szeptuchaart
Niestety nie znaleźliśmy produktów spełniajacych Twoje wymagania.

Wszystkie produkty

Pokaż filtry

Kategorie

Cena

-

Typy ofert

Filtruj

Informacje


Szeptucha ART - Pracownia Ceramiki i Rękodzieła Od trzech lat tworzę autorską biżuterię soutache. Realizuję indywidualne zamówienia klientek. Gwarantuję krótkie terminy realizacji oraz wysoką jakość i staranność wykonania. Opinie moich klientek są dla mnie najważniejsze. Prowadzę działalność gospodarczą jako zarejestrowany podmiot. Zapraszam na zakupy w moim sklepiku Artillo.

Rabaty


Kupuj taniej w Artillo!

Zakupy stylowego rękodzieła mogą być jeszcze tańsze – kupując w moim butiku Artillo możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów!

Jak to działa?

Wystarczy, że dokonasz zakupu na określoną kwotę, a przy następnych zakupach system Artillo naliczy przysługujący Ci rabat według zasady:
od 80,00 zł rabat 2%
od 100,00 zł rabat 5%
od 200,00 zł rabat 10%
Jeśli dokonasz zamówienia na kwotę 80,00 zł, przy następnych zakupach otrzymasz rabat 2% - bez względu na kwotę zakupów!

Pamiętaj – przy każdych zakupach kwota, za którą przysługuje rabat powiększa się, dlatego przy każdej kolejnej wizycie w Artillo możesz zyskać jeszcze więcej!

Zapraszam do odwiedzenia mojej galerii ;)


Dane firmy

Szeptucha ART Pracownia Ceramiki i Rękodzieła Anita Balińska
ul. Parkowa 51
78-520 Złocieniec (PL)
NIP: 674-126-49-36
REGON: 320947097

Prawa konsumentów


INFORMACJE DOTYCZĄCA PRAW KONSUMENTA W SERWSIE ARTILLO.PL

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony w serwisie Artillo.pl Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta dokonującego zakupu moich produktów. Jestem do Twojej dyspozycji i w razie pytań możesz się zawsze ze mną skontaktować korzystając z zakładki „Kontakt z projektantem” powyżej. Więcej informacji o mnie znajdziesz w zakładce „O butiku” powyżej.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące praw konsumenta. Natomiast w opisie moich produktów (w tym w zakładkach: „Opis”, „Dostawa i płatność” oraz „Warunki zwrotu” możesz znaleźć między innymi poniższe informacje (opis dostosowujemy każdorazowo do danego produktu):   

1)     Główne cechy produktu

2)     Cena produktu (cena produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki)

3)     Sposób zapłaty za produktu

4)     Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

5)     Podstawowe informacje w zakresie prawa odstąpienia od umowy

6)     Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

REKLAMACJA PRODUKTU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.  – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcę względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad, z zastrzeżeniem wad o których Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

·         pisemnie na adres: Anita Balińska, Parkowa 51, 78-520 Złocieniec (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży (rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcę, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres Anita Balińska, Parkowa 51, 78-520 Złocieniec (Polska);. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·         Anita Balińska, Parkowa 51, 78-520 Złocieniec (Polska);

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Artillo, napisz do mnie.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz podany jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Anita Balińska
Parkowa 51, 78-520 Złocieniec
Polska


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

·         dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie produktu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Anita Balińska, Parkowa 51, 78-520 Złocieniec (Polska);.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·         Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danego produktu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

·         W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)  w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (8)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (9)  zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Kupujący będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·         Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

·         Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

Komentarze


mk
,

Komentarz archiwalny

ZZ
,

Bardzo ciekawy projekt,wykonany z dużą starannością,polecam.

Komentarz archiwalny

Małgorzata Jezioro-Braś
,

zasadniczomogłabym powielić wszystkie poprzednie komentarze, po prostu polecam gorącą SZEPTUCHART super produkty, świetna wspólpraca i nie ma niczego czegnie można było by zrobić dla kilenta, super na pradę świetna projektantka

Komentarz archiwalny

Małgorzata Jezioro-Braś
,

naszyjnik w rzeczywistości okaał się jeszcze piękniejszy, polecam serdecznie sklep SZEPTUCHAART i współpracę z tą projektantką!

Komentarz archiwalny

Monika Klawikowska-Hinc
,

Rewelacja. polecam

Komentarz archiwalny

Monika Klawikowska-Hinc
,

Rewelacja. polecam

Komentarz archiwalny

AD
,

Wstawki pasują idealnie. Bardzo szybka realizacja zamówienia. Dziękuję. :-)

Komentarz archiwalny

AD
,

Wisior jest piękny - starannie wykonany z efektownym zestawieniem kolorów, a realizacja transakcji bez zastrzeżeń.

Komentarz archiwalny

Karolina Węglarska
,

Bardzo dziękuję za aktywny kontakt, który doprowadził do kompletnego zakupu oraz terminowe dostarczenie zakupionej biżuterii. Będzie mi miło ponownie współpracować. Serdecznie polecam. KW

Komentarz archiwalny

ŁF
,

Gorąco polecam!

Komentarz archiwalny

Beata Borowska
,

bardzo ładne wykonanie, śliczne wzory, bardzo dziękuję! :)

Komentarz archiwalny

Ida Czarniecka
,

Błyskawiczna wysyłka, dobry kontakt, naszyjnik uroczy :)

Komentarz archiwalny

Małgorzata Jezioro-Braś
,

Jako najlepszy dowód zadowolenia z biżuteria wykonanej przez Szeptuchart jest fakt że są to już kolejne moje zakupy Tym razem jestem równie zadowolona z jakości biżuterii staranności wykonania terminowości oraz przyjemnej współpracy. Zatem jeśli zastanawiasz się nad zakupem biżuterii typu sutasz to tylko w sklepie Szeptuchaart
:)

Komentarz archiwalny

Marta Podolska
,

Śliczne kolczyki. Precyzyjne wykonanie. Bardzo dobry kontakt z Projektantką. Polecam butik!

Komentarz archiwalny

Małgorzata Jezioro-Braś
,

Super naszyjnik, przyciąga uwagę innych po prostu bajka!!!!! dostawa ekspresowa, wszystko rzetelnie wykonane, współpraca z SZEPTUCHAART jest na prawdę bardzo przyjemna, projektntka wykonuje swoje prace bardzo staranie i zgodnie z życzeniem klienta. POLECAM!!!!!

Komentarz archiwalny

Małgorzata Jezioro-Braś
,

Kolczyki wykonane zgodnie ze złożonym zamówiniem, są bardzo starannie wykonane, serdecznie polecam SZEPTUCHAART

Komentarz archiwalny

Małgorzata Jezioro-Braś
,

Jak zwykle biżuteria wykonana w spoób bardzo staranny, wszystko zgodnie z opisem:) polecam tan slep

Komentarz archiwalny

Małgorzata Jezioro-Braś
,

To już moje kolejne zakupy w tym sklepie, za kazdym razem jakość bizuterii i obsługi jest na najwyższym poziomie. POLECAM GORĄCO SZEPTUCHAART

Komentarz archiwalny

Małgorzata Jezioro-Braś
,

Biżuteria zgodnie z opisem wykonana bardzo starannie, na prawdę piekne wykonania, POLECAM

Komentarz archiwalny

Małgorzata Jezioro-Braś
,

Jestem bardzo ustatysfakcjonowana biżuterią wykonana przez szeptuchaart, wszystko zgodnie z opisami, dostawa szybka. Serdecznie polecam ten sklep:)

Komentarz archiwalny

M
,

Transakcja przebiegła szybko i w miłej atmosferze. Polecam i pozdrawiam :-)

Komentarz archiwalny

JK
,

Komentarz archiwalny

M
,

Transakcja przebiegła szybko i w miłej atmosferze. Polecam i pozdrawiam!

Komentarz archiwalny

Mariola Gollis
,

Przepiękny naszyjnik, kontakt z artysta wspaniały. POLECAM.

Komentarz archiwalny

M
,

Piękne kolczyki. Transakcja przebiegła szybko i bezproblemowo.
Polecam i pozdrawiam :-)

Komentarz archiwalny

M
,

Bransoletka jest bardzo ładna, niedługo zamówię inne kolory :-) Transakcja przebiegła szybko, sprawnie i w miłej atmosferze.
Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

DR
,

Bardzo udana transakcja, dziękuję i życzę wszystkiego dobrego!

Komentarz archiwalny

DR
,

Bardzo udana transakcja, dziękuję i wszystkiego dobego!

Komentarz archiwalny

MT
,

Piękne kolczyki:) i szybka dostawa. Polecam

Komentarz archiwalny

M
,

Otrzymana biżuteria jest piękna i dopracowana w każdym szczególe. Sprzedający bardzo rzetelny i chętny do pomocy wielki plus za zaangażowanie.

Komentarz archiwalny

MB
,

Prze-pięk-ne! i niepowtarzalne

Komentarz archiwalny

KJ
,

Piękny, starannie wykonany naszyjnik - Polecam Pani prace, każdemu kto ceni jakość i piękno. Dziękuję i pozdrawiam.

Komentarz archiwalny

AW
,

Bransoletka śliczna, wysyłka błyskawiczna.
Nie bedą to moje ostatnie zakupy.
Serdecznie dziękuję,

Komentarz archiwalny

Beata Borowska
,

Bardzo dobry kontakt z projektantka, szybka wysylka. Towar bardzo dobrze wykonany, solidny.

Komentarz archiwalny

AB
,

Polecam, biżuteria starannie wykonana, piękna i delikatna. Przesyłka ekspresowa
Zapewne tu wrócę

Komentarz dotyczący zamówienia

ET
,

Naszyjnik niezmiermiernie precyzyjnie wykonany, dopracowany każdy szczegół mimo niewielkiego rozmiaru. Idealny na prezent. Bardzo dobry kontakt z projektantem, szybka dostawa. Bardzo dziękuję.

Komentarz archiwalny

ET
,

Bardzo dobry kontakt ze Sprzedającym. Wisior wykonany niezmiernie starannie, dopracowany każdy szczegół. Idealny na prezent.
Edysia

Komentarz dotyczący zamówienia

BM
,

Wisior pękny, stylowy, perfekcyjnie wykonany. Polecam.

Komentarz archiwalny

LB
,

Transakcja przebiegła szybko i sprawnie.
Świetny kontakt z Projektantką.
Etui prześliczne:)

Komentarz archiwalny

Monika Klawikowska-Hinc
,

rewelacja, bardzo dobry kontakt a biżuteria śliczna, bardzo dopracowana:)

Komentarz archiwalny

Monika Klawikowska-Hinc
,

rewelacja, bardzo dobry kontakt a biżuteria śliczna, bardzo dopracowana:)

Komentarz archiwalny

BM
,

Wyjątkowe i pięknie wykonane kolczyki. Polecam.

Komentarz archiwalny

AS
,

Koszyczek na wiele okazji, dopracowany w każdym szczególe, wygląda jak profesjonalna luksusowa torebka, z dobraną podszewką i ozdobą glamour :) Kolor też wyjątkowo na czasie.

Komentarz archiwalny

LS
,

Wszystko zgodne z ustaleniami i moimi potrzebami, co było dla mnie bardzo istotne. Błyskawiczna realizacja zamówienia, świetny kontakt. Z serca polecam!!

Komentarz archiwalny

LS
,

Praca piękna, kontakt wzorowy, dbałość o klienta i szczegóły transakcji, szczerze polecam i dziękuję za udaną transakcję. Pozdrawiam i życzę skukcesów.

Komentarz archiwalny

AM
,

Błyskawiczny i sympatyczny kontakt, bardzo szybka wysyłka, ale, co najważniejsze, PRZEPIĘKNA BIŻUTERIA. Na żywo wygląda to jeszcze lepiej niż na zdjęciach! Bardzo dziękuję również za dodatkowe kolczyki:) Szczerze polecam SzeptuchaArt!

Komentarz archiwalny

EO
,

bardzo piekne. kontakt blyskawiczny

Komentarz archiwalny

KS
,

Kolczyki są przepiękne, bardzo starannie wykonane. Oczywiście na żywo prezentują się lepiej ;). Wysyłka błyskawiczna i kontakt super. Jestem bardzo zadowolona ;)! Na pewno wrócę do pani sklepiku;).

Komentarz archiwalny

ES
,

Komplecik śliczny. Wszystko jak należy zgodnie ze wskazówkami. Dziękuje.

Komentarz archiwalny

at
,

Piękna biżuteria i świetna wspólpraca pod presją czasu. Bardzo dziękuję

Komentarz archiwalny

MS
,

Cudowny, zjawiskowy naszyjnik, dopracowany w każdym calu. Dziękuję za wzorowy kontakt, błyskawiczną przesyłkę i za to prawdziwe dzieło sztuki, które teraz jest w moim posiadaniu.

Komentarz archiwalny

BS
,

Szeptuchaart znowu mnie zachwycił,jak zwykle pełen profesjonalizm w doborze kolorów i szlachetnym wykonaniu.Brawo, tak dalej,szczególnie polecam ten sklepik.
abc

Komentarz archiwalny

AM
,

Szybko, miło, 100% satysfakcji. Polecam!! ;D

Komentarz archiwalny

AM
,

Jestem pod ogromnym wrażenie profesjonalizmu ze strony użytkownika szeptuchaart, zamówienie zostało zrealizowane w bardzo szybkim czasie a bardzo zależało mi na szybkim terminie odbioru, ponadto wykonany komplet został zrobiony w sposób bardzo dokładny i wyglądał rewelacyjnie. Polecam naprawdę!

Komentarz archiwalny

AB
,

piękna bransoletka

Komentarz archiwalny

JG
,

Biżuteria przepiękna, dokładnie wykonana, bajecznie kolorowa i energetyzująca. Na pewno ubarwi wiele dni i strojów. Dzięuję serdecznie!

Komentarz archiwalny

DW
,

Kolczyki są piękne i bardzo starannie wykonane! Bardzo profesjonalne podejscie do kupujacego, szybki kontakt mailowy i natychmiastowa wysyłka. Bardzo, bardzo polecam!!!

Komentarz archiwalny

KR
,

Niezwykła talent w tworzeniu cudownej biżuterii. Wykonane precyzyjnie, dokładnie i dopracowane w każdym szczególe. Polecam - ja jestem ogromnie zadowolona :)

Komentarz archiwalny

KR
,

Zdecydowałam się na zakup i jestem bardzo zadowolona. Profesjonalizm i dokładnośc w każdym calu. Polecam wszystkim, bo naprawdę warto. Pozdrawiam

Komentarz dotyczący zamówienia

AR
,

Pełen profesjonalizm - przemiły kontakt i piękna, precyzyjnie wykonana biżuteria!

Komentarz archiwalny

AM
,

Komentarz archiwalny

MK
,

Bardzo staranie wykonany - oryginalny naszyjnik. Czekam na kolejne projekty :)

Komentarz archiwalny

AB
,

Zdecydowanie polecam. Sprawnie i fachowo załatwiona transakcja. I przede wszystkim śliczna biżuteria!

Komentarz archiwalny

MK
,

Naszyjnik oryginalny, niepowtarzalny, świetnie się prezentuje na szyi. Dziękuję i pozdrawiam :)

Komentarz archiwalny

Małgorzata Podolska
,

Zakupiłam przepiękne naszyjniki- są wykonane z ogromną precyzją. Nie skłamię, gdy napiszę, że nie znam drugiej takiej osoby, która wkłada tyle serca i staranności w to co tworzy.
Bardzo dziękuję za wspaniałą transakcję.
Polecam zakupy z ręką na sercu.

Komentarz archiwalny

KJ
,

Jak zwykle jestem zachwycona otrzymaną biżuterią Kolczyki wykonane misternie, kolory piękne.Dziękuję również za miły akcent w postaci prezentu,jaki dostałam od Pani. Z okazji Świąt i Nowego Roku życzę Pani pomyślności oraz równie ciekawych inspiracji, bo Pani biżuteria sprawia radość.

Komentarz archiwalny

Lucyna Krysa
,

Biżuteria przepiękna :) Jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę spokojnych i wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.
Pozdrawiam

Komentarz archiwalny

MK
,

Są piękne! Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Magda

Komentarz archiwalny

KF
,

Biżuteria piękna, wszystko w porządku.

Komentarz archiwalny

KF
,

Biżuteria piękna, wszystko w porządku.

Komentarz archiwalny

KK
,

Kolczyki są piękne.Dziękuję!

Komentarz archiwalny

Leszek Kosmalski
,

Wspaniały wyrób. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i polecam wszystkim :))

Komentarz archiwalny

sd
,

Kolczyki prześliczne.Polecam sprzedającego.Dziękuję:)

Komentarz archiwalny

KM
,

Bardzo starannie wykonanie, błyskawiczna przesyłka, doskonały kontakt ze sprzedajacą - miłe i profesjonalne podejście do kupujących. Jestem bardoz zadowolona z zakupu i polecam!

Komentarz archiwalny

ZZ
,

Kolczyki przepiękne,wykonane bardzo starannie,projekt interesujący,jestem zachwycona.

Komentarz archiwalny

Aleksandra Brzeska
,

Jak zawsze rewelacja!!! Piękne kolczyki, a bransoletka przecudna!!

Komentarz archiwalny

KJ
,

Ponownie jestem zachwycona. Kolczyki dopracowane w każdym calu, przyciągają wzrok swoją piękną formą. Gratuluję Pani talentu.

Komentarz archiwalny

lt
,

Komentarz archiwalny

KJ
,

Naszyjnik w rzeczywistości piękniejszy niż na zdjęciu. Dziękuję.

Komentarz archiwalny

jk
,

Jestem zachwyconwa otrzymaną bizuterią, a jeszcze bardziej podoba mi się prozent, który dostałam od projektantki :-))
Polecam wszystkim tą biżuterię. Jest piekna, efektowna, a wykoanie nie budzi zastrzeżeń!

Komentarz archiwalny

KK
,

Jak zwykle - cudeńko!

Komentarz archiwalny

DM
,

Napatrzeć się nei mogę na te cudeńka :)
Gratuluję pomysłów i cierpliwości

Komentarz archiwalny

Agnieszka Krzyżanowska-Cichoń
,

Efektowne i niezwykle eleganckie kolczyli o inspirującej rzeźbie, w ciepłych, słonecznych barwach. Pierwsze wrażenie?- "Indiana summer"- oszałamiające, fantastyczne, rewelacyjne, bajeczne, nadzwyczajne i niepowtarzalne!!! Intrygujące połączenie kolorów na długo pozostaje w pamięci..cuuuudooo!!!!!

Komentarz archiwalny

MK
,

Rewelacja pod każdym względem :)

Komentarz archiwalny

BS
,

elegancka biżuteria,pięknie dobrane kolory sutaszu i dodatków,gorąco polecam

Komentarz archiwalny

AK
,

Dziękuję za śliczne, lekkie i pięknie prezentujące się kolczyki. Serdecznie polecam! :)

Komentarz archiwalny

Anita Balińska
,

Serdecznie dziękuję :)

Komentarz archiwalny

URSZULA BOROŃSKA
,

WSZYSTKIE PRZECUDOWNE

Komentarz archiwalny

Ewelina Brzeska
,

Witam,

Przed chwilą otrzymałam kolczyki. Są piękne. Dziękuje za szybką realizację i podrawiam serdecznie:)

Komentarz archiwalny

EP
,

Piękne kolczyki, dziękuję za gratis :), wszystko jest ślicznie wykonane!

Komentarz archiwalny

EP
,

Witam!
Biżuteria super!!! Pozdrawiam
E.Postek

Komentarz archiwalny

kg
,

Komentarz archiwalny

JG
,

Kolczyki są jeszcze i piękniejsze niż na zdjęciu! Szybka dostawa i świetny kontakt. Dziękuję:)

Komentarz archiwalny

Beata Witkowska-Piela
,

Kolczyki są przepiękne. Długo szukałam właśnie takich i udało się! Bardzo dziękuję i życzę wszystkiego dobrego.

Komentarz archiwalny

Karolina Sakwińska-Fortuna
,

Przepiękny przedmiot*** Szybka realizacja*** Doskonały kontakt*** PO PROSTU POLECAM!!

Komentarz archiwalny

BS
,

Śliczna biżuteria w cudnych szarościach,równie piękna jak w żywych barwach.
polecam, profesjonalny sprzedawca,pięknie opakowany,szybka dostawa.

Komentarz archiwalny

Anna Kordela
,

wszystko super.komplet piękny. dziękuję.

Komentarz archiwalny

Anna Kordela
,

wszystko super.komplet piękny. dziękuję.

Komentarz archiwalny

BS
,

Piękna biżuteria,zachęcam do kupowania w tym sklepiku.
abc

Komentarz dotyczący zamówienia

Magdalena Marszalik
,

Świetna bizuteria:)

Komentarz dotyczący zamówienia

DS
,

Dziękuję jeszcze raz i myślę, że to nie jest koniec moich zamówień u Pani. Pozdrawiam. Dorotas

Komentarz archiwalny

DS
,

Dziękuję za miły kontakt i szybką realizację. Biżuteria w doskonale dobranych kolorach i wykonaniu. Polecam!

Komentarz dotyczący zamówienia

Małgorzata Kosarga
,

Bransoletka jest przepiękna!!! Kontakt i wysyłka w najlepszym porządku.

Komentarz archiwalny

Marta Maszerowska
,

piękna bransoletka, wykonana z największą dbałością o szczegóły, lekka, świetna.. gratuluję talentu i strasznie się cieszę z zakupu!

Komentarz archiwalny

Aleksandra Brzeska
,

Kolejny raz się nie zawiodłam, kolczyki przecudne. Dziękuję i serdecznie polecam!!

Komentarz archiwalny

DM
,

Przepiękne dzieła A kolory dobrane rewelacyjnie! Pozdrawiam

Komentarz dotyczący zamówienia

DM
,

Śliczne Kojarzą mi się z pawiem :)

Komentarz archiwalny

LC
,

Bardzo ładne i w rozsądnej cenie cudeńka dla kobiety. Zdecydowanie polecam zakupy u tego sprzedawcy

Komentarz archiwalny

MK
,

Pięknie i starannie wykonane kolczyki - w rzeczywistości wyglądają tak, jak na zdjęciu. Dodatkowo bardzo sobie cenię sprawną komunikację ze strony Pani Anity. Polecam tę Artystkę!
Marta Kulikowska

Komentarz archiwalny

BS
,

Kolczyki na żywo jeszcze piękniejsze,cudowna robota,cena zachwycająca.
Wszystkim bardzo polecam,piękny towar i super sprzedawca.

Komentarz archiwalny

BS
,

Kolczyki przecudne,dobrane kolory,wielkość i perfekcyjne wykonanie,oraz pięknie opakowane.Przesyłka ekspresowa.

Komentarz archiwalny

Agnieszka Grabałowska
,

cudności tutaj (:

Komentarz dotyczący zamówienia

Katarzyna Duda
,

Polecam, kolczyki pięknie wykonane z wysoką dbałością o szczegóły.

Komentarz archiwalny

Anna Pierzchała
,

Bardzo łądne kolczyki. Super kontakt. Szybka przesyłka. Polecam.

Komentarz archiwalny

Aleksandra Brzeska
,

Kolejny raz się nie zawiodłam, kolczyki przecudne:) dziękuję bardzo!

Komentarz archiwalny

MM
,

Dziś dotarły kolczyki. Są śliczne. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.

Komentarz archiwalny

BS
,

Dla utalentowanych twórców,, SZPETUCHA ART'' Wesołych Świąt i twórczego Nowego Roku Życzy ,,abc".
Niech cudowne kolczyki cieszą noszących i patrzących.

Pozdrawiam
B.Szwarc

Komentarz dotyczący zamówienia

BS
,

Piękne kolczyki,cudownie dobrane kolory,lekkie,misternie wykonane i tanie jak na taką klasę.Sprzedawca konkretny,profesjonalny.przesyłka ekspresowa.Polecam.

Komentarz archiwalny

Aleksandra Brzeska
,

Kolczyki są przepiękne, dokładnie i bardzo starannie wykonane. Serdecznie polecam!

Komentarz archiwalny

MM
,

Niesamowite kolory... śliczne !

Komentarz archiwalny

BS
,

Witam.
Kolczyki piękne,lekkie,perfekcyjnie wykonane,wyglądają tak jak w ofercie.
Dostawa ekspresowa.
Polecam innym.
pozdrawiam
B.Szwarc

Komentarz archiwalny

AU
,

Kolczyki są fantastyczne !!!! - bardzo starannie wykonane, piękne kolorystycznie, wszystkie prześliczne, na pewno wrócę do sklepu Pani Szeptuchyart.

Komentarz archiwalny

AD
,

śliczne kolczyki! :) dziękuję

Komentarz archiwalny

Mariola Sobczyk
,

Jestem pełna uznania dla wykonania,kolorow, cen nie kosmicznych.PIĘĘĘKNE!!!!
Życze jaknajwiekszej sprzedazy.Pozdrawiam

Komentarz dotyczący zamówienia

KK
,

Kolczyki śliczne. polecam.

Komentarz archiwalny

KK
,

Naszyjnik jest piękny. Wielobarwność zakrętasów potrafiłaby wprawić w dobry humor nawet największego ponuraka.

Komentarz archiwalny

KK
,

Kolczyki są pięknę i dopracowane w każdym szczególe. Bardzo miły kontak z Twórcą cudeniek!

Komentarz archiwalny

Średnia ocena: 4.99 , na podstawie 127 opinii

Zadaj pytanie do Projektanta SzeptuchaART


Twoja wiadomość jest wysyłana.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pamiętaj, że tylko prowadzenie korespondencji, składanie zamówień oraz ich opłacanie za pośrednictwem portalu Artillo.pl, będzie podstawą do tego, abyśmy mogli Ci pomóc na dowolnym etapie Twojego zamówienia.
Maksymalnie 4 pliki o łącznej wadze 3.0 MB