felineart

Wszystkie produkty

Pokaż filtry


1 z 1

Stworzone z miłością

Rękodzieło jest moją pasją. Swoje prace wykonuję z miłością i dbałością o najmniejszy szczegół, w większości przypadków z użyciem materiałów - głownie papierów - własnego projektu. W znaczniej większości prace powstają w pojedynczych egzemplarzach. Rzadko powtarzam wzory. Każda praca jest niepowtarzalna, inna - zawsze staram się nadać jej indywidualny rys. Ręcznie wykonane, z dbałością i każdy szczegół kartki okolicznościowe i zaproszenia, a także albumy na zdjęcia i notesy. Zapraszam do zakupów w moim butiku jak również do składania zamówień indywidualnych. Wystawiam faktury VAT.

Informacje


Rękodzieło jest moją pasją. Swoje prace wykonuję z miłością i dbałością o najmniejszy szczegół, w większości przypadków z użyciem materiałów - głownie papierów - własnego projektu. W znaczniej większości prace powstają w pojedynczych egzemplarzach. Rzadko powtarzam wzory. Każda praca jest niepowtarzalna, inna - zawsze staram się nadać jej indywidualny rys. Ręcznie wykonane, z dbałością i każdy szczegół kartki okolicznościowe i zaproszenia, a także albumy na zdjęcia i notesy. Zapraszam do zakupów w moim butiku jak również do składania zamówień indywidualnych. Wystawiam faktury VAT.

Rabaty


Projektant nie zdefiniował jeszcze rabatów


Dane firmy

Altair Anna Wachowicz
ul. ul. Werbeny 45
05-410 Józefów (PL)
NIP: 9521195666
REGON: 363398145

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: Anna Wachowicz, Werbeny 45, 05-410 Józefów (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres Anna Wachowicz, Werbeny 45, 05-410 Józefów (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         Anna Wachowicz, Werbeny 45, 05-410 Józefów (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Anna Wachowicz
Werbeny 45, 05-410 Józefów
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Anna Wachowicz, Werbeny 45, 05-410 Józefów (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


Małgosia Zielińska
,

Polecam

Komentarz dotyczący zamówienia

Dagmara Legierska
,

Pięknie wykonana, estetyczna i z dbałością o kazdy szczegół. Przepiękna. Polecam:)

Komentarz dotyczący produktu

Dagmara Legierska
,

Polecam:)

Komentarz dotyczący zamówienia

AR
,

Wszystkie zakładki piękne, każda inna i stylowa. Wykonane przez Panią Anię pieczołowicie, a do tego szybko. Jestem bardzo zadowolona z realizacji mojego zamówienia.

Komentarz dotyczący produktu

MN
,

Piękna kartka w pudełku, podziękowanie dla wychowawczyni, która będzie cieszyć oczy przez długie lata. Dziękuję bardzo :)

Komentarz dotyczący produktu

MN
,

Pełen profesjonalizm w obsłudze klienta! Piękne, artystyczne wyroby! Polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

NT
,

Zamówiony produkt- kartka urodzinowa wspaniale zaprojektowana,skomponowana,wykonana.Wyrażam duży szacunek i podziw dla twórcy produktu.Dziekuję

Komentarz dotyczący produktu

NT
,

Przyznaję najwyższą ocenę dla Butik:Stworzone z miłością.Pełny profesjonalizm.

Komentarz dotyczący zamówienia

DU
,

Bardzo profesjonalna obsługa klienta. Duże zaangażowanie i chęć pomocy. Przemiła Pani w fachowy

Komentarz dotyczący zamówienia

Kamila Sobkowiak
,

Piękna praca

Komentarz dotyczący produktu

Kamila Sobkowiak
,

Piękna praca ;-)

Komentarz dotyczący produktu

Kamila Sobkowiak
,

Polecam wszytko szybko sprawnie . Dobry kontakt.

Komentarz dotyczący zamówienia

AM
,

Bardzo ładne! Polecam!

Komentarz archiwalny

AM
,

Podziękowania przepiękne, bardzo ładnie dobrane kolory oraz elementy ozdobne. Polecam!

Komentarz archiwalny

Łukasz Szydłowski
,

Szybka realizacja. Kartka jak zawsze śliczna. Mocno polecam.

Komentarz archiwalny

bm
,

bardzo ładne godne polecenia

Komentarz archiwalny

DB
,

Kartka przepiękna:)jestem bardzo zadowolona.Szczerze polecam .

Komentarz archiwalny

LS
,

Wszystko zgodnie z ustaleniami, piękne wykonanie kartki, dbałość o szczegóły. Dziękuję, życzę sukcesów i pozdrawiam :))

Komentarz archiwalny

BB
,

Precyzyjnie wykonana karta, zgodnie z życzeniem.

Komentarz archiwalny

AM
,

Dziękuję za bardzo dokładne, z dbałością o szczegóły wykonanie kartki oraz pudełka.
Tworzone przez Panią kartki są istnym cudenkiem oraz wspaniałym prezentem dla naszych bliskich. Polecam wszystkim Pani wyroby.

Komentarz dotyczący zamówienia

EL
,

Cudowne kartki zgodnie z życzeniem klienta pod każdym względem, na czas i przede wszystkim oryginalne!

Gorąco wszystkim polecam!

Ela z Redy

Komentarz archiwalny

Łukasz Szydłowski
,

Zamówione karty śliczne jak zawsze. Szybka wysyłka. Mocno polecam.

Komentarz archiwalny

Urszula  Jastrzębowska
,

Piękna kartka ;o)

Komentarz archiwalny

Jolanta Kozioł
,

Karteczka przecudna, ślicznie i dokładnie wykonana, a zamówienie zrealizowane ekspresowo. Z samą Artystką świetny kontakt. Polecam bez dwóch zdań :)

Komentarz archiwalny

Wiola Buksa
,

Kartka Bardzo Ładna. Pięknie wykonana, precyzyjnie z cudownymi napisami. Dziękuję :-)

Komentarz archiwalny

RL
,

Bardzo dziękuję za przepiękną kartę urodzinową!!! Jest piękniejsza jeszcze bardziej w rzeczywistości!!! Serdecznie pozdrawiam - Renata

Komentarz archiwalny

Agata Omelan
,

Piękny album, świetny kontakt i wszystko na czas. POLECAM

Komentarz archiwalny

Sylwia Gniadek
,

Dziękuję- szybka wysyłka

Komentarz archiwalny

KB
,

Komentarz archiwalny

JZ
,

Rewelacja ! Polecam

Komentarz archiwalny

KL
,

Kartka prześliczna, w rzeczywistości jeszcze ładniej wygląda.
Polecam serdeczenie :)

Komentarz dotyczący zamówienia

JZ
,

super

Komentarz archiwalny

MR
,

:-)

Komentarz archiwalny

MR
,

:-)

Komentarz archiwalny

DP
,

Gorąco polecam. Pełny profesjonalizm !!!

Komentarz archiwalny

MM
,

Projektantka bardzo kontaktowa i bardzo miła. Zamówiony przeze mnie album jest bardzo ładny. Wykonany bardzo starannie, z dbałością o szczegóły z pięknymi dodatkami. Projektantka godna polecenia. Pozdrawiam Magda

Komentarz archiwalny

Klaudia Bryndza
,

Starannie wykonane, piękna kompozycja, świetny kontakt z wykonawcą. Polecam w 100%

Komentarz archiwalny

TK
,

Prosiłem o dodanie akcentu na kartce, że są to 20-te urodziny ale nie zostało to uwzględnione niestety.

Komentarz archiwalny

JG
,

Komentarz archiwalny

AB
,

Piękna, rzetelnie i bardzo starannie wykonana kartka. Każdy element, detal zrobiony od serca. Przepięknie, stylizowane za wzór kartki pudełko. Ogromne wrażenie zrobiła na mnie dbałość o szczegóły i wielka precyzja. Wszelkie moje prośby i sugestie zostały przepięknie odwzorowane i skomponowane w cudowne małe dzieło sztuki. Szybka reakcja na zamówienie i dostawa paczki do adresata. Bardzo polecam i dziękuję!

Komentarz archiwalny

JG
,

Zgadzam się z poprzedniczką; kartka przepiękna, przesyłka świetnie zabezpieczona. Sprzedawca godny polecenia:)

Komentarz dotyczący zamówienia

SJ
,

Zakupiona kartka jak i kontakt ze sprzedającym perfekcyjny :) Polecam tego projektanta. Wszystko solidnie wykonane tak jak powinno być. Pozdrawiam.

Komentarz archiwalny

DS
,

Komentarz archiwalny

GG
,

Super,polecam

Komentarz archiwalny

AG
,

Kartka piękna :) zgodnie ze zdjęciem. Polecam!

Komentarz archiwalny

AW
,

Kartka przepiękna, wyjątkowa :-) Ślicznie wykonana, z pewnością będzie podobać się mojej mamie :-)

Komentarz archiwalny

Jolanta Kozioł
,

Karteczka razem z pudełeczkiem przecudne, dopieszczone w każdym szczególe - jestem zachwycona tak samą karteczką, jak i bardzo miłą obsługą :)

Komentarz archiwalny

ŁS
,

Świetne wykonanie - Polecam - ekspresowe doręczenie.

Komentarz archiwalny

ar
,

Kartki sa przepiekne:) Kontakt bardzo bardzo mily, a przesylka zabezpieczona tak dobrze ze przetrwala tez podroz poczta do innego kraju niz polska i nic nie bylo nawet naruszone.
Polecam serdecznie :)

Komentarz dotyczący zamówienia

MS
,

Przepiękna kartka pachnąca kawą dzięki doklejonym do niej ziarenkom kawy, świetny pomysł! :) Bardzo miły kontakt, dziękuję i polecam wszystkim!

Komentarz archiwalny

JW
,

Wszystko prześliczne, super kontakt:)
Bardzo polecam :)
Warto

Komentarz archiwalny

JW
,

Polecam :D

Komentarz archiwalny

AA
,

Komentarz archiwalny

Aneta Sakowska
,

Komentarz archiwalny

Magdalena Dolińska
,

Piękna kartka, oryginalna, niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju! Dziękuję!

Komentarz archiwalny

Aneta Sakowska
,

Dziękuję serdecznie! Rękodzieło majstersztyk..

Komentarz archiwalny

Łukasz Szydłowski
,

Zamówienie przebiegło szybko i sprawnie. Kartki porządnie zawinięte w folię bąbelkową, tak że mimo iż Poczta Polska nie pieściła się za bardzo z paczką, zawartość doszła nienaruszona. Same kartki śliczne. Polecam.

Komentarz archiwalny

MS
,

Komentarz archiwalny

MZ
,

Wszystko ładnie cacy :) polecam

Komentarz archiwalny

Aneta Sakowska
,

Kartka super!! Dziękuję serdecznie.

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 4.96 , na podstawie 60 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta Stworzone z miłością


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB