jkaszynska

Kategorie

Kategorie butiku

Cena

-

Typy ofert

Filtruj

JustScrap

W butiku JustScrap znajdziecie Państwo własnoręcznie wykonane kartki okolicznościowe, albumy i ramki na zdjęcia, notesy, przepiśniki, zaproszenia. Wszystkie produkty wykonane są z wysokiej jakości materiałów, z najwyższą starannością i dbałością o szczegóły. Serdecznie zapraszam do zakupów!

Informacje


W butiku JustScrap znajdziecie Państwo własnoręcznie wykonane kartki okolicznościowe, albumy i ramki na zdjęcia, notesy, przepiśniki, zaproszenia. Wszystkie produkty wykonane są z wysokiej jakości materiałów, z najwyższą starannością i dbałością o szczegóły. Serdecznie zapraszam do zakupów!

Rabaty


Projektant nie zdefiniował jeszcze rabatów


Dane firmy

Justyna Kaszyńska
ul. Akademijna 19/24
05-110 Jabłonna (PL)Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: Justyna Kaszyńska, ul. Akademijna 19/24, 05-110 Jabłonna (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres Justyna Kaszyńska, ul. Akademijna 19/24, 05-110 Jabłonna (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         Justyna Kaszyńska, ul. Akademijna 19/24, 05-110 Jabłonna (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Justyna Kaszyńska
ul. Akademijna 19/24, 05-110 Jabłonna
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Justyna Kaszyńska, ul. Akademijna 19/24, 05-110 Jabłonna (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


EA
,

Moja współpraca z Waszą firmą przebiegła bez zarzutu. Dobra komunikacja z projektantem, spełnienie oczekiwań związanych z zamówieniem i mega precyzja. Polecam pod każdym względem.

Komentarz dotyczący zamówienia

Alicja Gujska-Pędzińska
,

produkt najwyższej jakości

Komentarz dotyczący produktu

Alicja Gujska-Pędzińska
,

zamówiony produkt bardzo ładny, estetyczny, starannie wykonany. polecam butik.

Komentarz dotyczący zamówienia

Klaudia  Gawlik
,

witam! jestem bardzo zadowolona z zakupu. pamiatka przepiekna:)

Komentarz archiwalny

Weronika Smołuch
,

Śliczne, starannie wykonane zaproszenia, Polecam

Komentarz archiwalny

DU
,

Piękna kartka z pudełeczkiem na ślub, bardzo starannie wykonana. Polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

Sylwia Domańska
,

Pudełeczko na Komunię, które zamówiłam u p. Justyny jest zachwycające pod każdym względem - kolorystyki, detali, staranności wykonania. Jestem oczarowana. Dodatkowo wszystko na czas i dobrze zabezpieczone na czas transportu. Polecam wszystkim, którzy zastanawiają się nad wyborem:)

Komentarz dotyczący zamówienia

Paulina Kaczorowska
,

Dziękuję za szybkie i staranne wykonanie zamówienia.Jestem pod wrażeniem. Zarówno kartka jak i pudełko jest przepiękne. Nie raz skorzystam z usług Pani Justyny. Polecam

Komentarz archiwalny

Monika Wrześniewska
,

Bardzo, ale to bardzo dziękuję za to cudeńko! Efekt przerósł moje oczekiwania. :)
A jak zapakowane! Nie było opcji, aby się coś uszkodziło. Aż żal było otwierać żeby uzupełnić zawartość. ;)

Komentarz archiwalny

Daria Mnich
,

Przepiękna kartka urodzinowa! Szybka i bezproblemowa wysyłka ;) Polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

RG
,

Pudełeczko z życzeniami śliczne, perfekcyjnie wykonane, ze smakiem dobrana kolorystyka, elementy wewnątrz ładnie i pomysłowo rozmieszczone. Szybka realizacja zamówienia, polecam.

Komentarz archiwalny

Michał Kwaśniowski
,

Komentarz archiwalny

Magdalena Dorofiejew
,

Segregator piękny, dobrze zabezpieczony, nawet elegancko zapakowany idealnie na prezent.

Polecam !

Komentarz archiwalny

EM
,

Pudełeczko na Chrzest urocze, wykonane z dbałością o najmniejszy szczegół. Delikatne i jednocześnie bardzo subtelne, zachwyca. Projektantka z wyrafinowanym wyczuciem stylu i głębokiej estetyki. Będzie wspaniała pamiątka. Szczerze Polecam!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

MK
,

Kartka piękna, polecam jak najbardziej :)

Komentarz archiwalny

AC
,

Komentarz archiwalny

AO
,

Szybka, udana transakcja. Przedmiot dobrze zabezpieczony przed uszkodzeniem, na żywo jeszcze ładniejszy niż na obrazu.
Polecam :)

Komentarz archiwalny

MB
,

Komentarz archiwalny

SC
,

Pudełko piękne, bardzo starannie wykonane i nawet większe niż sobie wyobrażałam :-)

Komentarz archiwalny

Magdalena Wołczek
,

Bardzo ładne pudełeczko, starannie wykonane, stanowi oryginalną "kartkę" okolicznościową, do tego błyskawiczna realizacja. Jestem bardzo zadowolona i szczerze polecam!

Komentarz archiwalny

IK
,

Cudowna !! <3 :)

Komentarz archiwalny

AR
,

Kartka przepiękna! Poza tym szybko i bardzo miło. Gorąco polecam!

Komentarz archiwalny

MR
,

Kartka bardzo ładna. Wykonanie solidne.

Komentarz archiwalny

Adriana Moryś
,

Pudełeczko ślubne w rzeczywistości prezentuje się jeszcze lepiej niż na zdjęciu. Kolorystyka estetyczna i delikatna, drobne elementy urocze i dobrze dobrane, całość bardzo solidna. Ponadto, szybka i sprawna wysyłka, produkt bardzo dobrze zabezpieczony, bardzo dobra komunikacja z projektantem. Zdecydowanie polecam :)

Komentarz dotyczący zamówienia

Adriana Moryś
,

Pudełeczko w rzeczywistości prezentuje się jeszcze lepiej niż na zdjęciu. Kolorystyka estetyczna i delikatna, drobne elementy urocze i dobrze dobrane, całość bardzo solidna. Ponadto, szybka i sprawna wysyłka, produkt bardzo dobrze zabezpieczony, bardzo dobra komunikacja z projektantem. Zdecydowanie polecam :)

Komentarz archiwalny

AM
,

Bardzo dobry kontakt, szybka realizacja, efekt końcowy rewelacyjny. Gorąco polecam!

Komentarz archiwalny

KP
,

Śliczna praca, świetny kontakt i błyskawiczna, dobrze zabezpieczona przesyłka. Udany zakup.

Komentarz archiwalny

KO
,

Bardzo śliczna, oryginalna i dobrze wykończona kartka. Termin realizacji i dostawa - super. Tak więc szczerze polecam. Jeżeli będę potrzebowała oryginalnego prezentu to już wiem gdzie szukać.

Komentarz archiwalny

Beata Kinecka
,

Kartka przepiękna. Wykonana starannie. Wspaniały kontakt. Błyskawiczna wysyłka. Polecam wszystkim.

Komentarz archiwalny

Beata Kinecka
,

Kartka przepiękna. Wysyła szybka, kartka dobrze zabezpieczona. Polecam wszystkim.

Komentarz dotyczący zamówienia

Bożena Kopczyńska
,

Pudełko piękne.

Komentarz archiwalny

Bożena Kopczyńska
,

pudełko cudowne.

Komentarz archiwalny

E
,

Super album, gustowny, bardzo starannie wykonany; oryginalne pomysły. Bardzo miła współpraca z P. Justyną, otwarta na wszelkie propozycje zmian w projekcie. Jestem bardzo usatysfakcjonowana, jak również osoba obdarowana. Dziękuje .Elżbieta.
ps. przepraszam za zwłokę, ale miałam problemy z komputerem.

Komentarz archiwalny

Michał Kwaśniowski
,

Kartka pięknie wykonana, elegancka i z klasą. Przesyłka dobrze zabezpieczona, dostarczona w ciągu 2 dni przez kuriera :)

Komentarz archiwalny

Tomek Pałucki
,

Przepiśnik od Pani Justyny jest przepiękny i bardzo starannie wykonany. Wysyłka również bez zatrzeżeń- towar dotarł szybko i był dobrze zabezpieczony (przepiśnik został dokładnie owinięty w folię bąbelkową). Serdecznie polecam wszystkim kupującym

Komentarz dotyczący zamówienia

NW
,

wszystko w jak najlepszym porządku. Szybka dostawa. Sekretnik jest śliczny! ;)

Komentarz archiwalny

MP
,

Zamówione przeze mnie pudełeczko ślubne jest śliczne, gustowne,starannie wykonane.Jednym słowem z klasą. O takie mi chodziło:) Kontakt z Panią Justyną naprawdę super. Bardzo polecam:)

Komentarz archiwalny

EP
,

Bardzo dziękuję za przesyłkę. Zamówienie zrealizowano szybko i bardzo profesjonalnie. Pudełko z życzeniami prześliczne. Starannie wykonane z duża dbałością o szczegóły. Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam i POLECAM :)

Komentarz archiwalny

MM
,

Cały proces zamówienia, łacznie z kontaktem z projektantką oceniam na 6!
Kartka na ślub / pudełko wykonane bardzo estetycznie i dokładnie. Solidnie zapakowane.

Polecam!

Komentarz archiwalny

Paulina Luzarowska
,

Gorąco polecam wszystkim! Świetne wykonanie, profesjonalizm i doradztwo :)

Komentarz archiwalny

NB
,

Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Bardzo szybka wysyłka, a co najważniejsze produkt bardzo dobrze zabezpieczony przed zniszczeniem.
Jeśli chodzi o sam produkt to jestem bardzo szczęśliwa, że zdecydowałam się na zakup u Pani Justyny. Pudełko wykonane bardzo starannie. Małe arcydzieło. Jestem pewna, że zachwyci parę młodą.
Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

MS
,

wykonanie bardzo staranne, szybka i miła obsługa, polecam

Komentarz archiwalny

ks
,

Zaproszenia są piękne. Wyglądają ładniej niż na zdjęciu. Perfekcyjna jakość wykonania. Gorąco polecam!

Komentarz archiwalny

KD
,

Czyste, estetyczne, solidne wykonane ;)

Komentarz archiwalny

ML
,

Szczerze polecam. Piękne i precyzyjne wykonane cudeńka. Bardzo miły kontakt. z przyjemnością będę śledzić nowości. pozdrawiam. Gosia

Komentarz archiwalny

WB
,

Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Pudełeczko jest śliczne, super alternatywa dla zwykłej kartki. Wykonane z najlepszych materiałów. Wysyłka ekspresowa i w bardzo miłej atmosferze. Na pewno będę tu zaglądać bardzo często.
Pozdrawiam ;)
Weronika

Komentarz archiwalny

kg
,

Pudełeczko śliczne polecam :):):)

Komentarz archiwalny

Sonia Karpińska
,

Pudełeczko jest przepiękne! A projektantka zrobi tak na prawdę wszystko o co ją poprosimy :) Bardzo uzdolniona kobieta. Polecam! :)

Komentarz archiwalny

MG
,

Piękna kartka!! Polecam gorąco!

Komentarz archiwalny

Karolina Fujarska
,

Pudełeczko z okazji chrzcin zachwyciło nie tylko mnie, ale i resztę gości. Gratuluję Pani talentu. Bardzo dobry kontakt i pełne zaangażowanie. Jestem bardzo zadowolona. Z ogromną radością polecam :))

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 5.00 , na podstawie 50 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta JustScrap


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB