gosialuc

Wszystkie produkty

Pokaż filtry


1 z 1

Galeria przy herbacie

Kartki okolicznościowe: świąteczne, urodzinowe, imieninowe, z okazji chrztu i ślubu. Będzie mi miło, jeśli znajdziesz coś dla siebie :) https://www.facebook.com/Galeria-przy-herbacie-kartki-i-bi%C5%BCuteria-hand-made-404593712949748/

Informacje


Kartki okolicznościowe: świąteczne, urodzinowe, imieninowe, z okazji chrztu i ślubu. Będzie mi miło, jeśli znajdziesz coś dla siebie :) https://www.facebook.com/Galeria-przy-herbacie-kartki-i-bi%C5%BCuteria-hand-made-404593712949748/

Rabaty


Projektant nie zdefiniował jeszcze rabatów


Dane firmy

Skarby Natury Małgorzata Łuc
ul. ul. Górna 4
59-500 Złotoryja (PL)
NIP: 6941071538
REGON: 391055340

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: Skarby Natury, ul. Górna 4, 59-500 Złotoryja (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres Skarby Natury, ul. Górna 4, 59-500 Złotoryja (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         Skarby Natury, ul. Górna 4, 59-500 Złotoryja (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Skarby Natury
ul. Górna 4, 59-500 Złotoryja
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Skarby Natury, ul. Górna 4, 59-500 Złotoryja (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


Agnieszka Czapczyńska
,

Kartka robi wrażenie, małe dzieło sztuki :) Piękna- polecam!

Komentarz archiwalny

DS
,

Karteczka jest piękna. Polecam

Komentarz archiwalny

KN
,

Polecam ;)

Komentarz archiwalny

IG
,

Nie polecam sprzedającego. zamówiłam kilka produktów i jedną kartkę otrzymałam zupełnie inną niż zamówiłam, zgłosiłam to Pani i otrzymałam odpowiedź, że Pani nie miała już papieru na tamtą i zrobiła podobną, oczywiście bez mojej wiedzy. Według mnie nastąpiła pomyłka przy pakowaniu, bo kartka jest zupełnie inna niż zamówiona. Oczywiście pomyłki się zdarzają, ale się je NAPRAWIA, a Pani już mi nie odpisała i zostawiła sprawę. Tak się nie robi. Zamówiłam - Pamiątka Chrztu Św. niebieska, otrzymałam - Chrzest w błękicie -- kartka. Zupełny brak profesjonalizmu.

Komentarz archiwalny

PP
,

Komentarz archiwalny

JK
,

Komentarz archiwalny

KB
,

Kartka wykonana bardzo starannie, piękny wzór. Polecam

Komentarz archiwalny

MS
,

Komentarz archiwalny

WC
,

Dostawa zgodna z zamówieniem. Koperta ślubna bardzo ładna. Wykonana estetycznie i z dbałością o szczegóły. Dobrze zabezpieczona przesyłka. Polecam.

Komentarz archiwalny

GG
,

Szybka realizacja zamówienia

Komentarz archiwalny

W
,

Kartka bardzo ładna. Polecam

Komentarz archiwalny

W
,

Kartka bardzo ładna. Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

BD
,

Komentarz archiwalny

AK
,

Komentarz archiwalny

EK
,

Kartki wykonane z dużą precyzją i dbałością o każdy szczegół. Bardzo dobry kontakt ze sprzedającym i ekspresowa dostawa. Serdecznie polecam. Sama z pewnością jeszcze skorzystam. :)

Komentarz archiwalny

A
,

Wspaniały sprzedający gorąco polecam, ekspresowa przesyłka na tyle że już bardziej szybko nie można:). Przepięknie wykonane prace.

Komentarz archiwalny

BC
,

Serdecznie polecam Projektanta. Album wygląda rewelacyjnie. Jest bardzo starannie wykonany. Bardzo szybka realizacja zamówienia :)

Komentarz archiwalny

RF
,

Kolczyki śliczne, przesyłka super ekspres. Dziękuję i pozdrawiam:-)

Komentarz dotyczący zamówienia

MP
,

Zamówiłam kopertówkę na życzenia ślubne. Wykonanie bardzo staranne, przesyłka ekspresowa, kontakt miły. Polecam!!

Komentarz archiwalny

lb
,

szybka realizacja a albumy są piękne ,ładniejsze niż się spodziewałam,bardzo dziękuję:)

Komentarz archiwalny

WL
,

Komentarz archiwalny

WW
,

Albumik prześliczny, wykonany z sercem, zakochałam się w nim od pierwszego wejrzenia:) dobrze zapakowany, przesyłka w miarę szybka, pewnie jeszcze wrócę po zakupy. Polecam warto.

Komentarz archiwalny

Aneta Sakowska
,

Komentarz archiwalny

MS
,

Komentarz archiwalny

MB
,

Przepiśnika nie widziałam, ale osoba obdarowana skakała z radości. Przesyłka eskpresowa. w piątek w nocy zamówione, we wtorek była już na miejscu. Polecam!

Komentarz archiwalny

AC
,

Bardzo pozytywnie.100% satysfakcji

Komentarz archiwalny

KB
,

Śliczna kartka, ekspresowa wysyłka Polecam :)

Komentarz dotyczący zamówienia

DJ
,

Album przepięknie wykonany, ekspresowa realizacja, polecam serdecznie! :)

Komentarz archiwalny

JG
,

Zamówiłam pudełko na życzenia ślubne...Polecam!!! Wykonanie staranne, przesyłka szybka, kontakt miły... dziękuję...

Komentarz archiwalny

RW
,

Karta jest bardzo ładnie, estetycznie zrobiona. Była porządnie zapakowana, tak, aby się nie zniszczyła w transporcie. Produkt otrzymałam bardzo szybko. Jestem zadowolona. Polecam.

Komentarz archiwalny

,

kartka śliczna, kontakt z projektantem świetny,szybka realizacja,polecam gorąco.

Komentarz dotyczący zamówienia

MP
,

Piękna kartka :) Dziekuję

Komentarz archiwalny

,

Dostarczona kartka jest naprawdę bardzo piękna. A dostawa zrealizowana bardzo szybko.
Żadnych zastrzeżeń, oby więcej takich osób.

Komentarz archiwalny

MS
,

wykonanie bardzo staranne, szybka i miła obsługa

Komentarz archiwalny

MR
,

Piękny album na zdjęcia, bardzo szybka wysyłka. Polecam serdecznie :)

Komentarz archiwalny

MK
,

Transakcja przebiegła bardzo sprawnie (szybka realizacja zamówienia). Kartki są przepiękne, starannie wykonane. Pozdrawiam i polecam!

Komentarz archiwalny

EM
,

Albumy jak zwykle prześliczne !!!!
Realizacja zamówienia błyskawiczna.
Napewno powrócę do projektanta.

Dziękuje

Komentarz archiwalny

MK
,

Komentarz archiwalny

JG
,

Piękny album. Starannie wykonany. Szybka wysyłka. Polecam!

Komentarz archiwalny

JS
,

Zamówienie zrealizowane szybko, produkt spełnił moje oczekiwania. Polecam.

Komentarz archiwalny

OJ
,

Zamówienie wysłane bardzo szybko. Przepiśnik, który kupiłam wygląda rewelacyjnie :).

Komentarz archiwalny

MS
,

Komentarz archiwalny

MG
,

Wszystko w jak najlepszym porządku. Gorąco polecam.

Komentarz archiwalny

MB
,

Album jeszcze piękniejszy niż na zdjęciu. Jest przepiękny :-)
Bardzo dziękuję!

Komentarz archiwalny

AF
,

Szybka dostawa. Albumiki na zdjęcia są śliczne, wszystko przemyślane i wykonane bardzo estetycznie.Polecam wszystkim.

Komentarz archiwalny

EM
,

Album wykonany bardzo starannie i z dbałością o każdy szczegół.
Wysyłka błyskawiczna.Polecam wszystkim projektanta.

Komentarz archiwalny

Paweł Trzepizur
,

Super

Komentarz archiwalny

Anna Przygoda
,

Albumy są przepiękne, polecam serdecznie!

Komentarz archiwalny

JB
,

Breloczek jest świetny. Dziękuję za szybką wysyłkę. Polecam

Komentarz archiwalny

EC
,

Wszystko super, szybka wysyłka, jak najbardziej pozytywnie. POLECAM !!!

Komentarz archiwalny

MS
,

Witam,
spodobała mi się ta kartka mam jednak prośbę aby ,jeśli to możliwe zmienić napis na kopercie. Zamiast ,,młodej parze..." bardzo proszę umieścić imiona nowożeńców.
" Katarzynie i Michałowi w Dniu Ślubu "

Dziękuję i pozdrawiam
Marzena Szóstak

Komentarz archiwalny

AO
,

Ładnie wykonana kartka, szybka przesyłka

Komentarz archiwalny

MG
,

Bardzo polecam tego Projektanta. Wszystko w jak najlepszym porządku.

Komentarz archiwalny

MG
,

Jak zwykle produkty najwyższej klasy. Gorąco pozdrawiam.

Komentarz archiwalny

KN
,

Komentarz archiwalny

A
,

bardzo szybka realizacja, zamówienie zgodne z opisem i zdjęciem, solidne i piekne wykonanie

Komentarz archiwalny

Edyta Czarnacka-Wacławik
,

Projektantka jak najbardziej pozytywna, przesyłka już do mnie dotarła a zamówienie złożyłam w poniedziałek wieczorem. Nie ma problemu z kontaktem, a kartka jest naprawdę przepiękna !

Komentarz archiwalny

MM
,

kartka wykonana rewalacyjnie, polecam innym świetny wybór - szybki czas realizacji .

Komentarz archiwalny

NK
,

Komentarz archiwalny

NK
,

Księga śliczna, profesjonalnie wykonana. Polecam :)

Komentarz archiwalny

AP
,

Miś, babeczka i torcik są po prostu przeurocze. Dziękuję za szybką wysyłkę :)

Komentarz archiwalny

KM
,

Kartka bardzo ładna i solidnie wykonana , polecam !

Komentarz archiwalny

AG
,

Cuda, cuda:-)) pięknie zapakowane i jeszcze piękniej wykonane:-)) polecam i an pewno wrócę nie raz:-))))

Komentarz archiwalny

AG
,

Powinno być dwa razy tyle gwiazdek do ocenienia:-)) sliczne, polecam innym:-)))

Komentarz archiwalny

LS
,

Jakość wykonania i estetyka bardzo dobra. Sprawna wysyłka.Polecam:)

Komentarz archiwalny

,

Szybka realizacja, super kolczyki. Polecam:-)

Komentarz dotyczący zamówienia

,

Szybka realizacja, bardzo dobry kontakt ze sprzedajacym, produkty super jak na zdjeciach:-)

Komentarz archiwalny

TK
,

kartka piękna , polecam

Komentarz archiwalny

AT
,

Serdecznie polecam! bardzo dobra jakość, paczka bezpiecznie zapakowana, szybka wysyłka. :)

Komentarz dotyczący zamówienia

AT
,

Serdecznie polecam! bardzo dobra jakość, paczka bezpiecznie zapakowana, szybka wysyłka. :)

Komentarz dotyczący zamówienia

AS
,

Komentarz archiwalny

BR
,

piękna świąteczna karteczka i szybciutko wysłana !

Komentarz archiwalny

BR
,

bardzo szybka przesyłka - kartka śliczna , bliscy się ucieszą

Komentarz dotyczący zamówienia

Beata Borowska
,

Kolczyki wygladaja nawet lepiej niz na zdjeciach! Bardzo szybka wysylka, sprawnnie przeprowadzona transakcja. Polecam

Komentarz archiwalny

MC
,

Obsługa i jakość produktów na najwyższym poziomie. Kolczyki wyglądają jak na przedstawionych zdjęciach. Kolczyki przyszły zapakowane w ozdobne torebki, owinięte w folię bąbelkową a całośc opakowana w kartonie. Polecam zakupy u użytkownika gosialuc

Komentarz archiwalny

AM
,

Napiszę krótko - śliczna bransoletka - dziękuję i pozdrawiam

Komentarz archiwalny

Aneta Sakowska
,

Kartka super!! Dziękuję serdecznie.

Komentarz archiwalny

MO
,

Komentarz archiwalny

MO
,

Polecam, świetna jakość, bezpiecznie zapakowana kartka i szybka wysyłka.

Komentarz dotyczący zamówienia

MM
,

Bardzo fajne pudełeczko. Sama chętnie otrzymałabym je w dniu ślubu. Precyzyjnie wykonane, ładna kolorystyka. Polecam!

Komentarz archiwalny

AP
,

Polecam, kartka pięknie wykonana, szybka wysyłka:-)

Komentarz dotyczący zamówienia

RM
,

Profesjonalizm w 100% polecam i dziękuję.

Komentarz archiwalny

PT
,

karteczka oryginalna i estetycznie wykonana! dziękuję bardzo!

Komentarz archiwalny

PT
,

Błyskawiczny zakup;) karteczka oryginalna i estetycznie wykonana! dziękuję!

Komentarz archiwalny

AO
,

Paczuszka szybko do mnie dotarła. Zakupiona w niej rzecz śliczna (wszystko tak jak na zdjęciach), bardzo starannie zapakowana. Dobry kontakt ze Sprzedawcą. Polecam!

Komentarz archiwalny

Aneta Dudziak
,

Szybka przesyłka, bardzo ładne rzeczy, polecam

Komentarz archiwalny

MR
,

Wszystko w jak najlepszym porządku, dobry kontakt, szybka wysyłka.

Komentarz archiwalny

MP
,

Kartka bardzo ładna! Sprzedawca bardzo pomocny. Polecam wszystkim!

Komentarz archiwalny

Katarzyna Jekiełek
,

Piękna kartka , staranne wykonanie , BARDZO POLECAM , dziękuję i pozdrawiam serdecznie:)

Komentarz archiwalny

BS
,

W dniu Twych Urodzin życzę Ci wszystkiego co najpiękniejsze i najlepsze, radosnych i pogodnych dni, pełnych szczęścia i miłości. Aby każdy nadchodzący dzień, był tym najwspanialszym dniem w życiu i aby zawsze otaczali Cię kochający ludzie.

Barbara Skurska

Komentarz dotyczący zamówienia

Średnia ocena: 4.95 , na podstawie 90 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta Galeria przy herbacie


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB