Mon-towniaPiekna

Wszystkie produkty

Pokaż filtry


1 z 1

Mon-townia Piękna

Mon-townia Piękna to miejsce stworzone z pasji oraz chęci tworzenia niebanalnych rzeczy powodujących uśmiech na twarzy obdarowanej osoby. W Mon-townii znajdziesz to, czego nie ma w zwykłym sklepie. Wykonywane przeze mnie kartki pozwolą wyrazić Twoje uczucia w niepowtarzalny sposób, a albumy - jedyne w swoim rodzaju staną się pamiątką na całe życie. Ogranicza nas tylko wyobraźnia :) dlatego jestem w stanie zmon-tować piekną rzecz dopasowaną do Twoich potrzeb. Zatem miło mi będzie jeżeli rozgościsz się w butiku i zostaniesz na dłużej.

Informacje


Mon-townia Piękna to miejsce stworzone z pasji oraz chęci tworzenia niebanalnych rzeczy powodujących uśmiech na twarzy obdarowanej osoby. W Mon-townii znajdziesz to, czego nie ma w zwykłym sklepie. Wykonywane przeze mnie kartki pozwolą wyrazić Twoje uczucia w niepowtarzalny sposób, a albumy - jedyne w swoim rodzaju staną się pamiątką na całe życie. Ogranicza nas tylko wyobraźnia :) dlatego jestem w stanie zmon-tować piekną rzecz dopasowaną do Twoich potrzeb. Zatem miło mi będzie jeżeli rozgościsz się w butiku i zostaniesz na dłużej.

Rabaty


Projektant nie zdefiniował jeszcze rabatów


Dane firmy

Mon-townia Piękna Monika Osypiuk
ul. Szmaragdowa 34/16
20-570 Lublin (PL)
NIP: 7171595676
REGON: 388745966

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: Mon-townia Piękna, Szmaragdowa 34/16, 20-570 Lublin (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres Mon-townia Piękna, Szmaragdowa 34/16, 20-570 Lublin (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         Mon-townia Piękna, Szmaragdowa 34/16, 20-570 Lublin (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Mon-townia Piękna
Szmaragdowa 34/16, 20-570 Lublin
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Mon-townia Piękna, Szmaragdowa 34/16, 20-570 Lublin (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


BB
,

Kartka jest prześliczna. Serdecznie dziękuję Pani Monice. Z pewnością będę korzystać i polecać Wasze usługi

Komentarz dotyczący produktu

Janusz Kądzioła
,

Polecam . Bardzo ładnie wykonany

Komentarz dotyczący zamówienia

KZ
,

Karteczka wykonana starannie, delikatna i subtelna. Polecam

Komentarz dotyczący produktu

Marta Gołąb
,

Piękne podziękowania dla gości lepiej trafić nie mogłam. Wykonane pięknie z każdym szczegółem. Jeszcze raz dziękuję. Mam nadzieję że goście również się nimi zachwycą jak ja

Komentarz dotyczący produktu

Marta Gołąb
,

Dziękuję bardzo za piękne podziękowania dla gości i szybki termin realizacji. Jestem zachwycona ♥️

Komentarz dotyczący zamówienia

Magdalena Mazur
,

Jestem zachwycona wykonaniem pudełka urodzinowego.Niezwykle staranna praca i dbałość o każdy szczegół

Komentarz dotyczący zamówienia

WL
,

Przepięknie wykonana praca :) efekt końcowy jeszcze lepszy niż na prezentowanych zdjęciach <3 Polecam z całego serca!

Komentarz dotyczący zamówienia

MK
,

Mega szybka realizacja.
Kartkę prześliczna.
Jestemy bardzo Ale to bardzo zadowolona.
Wzorowe podejście do klienta.
Dziękuję ślicznie;)

Komentarz dotyczący zamówienia

EA
,

Kratka przepięknie wykonana i dostarczona na czas. Polecam serdecznie

Komentarz dotyczący produktu

JB
,

Bardzo dobry kontakt z Projektantką, otwartość i uprzejmość. Potrzebowałam krótkiego terminu wykonania i zamówienie zostało zrealizowane profesjonalnie, na wysokim poziomie, otrzymałam przesyłkę na czas, Polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

JB
,

Wysokie poczucie estetyki Projektantki, misterna, dokładna praca. W efekcie powstało coś przepięknego i wyjątkowego. Jestem zachwycona!

Komentarz dotyczący produktu

Alicja Kus
,

Supet

Komentarz dotyczący produktu

Alicja Kus
,

Piekna

Komentarz dotyczący zamówienia

KG
,

Jubilatka zachwycona kartka

Komentarz dotyczący produktu

KG
,

Bardzo mila i dobra komunikacja

Komentarz dotyczący zamówienia

EZ
,

Kartka pięknie, starannie wykonana, przesyłka super zabezpieczona.
Szczerze polecam.

Komentarz dotyczący produktu

EZ
,

Super jakość. Szybka dostawa.

Komentarz dotyczący zamówienia

OF
,

Po prostu polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

E
,

Przepiekny, bardzo oryginalny album, starannie i terminowo wykonany, materialy wysokiej jakosci. Świetny kontakt ze Sprzedajacym. Goraco polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

KD
,

Box przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Pomysł i sposób wykonania powala na kolana. Niesamowity talent, a do tego szybka realizacja i dobrze zabezpieczona przesyłka. POLECAM GORĄCO!!!!!!!!!!

Komentarz dotyczący produktu

KD
,

Cudowna, ciepła osoba. Fantastyczny kontakt. SZCZERZE POLECAM!!!!!!!!!!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

MB
,

Kartka bardzo starannie zrobiona, piekna personalizacja. Widac, ze Pani Monika ma talent:) Bardzo polecam:)

Komentarz dotyczący produktu

MB
,

Bardzo latwa i szybka komunikacja z Pania Monika:)

Komentarz dotyczący zamówienia

KD
,

5 serduszek to za mało dla tego butiku! Fenomenalne miejsce z niepowtarzalnymi kartkami. Wykonanie obłędne, wyjątkowe, fantastyczne! POLECAM GORĄCO!!!!!!!

Komentarz dotyczący zamówienia

AG
,

Album piękny! perfekcyjnie wykonany, dokładny czyściutki...marzenie każdej Mamusi.
Dla wyjątkowego chłopca - wyjątkowy Album. Pani Monika to Artystka.

Komentarz dotyczący produktu

AG
,

Współpraca z butikiem to czysta przyjemność. Kontaktowo. Bezpośrednio. Bardzo sympatycznie i profesjonalnie. Bardzo polecam.

Komentarz dotyczący zamówienia

BH
,

Kartka spełniła moje oczekiwania, jest bardzo ładna i starannie wykonana, polecam.

Komentarz dotyczący produktu

BH
,

Bardzo dobry kontakt ze sklepem.

Komentarz dotyczący zamówienia

KZ
,

Karteczka niezwykle subtelna, oddająca charakter uroczystości, wykonana bardzo starannie i ze smakiem. Polecam :))

Komentarz dotyczący zamówienia

AN
,

Kartka przepiękna. Cudownie zapakowana. Jestem pod ogromnym wrażeniem jakości wykonania i zadbania o każdy, nawet najmniejszy szczegół. Polecam każdemu

Komentarz dotyczący produktu

AN
,

Fantastyczny kontakt, szybka i co ważne terminowa realizacja zamówienia!!

Komentarz dotyczący zamówienia

HB
,

Kartka przepiękna! Prawdziwy majstersztyk, POLECAM :)

Komentarz dotyczący produktu

HB
,

Sposób kontaktu nie budzący żadnych zastrzeżeń - pełen profesjonalizm.

Komentarz dotyczący zamówienia

Marta Nagłowska
,

Przepięknie wykonana kartka, bardzo sprawnie i szybko zrealizowana wysyłka. Polecam serdecznie!

Komentarz dotyczący produktu

BB
,

Bardzo pięknie wykonana pamiątka I Komunii Św. Polecam

Komentarz dotyczący produktu

BB
,

Bardzo szybko i rzetelnie wykonane zlecenie

Komentarz dotyczący zamówienia

Średnia ocena: 5.00 , na podstawie 36 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta Mon-townia Piękna


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 10.0 MB