freeideas

Wszystkie produkty

Pokaż filtry


1 z 1

Fikartki

Papierowe wariacje na różne okazje, inspirowane codziennymi niesamowitościami i niesamowitą codziennością, żeby cieszyć, rozweselać i wzruszać. Kartki okolicznościowe, opakowania na płyty, koperty na prezenty itp.

Informacje


Papierowe wariacje na różne okazje, inspirowane codziennymi niesamowitościami i niesamowitą codziennością, żeby cieszyć, rozweselać i wzruszać. Kartki okolicznościowe, opakowania na płyty, koperty na prezenty itp.

Rabaty


Kupuj taniej w Artillo!

Zakupy stylowego rękodzieła mogą być jeszcze tańsze – kupując w moim butiku Artillo możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów!

Jak to działa?

Wystarczy, że dokonasz zakupu na określoną kwotę, a przy następnych zakupach system Artillo naliczy przysługujący Ci rabat według zasady:
od 180,00 zł rabat 10%
Jeśli dokonasz zamówienia na kwotę 180,00 zł, przy następnych zakupach otrzymasz rabat 10% - bez względu na kwotę zakupów!

Pamiętaj – przy każdych zakupach kwota, za którą przysługuje rabat powiększa się, dlatego przy każdej kolejnej wizycie w Artillo możesz zyskać jeszcze więcej!

Zapraszam do odwiedzenia mojej galerii ;)


Dane firmy

Sebastian Rzepczyński FREE IDEAS
ul. ul. Śląska 45/23
93-237 Łódź (PL)
NIP: 728-244-02-09
REGON: 101079800

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: Sebastian Rzepczyński "Free Ideas", Śląska, 93-237 Łódź (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres Sebastian Rzepczyński "Free Ideas", Śląska, 93-237 Łódź (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         Sebastian Rzepczyński "Free Ideas", Śląska, 93-237 Łódź (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Sebastian Rzepczyński "Free Ideas"
Śląska, 93-237 Łódź
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Sebastian Rzepczyński "Free Ideas", Śląska, 93-237 Łódź (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


MN
,

Piękna kartka! Polecam!

Komentarz dotyczący produktu

MN
,

Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

KT
,

Piękna kartka, możliwość dodania własnej inspiracji / indywidualnego projektu.
Dziękuję.

Komentarz dotyczący produktu

KT
,

Super kontakt i możliwość dodania indywidualnego projektu.

Komentarz dotyczący zamówienia

MN
,

Polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

JW
,

Perfekcja!

Komentarz dotyczący zamówienia

EG
,

Dziękuję za piękną kartkę!

Komentarz dotyczący produktu

EG
,

Super

Komentarz dotyczący zamówienia

RS
,

Kartka pięknie wykonana, spełniła moje oczekiwania, super

Komentarz dotyczący produktu

RS
,

Kartka pięknie wykonana i dzięki uprzejmości projektantki dotarła do mnie błyskawicznie. Jestem bardzo zadowolona:-) Szczere polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

JW
,

Piękny

Komentarz dotyczący produktu

JW
,

Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

EP
,

Kartka przepiękna. Wykonana starannie i estetycznie. Kontakt z Panią Projektantką bardzo dobry. Dostawa błyskawiczna. Polecam z czystym sumieniem :)

Komentarz dotyczący zamówienia

MG
,

Polecam, dziadkowie wzruszeni na widok kartek ;)

Komentarz dotyczący zamówienia

MG
,

Polecam serdecznie

Komentarz dotyczący zamówienia

PO
,

Bardzo wysoka jakość wykonania w każdym szczególe, staranność i czystość wykończenia.

Komentarz dotyczący zamówienia

MP
,

Polecam!! Pełen profesjonalizm.

Komentarz dotyczący zamówienia

MJ
,

Kartka jest śliczna

Komentarz dotyczący produktu

MJ
,

Wszystko super.

Komentarz dotyczący zamówienia

PIOTR KUCZENKO
,

super

Komentarz dotyczący produktu

MM
,

Szybko, pięknie, idealnie z moimi oczekiwaniami. Na pewno niebawem ponownie skorzystam z usług. Dziękuję bardzo! :)

Komentarz archiwalny

JK
,

Komentarz archiwalny

BK
,

Przepiękna kartka! "Na żywo" jeszcze piękniejsza, niż na zdjęciu-polecam!

Komentarz archiwalny

KB
,

Komentarz archiwalny

MD
,

Pudełeczko nieocenione. Szczegóły i detal wykonania zasługuję na MEDAL. Duzy ukłon daru i zdolnosci Pani Dario. Dziękuje ! (z bardzo dużym wykrzyknikiem) ;) Zyczę dużo słonca, usmiechu i wypoczynku ! POZDRAWIAM ! :))

Komentarz archiwalny

Marcin Sawa
,

Pudełeczko super!!!!

Komentarz archiwalny

Marta Popińska
,

Kartka cudo. Taka jaką sobie wyobrażałam. Gorąco polecam :)

Komentarz archiwalny

MW
,

Pani Dario bardzo dziękuję za przepiękne pudełeczko - życzenia. Młoda Para była zachwycona!!!

Komentarz archiwalny

GS
,

Zamówioną kartkę otrzymałam. Jest bardzo piękna, subtelna, wykonana bardzo starannie i precyzyjnie. Gorąco polecam

Komentarz archiwalny

AG
,

Polecam goraco

Komentarz archiwalny

AG
,

Polecam goraco

Komentarz archiwalny

MS
,

Komentarz archiwalny

WL
,

Komentarz archiwalny

AA
,

Doskonała robota, bardzo dziękuję!

Komentarz archiwalny

AR
,

Kartki bardzo ładne, szybka wysyłka. Polecam!

Komentarz archiwalny

,

Kartka przepiękna, dostawa błyskawiczna, super kontakt. Bardzo polecam:)))

Komentarz archiwalny

JD
,

Zamówienia jak zwykle wykonane perfekcyjnie, szczerze polecam.

Komentarz archiwalny

JK
,

Świetna kartka, szybka dostawa.

Komentarz archiwalny

AW
,

Projektant godny polecenia. Zamówienie pięknie wykonane, zgodnie z ofertą i zrealizowane bardzo szybko.

Komentarz archiwalny

UP
,

Kartka śliczna, uwagi do zamówienia zostały uwzględnione, ekspresowa wysyłka. Polecam!

Komentarz archiwalny

dK
,

Komentarz archiwalny

dK
,

Karta cudo:) GORĄCO POLECAM!!

Komentarz dotyczący zamówienia

LS
,

Kartka ślubna fajna - zgodna ze zdjęciem. Niestety przesłana w "bąbelkowej" kopercie uległa uszkodzeniu (wgniecione zostało oko panny młodej). Musiałam zamówić inną kartkę.

Komentarz archiwalny

WB
,

Zaspałem nieco z kupnem kartki, ale dzięki Freeideas zdążyłem. Dodatkowo nie było problemów z dopracowaniem detali kartki. Doradzono mi oraz rozwiano wszelkie wątpliwości. Polecam z czystym sumieniem :)

Komentarz archiwalny

WP
,

Pudełeczko niespodzianka śliczne. Wykonane profesjonalnie z dużą dokładnością. Świetna niespodzianka dla Pary Młodej. Szybka dostawa. Szybki kontakt z projektantem. Super. Polecam

Komentarz archiwalny

,

Zdecydowanie POLECAM!!! Wysoka jakość obsługi, świetny kontakt, szybka wysyłka.

Komentarz archiwalny

MW
,

Otrzymałam zamówioną kartkę ślubną - pudełeczko - cacuszko.
Polecam ten sklep gorąco. Współpraca i kontakt z Panią Darią na jak najwyższym poziomie.

Komentarz dotyczący zamówienia

SD
,

Komentarz archiwalny

VR
,

Komentarz archiwalny

PK
,

Dziękuję.

Komentarz archiwalny

KC
,

Super współpraca, najpiękniejszę pudełeczko - kartka na ślub

Komentarz archiwalny

AA
,

Kartki bardzo mi się podobają....zrobione starannie i gustownie...:)...pozdrawiam..

Komentarz archiwalny

marzena frydrych
,

Kartki śliczne BARDZO DZIĘKUJĘ :) Bardzo miły sprzedawca ,więc jak najbardziej polecam:)

Komentarz dotyczący zamówienia

Justyna Sawicka
,

Komentarz archiwalny

aj
,

Pudełeczko super, wygląda jeszcze lepiej w rzeczywistosci! Jubilatka była zachwycona! Bradzo piękne wykonanie. Szczerze polecam!

Komentarz archiwalny

JK
,

Cudowne te pudeleczka, Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

Paulina Bamburska
,

Dziękuję ślicznie za Pani prace. Piękne i przesyłka super. POLECAM!

Komentarz archiwalny

ap
,

Albumik świetny, zrobiony pod zamówienie z dodatkowym pomysłem specjalnie pod osobę, która otrzymała albumik w prezencie.;) Super kontakt.

Komentarz archiwalny

ik
,

Komentarz archiwalny

TT
,

Komentarz archiwalny

MK
,

Szybka realizacja. Polecam.

Komentarz archiwalny

MP
,

Wszystko tak, jak na zdjęciu, czyli idealnie. Bardzo dziękuję :D

Komentarz archiwalny

AS
,

Kartki są ładne, szybka przesyłka

Komentarz archiwalny

MW
,

Transakcja przebiegła pomyślnie, towar zgodny z zamówieniem, bardzo ładny i efektowny, szybka dostawa. Gorąco polecam.
Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

JK
,

Kartka urodzinowa jest śliczna życzę jeszcze wielu pomysłów!

Komentarz archiwalny

KR
,

Komentarz archiwalny

RB
,

Naprawdę prześliczne pudełeczko :) Idealna alternatywa zamiast zwykłej koperty :)

Komentarz archiwalny

Anna Pierzchała
,

Przepiękna kartka z pomysłem, bardzo starannie wykonana, bardzo szybka wysyłka. Polecam

Komentarz archiwalny

KC
,

Piękna kartka. Sympatyczny kontakt. Ekspresowa wysyłka. Bardzo dziękuję.

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 4.97 , na podstawie 69 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta Fikartki


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB