona Łaskawiec
,

Piękne rękodzieło, b. sprawna kumunikacja realizacja zamówienia, serdecznie polecam ten butik.

Komentarz archiwalny

PK
,

Gorąco polecam, doskonałe wykonanie

Komentarz archiwalny

Marta Sukiennik
,

Kartka z pudełkiem na Komunię,śliczna.Na żywo wygląda jeszcze lepiej niż na zdjęciu:) Bardzo staranne wykonanie, świetny kontakt oraz natychmiastowa wysyłka.Polecam! Marta Sukiennik

Komentarz dotyczący zamówienia

JJ
,

Komentarz archiwalny

RK
,

Komentarz archiwalny

BN
,

bardzo sprawna realizacja zlecenia, wszystkie moje uwagi uwzględnione a samo pudełeczko śliczne. Na pewno zamówię jeszcze pamiątki komunii, szczerze polecam !

Komentarz archiwalny

Iwona Łaskawiec
,

Prace pięknie wykonane, komunikacja z butikiem i realizacja zamówienia sprawna. Polecam serdecznie

Komentarz archiwalny

MA
,

Komentarz archiwalny

JG
,

Komentarz archiwalny

E
,

Zaproszenia bardzo eleganckie a wysyłka ekspresowa. Polecam

Komentarz archiwalny

KW
,

Jestem ogromnie wdzięczna za wykonanie wspaniałych zaproszeń.. Prezentują się fantastycznie, są przepiękne, niebanalne, unikatowe.. jedyne w swoim rodzaju..
Kontakt bardzo miły, serdeczny. Zamówienie zrealizowane błyskawicznie.
Jestem bardzo zadowolona. Chylę czoła talentowi i całym sercem Panią POLECAM !!!

Komentarz archiwalny

,

Cała transakcja przebiegła bardzo profesjonalnie.Zaproszenia przepiękne,zrobione z wielką starannością.Przesłane błyskawicznie.Bardzo dobry kontakt z projektantem.POLECAM !!!

Komentarz archiwalny

MS
,

Przepiękne i niezwykle starannie wykonane kartki. Szybka wysyłka, doskonale zabezpieczenie na czas transportu. Zdecydowanie polecam. Z pewnością skorzystam z oferty jeszcze nie raz :)

Komentarz archiwalny

AK
,

Z całego serca dziękuję i z czystym sumieniem
polecam.Jestem pewna,że to nie ostatnie zamówienie złożone przeze mnie,pani Agato.Cząstkę duszy zostawia Pani w każdej pracy,a to dziś rzadkość.Jeszcze raz dziękuję

Komentarz archiwalny

D
,

Kartka na ślub z pudełkiem i kartka ślubna para młoda wykonane bardzo starannie,idealnie dopracowane szczegóły.Przepiękne kartki i pudełko z różami na żywo prezentują się jeszcze lepiej!Dziękuję za ekspresowe wykonanie,za świetny kontakt oraz bardzo szybką wysyłkę:)Serdecznie polecam!Danuta Noga

Komentarz dotyczący zamówienia

Katarzyna Walczak
,

Kartka przepiękna :) Bardzo estetycznie wykonana.

Komentarz archiwalny

EK
,

Piękne życzenia w formie pudełeczek i exploding box. Bardzo staranie wykonane, z dobrej jakości materiałów.

Komentarz archiwalny

Karolina Sommer
,

Kartki są przepiękne!

Komentarz archiwalny

MB
,

Komentarz archiwalny

KS
,

Komentarz archiwalny

AS
,

Polecam!
Kartki przepiękne, dokładnie wykonane.
Przesyłka bardzo dobrze zabezpieczona by kartki się nie zniszczyły.

Komentarz archiwalny

KK
,

Jestem zachwycona kompletem ślubnym, piękny, delikatny i uroczy, wykonany z dbałością o szczegóły, naprawdę jest śliczny i będzie na pewno wspaniałą pamiątką tego niezapomnianego dnia, gratuluję pomysłu i talentu, pozdrawiam i dziękuję.

Komentarz archiwalny

BR
,

Przepiękna, wykonana z dbałością o każdy szczegół kartka ślubna i dodatkowo szybka wysyłka :) Polecam! :)

Komentarz archiwalny

MT
,

produkt bardzo starannie wykonany, zakupy odbyły się bez problemu.Polecam

Komentarz archiwalny

AD
,

Piękna kartka i świetny kontakt. Kartka doszła ekspresowo.

Komentarz archiwalny

Krysia Plucińska
,

Przepiękne. Bardzo dziękuję :)

Komentarz archiwalny

AK
,

cudowne, staranne wykonanie. I bardzo szybka dostawa! Polecam serdecznie i dziękuje za piękne pudełko

Komentarz dotyczący zamówienia

AK
,

Bardzo pęknie i starannie wykonane pudełko. Bardzo polecam!

Komentarz archiwalny

Nina Klimczyk
,

kartka cudowna.... pudeleczko również. Miły kontakt i mega szybka dostawa. Bardzo dziękuję.

Komentarz archiwalny

,

Piekne kartki ślubne w pudeleczkach oraz szybka dostawa w starannie przygotownej paczce!:) dziekuje! Polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

Iwona Kuhn
,

Szybko sprawnie rzetelnie pełen profesjonalizm. Polecam i serdecznie dziękuję.

Komentarz archiwalny

SD
,

Kartka Przepiękna,wysyłka szybka,same plusy;-)

Komentarz archiwalny

IL
,

Świetnie wyszło, dziękuję

Komentarz archiwalny

MG
,

Przepiękne, idealnie wykonane pudełko. Wysyłka błyskawiczna - bardzo dziękuję :)

Komentarz archiwalny

MS
,

Witam,
Uprzejmie proszę o sppersalizowanie zamawianej karteczki dla chłopca.
Na froncie (przód, pierwsza strona) proszę napisać:
Pierwsza Komunia Święta Marcela.
Czcionkę proszę pozostawić taką jaka jest użyta we wzorze.
W środku proszę zamieścić poniższe życzenia. Czcionkę proszę dobrać tak aby była dekoracyjna i zarazem czytelna :)Proszę wyjustować cytat i życzenia do środka. Dziękuję. Kontakt ze mną 510-282-799

„Eucharystia to jest przede wszystkim ta świadomość:
jestem miłowany, ja jestem miłowany. Ja, taki jaki jestem".
Jan Paweł II

Marcelku,
Pan Jezus wiele dni na Ciebie czekał.
Dziś przyszedł
i zamieszkał w Twoim serduszku.
Zaufaj Mu i kochaj niezmiernie.
Swoją miłość do Niego wyrażaj
każdego dnia, przez całe życie.

W Dniu przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej życzenia wielu łask Bożych składa
Matka Chrzestna i wujek Paweł wraz z Lilusią

Tarnów, 08 maja 2016

Komentarz archiwalny

Aga Siemionow
,

Kontakt z papieroffką sympatyczny i rzeczowy. Wszystkie moje pomysły (a nawet więcej) zostały zrealizowane. Przesyłka zapakowana bardzo bezpiecznie. Kartka i dodatki przyszły w nienaruszonym stanie.
Serdecznie dziękuję :)

Komentarz archiwalny

KK
,

Komentarz archiwalny

ER
,

Gorąco polecam :)
super kontakt, miła i fachowa obsługa :)

Komentarz archiwalny

AN
,

Dzień dobry.
Przesyłka dotarła już na miejsce w poniedziałek, ale nie było kiedy napisać. Dziękuję i podziwiam kunszt wykonania. Życzę miłego dnia i niekończących się pomysłów na nowe kartki. Pozdrawiam ciepło - Ania Nitkiewicz

Komentarz dotyczący zamówienia

KR
,

super !!!

Komentarz archiwalny

Sorte by SORTE
,

Super kontakt bardzo miła współpraca dziękuje serdecznie za zaufanie i wybór mojej pracy.

Komentarz archiwalny

M
,

Perfekcyjnie zrealizowane zamówienie. Piękna karta wykonana z wielką starannością. Serdecznie polecam i pozdrawiam Panią Papieroffkę
Małgorzata M.

Komentarz archiwalny

LB
,

Kartka z pudełkiem z okazji ślubu wykonana jest przepięknie. Szybka realizacja zamówienia oraz dbałość o każdy szczegół wykonania jest godna polecenia, ba gorąco polecam :-)

Komentarz dotyczący zamówienia

LB
,

Witam, bardzo polecam. Jakoś wykonania, każdy szczegół kartki zrobione na bardzo wysokim poziomie. Serdecznie polecam !!!!!! -:)

Komentarz archiwalny

EN
,

Zaproszenia są cudowne, świetny kontakt, mega szybka realizacja zamówienia. Gorąco polecam Papieroffkę!

Komentarz dotyczący zamówienia

AB
,

Komentarz archiwalny

AB
,

Kartka (na narodziny dziecka zielone body z różowymi ptaszkami)jest śliczna, taka oryginalna...super, taka delikatna i subtelna, starannie wykonana! Szybki kontakt z Projektantką i szybka przesyłka. Gorąco polecam Papieroffkę!

Komentarz dotyczący zamówienia

e
,

Sliczne zaproszenia, swietny kontakt, bardzo szybko otrzymane zamowienie.
Jestem naprawde bardzo zadowolona i szczerze polecam!:)

Komentarz dotyczący zamówienia

B
,

Bardzo dziękuję za zaproszenia. Są idealne, dopracowane we wszystkich szczegółach, wszystko zostało wcześniej ze mną ustalone. Bardzo szybki kontakt i realizacja zamówienia. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i polecam wszystkim.

Komentarz archiwalny

MM
,

Zaproszenia są przepiękne, bardzo szybka realizacja zamówienia oraz natychmiastowy kontakt. Bardzo gorąca polecam ;)

Komentarz dotyczący zamówienia

Średnia ocena: 5.00 , na podstawie 91 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta SORTE


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB